obrana | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obrana, -y f.; k obrániti, obrániti sě

1. (koho/čeho proti čemu, ot čeho [násilí]) obrana, bránění n. hájení někoho n. něčeho, zvl. se zbraní v ruce (před něčím): pastýřovy obrany jsúci zbavena [ovce], když vlk sě na ně řítí JeronM 34b privata munimine; sňatek bieše v Babylóně ustavený pro obranu města ComestC 227b ob tuitionem; korúhev, kterúžto na obranu svaté cierkve proti nepřátelskéj ukrutnosci nosie ŘádKorA 54b ob defensionem; hospodin střěže tebe, hospodin obrana tvá ŽaltKap 120,5 (BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž, obránce ŽaltKlem, záslona ~Wittb, ~Pod, BiblDrážď) protectio (fig.); král Merion se třmi tisíci rytieřuov přihna na obranu mrtvého těla Patrokla TrojA 109b in defensionem; královna… s svými pány k obranye zemské pilna bieše CestMil 89b ad defensionem; obrana ovcí od násilé HusPostH 78a (v obraze); mnoho panoší a rytieróv, ješto sě hodie… k obranie a polepšení své vlasti domácie JakVikl 196b; i posadil jest na nie [věži] mužě Židy k obranie vlasti BiblPad 1 Mach 14,37 (~Praž, na bezpečenstvie ~Ol, pod. ~MuzSZ, ~Lit) ad tutamentum; hradu chovaje náklady svými pro zachovánie toho zámku a pro obranu města toho ArchČ 15,205 (1448); kteříž sobě…meč osobují k obranie viery ChelčPost 176a; nebo povstane li kto proti pánu mému, hledě bezživotie jeho, bude duše pána mého v uobranie a v stráži BiblPraž 1 Rg 25,29 (bude…ustřežena ~Card, bude ostřěžena ~Ol, bude…ostřiehána ~Pad, bude…vystřežena ~Lit) erit… custodita; přijímati lidi služebné k obraně země ArchČ 5,435 (1490); zdi, brány, věže, bašty, přiekopy a valy i jiné brány, kteréž by k pevnosti, potřebě a obraně téhož města [Sobotky] užitečné a potřebné znali a viděli CJM 4/2, 375 (1498); ║ cornu moc, síla, obrana VýklKruml 45b (1 Rg 2,1: povýšen jest roh mój, t. dar mně bohem daný BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~Pad, povýšena jest moc ~Praž) obranyschopnost; presidium, id est auxilium obranu, vulgaris habet posádka VýklKruml 176a (Ez 12,14: všěckny, ktož u ňeho [vládce] sú, posádka jeho a zástupy jeho, vztrúsím po všelikém větru BiblDrážď, pod. ~Ol a ost.) obránce

2. (proti komu, ot čeho, ojed. komu, koho, čeho) obrana, bránění se, hájení se (proti někomu n. proti něčemu), zvl. vojensky: jenž si jemu [Simeonovi] dal meč k obranie proti cizokrajínóm BiblCard Jdt 9,2 (~Ol, ~Lit, k obranie cizokrajínóv ~Pad, ku pomstě cizozemcuov ~Praž) in defensionem alienigenarum; jenž [král asyrský] jest jeho snuzil a zpustil beze všie obrany BiblCard 2 Par 28,20 (~Ol, ~Lit, když sě nižádný neprotivil ~Pad, žádný mu neodpieral ~Praž) nullo resistente beze všeho odporu; o wobranie smilstva OtcB 43b (v nadpise) proti smilstvu; že synové Israhel připravují sě k oprnutí, točíš k obranye ComestC 241b ad resistendum; někteří z nich, když utekli na dvě věži velmi tvrdie, všicku přípravu k obranye jmajíce BiblOl 2 Mach 10,18 (~Lit, k uobrani ~MuzSZ, k bránění ~Praž, k odbojování ~Pad) ad repugnandum; proč jsi mně [uchu] vrát k obranie aneb k zahnání škodné věci nedalo? Čtver 52a repudiationis ianuam; nečije na něm [Jáson na beranovi] nižádné viece obrany, zabi jej TrojK 87b(odpory ~A, ~S, ~L, ~O) rebellionis audaciam; žádost života svatého, obranu pilnější ode všeho zlého PříbrZamM 28b; neb sem sě styděl prositi ot krále pěšcóv i jezdcóv ku próvodu pro obranu proti protivníkóm našim BiblPad 2 Esd 8,52 (pod. ~Praž, ku bezpečnému próvodu ~Card, ~Lit, ku próvodu milostivého bezpečenstvie ~Ol) tutelae gratia; dal mi [Hospodin] usta jakžto meč ostrý k uobranye ruce mé KancJist 28; hanebný útok za rytierskú obranu vzácně přijav Budyš 15a pro repugnandi virtute; když by druhá strana k obraně proti cizozemcóm vojensky táhla ListářRožmb 1,69 (1424); maje [svět] k duovodu meč ukrutný viery své i také k obraně i k připuzení AktaBratr 1,189b; aby nad zlými mstila [moc] a k obranė dobrým byla AktaBratr 1,351b; ║ fuge presidium sumunt utiekanie za obranu vziechu VýklKruml 89b (Jdt 15,1: utiekanie za pomoc vziechu BiblPad, otdachu sě na běh ~Card, ~Lit, pod. ~Ol, dali se na utiekanie ~Praž) hledali spásu v útěku bez (všie) obrany bez jakéhokoli bránění, zabraňování n. překážení, bez (jakékoli) zábrany, zcela volně: uče [Pavel]…se vší smělostí, beze všie obrany ComestS 408b sine prohibitione; vévoda český i jeho…budúcí…u bielém poli ciesařskú orlici…na svém štítu nésti mohli bez obrany PulkB 51; aby mohl [ďábel]…svú zlost uvésti v ně [lidi] bez obrany ChelčBoj 362b; ║ ale komuž ty nepřeješ, já mám již úplně za to, že ten bez obrany z radosti v smutek upadnúti musí TkadlA 12b neodvratně, nutně. Srov. obrániti sě 5

3. (koho/čeho) obrana, prostředek k obraně, obranné zařízení (zvl. vojenské): dal si mi obranu zdravie tvého ŽaltKlem 17,36 (~Kap, BiblPad, ~Praž, záslonu ŽaltWittb, ~Pod, BiblOl, ~Lit) protectionem; budú tobě jejie [moudrosti] púta na obranu silnú a na povaly mocné BiblDrážď Sir 6,30 (tak i ost.) in protectionem (v obraze); oděnie a ščíty, to věz obranu a moc jich [kacířů], ohněm spálil JeronM 1b; tornamentum turnej, obrana munimentum KlarGlosA 2119 (De civitate); by mi [rybě příroda] přidala túž obranu také zevnitř Čtver 84a; neb cierkev svatá obranu spasitele svého jest ohrazena a stráží anjelskú osazena VýklŠal 80b (v obraze); na to aby múdře obrany a ohrady vymyšlovali, aby se za těmi věcmi bránili ChelčSíť 43a; municio obrana SlovKlem 65b bez obrany v určení jména bezbranný: poče jej [Tandariáš pohana] sieci na vše strany, tuž jej povrže bez obrany TandBaw 1079; jsa [zajíc] ot přirozenie bez obrany Budyš 15b inermis

4. (koho proti komu) ochrana, záštita, zajištění bezpečnosti (někoho n. ze strany někoho): ty, hospodine, nevzdaľuj pomoci tvé, k obranye méj vezři ŽaltWittb 21,20 (~Pod, BiblLit, ~Pad, ~Praž, k uobráněňú ŽaltKlem, ~Kap, k brani BiblOl) ad defensionem; rozprostřěl oblak v obranu jich ŽaltKlem 104,39 (~Kap, BiblOl, ~Pad, pod. ~Praž, k zásloně ŽaltWittb, ~Pod, v zaslonění BiblLit) in protectionem; odešla jest od nich [nepřátel] všecka obrana a s námi hospodin jest BiblCard Nu 14,9 (~Ol, ~Lit, ~Pad, pomoc ~Praž) praesidium; přichyltež sě pod uobranu Jezukrista OtcB 204b ad…tropaea; kterak divně skrzě obranu svatého Jana Křtitele byl jest ot tohoto střielenie obráněn [Jaromír] PulkB 46 auxilio; velikých bohóv dobrotú obranu maje proti tvým všěm nepřátelóm ŠtítBarlB 186 benignitate protectus; Obrana božská se všech strán vuokol obhajující ten lid vyvolený jest zed JakZjev 376a; skrze tisíce štítóv znamenávají sě nepočtené obrany božské VýklŠal 72b praesidia; utěšenie s [tělo boží] spravedlivých, obrano v tě ufajících KancJist 59; manus ruka…, božie pomsta, božie ščedrost, božie obrana, moc božie (buozie rkp), účinek a spravedlnost SlovOstřS 92; pomoci hledají [křesťané] v ciesaři k obraňe svých bezpráví ChelčSíť 40b; každému člověku dán jest anjel k stráži, ku pomoci a k obranie proti diábluom RokPostB 19; kteří [kněží] ještě dnes pod Vaší obranu mají plnú svobodu činiti, co chtie ŽídSpráv 121; quatinus eundem Johannem…prosecucione, direccione et proteccione…foveatis jeho abyšte pomocí, zprávú a obranu přieznivě chovali ProkPraxD 72a; ║ jenž [Ježíš] nás odsúdí, a odtrhna od nás obranv, nás potupí HusVýklB 49a pomoc; leč zprávú a obranú písma a svědectvím listovním věci takové byly by potvrzeny ArchČ 14,405 (1415) písemným zajištěním, písemně; kaplánkové jich…když jim [králům] o přestúpení božských přikázaní neoznamují, buď pro partéku rozkošnú, buď pro obranu v jich svobodě marné KorMan 64a pro zabezpečení jejich svobody; cerát na ledví… užitečný, divný k obraně potracení při ženě těhotné Apat 191b ad prohibendum k zamezení potratu (srov. obrániti 6)

5. (přěd čím [nežádoucím]) ochrana, ochranné zařízení, kryt; [před nebezpečím] úkryt, útočiště: jáz [ďábel] nižádného miesta ni městiště nedržím a již nemám nižádné obrany po všech vlastech OtcB 189b nulla…arma; udělají [pomocí „bud“] sobě obranu před zimú aneb před vedrem ŠtítBes 151; chtie sě skrýti neb obranu nalésti přěd neštěstím ŠtítBarlB 78; líbíť mi se [hlemýžďovi] zajisté všudy nositi chutné jho obrany Čtver 19b protectionis; že oko víčce za obranu má Čtver 51b quod… palpebra tueretur; řasy vlasuov, jenž jsú očima dány na obranu LékRhaz 47; mázdřice…jest obrana mozku LékSalM 742 tutamen; však tam v slávě nebude třeba stanuov, ale Duch svatý bude obrana RokLukA 192b; ║ diothesis obrana, ohrada aut honitba SlovKlem 42a ohrazený prostor; že rychtář se dvěma konšeloma aneb viece…a s obecným poslem má jemu [věřiteli] tu obranu otevřieti, tu schránu, aby on své činže mohl najíti PrávSasE 62b dy gewer skrýši, úschovnu (?)

6. (čeho) ochrana, posílení, upevnění, zapezpečení; [víry ap.] obhájení, utvrzení: nezdá mi se, by který z mých kněží pro obranu svéj viery chtěl se na oheň vydati Frant 62b propter fidem suam defendendam; in defensione (v obranie gl.) et confirmacione evangelii (v potvrzování čtenie gl.) Káz UK I F 31,178a; kteříž [úředníci] od nich [králů] v to zvláštně budú vydáni…k obecnému dobrému, súdu a spravedlnosti k obranie MajCarA 13 ad…tuitionem; k obraně těla i duše přijímání JakSpasT 186b; ad firmamentum k posile vel k obranie VýklKruml 208a (1 Mach 6,18: k utvrzení pohanskému BiblMuzSZ, ~Lit, ~Pad, ku potvrzení ~Praž); neobmýšlé [sv. Pavel] mnoho obrany a bezpečenstvie těla k zachování zdravie časného života ChelčBoj 351a

7. (koho/čeho [obviněného n. vinného]) obrana, obhajoba, ospravedlnění; [neuznávajícího svou vinu] výmluva: nebo znamenie mého apoštolstva vy jste v hospodinu, má obrana u těch, ješto mě tieží, tato jest BiblOl 1 C 9,3 (tak i ost.) defensio; Mariboth svády nebo svarové nebo obrani VýklHebrL 212b contradictiones; že tak na obranu svého hřiecha přivodí [hříšník] svět HusSvatokup 172a; čtvrtá opatrnost jest diábelská, jížto umí člověk obranau své zlosti dobývati JakPost 80b omluvou; kteříž hřěšiti nepřestávají…a k obraně své i jiných přivedou Písmo AktaBratr 2,179b; mně…dáno buď místo k obranė, k vyvedení z těch věcí, jimiž bych byl obviněn [kněz Martin] AktaBratr 1,330a; ║ a milostivý Spasitel [v odpovědi ďáblovi] ihned prvú obranv položil Písmo HusPostH 43a jako první ohrazení, námitku jur.: nebo na súdě ještě obrana muož dána býti MatHom 71; aby dal jim rok zavitý, v němžto všecka svá práva, duovody a obrany provedli by BelB 73b; jemu [Husovi] proti těm svědkóm žádné obrany z práva nedadúce MladHusC 125b refutandi facultatem; za přemoženého právem aneb za přesvědčeného žalobce (-uo- rkp) má súzen býti, ač ižádnú výmluvú hodnú neb obranu nebude se moci vymluviti PrávHorK 37a defensione; o to se potážíc, jest li obrana slušná, píší nález TovačA 41a

8. jur. (koho [sirotka, vdovy]) právní ochrana, hájení něčích zájmů před právem, zastupování ve věcech majetkových a právních; [sirotka] poručenství: sirotci pacholíkové do osimnádcti let, ale děvčičky do pětinádcti mají pod obranú, poručenstvím a zprávú svých pravých poručníkóv býti zpravováni CJM 4/1,167 (po 1378); patrocinium obrana vel pomoc SlovOstřS 100; aby ušlechtilého království sirotku nezmeškával [císař], jehož v obranu bíše přijal SilvKron 80b cuius tutelam susceperit; in predictam tutelam puerorum obranu neb zprávu ProkPraxD 10b; zpráva a obrana sirotkóv nemá býti dlužníkem dopúštěna PrávJihlA 47a; poručil jest [Mikuláš] mocně manželku svú a dietě své k opravě a obranie po smrti po své Martinovi Žilin 83b (1469)

9. jur. královská právní, politická a vojenská ochrana stavovské obce, úředníků a poddaných podléhajících královské komoře (zvl. židů): aby…za glejtem téhož pana krále a za svatosvatého ciesařstvie obhájením a obranu,…přijel [Hus] do konstanského obecnieho koncilium AktaKost 17b sub… defensa; protož je [písaře „urbury“] v naši [královskou] obranu zvláštní hodně béřeme PrávHorS 125a in…protectionem; jakož pak král český JJt…pro tu příčinu je [pány a rytíře] v svú obranu přijal byl ArchČ 4,112 (1465); my Vladislav… přijali jsme jeho [mincmistra] s služebníky i vším statkem jeho v naši zvláštní obranu a bezpečenstvie a tiemto listem přijímáme ArchČ 18,178 (1499); že ji [židovku] král JMt s dětmi i s čeledí její v svú obranu přijieti ráčil ArchČ 18,231 (1500)

10. jur. právní a mocenská ochrana světské vrchnosti nad poddanými světskými i duchovními a jejich majetkem: jenž [světští lidé] jsú páni nad zbožím i nad kněžími k obranie HusPostH 93a; ty, pane, byl si aneb jsi jedné jeho [poddaného] obránce a súdcě, a za to béřeš platy a službu, a v núzi velikú k uobraně móžeš skrovnú pomoc vzieti HusKorCh 120a; řečníci připuzováni nemají býti…řečňovati… proti těm, jimžto příčinú obrany neboli opravy jmanstvie učinili sú PrávHorS 162b; pány, Praženy, rytieře, panoše, města, mistry a kněze…v moc a obranu naši věrnú…máme a slibujeme přijeti ArchČ 3,241 (1423); že jest svěřil a zavázal to zádušie VMti k obraně, ale toto že by nebyla obrana, ale škoda ArchČ 7,375 (1468); že Ott…, služebník muoj, chce se uvázati v uobranu lidí…, že je on těch lidí po svých předciech vždy v držení byl a jest ještě ArchČ 8,11 (1470); ten [klášter]…svrchupsanému Hanušovi…v opravu a v obranu dáváme [král] DeskyMorOl 130 (1500); ║ vezmúce je [páni almužny] v svú moc a v svú obranu HusSvatokup 196b do své správy; když ten ctitel umře, tehdy svému pánu jeho najlepší kuoň jmá býti a jeho obecné šaty eršprištovi, zaňuž ten kněz nebo ctitel umře pod jeho obranu Žilin 145b under seynem banne v obvodu jeho pravomoci

11. jur. vrchnostenské vlastnictví (nemovitého majetku): měl sem to jisté zbožie u pravém držění a obranu, doňovad mój strýc živ byl, a po jeho smrti viece než rok a den ArchČ 31,371 (1384); jest li jeden dóm jednomu zastaven…a prodá li on tu činži na tom dřéve…, než on to v svú obranu přinesl jest PrávSasE 63b in sine gewer; ktož to [tj. majetek] jmá v obranie Žilin 137a in gewer; ║ prodáváme [Oldřich] osmnádcte kop…platu ročnieho ve vsi v Lipí…se vším panstvím, jakož sme sami drželi, nic sobě ani našim budúcím práva nezuostavuje kromě samé obrany ListářRožmb 1,139 (1432) vrchnostenského vlastnického práva

12. jur. majetek, statek jsoucí ve vrchnostenském vlastnictví: ten, kterýž v tom hospodářství na té obranie sedí, ten má právo k tomu PrávSasE 60b uffe der gewer; nemuož li on [rychtář] tu základu najíti za svój vetuňk, muož fentovati na tej obranye tu, kdež on bydlí PrávSasA 97b uf der gewer; ktož potom to dobytče přes noc v své obranie chová PrávSasE 67a in siner gewer; žádný zaforfeštovaný člověk nemóž v té rychtě ostati na ižádného obranie PrávSasE 116b uf…gewere. Jen v PrávSas

Srov. obráňenie

Ad 2: za lat. rebellio stč. též otboj. – Ad 3: za lat. munitio stč. též brána, ohrada. – Ad 4: za lat. protectio stč. tčž zastřěnie. – Ad 7: za lat. contradictio stč. též otmlúvanie, otpora, otpověděnie. – Ad 8: za lat. tutela stč. též poručenstvie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obrana f. obrana; bránění (se), hájení (se): bez všie obrany bez jakéhokoli bránění, zabraňování, překážení, zcela volně; obranné zařízení; ochrana, záštita, zajištění bezpečnosti; ochranné zařízení, kryt; úkryt, útočiště; obhajoba
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obrana f. = ochrana
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).