otepsati | StčS |

otepsati, otpíšu, otpíše pf. (ipf. otpisovati), prét. též otpisal; k psáti

1. (co [zájm.], že…, kterak…, komu, ojed. k komu) odepsat (někomu), písemně odpovědět na (něčí) písemnost n. vzkaz: matka…synu svému Konstantinovi listy poslala…, jiejžto syn otpyſal, atak vzkazuje, aby…PasMuzA 79 rescribit; tu řeč ciesař uslyšav, odepſal opět zasě k němu [Břetislavovi], že…PulkB 57 rescripsit; přečetše list, takto odepſaly AlexPovA 34a rescripserunt; psali sme [Táborští Oldřichovi] i otepsali jste nám, že…ArchČ 14,39 (1448); pakli bychom toho jich [kněží] sepsánie nemohli přijíti, chtěli bychom zase odepſati, aby to oboje sepsánie spatřeno bylo AktaBratr 1,105b; ty mi [pisateli] zase odpiš, kerak se máš ArchČ 21,382 (1473) — v uvozovací konstrukci: tehdy jest odepſal král Ratimovi…těmito slovy a řka BiblCard 2 Esd 2,25 (tak a pod. i ost.) scripsit; proti tomu jemu [pisateli] svatý Řehoř otepſal v tato slova a řka PasMuzA 163 (otpysal ~KlemA) ita scripsit; on otepſal jemu [pisateli bratr] a řka GuallCtnostK 185 rescripsit; odepsal s mi mezi jinú řečí pravě, že…ArchČ 4,12 (1448)

2. co, že…, aby…proti čemu, k čemu, na co [dopis] (komu) odepsat, písemně odpovědět na něco, písemně sdělit k něčemu: aby byli [vy Soběslavští], náš list lépe opatřiece, i odepsali proti tomu tak, aby nebyli potom haněni ListářRožmb 2,88 (1441); odepsal sem jemu [pisateli] též k tomu…, že sem se k tomu [sněmu] nepřipravil ListářRožmb 2,198 (1442); na to [obsílku] sem zase odepsal, aby někoho ústnieho ke mně poslali ArchČ 3,372 (1444); jakož sem ondy po tvém služebníku na tvé psaní odepsal ArchČ 4,392 (1450); toto psal pan Jan Zajíc mistróm…, ale nic sou jemu na to neodepſali AktaBratr 2,152a

3. co, čím [o dopisu] komu odpovědět něčím, napsat něco (s odpovědí): přečet list, Darius hned jest Alexandrovi odepſal list takto vznící AlexPovB 254a (jest psal…takto ~A, pod. ~T) scripsit; ku pruovodu toho [útěku] čten jest jeden list, kterýž odepſal [Jeroným] oficiálovi vídenskému AktaKost 92a rescripsit; pan Krakovský JMst listem svým odepsal, aby té věci nesúzeno PrávOsvět 75 (1486) — v uvozovací konstrukci: odepſal jest jim [pisatelům] listy po druhé a řka BiblCard 4 Rg 10,6 (tak a pod. i ost.) rescripsit

4. co [peníze] od čeho [dávek] komu odepsat z něčeho k zaplacení někomu, odpočítat od něčeho a připsat na vrub někoho: jest od toho [poplatků Mikulášových] odepsáno Martinovi úředníku do Tvrzic 2 gr. ArchČ 17,340 (1490)

5. jur. co [vklad] kde [v deskách] odepsat něco, provést odpis něčeho, vypustit něco: aby Jan Tunkl přijel do Olomúce, když dsky zemské odevříny budú, a tu má se odepsati, což vloženo jemu jest ode pana Jiříka Půh 3,640 (1447)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).