obročný | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obročný, obroční adj.; k obrok

1. [o naturáliích] odevzdávaný jako vrchnostenská dávka, jsoucí „obrokem“ 5: platí [mlynář] ročně faráři 20 gr. a k tomu na každý pátek…ryb obročních za 8 den. DluhRožmb 55 (1459); na každý pátek… ryb obročných platí [mlynář] za 8 den. DluhRožmb 55 (1459)

2. [o míře] určený k měření naturálních dávek, zvl. obilí: fert anophos pincerna, bachos (mensuras obrocznye miery gl.) abbatis, coqus ollas SlovRoh UK VIII G 29,116a obroční písař úředník vedoucí záznamy o odvádění obilí: račte Mikulášovi Vítovi rozkázati, ať ta obilé vyměřie obročniemu písaři; nebť sem já již s Augustinem, prvním písařem obročním, o to mluvil,…a písař nynější obroční jinak se v to uvázati nemiení, leč mu vyměřeno bude ArchČ 14,110 (1462). – Srov. obročník 1

3. [o vrchnostenském koni] krmený krmivem odváděným vrchnosti poddanými („obrokem“ 6): ó, co jest těch koní sytých a vypuštěných od diela, hynštóv obrocznych, kněží, jenž z veliké sytosti a z prázdnosti…řehcí k ženám cizím HusPostH 61b; tito [páni] jako koni obroczni, sytí a prázní řehcí nad nimi [robotníky] ChelčLid 94b; u tvrzních a hradových smilníkóv a násilníkóv, prázdných jako koní obrocżnych, tu ovšem nemá miesta zákon boží ChelčKap 225a; ║ zastaví li takež jeden host základ,…tu ztravu má ten odložiti, čiež to dobytče jest, po právu obrocznem rovného kúpenie PrávSasB 124a (po pravém obročení ~A a ost.) noch rechter futterunge podle práva zvyklosti při zajišťování píce (?)

Ad 2: srov. bacus habermaße, futerkyst DiefGlos 70

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obroční, obročný adj. odevzdávaný jako vrchnostenská dávka; (o míře) určený k měření naturálních dávek, zvl. obilí; vykrmený obrokem: ó, co jest těch hynštóv obročných, kněží, jenž z veliké sytosti a z prázdnosti řehcí k ženám cizím
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obročný adj. = mnohoobročný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).