otjieti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otjieti, otejmu, otejme pf. (ipf. otjímati), též otnieti, otenmu, otenme, arch. též otieti, otmu, otme; k jieti

1. co [hmotného], koho (ot koho, komu, ot čeho, z čeho, čemu) odejmout, vzít, uchopit a dát pryč (jinam); [něco rozprostřeného] sejmout; [postaveného] odstavit; [část celku] oddělit, odstranit; [peníze ap.] sebrat: nebo jsú odgely mého pána [tj. Ježíše z hrobu] EvRajhr 117b (J 20,13: vzali jsú ~Ol, BiblDrážď a ost., otnesli sú EvZimn, ~Beneš, zdvihli ~Víd) tulerunt; nižádný neotme mi jich [ovcí] z mú rukú EvPraž 11b (J 10,28: ani jich…vynme ~Víd, nevydře ~Zimn, ~Beneš, nevytrhne ~Ol, BiblLit, ~Pad, ~Praž, nepochvátí ~Drážď, ~Ol) non rapiet; když tiem větrem odyala sě koráb…, ploviechom, kamž nás vietr nesieše BiblDrážď A 27,15 (zachvácena by ~Ol, ~Pad, ~Praž) cum arrepta esset byl stržen; plece, ješto odiato jest, budete jiesti BiblCard Lv 10,14 (~Ol, ~Lit, otděleno jest ~Pad, ~Praž) separatus est; anděl boží byl otyal kámen [z hrobu Ježíšova] ComestC 340a tulit; manny si jim neodyal ot jich úst BiblOl Neh 9,20 (~Lit, neotyal si ot úst jich ~Praž, nezbránil si ~Pad) non prohibuisti; když kotlu, an klokoce, odenmu oheň Aug 77b; bojéci sě [žena], aby ten rytieř neodyal jí peněz PovOl 260a; byť jim [kněžím] tu uzdu otyali, byť tolik nešafovali PísLobk 430 (v obraze); pušek tři sta a vozóv dva tisíce odgeli sú jim [Němcům Čechové] LetKap 262b (vzeli ~KřižA); odeymi [hrnek] od ohně LékFrantA 109b; nesnímaj té rúchy [s oka] a pak oteymi rúchu LékRhaz 51; pecky sě snadně dadie otgieti ot jahódek ŠtěpMuz 36; jako odeyma od domu kamenného střechu nebo základ, též od člověka ruku nebo nohu KorMan 42b; když přestane dystillovánie, odemny vodu AlchAnt 92a; ║ pokolenie mé otyato jest i svinuto jest ote mne jako stanové pastýřoví ŽaltWittb 88b (Is 38,12: var. v. otdáliti 1) ablata est sundáno, sňato; Otgie [Bůh] povětřie ot nebes ŽaltKlem 77,26 (pod. BiblOl, přěnesl ŽaltWittb, BiblLit, ~Praž, přinesl ŽaltPod, ~Kap, BiblDrážď, převedl jest ~Pad) transtulit obrátil, tj. seslal; neb jest bylo [těleso měsíce] pod zemí a ot zraku lidem zemí otyato ComestC 350a subtracta zacloněno; ten [král] jest odyal a odvedl řeku CestMandA 167b (pleonasmus) odvedl

2. co [ukořistěného, uloupeného], koho [zajatého] (komu) zase odejmout, vzít opět n. zpět (někomu, kdo sám jinde vzal n. zajal): držěti bude [nepřítel] kořist…a nebude, kto by odyal BiblDrážď Is 5,29 (Pror, BiblLit, by vytrhl ~Pad, ~Praž) qui eruat; židové Ježúšě jěchu…Petr…chtě Ježúšě židóm otgieti HradUmuč 82b; kořist i lidi zjímané odgieti TrojA 57b recuperare; odyal jest [Abram nájezdníkům] veškeren statek, a Lota, bratra svého, s statkem jeho, ženy také i lid BiblPraž Gn 14,16 (navrátil ~Card, ~Ol, přivedl jest zasě ~Pad) reduxit; ktož co zlodějuom neb lúpežníkóm odeyme PrávŠvábA 135a ab gebrichet; že sú mi…pána tvého lidé odjeli služebníkuom mým vězně ArchČ 9,227 (1478); zase dobytky [pobrané] odjíti Půh 5,163 (1487); ║ Tristram odgial katuom královú TristB 97a vyrval

3. koho, co [živého, život, vůli] (ot čeho, ot koho, komu) vzdálit, odstranit (od někoho, od/z něčeho); [nežádoucí osobu, zvíře] zahnat, zapudit; [vůli] potlačit: Odeymv zlá ovada EvOl 151b (Lv 26,6: BiblPad, ~Praž, odnesu od vás ~Card, ~Ol, ~Lit) auferam; ať oteyme [Hospodin] žáby ode mne a od lidu mého BiblCard Ex 8,8 (tak i ost.) ut auferat; svú vóli oteyma, následujž Ježíšě Spor 84b; když člověk svój smysl a život oteyme ote všěch svěckých věcí AlbRájA 33a abstrahere; ta nemožnost [hřešit] neotyala jest dobrovolenstvie jeho [Kristova] LyraMat 167b non tollebat; kterýmžť [lidem] jsem jáz tvým [Kristus božím] posláním diábly otyal Vít 26a; nepřátely odgiti JakZjev 39a; když…otegmu pohany od tváři tvé BiblPad Ex 34,24 (vypósobi ~Card, ~Ol, ~Lit, vyženu ~Praž) tulero; s takovými se nemilkovati…, ale od sebe vyvrci a odgieti (odlúčiti gl.) KorMan 174a

4. co [nežádoucího, tíživého] (ot koho, komu, ot čeho, ojed. z čeho) odejmout, odstranit něco od někoho n. od něčeho, zbavit, zprostit něčeho někoho n. něco; [hříchy, poskvrnu] sejmout s někoho: Oteymy [Bože] ote mne rúhotu i potupu ŽaltWittb 118,22 (~Pod, BiblDrážď, ~Pad, ~Praž, otnes ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl, ~Lit) aufer; aby otyal [Kristus] hřiechy lidské BiblDrážď Hb 2,17 (sňal ~Ol, ~Pad, milostivě odpustil ~Praž) ut repropitiaret; oteymu z prostředka vašeho nemoc BiblCard Ex 23,25 (tak a pod. i ost.) ut…auferam; ano od přirozenie těla nesmrtedlného všecka mrzkost šrámóv jest odyata ComestK 247b (jest otchýlena ~C, ~S) cum…aliena sit; nebude otyato jeho [blázna] bláznovstvie BiblOl Pr 27,22 (nebude odiato ot něho ~Lit, ~Pad, ~Praž) non auferetur; aby příčiny odyal od nich [kajících Kristus] opilstvie, lakoty a chlipnosti JakZjev 24a; přiekazu jim [kněžím] otgieti, duši zkázu otlúčiti Budyš 61b; odegmi jeho [stříbra] vlhkost skrze alembik AlchLull 34; odaymet [nápoj] každú žieznivost LékChir 65a; ║ Jesus otgie jich [učedníků] mýlenie ComestC 300a amovit vyvedl je z omylu; komorníka umrtvichu [Arnošt s Veclem], …komorníku smrt odgechu [nosáči] BawArn 3344 navrátili život; buoh proto stvořil nesličné chromé, aby jim otyal cestu k hřiechóm jíti PasKal D3a znemožnil směřovat k hříchům; někteří z lidu obecného…všecken strach odjavše BřezKron 347 omni timore postposito odloživše

5. co [cenného, žádoucího], koho [blízkého, milovaného] (ot koho, komu, čí, čemu, ot čeho, z čeho) odejmout něco n. někoho někomu n. něčemu; co ot koho ap. zbavit něčeho, připravit o něco někoho; [nemovitost ap.] vzít, zabrat, odcizit: oteymeſſ duch jich, i zemdlejú ŽaltWittb 103,29 (~Pod, BiblDrážď, ŽaltKap, BiblLit, ~Pad, ~Praž, otneseš ŽaltKlem, pod. BiblOl) auferes; slunce jmu [měsíci] světlost oteyme AlxV 2413; dětem jeho [popraveného] všě dědiny odgyety DalC 29,10 nemen; když pán mój odeyme ode mne vládařství EvOl 287b (L 16,3: ~Beneš, vezme ~Seit, ~Víd, odjímá ~Zimn, BiblDrážď a ost.) auferet; odegmu koně tvé z tebe [Izraeli] BiblDrážď Mi 5,10 (tak i ost.) auferam; Otial jest Jakub všecko, což jest jměl náš otec BiblCard Gn 31,1 (~Ol, ~Praž, pobral jest ~Pad) tulit pobral; ztratily smy svú útěchu [tj. Ježíše], ješto nám židie odgyechu MastMuz 249; zrak jim oteymeme [shromážděným čarodějníci] PasMuzA 562; s ní svú vuoli měl [král s dívkou] a čest její odgel GestaB 65a est…deflorata zneuctil ji; gregem eidem potencialiter recepit, vulgariter otal Půh 1,114 (1405); když muži žena bude odyata a muž ženě bude odyat smrtí HusSvatokup 197a; nepožádáš věcí bližnieho svého, to věz neřádně aby mu odial HusVýklB 113a; když by světští odyali to dávné…nadánie od stavu knězského JakVikl 195b substracta ista dotacione; hlas bývá odyat pro zacpánie [žil] LékRhaz 29 ztracen; což jiej [Panoškové] odgiato od jejie věna, od dvora, role rybníkem velikým výtopem PrávOpav 1,30 (1434); prvorozené právo mé prvé odyal BiblPraž Gn 27,36 (vzal ~Card, ~Ol, ~Pad) tulit; jestliže…ten dvuor Hovorčovice právem, súdem…paní Martě odjat byl ArchČ 26,45 (1453); zboží Hrobníky…pro válečnú věc odjato Půh 5,45 (1480) zkonfiskováno; poněvadž jest to věc válečná a v válce odjata Půh 5,414 (1481) ukořistěna v typ. spojeních: jiej [tetě] život otgyety DalC 12,10 benemist; odyal jie [panně rytíř] panenstvie, i počala jest s ním OtcMuz 208a concubuit cum ea; otegme farao hlavu tvú BiblPad Gn 40,19 (~Praž, zbaví tě hlavy ~Card, ~Ol) auferet; deflorare panenstvie odgieti SlovKlem 11a; budú motci mi mé hrdlo odjíti ArchČ 10,40 (1479); ║ udeři [měšťan] krále po hlavě, chtě jemu otgyety zdravie AlxV 2116 způsobit újmu na zdraví; když odyata bude vesdajšie posvátná obět Pror Dn 12,11 (BiblOl a ost.) cum ablatum fuerit zrušena; ež otyal [Herodes] ženu bratru svému LyraMat 76b quod abstulerat přebral; davše je [těla] sobě odgyety hněvu svému ŠtítSvátA 4b aby hněv odňal vládu nad nimi; hněvu odeymeſs všecky moci FlašRadaA 1088 zbavíš hněv působivosti; tehdáž přijde [Mesiáš], když bude odyato královstvie židovské RokPostA 72a bude zničeno

6. koho ot čeho, čeho [žádoucího] zbavit někoho něčeho; [z příslušnosti] vyloučit z něčeho: ona [Maří Magdaléna] bolestí jata, všechna vňuž smyslu otyata HradMagd 37a; pán světský…odegme kněze od péče a od služby božie a od péče duší HusKuch B5b odvede; od práva manského odgiat [Falkel] a na kněze Václava podán PrávOpav 1,41 (1441); všickni kněžé a praví faráři v Praze kostelu Pražskému poslušenstvie otyati HilRožmb 15a

7. koho (ot čeho, z čeho, čeho [nežádoucího]) osvobodit (od něčeho); [z ohrožení] vyprostit, vysvobodit, zachránit: mój nevěrný sluha, jehož sem otẏal ot pluha AlxBM 306 jsem uvolnil; aby mládencě otgieli u vodu vrženie OtcB 118a ad parvulum eruendum; abych vy prosty učinil a odyal z jeho [krále babylónského] ruky Pror Jr 42,11 (BiblOl, vyprostil ~Lit, ~Pad, vytrhl ~Praž) ut…eruam; mnoho si synóv otyal a jich nepřátely utratil si u vodách valných BiblOl Sap 18,5 (tak i ost.) abstulisti; Jonáš otyat byl velrybovi z břicha AlbRájA 59b liberatus est

8. co [část] (ot čeho, z čeho, čemu [ze sumy, souhrnu, celku] komu) ubrat (z něčeho), odečíst (od něčeho); [podstatnou součást celku] vyjmout, vyloučit, nechat stranou, pominout: nemóžem jim [stvořeným věcem] ničehož přidati ani otgiety BiblDrážď Eccl 3,14 (~Ol, ujieti ~Lit, ~Pad, ~Praž) auferre; otečte pop penieze podlé let…i odiata (m. -to) bude od výplaty [pole] BiblCard Lv 27,18 (~Ol, ~Lit, strženo bude z peněz ~Pad, ceny ujme ~Praž) detrahetur; z nichžto [42 dní] když šest dní nedělských…oteymeme MatHom 49 dum…substrahuntur; od toho počtu odeymi sedm LékFrantA 161a; jinak obět nebyla by svátost, odegmuce přítomnie bytie těla Kristova ChelčBisk 68b; ty, mniše, nebuď tak zlostný, aby jednomu chtěl naspořiti,…a jiným, což jim zpuosobeno a dáno jinými apoštoly, odgieti KorMan 60a; v prvotní cierkvi svaté všichni věrní přijímali pod dvojím zpuosobem,…pro nebezpečenstvie přijímanie z kalicha jest odyato KorTrak b7a; ten vešken plat ať přičte v jednu sumu k zástavniemu platu…, a potom ať otejme plat roční zádušní ArchČ 21,396 (1475); ║ synáčku, odpust mi, neboť tvé milosrdie odgal̇o mé zaslúženie OtcB 84a abstulit ubralo mi na zásluze, zastínilo mou zásluhu

Ad 1: za lat. auferre stč. též otdáliti, vzdáliti, pojieti pryč (BiblOl Gn 42,36). – Ad 2: za lat. eruere stč. též vyraziti. – Ad 3: za lat. abstrahere stč. též otděliti, ottáhnúti. – Ad 4: za lat. auferre stč. též shladiti; za amovere též otehnúti; stč. otjieti (hřiechy) též za lat. excludere (GlosSed 97a). – Ad 5: za lat. subtrahere stč. též ukrásti. – Ad 7: za lat. eruere a liberare stč. též osvoboditi, vysvoboditi. – Ad 8: za lat. subtrahere stč. též ottrhnúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otieti, otmu, -eš (přech. min. otem, otemši), otjieti, otnieti, otejmu, -eš (přech. min. otjem, otjemši) dok. (komu co) odnít, připravit koho oč: mú mi zemi otjali bez práva; odstranit, vzdálit; (koho, co od čeho, koho) zbavit, zprostit; vysvobodit; (co) popřít, vyloučit; otieti sě, otjieti(čemu) vzepřít se, postavit se na odpor; zbavit se čeho; vyprostit se z čeho
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otjieti v. otieti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otjieti (1. sg. otejmu) dok. = odníti; zahubiti; — otjieti sě (něčemu) = zbaviti se (něčeho), vzdáliti se, odtrhnouti se (od něčeho); ubrániti se, vzepříti se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).