osvietiti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

osvietiti, -cu, -tí pf. (ipf. osvěcovati); k svietiti, svět

1. [o světle n. jeho původci] koho/co (čím [světlem]) osvítit, ozářit, zvl. pokrýt jasem; [prostor] osvětlit: pakli tvé tělo bude vše světlo… ; bude vše světlo a jako světlo blýskavičné oſwyety tě EvVíd 48a (L 11,36: ~Beneš, ~Ol, BiblLit, ~Pad, ~Praž, prosvietí tě ~Drážď, ~Ol) illuminabit te; když šest dní pominuchu a sedmý slunce oſwyety AlxV 2191; aby svítily [světla] na obloze nebeskéj a aby oſwytili zemi EvOl 133b (Gn 1,15: BiblCard, ~Ol, osvěcujte ~Pad, pod. ~Praž) ut…illuminent; světlost božie oſwietila jest je [pastýře] EvPraž 2a (L 2,9: var. v. obkľúčiti 6) circumfulsit; stkvúcie sě hvězda zjěvila tak, jakž veš svět oſwyetyla Vít 22a; nalezla [císařovna], ano vešken žalář velikú světlostí oſwyeczen PasKlemA 263b (osvětlen ~MuzA); slavný Jeronymus zjeviv sě, miesto to světlem oſwietyw JeronM 59a illustrans; mužovy se kštice chváti [žena]…, tiem jemu lysinu prokvieti, šibennici jím oſwieti BawEzop 2457 (fig.); každému slepému a hřiešnému božie slovo kázanie jest lucerna, tať móž oſwyetyty duši k věčnému spasení WaldhPost 104a (v obraze); země oſwiecena jest od chvály jeho [mocného anděla] BiblPad Ap 18,1 (se jest oſwietila ~Praž, osvětlena by ~Ol) illuminata est (fig.); ut illustret aby oſwyetil [lesk drahokamu] domicilium přiebytek, t. rozum, tenebrose mentis temné mysli HymnUKA 106b (v obraze); jest [víra] jako světlo, aby jí rozum byl oſwieczen ChelčBoj 405b (v obraze); ║ oſwyetylo blýskanie tvé okolu zemskému ŽaltWittb 76,19 (pod. ~Kap, posvietilo BiblDrážď, prosvietily ŽaltPod, zasvietila sú BiblLit, prosvietila sú sě ŽaltKlem, pod. BiblOl, zasvietily sú sě ~Pad, ~Praž) illuxerunt vrhlo světlo na okrsek zemský; bratří toho bratrstvie maji osvítiti oltář svuoj na všech mšech ListářPlz 2,386 (1498) opatřit světlem

2. co [tmavého, chmurného ap.] (čím [zářivým]) zjasnit, učinit jasným n. zářivým; [tmu] prosvětlit; [tvář] rozjasnit, učinit vlídným: oſtwiet [Bože] obličěj svój na ny i smiluj sě nad námi ŽaltWittb 66,2 (oſwiet BiblDrážď, ŽaltKap, BiblPad, ~Praž, oſwiet… nad námi ŽaltKlem, BiblOl, prosvěť… nad námi ŽaltPod) illuminet…super nos; bože mój, oſwiet temnosti mé ŽaltKlem 17,29 (~Pod, ~Kap, BiblOl, ~Pad, ~Praž, posvieti ŽaltWittb, prosvěť BiblDrážď, ~Lit) illumina; od tebe, matko milá, …přišla nám jest světlost, jenžto oſwietyla našich srdcí temnost PasMuzA 49; měsiecem a hvězdami chtěl jest buoh noc oſwietiti ComestC, 3a illuminare; když již máj v rozličném kvietí drazě vešken svět oſwieti FlašRadaA 1704 dodá jas celému světu; noc oſwitil [Spasitel] a z temnosti světlo učinil KancVyš 133a (v obraze); oſwietil jsi slepotu mú Aug Strahov DG V 3,209a illuminasti (fig.); temnú noc hvězdy svými paprslky oſwietili PasKal B10b (osvětlijí ~MuzA, ~KlemA, ~Tisk); pán buoh jakožto malér…tak jest barvami čistě oſwietil každú věc, že jest div ŽídSpráv 186 dal každé věci jasný vzhled; ║ mane inclaruerat ráno oſwietilo bieše BiblGlos Ex 19,16 (var. v. osvětleti) rozbřesklo se

3. (co [světlo, hranici ap.] čím) zažehnout, zapálit; [svíci ap.] rozsvítit: jestliže ztratí [žena] potáč jeden, zda neoſwyti světla…a zhledá pilně EvOl 279b (L 15,8: nezasvietí ~Klem, ro<z>žhúci ~Víd, BiblDrážď, ~Ol, pod. EvRajhr, ~Praž, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, zažhúci EvSeit, pod. BiblPraž) nonne accendit lucernam; oſwietichu mnoho svěc ComestC 260a accenderunt; hlavní hromadu oſwieti [liška], veliký se oheň roznítí BawEzop 749; ten den slavný [tj. den vzkříšení] král anjelský, alleluia, osvietil nad nepřátely PísHusit 50 (fig.); Oſwietmy lampy naše ohněm lásky KrčínHrad 6a (fig.); u svého ohně dáti oſwietiti, cestu blúdíciemu ukázati VšehK 205b

4. relig. komu (čím) posvítit (fig.), poskytnout světlo dokonalejšího (duchovního) poznání: Oſwiety těm, již ve tmách a v stieňu smirtedlném sedie ŽaltWittb 259b (L 1,79: pod. ~Klem, prosvěť BiblDrážď, ~Ol, posvietiti ŽaltPod, pod. BiblLit, ~Pad, ~Praž) illuminare; aby hluchým a němým… svým přěsvatým učením a příklady, poprslkem pravého světla, jenžto Kristus jest, oſwyetyl…, aby svatému božímu naučení rozuměli JeronM 33b illuminaverat; spasitel nám již oſwietil, pekla knieže když jest zkazil KancVyš 133b; již muožeme přijíti k bohu, neb jest oſwietil nám RokPostA 14b

5. koho/co (čím [šlechetným]) dodat lesku, slávy ap. někomu n. něčemu, učinit proslulým, vynikajícím někoho n. něco; „býti osviecenu“ vynikat: tě [dvě olivy, tj. Václav a Vojtěch] to město [tj. Prahu] oſwietita DalV 7,17 (oslavíta ~C) irluchtit; otče, oſwiet jméno své…Již jsem oſwietil a ještě oſwietim EvPraž 12b (J 12,28: ~Ol, oslav… oslavil sem… oslavím ~Rajhr, tak a pod. ~Zimn, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, ozrač… ozračil jsem…ozrači ~Drážď, ~Ol) clarifica… clarificavi…clarificabo; svatý otec Lev papež svatú cierkev dobrými ustaveními mnozě oſwietyl PasMuzA 370; oslav syna svého, ať tě syn tvój oſwiety KristA 93a; jediné člověk duomyslným rozumem jest oſwieczen Štít UK XVII C 16,198a ratione pollet; sedmi dary ducha svatého oſwiecena jest [církev] VýklŠal 34b illustratur; ustavenie, jichžto požievá Staré město a jest osvieceno LetKřižA 138 ed.

6. co [skrytého] vrhnout světlo na něco, učinit viditelným n. zřejmým, ozřejmit něco: kterýžto [Kristus] i oſwyty skrytost temností EvOl 95Aa (1 C 4,5: BiblDrážď, ~Ol, ~Pad, oſuieti skrze temnosti ~Lit, oznámí skryté věci temností ~Praž, oſuieti skryté věci temností HusVýklB 22a) illuminabit; nenie spravedlnost má [boží] proměněna, ale zřějmějé sě ukázala a v milosti oſwieczena ŠtítBrigP 78b illuminabatur; hrubost tělesná temná oſwyeczena a poznal sem, k čemu sem stvořen ŠtítBarlB 5; elucidare oſwietiti SlovOstřS 132; ale pán bůh všemohúcí, chtěje známostí svou zase pravdu oſwětiti, zbudil jest člověka věrného, jménem Jana Husi, jehožto jako svíci hořící na zlatém svícnu postavil jest HerHus A1b; ║ aby řekl…těm, jenž sú v temnostech: Buďte oſwieczeni BelA 167a (Is 49,9: zjevte sě Pror, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž) revelamini vystupte na světlo; složení všecka, kteráž…obecně se připravují, oſwjtil jest [Quiricus] Apat VIIIb objasnil, popsal

7. koho [slepého], co [oči] (komu čím) zbavit slepoty, učinit vidoucím: mnoho slepých oſwietila [Zdislava] DalZ 87,6 (prosvietila ~C) vil blinde worden durch sie gesehende; když oſwiecen jest [Tobiáš] TobU 149b (Tob 14,1: BiblPad, jakž jemu jest zrak navrácen ~Card, ~Ol, ~Lit, když vzal zrak ~Praž) illuminatus est; zaslúžil [slepý] svú snažností, ež oſwyeczenije jemu oči jeho ŠtítSvátA 119b; měl [slepý] vieru pravú, že on [Kristus] muož uzdraviti i oſwietiti RokLukA 368b v obraze: Oſwiet očí moji ŽaltKlem 12,4 (~Kap, BiblDrážď, ~Pad, ~Praž, prosvieti ŽaltWittb, pod. ~Pod, BiblOl, ~Lit) illumina; oſwiet světlem viděnie tvého věčného [mne hříšného] JeronM 26a illumina; bude li [srdce] hřiechem raněno, uzdravie je šlechetnosti…, bude li slepo, oſwietie ŠtítMuz 80a; jenž [oči církve] sú oči holubičie, točíš Kristovy a ducha svatého, od nich jsúce oſwieceny VýklŠal 35b illuminati; Oſwieṫ [Pane] oči vódciem slepým Budyš 28b; všecko hubenstvie drží se člověka na duši slepého, dokudž jeho pán Ježíš neoſwietij a nezbohatl milostmi svými ChelčPost 74a

8. relig. koho (v čem, na čem [na rozumu ap.]) n. co [rozum, srdce ap.] (čím k čemu, aby…) osvítit duchovně (k pochopení něčeho), přivést k dokonalejšímu poznání (něčeho, zvl. přinášejícího spásu): ješto jednu sú oſwieceny a okusili daru nebeského BiblDrážď Hb 6,4 (tak i ost.) qui… sunt illuminati; jenžto [apoštol Pavel] jest oſwietyl svatú cierkev PasMuzA 303; neb jest Adam v tej svéj mysli vystúpením oſwiecen, i viděl mnoho budúcích věcí ComestC 45a; ktož by zvlášče byl oſwyeczen svatým duchem ŠtítVyš 23b nisi… illustratus; v rozumu jsúc oſwyeczena [P. Maria] k tomu, jehož jí bylo k sdejšiemu svrchování potřebno ŠtítSvátA 246a; mistr mój a učedlník mój to [nerozumné tělo] rozomem svým oſwietil TkadlA 42b; jest jemu [člověku] potřebie, aby věrú, nadějí a láskú byl oſwieczen HusDcerkaM 213a sit…illustratus; milost božie tě oſwiety k dobrému JakBetl 59a; on [Bůh] oſwietil srdce naše, abychom svietili ku poznání jasnosti božie BiblPraž 2 C 4,6 illuxit in cordibus nostris; ║ oſwietil je [Samaritány Ježíš], co mají věřiti RokJanB 53b objasnil jim

Srov. osvětliti

Ad 3: za lat. accendere stč. též zanietiti, zapáliti. – Ad 4: stč. osvietiti též za lat. illucere (ŽaltWittb 117,27). – Ad 5: osvietiti zde někdy nesnadno odlišit od osvětiti 1 (srov. zvl. osvětiti sě 1)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osvietiti, -cu, -tíš dok. osvítit; rozsvítit, zapálit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


osvietiti dok. = osvítiti; rozsvítiti, zapáliti; — osvietiti= rozsvítiti se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).