obráncě | StčS | MSS |

obráncě, m.; k obrániti, obrana

1. (koho/čeho [ohroženého] ot čeho [násilí]) obránce, bojovník bránící, popř. vysvobozující z nebezpečí (někoho n. něco před něčím): pošle jim [Židům v Egyptě Hospodin] zprostitele a obranci BiblDrážď Is 19,20 (~Praž, obranitele Pror, BiblOl, ~Lit, bojovníka EvOl, BiblPad, výbojevníka MamBřevn) propugnatorem; nebudem liť mieti [obležení měšťané] obrancie ComestC 142b si non fuerit nobis defensor; aby byl [král] přěsilný obranczye vlasci ŘádKorA 46b protector; Mapsam ohrazuje je nebo obrance jich VýklHebrL 212a protectio; neb on sám [Hektor] jest obrancze Trojánských a vrah všech Řekuov TrojK 128a defensor; těla mého buď obrancze Ptolomeus, muž udatný AlexPovB 283b; měla sem v sobě silné obrance jako veže VýklŠal 153a; také obrancze jest [Ježíš] mocný od násilé a bezpráví ovec svých ChelčPost 120b; Bzdinku, rytíře nového…, pravdy Čtení svatého obránci statečného BřezKron 514 defensorem

2. (koho/čeho ot koho, ot čeho [nebezpečného]) ochránce, obhájce, osoba zajištující bezpečnost (někoho n. něčeho před někým n. něčím); [chudých, lidu, církve] zastánce: vyvedeš mě z osidla toho, jež sú mi schovali, nebo ty si obrancie mój ŽaltKlem 30,5 (~Pod, BiblLit, ~Pad, ~Praž, spasitel ŽaltWittb, spomocitel ~Kap, zaslonitel BiblOl) protector; svatý Augustin…, obrancie spravedlnosti, ohrada svaté viery PasMuzA 466; obranczi a proti jejie [církve] nepřátelóm silného bojovníka JeronM 35b protectorem; všech chudých lidí obrancze TristB 115b; aby byl [král]…cierkve tvé svaté a viery křěscianské obranczye ŘádKorA 45b defensor; obranczye tvój bude [Bůh] od těch, ješto řevú připravivše sě, aby jědli svój pokrm Aug 80b; takový vladař měl býti…zprávce, pěstún i obrancze obce římské jakožto otec tělesný svých vlastních synóv BřezSvět 109b; člověk má býti obrance a vódce a zpravitel jiných lidí TkadlA 22b; jako by oni [pyšní a chamtiví] byli obrance viery, a jsúce sami bohu nevěrni HusVýklB 70b; Karla…netoliko za choti, ale za obránci i otce poručného…přijala sem Budyš 1b in tutorem; Pán z tebe statečného obránce zašlé své pravdě uměje i moha učiniti ListářRožmb 1,30 (1420); Pán mój pomocník a obrance od zlého RokJanB 250a; jméno a pověst…pánóv z Rozmberka… jakožto návyšších obráncóv a zachovačóv víry křesťanské ArchČ 7,281 (1467); ║ rušitele frejunku a obrance zločince takového, ješto s jeho pomocí…ušel jest NaučBrn 107 pomocníka

3. relig. (koho [věřícího]) ochránce, opatrovník, pomocník: buoh jest obrance BiblCard Ex 34,14 (~Ol, ~Lit, milovník ~Pad, mstitel ~Praž) aemulator; anděla svého svatého vežde jemu [králi] stráži daj a obranczy ŘádKorA 55b defensorem; že sme my dědicové královstvie božieho, jsme pod obranczemi a zprávcemi, to jest anjely svatými RokLukA 58b; pošli mi anjela tvého…, aby muoj spomocník a obrancze byl proti boji nepřietele mého [tj. dábla] PasKal N6a. – Srov. obráncě f.

4. obhájce, mluvčí něčích názorů; za lat. hyperaspistes věrný vykladač činů: disputator hádce…, defensor obrancze KlarGlosA 1103 (De scolaribus); Aristeus, téhož Ptolomea yperaspistes, točíšto nad jiné obrancie anebo strážný ProlBiblL 148a (ad Pent.: ~K, BiblPad); hyspaspites oprávce, obrancze SlovOstřS 82b; ysperapites est fidelis interpres vel expositor, qui facta regis fideliter exposuit, obrancze vel strážný Mam KapPraž A 45,24a; ║ rytěřují zajisté obrancze pří, kteřížto… pracujících naděje i života bránie PrávHorS 162b (řečníci, t. obrance ~M, ~K) patroni právní zástupci, řečníci na soudě

5. koho/čeho stoupenec, přívrženec; [kacířů, sekty] zastánce: veliké množstvie lidu, tak věrných, jakež také té smlúvy obrancij JeronM 46b defensorum; když mají [kacíři] tolik obranczy LyraMat 92a defensores; často tací [kteří chtějí porušit víru] mievají přátely i obrancze GestaB 90b

6. jur. (koho [sirotka, vdovy]) právní ochránce, zástupce ve věcech majetkových a právních: kterak dlúhý čas dědic maličkým jest,…pod pěstúny i obranciemi jest až do uloženého času od otce BiblLit G 4,2 (pod obrancemi a pod kazateli ~Pad, pod obranczemi a zprávcemi ~Praž, pod obraniteli a činiteli EvOl 98a, pod poručníky a činěníky EvOl 98b, pod pěstúny a mistry BiblOl) sub tutoribus et actoribus; tutor poručník, oprávce vel obrancze SlovOstřS 118; Obrance předřečený… osvědčováše těmi, ktož sú byli při kšaftu, že by zprávce a obrance byl učiněn PrávJihlA 182a; Zdeněk…, mocný poručník a obránce urozených pánóv sirotkóv ArchČ 9,309 (1459); ║ tak že jest jej [Viléma z Pernštejna] učinil pravého otce poručního a obránci všech věcí nadepsaných ArchČ 5,532 (1485) zástupcem ve všech věcech

7. jur. (koho [poddaných], čeho [kláštera ap.]) feudální ochránce práv, majetku a bezpečnosti; [kláštera, kostela] patron, pán „podací“: že máš náš [zemanů] obrance býti [Arnošt] a všicku zemi súditi BawArn 772; tak vzem [Vratislav] Jana biskupa v svój dvór, byl jeho milostný obrancze PulkB 67 ipsum…protexit; aby obrancze byli [mocní] kostelnie tak duchovních, jako dělného lidu ŠtítSvátA 142a; kardinál Ostiensis, zákona bratří menších obrancze a spomocitel Frant 37b protector; protož podací latíně slóve patronus, t. otec neb obrance HusSvatokup 180b; ty, pane, byl si aneb jsi jedné jeho [poddaného] obranczie a súdcě, a za to béřeš platy a službu HusKorCh 102a; hájejí [páni poddané] a obrancze sú před bezprávím a zvláště mají jich hájiti u vieře JakBetl 80b; když obrancze [tj. pán vzhledem k poddaným] bude lúpežník, a ješto by měl brániti, sám násilé činí RokLukA 90a; mají [měšťané] jich [rychtářovy rodiny], jakožto úředníkuov našich [králových], býti obráncie ListářPlz 2,92 (1462); berouce [Budějovičtí] sobě krále Matyáše za obránce ArchČ 3,577 (1468); s povolením uroz. pána, pana Voka z Rožmberka, poručníka a obránci kláštera našeho ArchČ 8,488 (1481)

Srov. obranitel

Ad 2: za lat. protector stč. též zachranitel. – Ad 4: za lat. patronus stč. též výmluvcě, spomocník

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obráncě, f.; k obrániti, obrana

relig. [jako atribut P. Marie n. světice] ochránkyně, pomocnice; [hříšníků] orodovnice (za někoho): mě [Lucii] jest dal hospodin městu Syrakuzanskému za obranczy PasMuzA 37 concessa sum interventrix; tak všěm hřiešným obrancy dána [Maria] KristA 3a; Maria jest našě obranczye, jenž nás zastává ZrcSpasK 85 (v nadpise); non solum est [Maria] mater cara, sed et defensatrix, id est obrancze Příbr UK III H 1,119b. – Srov. obráncě m. 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obráncě, m. obránce; ochránce, obhájce, zastánce; opatrovník, pomocník; stoupenec, přívrženec; f. ochránkyně, pomocnice (jako atribut P. Marie nebo některé světice)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).