očistiti | StčS |

očistiti, -šču, -stí pf. (ipf. očíščěti, očiščovati, očiščievati, čistiti); k čistý

1. co (ot čeho [nečistoty, špíny] čím) očistit, zbavit nějaké nečistoty, učinit čistým: Oczzyſte ruce hříšné a ozdobte srdce dvojím úmyslem EvOl 158b (Ja 4,8: BiblDrážď, vyčisťte ~Ol, ~Pad, umývajte ~Praž) emundate (v obraze); ocziſt dřéve zevnitř řěpici i mísu BiblDrážď Mt 23,26 (vyčisť ~Ol, ~Praž, pod. ~Lit, učisť ~Pad) munda; chrám ode všie nečistoty oczyſczen bude PasMuzA 458 mundabitur (v obraze); ocziſſcziete najprvé vodú rucě i nozě ComestC 75b (oczyſticze ~K) purificatis; ocziſti ji [větev], aby viece ovotce nesla BiblOl J 15,2 (učistí ~Lit, počistí ~Pad, vyčistíť ~Praž, zčistí EvOl, oklestí ~Beneš, ostrúže BiblDrážď) purgabit; povětřie všechno bylo ocziſſtieno od té mrákoty AlexPovB 268b; ocziſti ránu [zeměžluč] LékVodň 284b vyčistí; Očiſtte ty oči své lékařstvím spasitedlným lásky AktaBratr 2,159b (v obraze); umyjeť [muž] všeckno tělo své, rúcho i kožich…ocżiſtit vodú BiblPraž Lv 15,17 (omyje vodú ~Card, ~Lit, umyje vodú ~Pad) lavabit aqua; ode všech nečistot očiſtiti [vlčí játra] Apat 45a; že jest váš [erb] u Budějovic zmazán…, aby váš [erb] byl zase očištěn ArchČ 21,310 (1455); ║ protož sem jě oczziſtil ote všěch žen cizokrajných BiblOl Neh 13,30 (~Pad, vyčistil sem je ~Lit, ~Praž) mundavi zbavil jsem žen

2. co [nečistotu ap.] očistit, odstranit, vyčistit: inhed by ocziſſczena jeho [malomocného] trudovatina EvZimn 6a (Mt 8,3: BiblDrážď, ~Ol, pod. EvOl, BiblPad, ~Praž, vyčištěno jest ~Lit, jest očištěn nuzenstvie EvBeneš, byl jest čist malomocenstvie ~Víd, by čist život jeho ~Seit) mundata est lepra; ocziſtim ostatky domu Jeroboamova, jako se očišťuje hnuoj až do čistoty BiblCard 3 Rg 14,10 (~Ol, ~Lit, ~Pad, vyčistímť ~Praž) mundabo vyklidím; erugino…erubiginem auferre rez wocżiſtiti VodňLact bb5a; vodou sladkou ocziſſt slanost obmývajíc AlchLull 80

3. koho (čeho, ot čeho [nemoci]) uzdravit (z něčeho), zbavit nějaké nemoci; [malomocného] očistit (bibl.): hospodine…, móžeš mě [malomocného] ocziſtiti EvZimn 6a (Mt 8,2: ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, ~Pad, ~Praž, učistiti EvOl, BiblLit, uzdraviti EvVíd, ~Seit) mundare; nemocní uzdraveni, malomocní oczyſczeny PasMuzA 332; byl ocziſſczen [malomocný] malomocenstvie svého KristA 42b (Mt 8,3: var. v. očistiti 2); obnovil si srdce mé a ocziſtil si ote všie bolesti i ote všie nemoci těla mého VeronS 117a; neb jest… byl ot Krista oczyſtyen [nemocný Šimon] LyraMat 163b curatus; Kristus devieti nemocným, biedným malomocným velmi porokuje, že jsúce již ocziſtyeny bohu neděkují KancJist 90; kňéže malomocný, kterýž se zmyl v Jordáně, že oċziſltien jest od malomocenstvie svého RokPostA 63a

4. relig. koho/co (ot čeho [„nečistého“ 5]) očistit (rituálně), příslušným obřadem zbavit něčeho rituálně poskvrňujícího: ale již tato cesta poškvrněna jest [ženami], ale bude ještě dnes posvěcena, točíš ocziſſtiena v uosudích BiblCard 1 Rg 21,5 (~Ol, ~Lit, ocżiſti se ~Praž, posvěcena bude ~Pad) sanctificabitur; a tak [obětí] ocziſſtiena bude [žena] ot výtoka krve své BiblCard Lv 12,7 (tak i ost.) mundabitur; ktož zabie člověka…, ocziſſtien bude dne třetieho BiblCard Nu 31,19 (~Ol, ~Lit, ~Pad, očistíť se ~Praž) lustrabitur; oczzyſtieny jsúce popi, i oczzyſtili sú lid, brány i zed BiblOl Neh 12,30 (pod. ~Lit, ~Pad, vyčištěni jsú ~Praž) mundati sunt…mundaverunt; že by snad sě jemu přihodilo, aby nebyl čist ani oċiſtien BiblPad 1 Rg 20,26 (by byl nečist a neočištěn ~Card, ~Ol, ~Lit, by…neposvětil sebe ~Praž) ut non esset mundus nec purificatus; cožť jest buoh ocżiſtil, neřiekaj tomu nečisté BiblPraž A 10,15 (počistil ~Drážď, čisto učinil ~Ol, ~Lit, ~Pad) purificavit; kterýžto [oltář] když ocżiſtil [kněz] BiblPraž Lv 8,15 (počistiv a posvětiv ~Card a ost.) quo expiato et sanctificato; ║ kozla [obětujte] za hřiech jednoho, aby byl ocziſſtien za vy BiblCard Nu 28,22 (~Ol, ~Lit, ~Pad, aby obětován byl za očištěnie vaše ~Praž) ut expietur pro vobis obětován za vaše očištění

5. koho/co (čeho, ot čeho, z čeho [hříchu, viny] čím) očistit (mravně od něčeho), odstraněním něčeho špatného učinit bezúhonným: rači hřiechy otpustiti i jich plině ochiſtiti ModlKunhA 122; ot hřiechu (hrziech rkp) mého ocziſt mě ŽaltWittb 50,4 (~Pod, ~Kap, BiblPad, ~Praž, učisť ŽaltKlem, BiblOl) munda; z nepravdy méj a poskvrnění mého oczit (m. ocziſt) mě ŽaltPod 161b (ad Job 14,16); oczziſtil [Kristus] svědomí naše od děl mrtvých EvOl 126b (Hb 9,14: BiblOl, ~Lit, ~Pad, vyčišťuje ~Praž) emundabit; sedm úhlavných hřiechóv…jiej [Maří Magdaléně] odpustil [Bůh] i oczyſtyl ji PasMuzA 334 (počistil ~Tisk); jest [člověk] všie poškvrny srdečné ocziſſczen OtcB 121a; súd boží, jímžto oczyſty [Kristus] cierkev svú LyraMat 26a; neb skrze zpověd a svaté pokánie oczyſczeny sme WaldhPost 56b; pokánie Davida cizoložníka a vražedlníka oczyſtilo HusDcerkaM 217b; kteráž [církev] jest skrze něho [Krista] ospravedlněna a krví jeho očiſſtěna AktaBratr 1,60a

6. co [hřích, nařčení] (s koho čím) odstranit, sejmout: že sě neocżyſti zlost rodu jeho obětmi BiblOl 1 Rg 3,14 (~Lit, ~Pad, nebude vyčištěna ~Praž) quod non expietur; leč ta zlost neb hřiech bude někudy shlazen s vás a ocžyſſtien SolfA 92b; skrze to [příměří] příslovie zlé té země muože poctivě očištěno býti BřezKron 489; očisť ten nárok s sebe přísahú ArchČ 10,304 (1490) zbav se toho nařčení

7. koho (z čeho [z nařčení]) očistit, ospravedlnit: věrně vám pravi, že jest ten [publikán] vrátil sě do svého domu ocziſſczen jsa BiblDrážď L 18,14 (zpraven EvSeit, spravedlný ~Víd, spravedliv ~Ol, BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž, s právem EvBeneš) iustificatus; že tuto zemi Českú z nároku křivého chcete očistiti ListářRožmb 1,69 (1424); z nároku na ně [Čechy] lživě a falešně uvedeného vyjíti a ocziſczenu býti SebrKron 9a; chtěli byšte jich [Plzeňských] zlost a zradu svým psaním a řečí s nich svésti a je očistiti ListářPlz 2,132 (1466); ║ mají [obžalovaní] vedle práva každý sám sedm…nevinu svú na kříži přísahami očistiti NaučBrn 109 (1461) prokázat očistiti přísahu jur. čí [pohnaného n. svědků] zbavit něčí přísahu podezření z nevěrohodnosti, přísežně potvrdit platnost něčí přísahy: pohnaný má sě jemu [žalobci] zpraviti na kříži s zmatkem a má mieti jiná dva, ješto máta svobodné dědiny, aby oczyſtila jeho přísahu ŘádZemA 50a; třie [svědci] ti mají přisahati a dva jich přísahu oczyſtiti DubA 7a. –Srov. očistník

8. jur. co [majetek] (ot čeho, přěd čím [o závazku] n. přěd kým) zprostit pohledávek (záležejících v něčem) n. nároků (někoho): ten jistý svrchupsaný plat slibujem osvoboditi a očistiti ArchČ 2,57 (1424); ty dědiny, chmelnici a lúku…zpraviti, očistiti, osvoboditi před každým živým člověkem, ač by kto na to právem sáhl ListářPlz 1,320 (1428); sbožie [prodaná] jim očistiti ote všech mých práv ArchČ 9,255 (1429); aby tu vinnici očistil od té kopy g. platu ArchČ 15,531 (1447); že já jemu ten mlýn mocí listu tohoto slibuji spraviti a očistiti…před věny. před sirotky a zápisy všelikterakými židovskými i duchovními právy ListářZbrasl 259 (1471); grunt očistiti a osvoboditi ode všech dluhuov ArchČ 21,210 (1482); sám sobě vyplatiti a očistiti má všecky zápisy neb zástavy ArchČ 8,429 (1486); ║ quia eadem dos est očištěno z těch dědin ArchČ 37,1808 (1462) vyloučeno, vyňato (?)

Srov. učistiti, vyčistiti, zčistiti

Ad 4: za lat. sanctificare stč. též osvětiti, svaté učiniti (VodňLact ff4b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).