novina | StčS | MSS | ŠimekSlov |

novina, -y f.; k nový

1. (čeho) novost, novota, vlastnost něčeho nového: pro těchž zámyslóv nowinẏ, chtě [Alexander] k ľudem býti bez viny,… vzmluvi AlxB 309; kakž pak jest [ovoce] v tu dobu lacno, všakž jest pro nowinu vzácno LegJidM 68; ║ divuov nowyna pláč obracováše u veselé Frant 91b miraculi novitas neobvyklost

2. novinka, nová věc, něco objevivšího se po prvé (n. dosud neznámého): nebo všeliká nowina ľubši jest nežli věc jiná LegJidM 69; která jest toto nowyna, pro něžto jest nás [apoštoly] hospodin divně tuto snesl spolu PasMuzA 441; prodigium zázrak, novini nova KlarGlosA 306 (De monstrosis hominibus); neb něteří chodiechu po něm [Kristovi]…z všetečnosti, aby viděli divy a slyšeli nowyny LyraMat 54b nova; vocatur novus annus, quia hodie multe novitates (nowyny gl.) facte sunt PostGlosMuz 199b; proč dřieve řečený pan Marek tak se naučil navzchodslunečných krajin nowyn, kteréžto potom dále pilnějše popsány budú CestMil 9a novitates; ymmo novus ipse omnis laudate novitatis promotor novum nobis spiritum…mirabiliter inspiravit nébrž nový on sám každé chválené nowiny rozmnožitel nového nám (wam rkp) ducha…milosrdně vdechne ProkPraxK 49b; ║ král Vaněk, jda na noviny do Krakova (kralowa rkp), do Olomúcě přijide DalL 98,9 za novými záležitostmi, tj. na nová tažení; ó nevymluvení divóv, všěch nowyn nowyno! Oči v tobě bělost vidíta, okušenie čije chutnost, povoněnie vóni JeronM 29b novitatum novitas nejneobvyklejší zvláštnosti (srov. nový 7); který je člověk, ješto ščiepil vinnici, a z nowyny jejie nepil ComestC 112b de novella z nové úrody; sedm hodin v nowynie přebyvše [Adam a Eva] v ráji BřezSvět 3a v novém prostředí

3. novina, pozemek nově upravený v ornou půdu, nové pole: mnohý pokrm na nouynach otcových BiblOl Pr 13,23 (~Pad, v nových úrodách ~Lit, na nových dědinách ~Praž) in novalibus; obnovte sobě nowinu a neroďte sieti na trní BiblLit Jr 4,3 (var. v. nové 2) novale; quosdam alios agros…, qui silvis exstirpatis de novo facti et exculti sunt, vulgari vocabulo noviny appellatos CJM 4/1, 176 (1382); novale nové klučení, nowyna SlovOstřS 96; obnovte sobě nowiny ChelčPař 126a (Jr 4,3)

4. [zvl. u sloves sdělování n. tázání] novina, nová událost: to za nowiny vězte, že…Teodozius…svítěziI jest OtcB 9b (nowynu ~C) victoriae nuntiatae sunt; své země činy má zvěděti, neptaje sě na nowyny jiných zemí PulkB 1; otče, viem to, že nowina když obvetčí, lidé ji na čas podzapomenú ApolBaw 208b; o novinách neviem, co nynie VMti psáti ArchČ 4,389 (1449 ?); bych také o novinách psal páně Jiříkových ArchČ 21,303 (1450); to jest ten hřiech, ješto lidé se ptají na nowiny, …Atenenští ti se rádi jediné po nowinach ptali RokLukA 423a; když vstal [Ježíš] z mrtvých, v rozličných osobách se okazoval… chtě té nowiny dokázati a dovésti z mrtvých vstánie RokLukA 448b

5. (o čem, že…) novina, nová zpráva, zpráva o něčem novém, zvl. zvěst o nové události: až přiteče z řěckých vojí posel, pravě ty nowyny, že již řěčské hrdiny…zasě běžie AlxV 1348; by nezvěděl [Alexander] té nowyny [že Darius táhne proti němu] AlxV 2226; poslúchajte…těch nowyn, jěž vám povědě MastMuz 37; rozjide sě ta nowina [o vzkříšení dívky] po všiej zemi BiblDrážď Mt 9,26 (pověst EvOl 302a, BiblLit, ~Pad, ~Praž, řěč EvOl 218a, BiblOl, slovutnost EvBeneš) fama; toť jest šlechetná nowyna HradZdráv 121b; ó přěradostná nowino tvého poselstvie, svatý Jane PasMuzA 277; tak hroznú nowynu slyševši KristA 85b; dobrým nowinam radují se všickni OrlojB 32b ad laetos rumores; brzo vyšly [ženy], aby dobré nowyny smutným jeho [Kristovým] učedlníkóm zvěstovaly LyraMat 179b rumores; až dojdú i králova syna ty nowyny ŠtítBarlB 139 fama; čakaj nowin v svéj komoře FlašRadaA 1208; ta hrozná… nowina o zabití otce jeho TrojK 92a fama; prvé obecnie noviny věděli sú v klášteřiech zavřených než v uliciech zjevných HusVýklB 104b; pastuškám se anjel zevil a jim nowyny pověděl, že se narodilo dietě KancJist 223; mají mu [nemocnému] praviti zlé nowyny, aby sě lekal LékMuz 61a; v řečech nesmierných a v nowinach časy tráviece ChelčSíť 155b; dary sobě budú posílati vespolek, a to za nowiny přeradostné ChelčPost 126a; ty zlé noviny [o zabití Ojíře] přinesu pánu svému ArchČ 37,1704 (1460); žeť sem toho došla za jistú novinu, že Vlach bude mieti velikú pomoc ArchČ 7,382 (1469); ║ bylo li by to tak, jakžto nowyny běžie PulkB 135 fama jak se povídá; nowyn neb básniček aneb jiných řěčí nepilných nemiluje ŠtítVyš 49a nugas povídaček, klepů (srov. novinka)

6. novota, něco nově zaváděného (zvl. proti uznávanému stavu staršímu): neb nám kakési nowini vnášieš v naši uši BiblDrážď A 17,20 (~Ol, ~Pad, nových… věcí ~Praž) nova; byl jim [Mojžíš Židům] přikázal, aby žádných nowyn v zákoně nenalézali… Ale oni ješče přěsto vždy nowiny nalézáchu, jakožto bieše jedna z těch nowyn, ješto biechu nalezli, nejiesti chleba, až by sě jeliž umyli MatHom 252; ale aby to [zavedení svátku Ježíšova narození] nowynye nebylo připisáno Frant 67b novitati; základ zasutý v nowinach vyrostlých a základu odporných ChelčSíť 1b; abychom věděli, ktož ty nowiny uvozuje a jiné obyčeje nežli kostela římského velé zachovávati HilPřijA 82; lid…nauk nevěrných následovný a nowin žádostivý SilvKron 5b novitatum; mnohá jiná v království vymyšlenie a nowiny KorPosA 117a

7. relig., zvl. reform. (proti čemu [Písmu]) novota, nově zaváděná myšlenka do náboženského učení (zvl. v rozporu s biblí): Noviny každé, jichž jest Kristus neučil, spravedlivě tupíme HusBludM 211a nova omnia; v převrácených nowinach a bludích utěšenie jmieval [Jeroným] a zvláště k bluduom Jana Wygleffa potupené paměti všecku svú snažnost obracel jest AktaKost 66b perversis novitatibus… gaudebat; nic všetečně… proti svaté… římské cierkvi nejistiec, ani které noviny uvoditi zamýšlejíc ArchČ 3,203 (1417); aby… nerozsieval v lid jakýchsi nowin bludných ChelčPost 102b; ovšem pak takým doktoróm některým… nemiením věřiti v nižádných nowinach, jenž sú vznikly po vydání zákona od Syna božieho ChelčPař 129b; nowiny Antikristovy světle odkrývajíce LetKřižA 204; aby žádný z kněží žádných novin neobyčejných proti Čtení svatému neb proti starým přikázáním Otcův svatých… nesměl začínati BřezKron 501 novitatem. – Srov. nálezek 4

Srov. nové

Ad 1: za lat. novitas stč. též novota. – Ad 5: za lat. fama stč. též věst, řěč nová (KatoVít 63a); za nugae též klam, kleveta, marná lež (SlovKlem 67a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


novina f. novost; novinka, zpráva; novina, pozemek nově upravený v ornou půdu; novota, něco nově zaváděného
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


novina f. = novinka, zpráva; nová věc, novota; — úhor
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).