netoliko | StčS | MSS | ŠimekSlov |

netoliko, netolik adv., též ne toliko, zř. nestoliko, ojed. netolike, netolikož, netolikto, netolikť; k toliko

1. [v adverz. členském spojení se souvztažným „viece“] nikoli tolik, ne tak mnoho: a zajisté netoliko sě jest tomu diviti, ale tomuto mnohem viece OtcB 198b non tantum…, quia multo plus; stydieše sě ciesař Netolik za hrdost, ale viece za nevděčnost GuallCtnostK 180 non tantum…, sed etiam; ale Perščí plakáchu netoliko pro smrt Dariášovu, ale viece pro dobrotivost Alexandrovu AlexPovA 79b (netoliko…jakožto viece ~D) non tantum…, quantum; ║ prosiece nás, abychom přijali milost a ščedrost…, a netolik, jakž sme sě nadieli, ale najprvé sú sě sami dali bohu BiblOl 2 C 8,5 (ne, jakož sme se nadáli, ale ~Lit, ~Pad, a viece sú dali, než sme se nadáli, ale ~Praž) et non sicut speravimus, sed nejen v té míře, jak…; že já mám svým dosti činiti, netolik že bych ten dóm kúpil Žilin 12b (1462) než abych netoliko (ne toliko) – jeliko(ž), jelikož, jeliko netoliko (ne toliko) – jakožto (jakž, jakto, jako), netoliko (ne toliko) – ale ve funkci konj. přirovnávací nikoli do té míry – jako; [v adverz. spojení vět] ani tak ne (= větný zápor) – jako (spíše); [v adverz. spojení větných členů] ani ne tak – jako (spíše); popírá totožnost míry v prvním členu s mírou určenou v druhém členu spojení: ne toliko žádajě uraziti svého nepřietele, ale chtieše sě brániti OtcB 159a non tam…, quam; Netolik tu svój sluch zatře [fena], jakožto dóm tvrdě zapře BawEzop 555; nevěrně zajisté nás jsi oklamal, a netolyk nás, jakž samého sě PulkB 88 (netoliko nás, ale i ~Lobk, netoliko nás, jako ~S) false quidem nos decipis et potius temetipsum; že netolyk syn jeho vinen jest byl, jakto nešlechetní rádce PulkB 167 (netoliko… jakožto ~S, ~Lobk, netoliko…jakžto ~N) non tantum…, quantum; a netoliko jich smrti želejmy, jelikož sě radujmy MatHom 27 nec tam…, quam; aby netolik škodili [zlí duchové], jelikož by chtěli ŠtítBes 96; to narozenie [Kristovo] netolik anjelé přijieti žádali, jeliko i Otci světí žádáchu, čekáchu i voláchu ZrcSpasK 18; a ona [laň] netolik pro hýbanie, ale žádostí ženskú velikú chtieci rohu, šla jest za liškú Čtver 73a non tam…,quam; avšak netoliko sú byli ti [mniši] pomocni, jakožto světí apoštolové a jich praví následovníci, jenž jsú byli živi kromě takových klášteróv JakVikl 201a non tamen tantum, quantum; netoliko z učiněné mně škody, jakožto <z> neduhu pomámenie Budyš 9b non tam…, quam. – Srov. ne² 2 (ne tak – jako)

2. ♦ netoliko – ale (ale i, ale nadto ap.), zř. netoliko – a (i) ve funkci konj. gradační nejenom – ale i, netoliko – nýbrž i (kniž.), nejen – ale také; [následuje-li zobecňující výraz] nejen – ale; [v záporném kontextu] nejen – ale ani; spojuje převážně větné členy, z nichž první označuje jev, na nějž se platnost věty neomezuje, a druhý zase jev, jehož se tato platnost navíc týká (grad. vztah je výraznější mezi antonymy): i přídu netolyko pro Ježíše, ale aby viděli Lazařě EvRajhr 115b (J 12,9: ~Zimn, ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad, ne… toliko, ale EvOl, BiblPraž) non…tantum, sed; netolyko nohy mé, ale rucě i hlavu EvRajhr 116b (J 13,9: ~Beneš, BiblOl, ~Pad, netoliko…ale i EvZimn, ~Ol, BiblDrážď, ~Lit, ~Praž) non tantum…, sed et; avšak netolik po zlatě…, ale po drahém kamení dal sě bě [Darius] v takém znamení AlxH 80; a ne ſ toliko samomu mně, ale i těm, kteříž milují příchod jeho [Kristův] EvOl 195b (2 T 4,8: a netolik mně, ale také BiblDrážď, a netoliko mně, ale i ~Ol a ost.) non solum autem mihi, sed et iis; netoliko ten mladec, ale všickni v budúcích časiech PasMuzA 138 ut puer ille et omnes; neb netoliko ti…mají…hřiech při sobě, a opět ti všicni obecně OtcB 5b non solum…, sed; a netoliko to, ale nad to jest [Jeroným] ve všem učení i v umění muž dospělý OtcB 107a (a netoliko to, a nadto ~C); netolyko z smilného hříchu, ale z opilstvie, z obžerstvie a z toho ze všeho času…, i také z každéj marnéj i ješitnéj řeči i z každého zlého myšlenie JeronO 22b non solum…et…et…, sed etiam; že netolyk kostel ten hniezdský, ale i vešken zástup vévody českého…objala byla [vůně] PulkB 54 non solum…, immo; také člověku tak sě jest přěd bohem jmieti: Netolyko, jako jest nynie, ale tak, jako by byl zlý a hubený AlbRájA 27a (netoliko, jakž ~B, ~K) non solum quam…, sed etiam quam nejen tak, jako…, ale i…; a protož netolyk dobrým, ale i zlým dáno jest sbožie ŠtítVyš 66a tam bonis, quam malis; Netolikt jest rozkoší tú rozuměti lahodné jiesti neb piti neb lehce, měkce léhati, ale i to, kteráž [vdova] sě kochá v rozkošných klenótciech ŠtítMuz 13a; netoliko přivodí úřad…volati k pláči…, i také nepřerušenéj pravdy svědectvím potvrzuje znamení podobenství boha Frant 2a non solum…, verum etiam; neb lakomstvie netolik jest na penieze, ale na povýšenie HusPostH 42b; netoliko bohatí světští kněžie…, ale také i zákonníci JakVikl 185a nec solum…, sed; Netolik trpíš mnoho zlého od zevně zlých a protivných…, ale ještě od těch, ješto sú jako dcery tvé VýklŠal 39a non solum…, verum etiam; netoliko za choti, ale za obránci i otce poručného… přijala sem [Karla IV.] Budyš 1b non modo…, verum; netoliko ložce, i mrtvé dietě vyžene LékFrantA 93b; kterak jest otec tvuoj netoliko proti mně, ale tak mnoho i jiným pánóm a přátelóm jednoty našie učinil ArchČ 4,13 (1448); a netoliko tu jim zjevně psal [apoštol], ale psal jim u figurách RokJanB 75b; netoliko mužie, ale i ženy, také i děti AktaBratr 1,4a; a netoliko v tom [městě], ale v těch pohanských zemiech všech žádné svině neviděl sem CestKabK 21b ale v těch pohanských zemích vůbec; netoliko tie (m. netolikot je) urazila krále Vasti, i veškeren lid, i kniežata, kteříž jsú po všech krajinách krále BiblPraž Est 1,16 (netoliko…ale také ~Card, ~Lit, netoliko…ale ~Ol, ne samého krále…ale i ~Pad) non solum…, sed et; povinovati jste touž měrou ne s toliko mně odplacovati, ale i přáteluom mým ArchČ 16,24 (1496) — ve větném spojení s přísudky stejnými, synonymními n. významově souřadnými: neb jejie [Kateřinině] múdrosti i jejie krásě díváše sě netolyk ciesař, ale všěm lidem pro svú krásu divna bieše PasMuzA 617; čistota…jest, když kto netolyko střěže a chová tělo své ot nečistoty a ot smilných věcí, ale také aby duši choval od tělesné rozkoši AlbRájA 9b non solum…, immo etiam; neb netolyk jen v onom světu dává sě svým milým hospodin…. však i zde ještě počíná toho někdy něterá duše v kakéms okušení darem zvláštie milosti jeho pochutnávati ŠtítSvátA 52a; za to tebe netoliko žádám, ale také laskavě prosím ArchČ 14,280 (1499). Srov. nejedno (nejedno – ale i) ♦ netoliko – ale ani [v záporné větě] nejen – ale ani: nemóž kněz stvořiti netoliko boha, ale ani těla Kristova HusBludM 201b; ani láska dopustí bez urážky svědomí netoliko zabíjeti, statky bráti, páliti etc, ale ani se rozhněvati AktaBratr 1,19a; abyšte…v užívání milosti svrchu psané netoliko sami nepřekáželi, ale ani komu z svých překážeti dopúštěli ArchČ 18,203 (1500) nejen… nebránili, ale ani…bránit nedovolovali; ║ odstup to od nás, bychme netoliko rovni, ale ani v čem odporni byli shledáni proti božské milosti KorMan 14a abychom nejen…, ale ani…nebyli

3. ♦ netoliko – ale (ale i, ale brže, ale nadto ap.), zř. netoliko – i (jelikož i, nébrž ap.) ve funkci konj. gradační nejen – ale (dokonce) i, netoliko – nýbrž ba i (kniž.), nejen – ba dokonce; [je-li první přísudek záporný a druhý kladný] nejenže ale (dokonce); [je-li druhá část spojení záporná] nejen – ale (dokonce) ani; přiřazuje větu n. větný člen s výrazně intenzivnějším n. závažnějším obsahem: nebo netolyko tupíše [Ježíš] sobotu, i otcě svého nazváše bohem EvVíd 14a (J 5,18: netoliko…ale i ~Rajhr, BiblLit, ~Pad, netoliko…ale ~Drážď, ~Ol, ~Praž, netolik…ale nadto KristA 64b) non solum…, sed et; neb netolike lidé slúžie jemu…, ale i zvieřata jHilská hovějí jemu BiblCard Jdt 11,5 (netolik… ale i ~Ol, pod. ~Lit, ~Pad, ~Praž) non solum…, sed et; a netolyk tyto věci, ale věčšie i nepočtujícé JeronM 3a et non solum haec, sed graviora; pláč a smutek netolyko nižádného prospěchu k ukojení bolesti nedává, ale brzo věčie bolesti přispořije JeronM 36a non solum…, sed; netolyko v bojích moc Heroda sě ukáza, ale také na púšti vojsku i tam i sěm potřěbu připravoval ComestC 277b non solum…, verum etiam; netoliko že ji [duši] mrzí všeliké utěšenie, ale brže hledá smutka za utěšenie AlbRájK 228a; Netoliko opatruj na jeho rukú rány bodené, netoliko tkni svým prstem v jeho rány, netoliko siehni u bok rukú svú, ale z těla skrzě bok otevřený vstup do srdce Ježíšova Kruml 327; potřěbu svému bližniemu netolikoz, jelikož muožeš, ale i nad mocí činiti MatHom 55 non solum…, sed…etiam; a tať [vina] netolykto otjímá něterý byt stvořený jakožto muka, ale zbavuje také bezměrného dobrého LyraMat 165b non solum…, sed etiam; Netoliko Kristus své vzeštie židuom ukázal, jelikož i pohanóm zjeviti neodpověděl ZrcSpasK 20; a netolyk dobrý, ale sama dobrota ŠtítVyš 43a nec tantummodo…, sed etiam; netolyk, že j nezaslúžil, ale že j provinil ŠtítVyš 81a qui non modo non meruit, sed demeruit; co tak u velikém horku…netolik ne nahý túláš se…, ale ještě, ješto huoře jest, těžkým břemenem se zabíjieš Čtver 12b non solum…,sed; netoliko odjal Šalomún požitek najvyššímu biskupu, ale brž ssadil s knězství HusSvatokup 198a; netoliko chtěl býti člověkem, ale chudým člověkem VýklŠal 38b non solum…, sed etiam; a netoliko jest tak štědrú pout do Říma otevřel všem zemiem, ale ještě jim domuov posielá…odpuštěnie všech hřiechuov ChelčSíť 33a; netoliko by neřekl, že…,ale zpět by musil řeci, že… ChelčPost 90b nejen…, ale naopak; a Němec jsa králem netolik by chtěl do domuov choditi, ale viece by chtěl Čechy věrné z domuov vyhoniti SebrKron 10a nejen že by chtěl…, ale nadto; netoliko sobě posluhujíce, nébrž jednostajnými myslemi se milujíce TovačC 239 (netoliko…ale ~B) non solum…, immo; rouhaje se netoliko apoštolskému učení a zprávě, alebrž i nejsvětější Trojici božské ArchČ 20,559 (1469); kterak by…netoliko zvěř všelijakú bil a honil, ale i lesy mýtí a preč vozí ArchČ 10, 85 (1498); ║ netoliko aby penězi několika odbyl, než několika zlatými, jinak nic CestKabK 16b nestačí to vyřídit několika groši, ale je třeba několika zlaťáků netoliko – ale [v souvětí formálně kladném] nejenže ne (= větný zápor) – ale (dokonce): to oni uslyševše netolyk sě polepšivše, ale v svých srdcích sě viece rozdráždivše PasMuzA 58; to vám oznamujeme, že netoliko bychme k tomu povoliti chtěli, ale že jest to konečně proti nám i proti vuoli naší ArchČ 5,483 (1497)

4. nejen, nejenom, netoliko (arch.), ne pouze; uvádí, na co se obsah výpovědi neomezuje: cožkoli činíte služby, čiňte z úmysla, jako by bohu slúžili a netolyk lidem ŠtítSvátA 103b (C 3,23 et non: a ne EvOl, BiblDrážď, ~Praž, ne ~Lit, a ne jakožto ~Pad, ne jakožto ~Ol); a netolik člověk to činí a toho jest přirozenie, ano to jest přirozeno hovadu TkadlA 2b; neb netoliko to, né, bojím se, že ani desáté neb menšie ještě částky…odtudto nebude ArchČ 2,427 (1444); a že ten syn [Jan Křtitel] zvěstoval toho, jenž vykúpil všechen svět, netolik Izrahele RokLukA 4b; věz pak, že netoliko ten doktor Tomáš o ustavení této svátosti slovem a skutkem, jakož předepsáno, položil. Ohledajž…Alberta Velikého, Mikuláše Lyru KorMan 45b

Ad 1: ačkoli je v rukopisech zpravidla psáno dohromady (netoliko), jde v podstatě o spojení členského záporu s měrovým adverbiem toliko (tj. ne toliko ale viece, v. Bauer, Souvětí 82 a 266), spojení, které se teprve vyvíjí v spřežku. – Ad 2: kromě výšinů z vazby, jako lásku usiluje přikryti [Médea], aby netoliko od těch, jenž na ni patřiechu, nemohla býti poznána, a také sama od sebe rozličně vymýšlejíc TrojK 83b (netoliko…ale také ~A, ~L) non salum…,sed etiam, je zde větné spojení doloženo pouze v případech, kdy jde o přísudky stejné, synonymní n. významově souřadné (AlbRájA 9b, PasMuzA 617, ŠtítSvátA 52a aj.). Takovéto případy tvoří postupný přechod k významovému typu 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


netoliko, netolik adv. nejen: netoliko – jelikož ani ne tak – jako; netoliko – jako ne tak – jako; netoliko – ale (i), ale brže nejenom – ale i, nejen – ba dokonce: to oni uslyševše netolik sě polepšivše, ale v srdcích svých sě viece rozdráždivše
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


netolik(o), netolik, netoliko adv. = nejen; netoliko — jelikož = nejen — nýbrž i
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).