obléci | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obléci, -lahu/-lehu, -leže, pozd. též oblehnúti, -nu, -ne pf. (ipf. obléhati); k léci

1. [o nepříteli] koho/co [chráněného opevněním] oblehnout, obklíčit vojskem někoho n. něco za účelem zlomení jeho odporu, zahájit obléhání někoho n. něčeho; [s určením doby trvání] obléhat: že ta moc [tj. vojsko] mořě přěplula a chtieci tvrzě obleczy LegJakK 31; tu přilehli jsú [Jonatas a jeho bratr] k tomu městu… i oblehl je BiblDrážď 1 Mach 10,75 (pod. ~Ol, oblehl je, chtě jeho dobývati ~Lit, dobýval jest jeho ~Pad, ~Praž) oppugnavit eam; oblehli jsú [Machabeus s družinou] tvrz čtyři dni BiblDrážď 2 Mach 10,33 (tak i ost.) obsederunt; oblecy tvrzi BiblDrážď 1 Mach 5,11 (~Ol, oblehnuti ~Lit, ~Pad, dobyti ~Praž) occupare; oblehniż město a dobuď jeho BiblCard 2 Rg 12,28 (~Ol, ~Lit, ~Praž, oblez ~Pad) obside civitatem; v tom městě vojensky jej oblehli PasMuzA 282 ab hostibus obsidetur; oblehu Jeruzalém Pror Is 29,2 (BiblOl, ~Lit, ~Pad, oblehnu ~Praž) circumvallabo; jenž [duše lidská] jest skrze tři krále oblezzena, točíšto skrze diábla, skrze svět, skrze tělo GestaB 52a obsessa (v obraze); měsiecóv sedm zavřeni a oblezeni byli [obyvatelé města] velikém lidem CestMil 102a obsessi fuerunt; učinili sú…plot nasutý okolo všeho města a ustavili sú byli tvrze okolo, aby nižádný nemohl ujíti, tak sú silně byli oblehli HusPostH 141b; toho nemohu přěmoci ani dlúho oblehnuti JakKal 91a; když s je [město] valně oblehl Budyš 14b obsidione vallasses; kteréž [kule] jsú Čechové na ně do města vstřieleli, když jsú je byli oblehli CestJar 1; aby mohli [Pražané] město Most s hradem oblehnouti BřezKron 505 expugnare; ║ všickni, jižto sú hrdinsky pracovali a oblehly a ostáli proti němu [proti Jeruzalému] Pror Is 29,7 (BiblOl a ost.) obsederunt provedli obležení; kakť nás jest se všech strán oblehlo pokušenie ŠtítSvátA 126b (v obraze) dolehlo na nás

2. co [chráněného opevněním] čím/kým, ojed. s čím [vojskem n. dobývacím zařízením] obklopit něco něčím n. někým, rozmístit jako uzávěru kolem něčeho něco n. někoho za účelem dobytí; [vojskem] oblehnout; [valem] sevřít: až oblehu tě tvoji nepřételé valem neb mocně a obklíčé tě EvPraž 16b (L 19,43: oblehu … valem, oblehu BiblDrážď, oblehnu …valem ~Ol, obklíčie … náspem a oblehnu ~Praž, obklíčie … valem a obklíčie ~Lit, obklíčie… náspem a obklíčie ~Pad, obklíčie tě všady…mocí EvSeit, ~Víd, oklíčí … okolkem ~Ol, otlúčie…valem a obstúpie ~Beneš) circumdabunt te…vallo et circumdabunt te; oblehli sú město s dobyvadly rozličnými BiblCard 4 Rg 24,10 (var. v. obkľúčiti 2) circumdata est; oblezte město lidmi ComestK 161b (obložte ~C) circumdate; v jich [protivníků] zemici přítěže, všicku vlast lidmi obleże BawEzop 92; nevejdeť do tohoto města…, aniť jeho oblezze prakem BiblOl 4 Rg 19,32 (obleże s prakem ~Lit, obklíčí jeho ohrada ~Pad, oklíčí jeho ohradú ~Card, opleteno bude ~Praž) nec circumdabit eam munitio; kteráž [pýcha] město to jako vojskem bieše oblehla Frant 40a obsidione vallaverat; obstruere portas civitatis…hominibus armatis obleczi VýklKruml 213b (1 Mach 15,39: zahraditi BiblMuzSZ, ~Ol, ~Lit, ~Pad, zametati ~Praž) — v slovnících elipticky: obvallare oblehnuti SlovOstřS 141; prevallare oblehnuti SlovOstřS 144; devallare oblehnuti vel vybojovati SlovOstřS 131; circumvallare oblehnuti SlovOstřS 126; vallare oblehnuti aut oplésti, circumdare SlovKlem 25a; ║ vallabit…obklíčí, oblehne VýklKruml 98a (Job 15,24: súženie obklíčí jej BiblCard a ost.; v obraze) sklíčí jej, dolehne na něho

3. koho/co obstoupit, obklopit někoho n. něco, shluknout se kolem někoho n. něčeho; [o nepříteli] obklíčit, obchvátit; [v obraze] hrozivě obklopit: obklíčili sú mě telci mnozí, býkové tuční oblehly mě ŽaltWittb 21,13 (BiblOl, ~Lit, ~Praž, obsědli ŽaltKlem a ost.) obsederunt; viece (wieczich rkp) zlobivých oblehla mě ŽaltWittb 21,17 (BiblOl, pod. ŽaltPod, BiblPraž, rada… obsědla ŽaltKlem, BiblLit, pod. ŽaltKap, BiblPad) obsedit; Saul a mužie jeho okolkem biechu oblehli Davida a muže jeho BiblCard 1 Rg 23,26 (var. v. objíti 3) cingebant; oblehly biechu izrahelský lid okolo svatyně BiblMuzSZ 1 Mach 6,18 (~Lit, sevřěli biechu ~Pad, obklíčili sú ~Praž) concluserant; mužie toho města, ot dietete až do starého, oblehnuchu vešken dóm ComestC 27b (Gn 19,4: oblehli sú BiblPad, obstúpichu ~Card, ~Ol, vosuli se vuokol domu ~Praž) vallaverunt; ibat in urbem…populo vallatus (obklíčen jsa, oblezen jsa gl.) opimo et grege discipulorum GlosSed 136b; přišli sú lotři…a učinili sobě cestu skrze mě a oblehli sú vuokol stánek muoj BiblPraž Job 19,12 (obsadili sú ~Card, ~Lit, obsedli sú ~Pad, shóry sú osědli ~Ol) obsederunt; ║ jehož [města] by nynie nemohlo dobyto býti, že jest horami oblezzeno BiblOl Jdt 7,9 (~LitTřeb, na hoře posazeno ~Card, ~Lit, na horách postavené ~Pad, na horách ~Praž) in montibus positam je obklopeno a tak chráněno horami

4. co/koho ovládnout něco n. někoho, zmocnit se (vojensky) něčeho n. někoho; [místo] obsadit; [město, tvrz] dobýt: Oblehli biechu mužové galaadští brody jordánské BiblCard Jdc 12,5 (~Ol, ~Lit, osadili sú ~Pad, ~Praž) occupaverunt; jako padúši, kteříž sú púšť oblehli OtcB 190a (sú obsedli ~A, ~C, ~E) obtinent; v tvrdém městě se vidúce, odpověděchu [nepříteli] a řkúce; Chceš li ny tuto oblecy, musíš ny za paty svléci BawArn 1040; tehdy Olofernes sjed s hór s jezdci a s velikú mocí, i oblezze každé město i každého, ktož tu na zemi bydléše BiblOl Jdt 3,7 (~LitTřeb, obdrže ~Card, ~Lit, pod. ~Pad, opanoval ~Praž) obtinuit; occupare uvazovati, dobyti, obléci, posiesti MamVíd 146b (1 Mach 6,26; přilehli k tvrzi…, aby jie dobývali BiblMuzSZ, ~Lit, dobyli ~Praž, uvazovat sě do ní ~LitTřeb); comprehendit oblehl vel dobyl VýklKruml 205b (1 Mach 1,20: obdržal města ohrazená BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, spopadl jest ~Pad, zdobýval měst ~Praž); obturavit osadilo…, oblehlo VýklKruml 89b (Jdt 16,5: jehožto mnozstvie osadilo jest prúdy BiblCard, ~Lit, osáhla jest ~Ol, zahradilo jest ~Pad, zastavilo ~Praž); hrad, kdež jest dobře špihován, nebrzyť ho nepřietelé oblehnu RokJanB 105a

5. kde [o vojsku] zůstat ležet, utábořit se: neb tak byla náramná zima, že nemohl ižádný na poli oblcezi KarŽivA 346 (ostati ~B, ~C) persistere, bleiben; v neděli tam k Veselí buohdá potáhnú [Plzeňští a jiní] a voblehú vod Veselé najdále dvě míle, aby v pondělí tiem zázeji tam položiti se mohli ArchČ 6,157 (kolem 1477); ║ jinudy nikudyž aby tú silnicí nejezdili [formani] než skrze též město [Třeboň] a tu, bude li se jim zdáti oblehnúti, to má státi při jich vuoli CJM 4/2,217 (1480) setrvat (přenocovat?)

Ad 4: za lat. comprehendere stč. též dosáhnúti. Srov. též obehnati, obkľúčiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obléci, -leku, -leče pf. (ipf. oblačiti, obláčěti, oblékati)

1. co čím povléci, pokrýt: všickni slúpi přístřešie v okolí obleczeni budú střiebrnými škudlami BiblCard Ex 27,17 (~Ol, ~Lit, ~Pad, okováni budú ~Praž) vestitae erunt; scapha slóve malá lodička aneb člun z jednoho dřeva vydlabaná a surovú koží obleczena ComestK 270a crudo corio tecta potažená; když obleku nebesa oblaky BiblOl Gn 9,14 (obvleku ~Card, ~Pad, povleku ~Praž) cum…obduxero nubibus caelum; Obleczzeno jest tělo mé hnisem i svrabem prašným BiblOl Job 7,5 (tak i ost.) induta est; obducere obleczy SlovKlem 18b; ║ Obleczeni sú skopcové ovcě [v líčení hojnosti] ŽaltKlem 64,14 (Obleczeny sú beranové ovcí ~Kap, BiblDrážď, ~Pad, zaobláčeni sú ~Praž, oděni jsú ~Ol; jinak: Obleczeny jsú berani ovcú ŽaltWittb, Obleczeny sú beranové ovcemi ~Pod obklopeni) induti sunt arietes ovium (fig.) obaleni (vlnou n. tukem)

2. koho, zř. co (v co, čím [do šatu]) obléci (do něčeho), odít (něčím; kniž.): u pavlačité rúcho obleczechu jej [vojáci Krista] EvZimn 22b (J 19,2: pod. ~Ol, BiblPraž, rúchem zlatohlavovým oděchu jej ~Drážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad) veste purpurea circumdederunt eum; obleczzen jsa [mládenec] v čechel na naho EvOl 253b (Mc 14,51: oděv sě BiblDrážď, ~Ol, oděn sa ~Lit, ~Pad, ~Praž) amictus sindone; oblecze [Mojžíš syny Árónovy] v sukně lněné BiblCard Lv 8,13 (~Ol, ~Lit, ~Pad, zuobláčel ~Praž) vestivit; svatý Ščepán v štuolu věčného života jest obleczen PasMuzA 60 (v obraze); a když pak jej přijmú [mnichové novice],…i obleku u mnichové rúcho OtcB 115b cum… habitu monasteriali fuerit accinctus; náh jsa, zimú trpím; …hospodine, oblecz mě JeronM 31b indue me ošať mě; opět obleczen budu [Jeroným v soudný den] v tuto kóži mú JeronM 21b (srov. Job 19,26: var. v. obkľúčiti 1) circumdabor (fig.); Oblekla [Floribella do zbroje] svého milého TandBaw 310; všichni svatí jsúc světlem obleczeny jako ruchem Aug 132a; a inhed kázal…v drahé rúcho ji [dívku] obleczi GestaB 11b pretiosis vestimentis indui; atratus (emend. Ryba; atranius rkp) v černé obleczen SlovOstřS 62; accinctus [puer] ephod obleczen sa v rúcho ephod VýklKruml 45b (1 Rg 2,18: přepásán sa BiblCard, pod. ~Lit, opásán jsa ~Pad, připásán ~Ol, v rúše ~Praž); slovo má člověk prvé v úmysle a potom, má li je vyřéci, obleċe je v hlas, neb jiné jest slovo a jiné hlas. Též to slovo – pán Kristus – oblekl se v hlas, to je v člověčenstvie, že je člověka na se ráčil vzieti RokJanB 2b (fig.); byť duoch v komži oblek, téžť by se jemu tento lid zpovídal jako jinému RokPostB 256; bývají [kněží] ve zlý pláštěk obleczeni v své pověsti KorMan 26a (v obraze); svlekl s sebe sukni Jonatas… a woblekl Davida BiblPraž 1 Rg 18,4 (ost. jinak); ║ nebo za to i vzdycháme, žádajíce sě obleczi v přiebytek náš, jenž z nebe jest [tj. v tělo po vzkříšení] BiblOl 2 C 5,2 (~Lit, ~Pad, pod. ~Praž; jinak EvOl) habitationem … superindui být opatřeni příbytkem, dostat příbytek; ♦ obléci v oděnie n. v pancieř koho obléci do zbroje, vyzbrojit: když obleczeni v uoděnie pospiechášte [Izraelští] k boji BiblCard Dt 1,41 (~Ol, ~Lit, ~Pad, vzemše na se voděnie ~Praž) instructi armis; Oblecz mě, hospodine, u pancieř spravedlnosci ŘádKorA 57a indue me…lorica iustitiae vyzbroj mě spravedlností; i vezme na se oděnie jeho horlivost a obleċe [Bůh] v oděnie všecko stvořenie své BiblLit Sap 5,18 (~Pad, oděje v oděnie ~Ol, posilní ~Praž) armabit; oblecże [Bůh] v oděnie všecko stvořenie své RokPostA 18b (~B, ~K; srov. Sap 5,18) ♦ obléciv. obléci sě 1

3. co [šat] („na sě“) obléci si, vzít na sebe: nestýskajte sobě duši svéj, co jiesti nebo píti, ani tělu vašemu, co obleczy EvVíd 32b (Mt 6,25: var. v. oblačiti 2) quid induamini; přišel [Antikrist]…, aby chválu zemských králův i císařuov najvyšších na se oblekl AktaBratr 1,46a (fig.) aby se zahalil do slávy; ráno obleka na se sukni novú CestKabK 28a; [žena k manželovi:] obleczte chutně rúcho mé ženské HynRozpr 127b leget…an; řemenné i železné věci, to mohú na se obleczy [soupeři v soudním souboji] Žilin 134a můgen si an tun

4. relig. koho [božího] začít důsledně žít podle někoho: nebo kteříkoli v bozě krščeni jste, boha jste oblekly EvOl 98b (G 3,27: v Jezukrista ste sě oblekli BiblOl a ost.) Christum induistis; obleczzte nového člověka, jenž podlé boha stvořen jest v spravedlnosti EvOl 167b (E 4,24: oblecte sě v nového člověka BiblDrážď a ost.) induite novum hominem; svatý Jan Zlatoústý die, které se křesťanské ženy oblačie v hedvábie, že nemohou Krista obleczy RokPostA 221a. – Srov. obléci sě 3

5. koho/co v co, čím [abstraktním] učinit nositelem něčeho, uvést do něčeho; [osobu něčím žádoucím] vybavit, obdařit: obleczen jest hospodin silú i připásal sě mocí ŽaltWittb 92,1 (BiblDrážď, ~Lit, pod. ŽaltPod, v krásu obleczen jest, obleczen jest…silú ~Kap, v krásu obleċen jest, obleċen jest…v sílu BiblPad, ~Praž, krású oděn jest, oděn jest…mocú ŽaltKlem, BiblOl) decorem indutus est, indutus est…fortitudinem; ať obleczeny sú hanbú a nectěním, již zlobivě mluví na mě ŽaltPod 34,26 (pod. ~Kap, BiblPad, Obleċeni buďte v hanbu i v stud ~Lit, ať sě olekú v stud a v hanbu ~Ol, ať sě oblekú…v hanbu ŽaltWittb, ať jsú zobláčeni pohaněním a studem BiblPraž, oděni buďte hanbú a studem ŽaltKlem) induantur; pokudž nebudete obleczeny [apoštolové] mocí z výsosti BiblDrážď L 24,49 (~Lit, ~Pad, ~Praž, donovadž sě neoblečete EvOl) quoadusque induamini; nebo sněm [sv. Matouš] s nich [mouřenínů] črnost (czrrnoſt rkp) jich hřiechóv, oblekl jě v krásu dobrých skutkóv MatHom 129 virtutum decoravit ornatu; jako oblekl [sv. Jan] svú mysl v ctnost té šlechetnosti ŠtítSvátA 30a; když kto…ne prospěchem duší, ale marné chvály žádostí jsa oblecen, dóstojenstvie [kněžské] přijme HusBludK 193 inanis gloriae avaritia fultus; contineri obleczeny býti MamKapR 135a (G 5,1: neroďte břemenem služby opět obklíčeni býti BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, obtieženi býti ~Pad, držáni býti ~Praž); accinxisti oblekl jsi VýklKruml 56a (2 Rg 22,40: opásal si [Bože] mě silú k boji BiblCard a ost.); mortificacionem umrtvenie (vmrtwienie rkp) circumferentes nesúce vel obleczeni, oděni jsúc VýklKruml 293a (2 C 4,10: umučenie Jezukristovo v našem těle nosiece BiblOl a ost., nesúce EvOl); kteříž [rodiče]… dítě své obleku v pýchu ChelčPost 162a; že budú naše těla z smrtedlnosti vyvlečena a v nesmrtedlnost obleczena RokPostB 247; ║ kterak hořkými časy život otce mého Jakob oblekli ste AsenF 266b jste obtížili, znepříjemnili; continentes držíce vel obleceni jsúc VýklKruml 304b (Ph 2,16: slova života v sobě držiece BiblOl, slovo života zdržujíce ~Pad, zachovávajíce slovo života ~Praž) dodržujíce; voda utíká před vohněm, kteráž jest obleczena jeho odpornou qualitate AlchLull 60 která má jemu odpornou vlastnost

Ad 1: za lat. vestire stč. též pokryti, přikryti; za tegere též zastřieti. – Ad 2: za lat. induere stč. též přiodieti, vzvléci na koho

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obléci¹, -lahu, -lehu, -ležeš, oblehnúti, -nu, -neš dok. oblehnout, obklíčit, obklopit, obchvátit; zmocnit se (vojensky), obsadit; (o vojsku) utábořit se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obléci², -leku, -lečeš dok. povléci, pokrýt: lodička, z jednoho dřeva vydlabaná a surovú koží oblečená potažená; obléci; oblec mě, Hospodine, u pancieř spravedlnosti vyzbroj mě spravedlností; obléciobléci se; obléci sě v oděnie obléci si zbroj; obléci sě v klášter, v zákon vstoupit do kláštera;stát se nositelem něčeho; obléci sě v pýchu stát se pyšným; začít důsledně žít podle něčeho (nábož.): v Jezukrista ste sě oblekli
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obléci (1. sg. oblehu) dok. = oblehnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).