obrániti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obrániti, -ňu, -ní pf. (ipf. obráněti, obraňovati, brániti); k bran

1. koho, co, čeho (čím [bojem, mocí ap.] komu) ubránit, uhájit, zvl. se zbraní v ruce (proti někomu): Hory a Kolína mocú obranyſta [pan Jindřich a pan Beneš] DalC 100,20 beschirmtin…und mechtlich huttin (var.: derwerten); sluhy mé ovšem by obranyli, že bych nebyl poddán židóm EvZimn 22a (J 18,36: by… bránili mne BiblDrážď, ~Ol, ~Praž, pod. ~Lit, ~Pad, by bojovali EvOl) decertarent; ale synové Belial vecechu: I zda ny bude moci obraniti tento [Saul]? BiblCard 1 Rg 10,27 (~Ol, ~Lit, ~Praž, zprostiti ~Pad) salvare; vděj meč v jeho nožnicě, nemóžeš obranyti mého lícě HradUmuč 82b; ano by jedno dva člověky mohli každému živému obraniti [síň ve věži] ComestS 306b defendi posset; ste… nepřátelóm mě obranili BawArn 4367; abych já oděnie mrtvého vzal a město abych obranyl GestaB 121b ut…liberassem osvobodil; ješto [pomocníci] by vás a vaši zemi před jich [Řeků] mocí obranili TrojK 153a qui…defendant; abychom… jim [nepřátelům] odolati mohli a také Mitrovic obránili ArchČ 4,17 (1448); Čechy ztratil a Uher neobranil [Zikmund] SilvKron 47b non defendit; že sem svuoj život i své zbožie takově násilím obranil PrávŠvábA 116a gerettet habe; chce li ten pán svuoj hrad obraniti sedáním PrávŠvábA 121a erweren mit kamphe; ║ té [panny] jsem mým životem obranil [před násilníky] OtcB 11b ubránil s nasazením života

2. koho/co, ojed. čeho (čím [přispěním] ot koho/čeho, přěd kým/čím) ochránit, obránit, učinit bezpečným, zaštítit (před někým n. před něčím); [od smrti, bolestí ap.] uchránit, uchovat: u potřěbě vás obrante [bohové] ŽaltWittb 214b (Dt 32,38: ~Klem, BiblPad, zaslonie ŽaltPod, BiblCard, ~Lit, ~Ol, hájie ~Praž) protegant; z Siona obrany [Hospodin] tebe ŽaltWittb 19,3 (~Pod, BiblOl, pod. ~Lit, braň ~Pad, pod. ~Praž, opatř ŽaltKlem, ~Kap) tueatur te; pod stienem křídlú tvú obran mě ot obličěje nepřátelského ŽaltKlem 16,8 (~Kap, zasloni ~Wittb, pod. ~Pod, BiblOl, ~Lit, braň ~Pad, zbraňujž ~Praž) protege me; pohřebena [Václav a Vojtěch] všu zeḿu obranyta DalC 7,18 (opravíta ~L) dy…daz lant beschermit; abych nikdy neostala…tvéj milosti liše, mě obran tvá pravicě ŽaltPod 142a; obraniw [Mojžíš] dievky BiblCard Ex 2,17 (tak i ost.) defensis puellis poskytnuv dívkám ochranu; chudoba jest horši vraha, Neobrany ho Holomúc ni Praha Vít 45a; Arnulfus od ohně Meč město obranyl PasKlemA 135b; zasloněním [božím] obranyen býti ŘádKorA 45a protectione defendi; kterak divně skrzě obranu svatého Jana Křtitele byl jest od tohoto střielenie obranyen [Jaromír] PulkB 46 protectus; obrany tě slovo pokojné BiblOl Sir 5,12 (~Lit, zbraňuj ~Praž, následuj ~Pad) prosequatur te; kto obrany od kúsanie jeho [ďáblova] Aug 107b; a jakož dobří z spravedlnosti stojie proti vieře nepřátelóm, tak tito [zlí] aby jedné životóv svých obránili ŠtítBrigP 51a pro sola vita tuenda uhájili; ne aby jeho [křičícího] obranyl, ale radči aby zahubil Frant 9a non ad liberandum eum ne aby se ho zastal; miluj toho pána, jenž přede všemi nepřátely muož tě obrániti a brání HusProv C1a; tenť [pancíř spravedlnosti] by nás lépe obránil nežli všecko odění tělestné JakPost 189a; naděje sě [duše] jich [světců] přímluvú obraniena býti VýklŠal 58b muniri; nic nenie tak hodného, aby obranilo mozk a hlavu od objietřenie…, jakož jest to mazánie LékSalM 432 quod… defendat; aby byli [vyvolení] v hromadu sliti, milováním boha obránieni a vybieleni RokJanB 331b; mocen jest pán buoh obraniti České královstvie od nepřátel AktaBratr 1,27a; Neobranit ho [bosáka před smrtí] řehola ani jeho hlava holá RozmlSmrt 439; ║ bude li člověk polapen s jistinú, toho neobrany [od přísahy] zavázaný den PrávŠvábG 54a schirmet… niut nezprostí povinnosti podrobit se přísaze

3. koho [obviňovaného] (ot koho) obhájit někoho, prokázat něčí nevinu, pravdu ap. (před někým): svatý Jakub přěd hospodina přědstúpil, mě [poutníka] ode diáblóv obranyl PasMuzA 357 (~KlemA, ~Tisk); kohož lidé pochválé a bóh jej hyzdí, neneobranije lidé jeho, když jej bóh súditi bude ŠtítSvátA 35b; zdali by bohové vaši nebyli mocnými a učenými obranieni, …viera vaše by pravdu měla? ŠtítBarlK 227a

4. co [hodnotného] uchránit, uchovat, zachovat něco, postarat se, aby něco nezaniklo: aby cérkev tvú opraviti a obranyti ráčil, tebe prosímy ŽaltPod 137a conservare; chtěli sú všechny [knihy sv. Řehoře] spáliti, ale pán bóh skrze jediného jeho žáka Petra obranil jest HusKorP 407 (zachoval jest ~G); chtiece malý statek životu zachovati a obraniti ChelčBoj 391a; ║ a když jiného [chleba] nebylo, i ten [špatný] se Neobranil CestKabK 6b ani ten nebyl ušetřen, nezbyl

5. co čím [překážkou], skrze co uzavřít, znepřístupnit: jimižto [pevnými hrady] oněch [obležených] hradóv cěsty všěchny obranyl jest [král], aby ani sjeti ani vjeti mohli PulkB 162 (~Lobk, ~S) praecluserunt zahradil; ať by skrze to staženie [obvazy] bylo obranieno miesto [zraněné], aby mokrosti k němu neběžely LékSalM 617 defendatur; ║ když ciesař chce dobyti svých nepřátel v kterém městě, najprv jim musí obraniti vodu i pokrm OtcB 67a escam eorum et aquam interdicit zamezit zásobování vodou a potravinami

6. (komu/čemu [činiteli] ot čeho, čeho, aby…, čemu [činnosti]) zabránit (v něčem), zamezit (něco); bez předmětu zakročit: Obran jazyku tvému ot zlého ŽaltWittb 33,14 (BiblOl, zabraň ~Lit, zbraň ~Pad, zabraň jazyk tvój ot zlého ŽaltKlem, obrať ~Pod, ~Kap, krotiž BiblPraž) prohibe; tak mužie, mohúc slovem obranyty, i dachu z mála vojsku býti DalC 8,41 (staviti ~P, ~Cr) mit einem wort hettin wol irwert; jenžto [Hospodin] mi jest obranil, abych tobě nic zlého neučinil BiblCard 1 Rg 25,34 (~Ol, jest zabránil ~Lit, jest zbránil ~Pad, překazil ~Praž) prohibuit; pekelné kniežě pět diáblóv poslal, aby tu koráb zažhli, ale anděl boží obranyl a diábly hluboko u moře potopil PasMuzA 402 (bránil ~Kal); svýma očima nemohl obranyty [David] zlého hlédanie nečistého AlbRájA 8b non cohibuit; jehož [zlého skutku] sem jí [císařovně] nemohl obranyti PovOl 268b; ani jim [slonům] mohl kto obraniti ani jich staviti CestMil 83b nec potuerunt…prohiberi; čekaje [„komendor“] příjezdy nepřátelské obrániti ArchČ 3,289 (1408); ktož jiného připraví k hřiechu…zmeškáním, že neobranij, ten jest vinen, jako by sám učinil HusSvatokup 146b; požehnánie obraniti nemohu HusPostH 95b (Nu 23,20 prohibere non valeo: staviti BiblCard, ~Ol, ~Lit, zabrániti ~Pad, ~Praž); pakliť lékař…nebude moci obraniti těmi léky… objietření a nežitu tomu LékSalM 502 defendere; mohúc [úředníci] druhdy obrániti, i nechtěli sú ListářRožmb 2,178 (1442); nemohli [vojáci] obraniti, když ráčil [Kristus] vstáti RokJanB 230b; nemohli <li> by Pražané jeho [krále] příjezdu na hrad obrániti BřezKron 483 si…non poterint…impedire; toho [aby pečoval o svěřené děti] nemuože ižádný právem obraniti PrávŠvábE 35b erwern; ║ obran nohy své ot stezek jich [zlých lidí] HusSvátA 556a (Pr 1,15 prohibe: zbraň nozě tvé BiblPad, otvrať svú nohu ~Drážď, ~Ol, ~Lit, zdrž ~Praž) zdrž nohu svou; ježto se i tu již zapalovalo, i to obráněno NaučBrn 87 (1483) i tomu bylo zabráněno

7. čeho, co [požadavek ap.] odmítnout něco, zabránit splnění n. provedení něčeho: obce neprávo měřiti podlé dědiny v kúpi, ač viece súsědóv jmá než ten, jenž prodal, proto že súsěd jmá též právo a móže obranyty rozoránie RožmbA 75; tehda svatý Damian, když jejie [ženy] prosby obranyti nemohl…, ten dar přijal PasMuzA 508 (sě jejiej prosbě obrániti ~KlemA, ~Tisk, ~Kal); toho mi jest Franěk obranil, nedada mi žádné spravedlnosti učiniti Půh 3,528 (1437); jakož jsem byla dcer jeho pohnala o to [úroky] a on mi jich lety obránil Půh 3,359 (1447) odvrátil žalobu; že se jemu zdá, že by byl toho dluhu obránil ArchČ 10,515 (1498)

Ad 2: za lat. protegere stč. též ochrániti, ostřieci, zabrániti, zachrániti, zastřieti; za liberare též vysvoboditi, zbaviti. – Ad 4: za lat. conservare stč. též schovati. – Ad 5: za lat. praecludere stč. též zamknúti. – Ad 6: za lat. prohibere stč. též zastaviti; za impedire též přěrušiti. – Srov. též ohájiti, uchovati, vyprostiti, zastúpiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obrániti, -ňu, -níš dok. (koho, co) ubránit, uhájit; ochránit, obránit, zaštítit; obhájit; (co čím, skrze co) oddělit, uzavřít překážkou; (komu, čemu) zabránit v něčem, zamezit; obránitiubránit se, odolat; obhájit se; nenechat se ovládnout něčím, vyvarovat se něčeho; ochránit se; (čemu, čeho) zabránit něčemu, zamezit něco; odmítnout něco
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obrániti dok. = ochrániti; ubrániti; zabrániti; — obrániti= ubrániti se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).