nesdravý | StčS | GbSlov |

nesdravý adj.; k sdravý

1. (na čem, v co [o těle n. orgánu]) nezdravý, nejsoucí zdravý, nemocný, chorobný, churavý (pokud jde o něco): člověk…, jenž by byl trudovat…, nebude jiesti toho, což jest přisvěceno mně, doňaž jest nezdraw BiblCard Lv 22,4 (~Ol, ~Lit, nebude uzdraven ~Pad, nebude zdráv ~Praž) donec sanetur; člověk na těle nezdrawy HradProk 20a; lepší jest chudý zdravý i mocný v síle nežli bohatý nezdrawy a raněný zlostí BiblOl Sir 30,14 (nemocný ~Lit, mdlý ~Pad, ~Praž) imbecillis; zdraví lidé a veselé mysli mievají sny chutné, a nezdrawe krve lidé těžké a hrozné ŠtítVyš 105a; i bude [člověk] stár, mrzut, nezdraw, medl ŠtítSvátA 70a; čím lidé sú rozkošnější, tiem obecně jsú na těle i na duši nezdravieiẛí HusPostH 177b; pakli bude [krev] požlutná, nezdraw si v játry LékFrantB 42b; udělaj z nie [čekanky] prach a ten na bolné a nezdrawe oko syp LékMuz 98a; neb byla li jest [oběť] jaká chromá neb jinak nezdrawa, nebyla přijata RokPostB 302; když člověk nezdraw a nechce píti nápoje lékařského KorMan 173a; někteří nezdravého rozumu a sprostě blázni BřezKron 506 insani mentě; malesanus nezdrawy, insanus, infirmus SlovKlem 62a zpodst. (o osobě): proto že kázal [Kristus], divy činil a nezdrave uzdravoval HusVýklB 53a (nemocné ~N); věziž, žeť sem já chudoba všech stavuov v lidech urozených i duchovních…, v lotřích, v zdravých i v nezdrawych BechNeub 180b

2. [o pokrmu a prostředí] (komu) nezdravý, zdraví škodlivý, škodící na zdraví: Plato…zvolil jest přebývati…v kraji nezdrawem a ve zlém povětří GuallCtnostK 226; o těch…, ješto mistrují vína a učinie je nezdrawyeyſſe, aby je spieše rozprodali ŠtítKlem 94a; a protož střežte sě řeči nekázané a šeredné tak pílně, jakož hořké a příkré krmě, shnilé a nezdrawe střěhú sě múdří; neb řeč peská, nekázaná ovšem jest nezdrawa duši ŠtítSvátA 101a; země ta jest horká a nezdrawa CestMil 18b infirma; jako víno mladým dětem jest nezdrawo VýklŠal 15a; [červi v žaludku] se zarozují od nezdraweho ovoce LékFrantA 127a; ktož ho [hadové koření] natluče a na rány navieže, ješto had uštne, vešken jed vyžene nezdrawy a ihned uzdraví LékMuz 271b; neb ovotce jich [synů ďáblových] nezdrawe a smrtedlné AktaBratr 1,68a (v obraze); velmi nezdrawee v něm [v městě] povětřie odsmradu rybného CestJar 15

3. [o učení] nezdravý, působící nepříznivě, škodlivý: kniehy jeho [Viklefovy], takové učenie nezdrawe a smrtedlné v sobě zavierajície, spáleny jsú AktaKost 47b doctrinam insanam et pestiťeram; v posledních dnech a časích nastanou lidé sami se milující etc, kterýchž se velí varovati pro jich nezdravá naučení ArchČ 20,557 (1469; srov. 2 T 3,1n.)

Srov. neduživý

Ad 1: za lat. imbecillis stč. též nedostatečný, nestatečný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesdravý, adj., ungesund: stsl. sъdravъ sanus, pol. niezdrowy. Kdo nemá zdraví: člověk na těle nezdrawy Hrad. 19a; nezdraw si v játry LékB. 42b, nesdravý več = nemocný nač. Co škodí zdraví: o těch, ješto mistrují vina a činie je nezdrawyeyſſe Štít. uč. 94a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).