ob | StčS | MSS | ŠimekSlov |

ob, obe prep. s akuz.

A. určení prostorové

1. [u sloves nezacíleného pohybu] okolo, kolem něčeho; vyjadřuje okolí něčeho jako místo děje: vidíš a nemuožeš jieti: Ob tvrdosti jeho [Boha] vzkrúžie (wzkruſye rkp) [hvězdy, měsíc a planety], nebo mu všecky věci slúžie LegKat 1378 okolo pevných sídel; ║ i táhli [Žižka a pražané] proti sobě ob vodu řečenú Labe, chtiec boj vésti LetDěčB 161a (ob řeku, jenž slóve Labe ~KřižB, ~Neub) z obou stran, po obou stranách vodního toku

2. ♦ ob obě straně (čeho) po obou stranách: zlá by byla viera v synu, pro jehož by otec vinu…byl nesen ku pochraně, při ňemž nikte ob obě straně, jedno matka přesmúcená UmučRajhr 78; bliz od toho města Esselingen ob obě straně jedné řeky…sešli sú sě [králové] každý z svým vojskem PulkB 205 ex utraque parte fluvii ♦ ob onu stranu, ob druhú stranu čeho [toku] na protější straně něčeho, za něčím: to sě stalo jest v Betaní ob onu stranu Jordana EvRajhr 106b (J 1,28: ~Seit, za Jordanem ~Klem a ost.) trans Iordanem; neb ten kněz ob druhú stranu řěky bieše OtcB 29a (o ~D) trans flumen; s druhé strany pak také Oldřich z svými lidmi ob onu stranu potoka…sjednal sě k bojování PulkB 88 ab alia parte rivuli; a ob onu stranu Jordana: Nebo svatá cierkev, když přějde Jordan, tověz svatý křest, bude pak na onej straně, tověz v nebeském království MatHom 59; ║ král uherský, jenž boje sě síly řečských, ob onu stranu Nissy postúpil byl PulkB 134 ultra flumen na druhou stranu Nisy, za Nisu

3. [o něčem podélném, zvl. u sloves polohy] za něčím, na protější straně něčeho; vyjadřuje prostor nacházející se z hlediska subjektu na protilehlé straně něčeho; [o cestě, ulici] přes něco: zástup, jenž stojieše ob moře BiblDrážď J 6,22 (~Ol, za mořem ~Lit, ~Pad, ~Praž) trans mare; k jednomu okénci mého domu, kteréžto ob cěstu proti onomu okénci bieše JeronM 64a ex opposito; Ob mezi jeden lid bieše, ten široké nohy jmějieše BawArn 4276 dem konige was nahen gesessen nedaleko; toť on [milý] stojí ob stěnu BiblOl Ct 2,9 (za stěnú ~Lit a ost., podlé stěny EvOl) post parietem; item druhá vinice proti té ob cestu ArchČ 28,97 (1422); duom v Celetné ulici…, kterýžto leží mezi domy Zdimířovým písařovým z jedné a ot Zlatého jelena ob uličku <z> strany druhé ArchČ 26,411 (1439); Pavel, Vidlákové muž, koupil dům větší někdy Slonův ob ulici, kdež ptáky prodávají LemingerMinc 294 (1466); prodali sme městiště naše…v Starém městě Pražském proti domu našemu blíž kostela sv. Ondřeje ležíciemu ob cestu ležiecie ListářZbrasl 264 (1481) ♦ býti ob mezi, ob mezě ot koho, s kým sousedit s někým, být v sousedství někoho: ta země galilejská jest ob mezi s samaritánskú zemí CestMandC 58a; že sem [svědek] ob meze toliko od nich [Vejglových] byl DeskyDvor 4, 1694 (1457)

B. určení časové

1. [o časovém úseku] na něco, přes něco, po dobu něčeho; vyjadřuje dobu, po kterou činnost n. stav trvá: vzemše [Češi a Poláci] příměřie ob noc, boji rok v zajtra vzechu DalL 60,16 ubir nacht; když svatý Benediktus…k stolu sědl, počě jeho sestra prositi, aby u nie ob noc přěstal PasKlemA 69a (přěs noc ~MuzA a ost.) illa nocte; ciesař Jindřich Třetí v Řezně přebývaje ob veliku noc PulkB 85 pascha celebrans (volný překlad); ciesař v tom městě…ob vánoce kvasil PulkB 129 (přěs vánocě ~Lobk) o vánocích; přikrý sud dobře ob noc a ob den, aby próduch nemohl ven vyníti z sudu LékFrantA 115b; ║ jimžto [pánům a kněžím] na tom poli…obe dva dni veliké hody učinil [Přemysl] PulkB 175 per biduum vystrojil velké hody trvající dva dny

2. [v kontextu s opakujícím se dějem] za něco, v průběhu něčeho, během něčeho; vyjadřuje časový úsek zahrnující opakování děje: nic viec, jedinkú ob den ovoce anebo lupenie někakého…jest požíval JeronP 196a semel…in die; a tiem obyčejem netoliko jednu mši ob den, ale viece jest jich slúžil JakVečV 81b; a toť má v obyčeji [sv. Bartoloměj], žeť stokrát ob den a stokrát ob noc klekna bohu se modlí PasKal I14a (stokrát za den a stokrát za noc ~MuzA, ~KlemA, ~Tisk) centies…per diem orat et centies per noctem; má se [vosk] pokropiti vodou čistou dvakrát ob deň Apat 227a bis in die

3. [v kontextu s opakujícím se dějem] ob něco, vždy po něčem; vyjadřuje časový interval opakování děje: ten chléb jez buďto každý den, neb ob den, neb jednú v týden HusDcerkaM 217b; ktož má zimnici ob třetí den LékFrantC 152a každý čtvrtý den; daj nemocnému ob tři dni na udnění 3 loty vypiti LékSalM 357 de quarto in quartum diem; a daj jemu [nemocnému] vypiti dva loty neb tři ob den neb obe dva, neb spieš neb dél LékSalM 402 de quarto in quartum; perendinare Wob den choditi VodňLact bb1a

C. určení způsobové

1. [o ději] za něčeho, při něčem; vyjadřuje okolnost děje: protož ty, synu člověčí, vezmi sobě orudie k stěhování a přěstěžíš sě ob den přěd nimi [nepřáteli] BiblDrážď Ez 12,3 (~Ol, za den ~Lit, ~Praž, přes den ~Pad) per diem coram eis za dne, tj. za denního světla, veřejně

2. ♦ ob tu stranu (že…) z toho hlediska, vzhledem k tomu; vyjadřuje zřetel děje: a dobřeť řku ‚licoměrní pokrytci‘: neb ob tu stranu, že vznosie se oněma dvěma křídloma, jsú licoměrníci, ukazujíc do sebe líce krásné, a ob tu stranu jsú pokrytci, že sě druhýma dvěma křídloma přikrývají ŠtítMuz 75b (ob tu stranu…, a s té strany ~Opat); mohl by byl bóh u pravdě ob tu stranu mocí diáblu odjieti člověka ŠtítBes 121; ║ stav manželský jen ob tu stranu má k spasení čáku, s kteréž jest svú milost povzdvihl k bohu ŠtítKlem 40b (z té strany ~Sáz) potud…, pokud ob velikú stranu z velké části: když padl v hřiech člověk, oslepen v rozumu ob velikú stranu, žádost trží k nestatečnému ŠtítBes 22; noc nevěděnie móž slúti, ješto j od nás [lidí] ob velikú stranu minulo ŠtítSvátA 66b. – Jen u Štít

Srov. o I

Prep. ob bývá zaměňována s prep. o (ob sobě praví AlbRájA 36b) a ot (ob města do města EvSeit Mt 23,34 de civitate in civitatem). – Ad A 1: v LegKat čte vzkrúžie Gebauer (LF 9, 1882, 304; srov. délku v rýmovém slově slúžie), Vážný však vzkružie. K významu prep. ob v LetDěčB srov. TomekDěj 4,302 (po Bočkově přispění Žižka ujížděl se svým vojskem po pravé straně Labe k Poděbradům a vojsko pražské táhlo po druhé straně po Labi nahoru, aby mu zabránilo v přechodu). – Ad A 2: ve spojení ob onu (druhú) stranu jde o zúžení významu ‚podél něčeho, při něčem‘ (srov. o I A 3) přívlastkem onen, druhý. Elipsou lze z tohoto spojení vyvodit význam 3. – Směrový význam spojení ob onu stranu (PulkB 134) by bylo možno zařadit jako samostatný významový odstavec. Mluví pro to ještě dva doklady, srov. Miklosich, Vgl. Syntax der Slav. Sprachen 426 (přepravil jej ob druhú stranu řeky Pas; převezli se ob onu stranu Vltavy Pas), není však jisté, nejde-li o pasionál mladší

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ob, obe předl. (s akuz.) okolo, kolem něčeho; po něčem, při něčem; za něčím; ob onu stranu, ob druhú stranu na protější, na druhé straně; ob mezi za hranicí; (o čase) na něco, přes něco, po dobu něčeho, během něčeho; ob něco, vždy po něčem: ob den; vzhledem k čemu; ob velikú stranu z velké části
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


ob praep.; — ob mezi = za hranicí
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).