obvázati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obvázati, -viežu, -vieže pf. (ipf. obvazovati); k vázati

1. co [nějaký předmět] (okolo čeho, na co [na tělo, ránu] čím) přivázat, připevnit ovázáním kolem dokola (k něčemu): obwieżeṡ ji [destičku] nití modrú a bude nad korunú, visiec na čele biskupově BiblCard Ex 28,37 (~Ol, ~Lit, ~Pad, uvážeš ~Praž) ligabis; kúpě masa, obwieziz na nahé tělo OtcB 67b impone; Obuiez jej [zákon Hospodinův] okolo hrdla BiblOl Pr 3,3 (~Lit, ~Pad, zavěž ~Praž) circumda; aby byl vzat svazek fíkuov i obwazaly sú na ránu Pror Is 38,21 (BiblLit, pod. ~Ol, ~Praž, flastrem uvázali ~Pad) ut…cataplasmarent; ║ šlojieř sňemši s své hlavy obwazach okolo jeho [Kristových] ledví AnsKap 1 circumligavi ovázala jsem; circumdaretur…imponatur circa collum přivázán vel obywazan (m. obwazan) „VýklKruml 244a (Mc 9,41: by byl přivázán hrdlu jeho žrnov osličí BiblLit, ~Pad, aby byl zavěšen ~Praž, by byl přiložen ~Drážď, ~Ol, by obloženo bylo EvOl) zavěšen (na hrdlo); aby jehla ostala na ráně obwazana s obú stranú nití, aby nevypadla LékRhaz 115 přivázána

2. co [tělo, ránu ap.] čím, v co [tkaninou, nití ap.] obvázat, ovinout a ovinutí zajistit upevněním: obinuvše [Josef a Nikodém Ježíšovo tělo] v plátno čisté… a obwazachu také plátnem ComestC 339a (J 19,40 a Mc 15,46) ligaverunt; druhý ptáček [obětní] jměli črvenú obwyezzijcz nití pustiti, aby vzletěl ŠtítSvátA 88b; obwiez hlavu rúchú LékVodň 263a; alligetur vinculo svázáno buď svazkem vel obwazano VýklKruml 188a (Dn 4,12: přivázáno buď [kořeny podťatého stromu] svazkem železným a měděným v bylinách, ješto vně sú BiblLit, ~Pad, pod. ~Praž, svěžte jej Pror, BiblOl); přilož také dlahy …a obwiez dlúhým obinadlem LékRhaz 117; obwaz tu vyhřezlost okolo dratvú silnú z vlny neb z hedvábie pevným uzlem a zavázaním LékSalM 329 liga; obwiez to [pomazané místo] velmi dobřě okolo lýkem ŠtěpMuz 8

3. co/koho čím [léčivým n. ozdobným] obalit, obložit něčím a připevnit ovázáním; [ránu, bolavý úd] ošetřit přiložením něčeho a ovázat: aby prokní hospodář upeka beránek řeřichú obwazal HradUmuč 76b; obwazawſſe jej [sv. Cypriána] velmi sličnými věnci OtcB 148a nexibus irretitum; da…vóni kořenie i to předrahé kamenie, jímž ta róže obwazana BawJetř 210; rána a zpuchnutie a nenie obwázana olejem JakZjev 242a (Is 1,6); ktož…hlavu jím [mákem a vínem] obwieże neb obloží LékFrantC 158a; mýž tiem vínem hlavu a tiem kořením obwiezyz LékFrantA 118a; obwiezyz sobě tiem tu bolest LékChir 85a; těmi matolinami obwiez [hlavu] LékChir 274a

4. co [ránu, bolavý úd] obvázat, zavázat, ošetřit obvazem: obwiezi ránu tvú a od ran od tvých uzdravím tě BiblDrážď Jr 30,17 (tak i ost., MamKapR, VýklKruml) obducam; umyv [panic] ruku [poraněnou], i obwieże TandBaw 138 er sich verbant; aj, toť já obwyezy jemu [lidu jeruzalémskému] ránu…a uléčím je Pror Jr 33,6 (BiblLit, ~Pad, ~Praž, otvieži ~Ol) obducam (v obraze); jiezva a zsinalost a rána oteklá nenie obwazana ani uléčena lékařstvím BiblPad Is 1,6 (raněnie oteklé nenie zavázáno ~Drážď, Pror, BiblLit, ~Praž) non est circumligata; otok opuchlý nenie obwazan ChelčPost 270b (Is 1,6)

5. koho (čím [poutem; dolož. jen v obraze]) svázat, spoutat, zbavit volnosti: oni obwazany jsú i letěli, ale my sme vstali i pozdviženi jsmy ŽaltWittb 19,9 (~Kap, BiblOl, ~Lit, pod. ŽaltKlem, sú se obwazali BiblPraž, sú sě zavázali ~Pad, vzdlužili sú sě ŽaltPod) obligati sunt zapleteni (do osidla); slep, náh a obwazan provazy hřiechóv Aug 95a; když je [hříšné lidi] osidlo smrti již obwiezze Kruml 344; táhnem hřiech jako dlúhý řetěz…a netbáme, až jím i budem obwazany ŠtítSvátA 133b

6. koho, co [srdce] (čím [nežádoucí vlastností, hříchem ap.]) spoutat, učinit nesvobodným (v chování, jednání), ovládnout; „býti obvázánu“ kým/čím být v područí někoho n. něčeho: uzříme [my král], kto z vás [šlechticů] bude obwazan plachým udatenstvím a smělostí nemúdrú, aby po nás ostati směl KarŽivB 188a (jsa pochycen ~A) captus temeritatis audacia; srdce…tak svobodné, jehož by ižádná žádost neobwazala nesličná ModlMil 48b; neb jest jej [Bůh člověka] tolika okov zbavil, kolikež hřiechy byl obwazan AlbRájA 72a irretitus; že diábel lehče je [židy] obwazye nežli dřieve MatHom 209; co by pak žena [vdova]…měla se střieci, aby nebyla opět mužem obwazana ŠtítMuz 13a; ktož má mysl svobodnú, tak ež jie jest bezpřiemnú milostí k stvoření neobwazal ŠtítSvátA 3b; aby z nás…i jednoho…tiem bludem, jehož jsme sě odřekli na krstu, neobwazal [ďábel] ŠtítSvátA 26b ne…erroribus implicentur; že je vše plémě lidské bylo smrtí obwazano ŠtítBarlB 30; ║ ktož toho snažně hledá, čím jest obwazan, dobrými li čili zlými, zlú li žádostí čili dobrú AlbRájA 15a čemu se podřizuje; proti mně v ničemž jich [Galilejských] řěč neostojí; jáť je potkám těmi řěčmi i otázkami, žeť budú v svéj řeči obwazany ŠtítBarlB 186 budou zaraženi, ztichnou

7. býti obvázánu čím [světským] být upoután, být zaneprázdněn, zaměstnávat se: ač mnozí dobrá diela činie čistým svědomím, súce svěckými činy obwazani, skutky svatými i duchovními OtcB 9b occupant semetipsos actibus religiosis; milosti božie nesnadno dobyti jest, ktož jest mnohým obwazan a komuž mnozí přěkážějí AlbRájA 33b; když na modlitbě myšlením svěcským jest obwazana [mysl] AlbRájA 60b fuerit occupatus; ktož jest péčí tohoto světa obwazan ŠtítVyš 65a pressus; světem jsa obwazan JakZjev 162b; ║ uradoval sem sě…, že ste však někdy prokvetli domněnie jmieti za mě, jakož ste sě i někdy domnievali, ale obwazany biešte BiblOl Ph 4,10 (~Pad, pod. ~Lit, byloť jest vám překaženo ~Praž) occupati…eratis neměli jste možnost

8. býti obvázánu čím [tíživým] nést na sobě břímě něčeho, být obtížen něčím: člověk kupec…člověka znamenává,…jenž rozličným úsilím a mnohým hubenstvím a rozličnými věcmi jest obwazan KarŽivB 180b occupatur; nesiechu předeň ty všecky, ješto…rozličnými neduhy a mukami obwazany biechu BiblOl Mt 4,24 (var. v. obkľúčený 4) tormentis comprehensos; proto, že těžkými hřiechy jsem obwazan ModlMil 40b; nebudú obwazana [těla v nebi] ižádnú těžkostí AlbRájC 130b (nebudú obdržána ~B) corpus…non detinebitur; jsúc prací obwazana [duše] rozličnú jako ustalá Kruml 265

9. koho/co čím, aby…[o povinnosti] zavázat k plnění něčeho; v pas. komu být zavázán někomu k plnění něčeho: kteréž [pokolení] jest jim [předkům] jich obyčejem obwazano BiblOl Est 9,28 (zavázán jest ~Pad, pod. ~Praž, se zavázalo ~Card, ~Lit) obligata est; velikým dluhem obwazana jsi, má milá duše, svému bohu Aug 2b; a tak jsi [Kriste] mě dvojím dluhem k sobě obwazal ŠtítSvátA 166a obligasti; když s zákonným obwazan poslušenstvím ŠtítBrigP 57a fuisti obligatus; toť buoh křesťanóm přikázal, pod zatracením obwazal, ať by boha milovali KancJist 62 (elipsa předm.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obvázati, -viežu, -eš dok. obvázat, ovázat, ovinout, omotat; obalit, obložit něčím; zavázat svázat, spoutat; být obvázán (čím) být upoután, být zaneprázdněn, zaměstnávat se; být obtížen něčím; (koho, co čím) zavázat k plnění něčeho: velikým dluhem obvázána jsi, má milá duše, svému bohu jsi zavázána; obvázatizaplést se (do osidla), ztratit volnost pohybu; dát se spoutat, propadnout něčemu; zaměstnávat se něčím, věnovat se, oddat se něčemu; (čemu) ujmout se něčeho
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obvázati dok. = spoutati, ovázati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).