nechati | StčS | GbSlov | MSS |

nechati, -aju, -á pf., ojed. ipf. (?); srov. sch. hajati

I. s objektem nedějovým

1. koho/čeho nechat bez povšimnutí, pominout někoho n. něco, nevěnovat pozornost někomu n. něčemu; [z řady jiných] vynechat; [ve výčtu] přejít, vypustit: pomoz pravým, zlých nechagye KatoVít 60a (netbajě ~V, ~M); všech jiných nechaw, samého svatého Klimenta svázati kázal PasMuzA 609 multitudini cessit; protož toho [co je již známo] nechayte JeronM 45a his ergo omissis; proč onoho přitrhne [Bůh] a onoho nechá LyraMat 80a dimittat; nechagicz manny, hrncóv s masem…žádají ŠtítBes 156; toho [vyprávění o Adamových potomcích] necham já tak pro ukrácenie řeči MartKronA 5a diß laß ich als beleiben; Achiloides…bratra svého…králem thesalským korunova, sám sebe nechaw TrojA 237b seipso postposito; písař má opatren býti v tej róznici vědě, koho psáti a koho nechati DubA 12a; aby úředníci, ješto práva vydávají, seděli v obecném miestě…, leč snad…že by nechano a zdviženo bylo některého svrchupsaného úředníka siedlo a odloženo MajCarA 34 (k králově vuoli ostavujem, že by některého z úředníkóv z toho seděnie zvláště vyňal ~B) nisi…duxerit suspendendam; a jest jiných mnoho ustanovení a duovoduov, ale pro dlúhost necham jich HusSvatokup 150b; světa by nechaly ani jeho tbali HusZrcM 37b; navodie [kněží] lidi, aby jim otcové, nechagicz dětí a přátel, svá dědictvie dávali HusKorCh 104b; nechtě [kněz] pilnějších zmeškati, musíť hodin těch nechati Budyš 67a: parco autem ponechám pak vel opustím, necham VýklKruml 297a (2 C 12,6: ač bych sě i chtěl chváliti…, ale odpúštiem BiblOl, ~Pad, EvOl, odpustím BiblLit, ponechámť ~Praž); ačkoli v mnohých dobrých věcech jich mohl bych se v pravdě pochlubiti, ale pro ukrácení nechám AktaBratr 1,329a; nebudem kupovati od nich [od cizozemců] v sobotu ani v den sváteční a nechame léta sedmého BiblPraž Neh 10,31 (opusťmy ~Card, pod. i ost.) dimittemus; ║ procul dubio postpono nechaiu (necham ed.) GlosŘeh 117a nechávám stranou, pomíjím (ipf. ?)

2. čeho [nežádoucího] vyvarovat se, vystříci se (ojed. varovat se, vystříhat se): jmáme sě křivdy chovati, leč pro dobré, leč pro zlé nechati křivé řeči OtcB 4b; protož muši krádežě nechati, že nemohu múk trpěti OtcB 43b non facere; v duchovnie žádosti choďte, a tělesné abyšte nechali OtcB 28b (srov. G 5,16 non perficietis: žádostí těla nenaplňujte BiblDrážď, pod. ~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, neučiníte EvOl); činiec, co j přikázal [Bůh], a nechagijcz, co j zapověděl ŠtítSvátA 102b (netbajíc ~B); nechay toho, milý, rozhněváš boha,…varuj se hřiechóv RokPostA 26b; drž se jistého a nech nejistého KorMan 22a; aby masa nechali v postní dny, ale ryb požívali AktaBratr 2,103a

3. koho/čeho [ohrožovaného subjektem děje] nechat, nechat na pokoji někoho n. něco; [oběť násilí] ušetřit; [cizí majetek] nebrat, nedotýkat se: mého nechay, měj v svém dosti DalC 28,42 laz mir daz min; Nechte jiej. Čso na ni hněviví jste? EvOl 251b (Mc 14,6: BiblLit, ~Pad, ~Praž, Nechayte ~Drážd, ~Ol) sinite eam; mlynáři…, cuzého nechay DesHrad 924: když ho [poutníka] kto chtěl jieti,… jeho inhed užasna sě nechal PasMuzA 357; učiň [Hospodin]…a to přepusť, ač necham ze všěch věcí, ješto k němu [Nábalovi] slušějí, až do jitra i psa BiblOl 1 Rg 25,22 (~Praž, ať nenechám ~Card, ač nezabiji ~Lit, ostavím li ~Pad) si reliquero; jest liť spravedlivých lidí padesáte tam [v bezbožných městech], chcete li nechati? MartKronA 9a wend ir ir dann schonen; horrenda lacerat quem spiritus ira nec linquit a nenecha [šílenství] jeho [nemocného syna] GlosSed 111a; co Židé mdlí činie? Zdali jich nechagi pohané? BiblPad Neh 4,2 (~Praž, je propustie ~Card, ~Lit, pod. ~Ol) num dimittent eos; Přěchu, nechaj ryb…, Přěchu, polož rybu a nebeř bez vóle ArchČ 14,15 (1445); jakož řiekáme opilému, aneb ktož se zblázní: Však nenie sám při sobě, nech ho RokLukA 319b; že žádného nenecha [pomlouvač], ani živého ani mrtvého, aby každého v oustech nepodržal a neposoudil RokPostB 347; milá židovko, nech mne, jmám jíti za muž. Po svadbě zaplatím NaučBrn 20 nechati s pokojem (u pokoji, na pokoji) koho nechat na pokoji, neobtěžovat někoho, dát pokoj někomu: nechay mne [ďábla] juž s pokojem, jižtě dosti, přestaň, nepřěkážěj mi PasMuzA 321 nunc cessa de mea persona; aby…měst ciesařových viec potom s pokojem nechaly [Milánští] PulkB 127 quod…civitates…liberas dimitterent; aby toho dne bojovati přestali…a Řěkuov ten den u pokoji nechali TrojA 121b Graecis in pace dimissis; i proč s mě [mrtvého] zkřiesil a nenechal u pokoji? BiblPraž 1 Rg 28,15 (proč s mi nepokoj učinil ~Card a ost.) quare inquietasti me; a mne račte k mé starosti a k mým přeukrutným nemocem u pokoji nechati ArchČ 7,357 (1468); dokadž právem neprovedeš, nerozkazujž lidem a nech lidi na pokoji ArchČ 8,116 (1473); ║ když které viděli [kacíři] svátosti oltářní přijímati, posmívajíc se jim říkali: Ještě nenecháte s pokojem toho motýle? BřezKron 474 non dimittitis nedáte si pokoj, nepřestanete s tím motýlem? nechati s pokojem (pokojem, u pokoji, na pokoji, při pokoji) jur. čeho n. koho (o to, o tom) nevznášet právní nárok na něco n. vůči někomu (na něco): na tom dvoře v Honěticích nepřekážeti a toho s pokojem nechati, což jest tu v dvoře bylo, až do desk ohledání Půh 2,503 (1416); což stojí v tom listu, aby u pokoji necháno bylo ListářRožmb 1,254; aby se na takové věci nenavracovali (nenavražovali ed.) a jich pokojem nechali ListářRožmb 1,254; tu jest nám ráčil [král] rozkázati, aby Tobiáš Pabiánek pánuov plzeňských v pokoji nechal, neb jest je pohnal na zmatek ListářPlz 2,22 (1454); aby jeho o to [o právo] již s pokojem nechala, ani jeho z toho již více nenapomínala Půh 5,10 (1475); i rozhodl král,…Výšek aby jich [Plzeňských] na pokoji nechal ListářPlz 2,268 (1489); páni JMt výpověď učinili: aby Václav Klusák jeho [Brouska] při pokoji o tom nechal ArchČ 10,450 (1492). Srov. nechati I/7 ♦ nechati sě, sebe upokojit se, uklidnit se, vzpamatovat se: počesta [Arnošt a Vecl] sem i tam hlédati, nemohúce se nechati na onu okrasu patřiece BawArn 2934; nech sebe [Tkadlečku], nezavozuj sebú, by mněl a sobě ufal, že dobře činíš TkadlA 30b; nech sebe, styď sě TkadlA 29b; chceš li, nech ještě sebe a utaj sě TkadlA 34a

4. koho/čeho nechat, nechat bez péče (o samotě, napospas ap.), zanechat, opustit někoho n. něco; [něčeho vzácného] vzdát se něčeho; [něčeho marnivého] upustit od něčeho: ten, jenž nenie pravý pastýř a jehožto nejsú vlastnie ovce, vida vlka přídúcího, i necha ovec i jde přič EvRajhr 118a (J 10,12: nechagie ovec BiblDrážď, ~Ol, pustě EvSeit, pod. ~Víd, ~Beneš, opustě ~Ol, BiblLit, pod. EvZimn, BiblPad, opúštie ~Praž) dimittit; že sú nechawſſe mne, i obětovali cizím bohóm BiblCard 4 Rg 22,17 (~Ol, ~Lit, opustili mě ~Pad, pod. ~Praž) dereliquerunt me; i nechali sú všech přikázaní pána boha svého BiblCard 4 Rg 17,16 (~Ol, ~Lit, opustili sú všěcka přikázanie ~Pad, ~Praž) dereliquerunt; Nenechat [Hospodin] tebe ani ovšem zahladí BiblCard Dt 4,31 (~Ol, ~Lit, ~Pad, neopustíť tebe ~Praž) non dimittet te; posieláchu k ňemu [k sv. Antonínovi] nemocné i pracné…vědúce, že jich nenechá, by jě bez pomoci pryč pustil OtcB 207a scientes tales ab Antonio non posse contemni; Nechaw biskupstvie svého i lidu PulkB 39; a nechage ostatkóv dědicstvie mého, i poddám je v ruku nepřátel jich BiblOl 4 Rg 21,14 (pod. ~Pad) dimittam; deserta stacione nechawſſe stráží GlosSed 215a; nenecham ani opustím tebe [Hospodin Jozua] BiblPad Jos 1,5 (~Praž, nepustím se tebe ani tebe ostanu ~Card, ~Ol, ~Lit) non dimittam, nec derelinquam te; že mě retunkem nenecháte i jinú pomocí ListářRožmb 4,111 (1449); nynieť jsú mne v tej núzi nechali, vyjevše i on [manžel] i mátě ArchČ 11, 248 (1450); příde li…strach na člověka…, a my hned pravdy nechame, oblevíme dobře činiti RokLukA 138a; vy, panie, skuoro li nechate roucha pyšného? RokPostK 443a; Nenechám tebe ani opustím BiblPraž Hb 13,5 (neopustím tebe ani zapomenu EvOl, neopustím tebe ani tebe ostanu BiblOl a ost.) non te deseram, neque derelinquam; nechawſſe měst svých utekli z nich BiblPraž 1 Rg 31,7 (~Ol, ~Lit, opustili sú města svá Pad) reliquerunt; kteříž [lotři] zajisté jej [pocestného] oblúpili a zranivše odešli, odpolu živa nechawſſe BiblPraž L 10,30 (opustivše ~Lit, ~Pad, za mrtvého ostavivše jeho EvOl, ~Beneš) semivivo relicto; že snad u Veliký pátek nebudú kadeřóv dělati a třevícóv s čépky nechagy Káz Muz XVI E 10,131a; že jsem musil (muosil ed.)… všeho statku svého nechati skrze přísud panský Půh 5,352 (1418) zříci se

5. koho/čeho nechat se volně pohybovat někoho n. něco, dál volnost někomu n. něčemu; koho propustit; co pustit: juž nechay, hospodine, sluhy své podlé slova tvého s pokojem ŽaltWittb 261b (L 2,29: nechaṡ BiblLit, ~Pad, pustíš ŽaltKlem, ~Pod, EvVíd, ~Ol, pusť ~Beneš, propusť BiblDrážď, ~Ol, propustíš ~Praž) dimittis; Nechay těch, jižto sú zlámáni, prosty BiblDrážď Is 58,6 (Pror, BiblOl, propusť…prosty ~Lit, propusť…svobodny ~Pad, ~Praž) dimitte…liberos; nechal těch mužóv, i šli sú preč BiblCard 4 Rg 5,24 (~Ol, ~Lit, pustil jest mužě ~Pad, propustil jest muže ~Praž) dimisitque viros; i co učiníme? nechame li ho [Ježíše] tak, všichniť veň uvěřie ComestC 314b (pustíme li ~K; J 11,48: nechame li ho tak BiblLit, ~Praž, ač jej pustímy EvVíd, ~Ol, pod. ~Zimn, ~Beneš, přepustíme li jemu to tak ~Praž, propustímy li jeho tak BiblDrážď, ~Ol, pod. ~Pad) dimittimus; když budeš nenáviděti [manželku], nechay BiblOl Mal 2,16 (Nechai jie ~Lit, propusť ~Pad, pusť ji ~Praž) dimitte; když vše vytáhne [nevod ryby], zlých nechagij a dobré vezmú ŠtítSvátA 10b; et passi sunt a nechachu ho MamKapR 155a (A 27,32: utínali provazy u člunka a pustili sú jej, aby preč plynul BiblPraž); dimittere odpustiti aut nechati SlovKlem 12a; ║ tehda žena móž, nechagicz toho [dlouho nepřítomného] muže, jiného pojíti CestMil 30b illo relicto opustíc (jako manžela); miserunt nechalij VýklKruml 107a (Pr 10,26 qui miserunt eum: jenž ho poslali na cestu BiblLit, ~Praž, pod. ~Pad, kto sú jeho ostavili na cěstě ~Drážď, ~Ol) nechali jít, poslali

6. koho/čeho (kde) nechat (na místě, kde byl subjekt), zanechat, zůstavit někoho n. něco; bez míst. určení opustit někoho n. něco, odejít odněkud: tehdy nechawſi ta žena tu vědra svého, i běže do města EvPraž 8b (J 4,28: BiblDrážď, ~Ol, ~Pad, pod. ~Lit, ~Praž, ostavi tu vědro EvVíd, ~Zimn, pod. ~Ol, ostavši tu…kbel ~Beneš) reliquit; tehda oni [apoštolové] inhed nechawſſe tu sietí, i šli za ním [za Ježíšem] KristA 35a (Mt 4,20: ostavivše sietí EvVíd, BiblOl, ostavše sietí ~Drážď, opustivše sítě EvOl, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž) relictis retibus; zatiem Arnošt, nechaw obra, mezi ně statečně se vebra BawArn 5215; co učiníte dne navščévenie…a kde nechate chvály vašie Pror Is 10,3 (BiblLit, kde opustíte slávu vaši ~Pad, ostavíte ~Praž) derelinquetis; počeli…dráti se skrze trnie a hložie a skrze přiekopy, nechawſſe té rovné cesty PovOl 279a; i děťátka také s sobú pojemše, jich po sobě nechaty nikoli nechtěvše KancJist 55; nechawẛe ho [ostrov Kypr] na levici, pluli sme do Syrie BiblPad A 21,3 (~Praž, opustivše jej na levici ~Ol) relinquentes eam ad sinistram: na outěk se dali, dvou prakův a dvou pušek velikých tu nechavše BřezKron 507 pixidibus ibi derelictis; nechal mne na cestě pán muoj, neb sem se roznemohl BiblPraž 1 Rg 30,13 (ostavil mě jest ~Card, ~Ol, ~Lit, opustil mě jest ~Pad) dereliquit; ihned se dali na běh a nechali vězně státi a tré koní ArchČ 15,35(1480) ♦ nechati na straně koho/čeho nechat stranou, odsunout stranou někoho n. něco: přikazujem vám s pilností, abyšte všech…na straně nechali a všecko [vytěžené stříbro]…Vilémovi to dali ArchČ 16,3 (1480); aby…na ten den také býti nikoli nezmeškovali. všech omluv na straně nechajíce Půh 5,222 (1490) ♦ nechati po sobě, za sobú koho [dítě] zanechat jako sirotka, zůstavit po sobě: jeden že by umřel a dcer toliko po sobě nechal ZřízVlad g7b si…relinqueret; umře li jeden muž a jedna žena, jenž dětí za sebú nechagy, ješto letní nejsú PrávSasA 85b hinder sich lasszen; jestliže by…dcer po sobě nechal ArchČ 9,365 (1495); a že by dětí po sobě nechali [páni z Krajku], na ty jich statek po bližnosti spadati má DeskyMorBrn 81 (1496)

7. koho/čeho kde n. jak nechat (v původním stavu, beze změny, bez zakročení ap.), ponechat někoho n. něco: tak jeho chci [Ježíš učedníka Jana] ostavici, až sě vráci…, tak jeho chci nechaczy EvSeit 140b (J 21,23: ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, ostaviti EvZimn, ~Ol, BiblDrážď, ~Ol) manere; šesti poslóm oči zbodu…, jedno nechachu sedmému AlxV 2082; neb péče žádné nemají a dveří otevřených nechagi BawArn 3268 enwellen sie nicht verslissen; nenechám toho tak, bych sebe (tebe rkp) nepomstil však BawJetř 1554; ryb nechal [Bůh] u vodě, z niež je stvořil ŠtítSvátA 215a; ale ež sě již dlúhosti boji, nechám do jiného času toho, až i budu k tomu příteč jmieti ŠtítSvátA 67b odložím to; hlavy musie [nemocný] nechati, aby nemyl LékFrantA 58b; i jest slušné dierky malé nechati [při ošetřování rány] LékFrantC 171b; vkopaj v zemi [byliny v hrnci] a obmaž to dobře hlinú…i nechayż jich tak až do svatého Jana LékFrantC 149b; nechage na dolejšiem miestě jiezvy miesta otevřeného LékRhaz 141; někteří, všeho tak nechagijcze, neptají se na nic ChelčPost 108b; k tomu neodpoviedá [Kristus], než nechal toho v nejistotě KorMan 148a; sestry nechaw neplodné BiblPraž Gn 29,31 (bezdětkyni ostavi ~Card, pod. ~Ol, sestra neplodná zóstáváše ~Pad) sorore sterili permanente; mají nechati místa a ostaviti, co by s vozem mohl jeti do jezera ArchČ 29,13 (1459); nechtiece tomu [nařízení] na přiekazu býti, i nechali sú [páni] toho až do sie chvíle ArchČ 4,425 (1456) nic nepodnikli; abychom jeho [vraha] při hrdle nechali NaučBrn 103 (1500); ║ šest let posievati budeš zemi tvú…, ale léta sedmého necháṡ jie a odpočinúti kážeš BiblPad Ex 23,11 (položíš úlehlí ~Card, ~Lit, ponecháš ji, ať odpočine ~Praž) dimittes eam necháš ji ladem; aby vám múdře radili [rádci mladým šlechticům] a jedné věci nechali, že jste vy páni mladí, aby se to na nich nesvezlo a vás k hanbě aby nepřipravili ArchČ 10,32 (1479) a jednu věc aby měli za pevnou nenechati bez pomsty čeho [zlého] nenechat bez trestu, potrestat něco:buoh bez pomsty nenechá, neb sú byli protivni světlosti BiblCard Job 24,12 (~Ol, ~Lit, ~Pad, bez pomsty pominúti nedopustí ~Praž) inultum abire non patitur; protož, mužie, cizoložstva bez pomsty nenechaite GuallCtnostK 231; nic zlého nenechá [Bůh] bez pomsty, ale každému podlé skutků jeho odplacuje BřezKron 506 nullum malum mittit inpunitum ♦ nechati při tom (při té věci, tak) jur. (koho/čeho) nechat v platnosti dané rozhodnutí (ve prospěch někoho n. týkající se něčeho), nevznášet právní nároky (vůči někomu n. na něco):ale já jí při té věci nechati nechci, leč mi právo za to učinie NaučBrn 52; zapisuje [Matěj kovář] čtyřidceti kop grošuov…otci svému…, ale však moc i právo sobě pozuostavuje to změniti anebo tak nechati ArchČ 18,348 (1467); což se gruntu a potoku a hranic dotýče, kteréž jest nebožčík Jiřík Kužel, strýc muoj, vyvedl starožitnými lidmi žádajíc na J. M. úřednících, aby mne při tom nechali Půh 6,286 (1492); abychme té smlúvy…listem naším potvrditi a při tom těch věcí v ní zapsaných nechati a zuostaviti ráčili ArchČ 18,160 (1499); praví [poplatník], že z těch 3 čtvrtí plat na biřice do Lišova; to jest již na pánu JMti při tom nechati i změniti ArchČ 17,291 (po 1490). Srov. nechati s pokojem (nechati I/3)

8. jur. čeho do koho [rozhodčího] nechat něco beze změny do rozhodnutí někoho, odložit něco k rozhodnutí něčímu: což se dotýče Říše, to má necháno býti do písaře Půh 2,58 (1407); tehdy sú [Budějovičtí se svou pří] tak do JMti necháni ArchČ 3,276 (1411); páni toho [rozhodnutí o sporu] chtí nechati do více pánuov Půh 3,127 (1436); nechali nyní toho póhonu bez žaloby do druhého práva…Nechali do druhého práva, svému právu bez škody Půh 5,290 (1481; marg.)

9. koho/čeho, pozd. co komu, zř. při kom / při čem nechat (ve vlastnictví n. k užitku), ponechat někoho n. něco někomu (něčemu); [novému uživateli] přenechat, přepustit, dát: ani ostavených klasóv zbierati budete, ale chudým a pocestným nechate jich BiblCard Lv 23,22 (~Ol a ost.) dimittetis; toho [kacíře odsouzekého k upálení] svatý Dominik pustiti kázal a řka: Nechayte mi tohoto PasMuzA 413 servate; sprostným slušie nětco obecného pověděti, vyššieho nechagycz rozumnějším ŠtítVyš 38a reservantes; zlá pověst ta vinníka takového…drž se a jiným lidem…miesto zrcadla buď nechana MajCarA 36 (má na něm ostati ~B) derelinquat; když budeš trhati jahódky olivové…. nechaſsto [co zůstane] sirotku, vdově a hosti BiblPraž Dt 24,20 (ostavíš ~Card a ost.) relinques; a tomu, jenž se s tebú chce sudem svářiti a sukni tvú vzieti, nech jemu i pláště BiblPraž Mt 5,40 (pusť jemu i plášč EvOl, BiblLit, ~Pad, přidaj jemu i plášč ~Drážd, ~Ol) dimitte; pečeti svéj ode mne vyvaditi nechce [dlužník], při mně jí nechaw TovačA 58b; že měl [Jindřich z Morkovic] nechati při kostele vrchoslavském dvú kalichú Půh 4,288; (1464); nechajte mi frejíře, máť mnoho zlatých NaučBrn 154 (1466); item ubi impetrantes cum defendentibus oculte fecerunt concordiam a pro úplatek při odpornících nechali ArchČ 37,2 (1474); výplatu nechám manželce své ArchČ 15,381 (1495); aby nám v tom hradě pustém nějakého miesta nechali ArchČ 6,580 (1499); ║ páne rychtáři, nech tomu člověku a tejto jeho ženě a jeho sirotám jeden ortel Žilin 141a lozzet…eyn urtayl werden vydej, vyřkni

10. koho/čeho, pozd. co kde nechat (po jistou dobu), ponechat, umístit někoho n. něco; [ohroženého] skrýt; [něco cenného n. tajného] uschovat, uložit: [David k Jonatanovi:] Nechaiż mne tehda na poli až do třetieho dne BiblCard 1 Rg 20,5 (~Ol, ~Lit, nech mě, ať sě skryji ~Pad, odpusť mi, nechť já se někde skryji ~Praž) dimitte ergo me, ut abscondar; nikdy sem nenechal na svém srdci myšlenie zlého OtcB 91a dimisi morari; Gabaonité… oklamali židovstvo, ež jsú jich nechaly v zemi, neznajíc jich ŠtítVyš 26b ut parcerent eis; tu mi jest slíbil, aby nájemníka na dvoře tudyž v Jarohněvicích nechal do tří let Půh 2,424 (1414); rúcho…, kteréhož sem nechal v Troadě u Karpa BiblPraž 2 T 4,13 (ješto jsem ostavil ~Drážď a ost.) reliqui; vdavši se, nechala syna svého Zdenka tu u panie Machny ArchČ 37,888 (1457); on mi mého koně u sebe nechal Půh 6,262 (1492); paní Markéta z těch dvou a puol sta zlatých u pana Jetřicha té summy nech, v které jest klenoty na Piesku zastavila ArchČ 10,482 (1497); ║ nic na sobě…nečistého nenechagí, ale v kupadle čistoty…a v pokání svatém sě obmývají VýklŠal 114b nihil in se foedum… retinent nestrpí nechati na duši čí čeho [o dluhu] nechat váznout něco na někom po jeho smrti: že ty [otcovy dluhy] všecky zaplatí [paní Machna] a na jeho duši nic nenechá a neostaví ArchČ 15,185 (1434); zapomanul liť bych [umírající] ještě co, ješto by byl dluh spravedlivý, věřímť, že toho na mé duši nenecháš [švagře] ArchČ 37,26 (1451)

II. s objektem dějovým

1. čeho, s inf., by… upustit od něčeho, neuskutečnit něco zamýšleného: chtie [Němci] doždaci, by na moscě (namoczie rkp) Prazě, jehož bóh snad necha, nebylo (nebude rkp) viděti Čecha AlxB 241; Nenechali ste navštievenie dalekých vlastí OtcB 5a tantas superare regiones tantosque labores adire voluistis; aby židé byli syti bičováním i nechali smrti Krista ComestC 335b a mořte desisterent; umúdřiv sobě, i nechal s nimi boje vzieti a domóv sě vrátil PulkLobk 172 (nechal s nimi boje v zemi ~S, nechtěl s nimi bojě vzieti ~B, nechtěl s nimi bojovati ~N) bello certare postposuit; nechť mluví, což kto chce, miláť mi jest Alžběta, nenechamt, bych jí nepojal ŠtítAlžb 458b; tohoť nikakž nenechagi, od mateřeť mu [pánovi] nalaji PodkU 163; ať přijme puol druhé čtvrtce pilul…večer, když chce spat jíti, a nechage večeře LékSalM 402 et non cenet vynechaje; na tom sme se svolili, abychom o tom všech traktátuov nechali AktaBratr 1,88a; ║ [výzva k pochodu:] neroďte meškati, neroďte nechati BiblOl Jdc 18,9 (~Mik, ~Mil, neroďte meškati, neroďte přestávati ~Pad, nemeškajtež a nerozpakujte se ~Praž, neroďte nechati ~Mlyn, neroďte meškati ~Card, ~Lit) nolite negligere, nolite cessare neotálejte

2. [nejčast. o ději předcházejícího slovesa] upustit od toho, neučinit tak, nechat toho: a vrátivše sě [ženy], připravichu vonné masti. Ale v sobotu nechachu podlé přikázaní BiblDrážď L 23,56 (~Ol, ~Pad, umlčechu ~Lit, sú…odpočinuly ~Praž) siluerunt; i nechal jest a nezbil jich BiblDrážď Jr 41,8 (Pror, BiblOl, i přestal jest ~Lit, ~Pad, ~Praž) cessavit; jíti li jest do Ramoth Galaad bojovat, čili nechati? BiblCard 3 Rg 22,6 (~Ol, ~Lit, ~Pad, čili doma zuostati ~Praž) quiescere; však ještě chci sě pomstiti, a potom necham BiblCard Jdc 15,7(~Ol, ~Lit, ~Praž, přestanu ~Pad) quiescam; nechai dnes, zajtra sě pokaješ OtcB 88a dimitte; ktož kde nemóž bojovati, lépe se ctí jest nechati BawArn 1899 da la von, das ist gut getan; strach mě jest z neposlušenstvie zahynutie, necham li, a strach býti otsúzenu, přistúpím li [k přijímání] ModlMil 24b; slíbiti neb neslíbiti. učiniti neb nechati ŠtítVyš 31b facere et non facere; nechť nynie pojměji své útěchy; potom necham, až stár budu ŠtítSvátA 123b; všickni zajisté ti strašiechu nás mysléce, aby přestale rucě našě ot diela a abychme nechali BiblPad Neh 6,9 (nechagice ~Card, ~Lit, abychom nechali tak ~Praž) quod…quiesceremus; mně se nevidí hodné v jeho lék se uvázati…, než nechati lépe jest LékSalM 314 relinquere; než vuoli má [dotázaný] mluviti, chce li, neb nechati ZřízVlad a5b causam agere vel non agere; ║ bychť já měl dnes umřití a nechtěli li by mi dáti krve boží z kalicha, radějíť bych tak nechal, nežť bych pod jednú přijal RokPostB 542 bych upustil od přijímání vůbec; [konšel k peroucím se:] A vy vždy nenecháte, a my sice dosti starosti jmáme NaučBrn 101 (1484) nepřestanete, nedáte si pokoj učiniti i nechati jur. s čím naložit, podniknout: má [Prkoš] býti mocen všeho statku… Vaňka Točína a s tím bude moci učiniti i nechati vedle své vůle SvědBydž 353 (1447); s tiem učiniti i nechati i dále poručiti, komu ráčiti bude [muž] PrávOsvět 71 (1478); s tiem zámkem… budu moci učiniti i nechati, jakož se jeho lásce…najlépe zdáti bude ListSlovKniezsa 36 (1480); aby s tiem věnem svým mohla učiniti i nechati, pryč dáti, prodati, zastaviti ArchČ 15,362 (1486); abych já mohl ten zápis zrušiti, <a> kterak mně se zdáti a líbiti bude najlépe, s tiem učiniti a nechati ArchČ 15,381 (1495) ♦ ktož chtějí (chtěli by) učiniti nebo nechati jur. pro koho kdož jsou ochotni společně se účastnit nebo neúčastnit akcí, tj. společně postupovat s někým (formule o spojencích): příměřie slibuji za se i za všecky své přátely, služebníky i pomocníky, ktož pro mě chtějí učiniti neb nechati ArchČ 3,278 (1414); [uzavíráme příměří] se všemi obcemi táborskými…i se všemi, ktož by pro ně učiniti chtěli nebo nechati beze lsti ArchČ 3,254 (1425); vyznávám tiemto listem etc., že…se všemi, ktož by chtěli pro mě učiniti neb nechati beze lsti,…vstupuj i v…přímiřie…s urozeným panem Janem z Blatné…i s těmi se všemi, ktož by chtěli pro něho učiniti aneb nechati ProkArs 170a dimittere; qui causa nostri faciunt et dimittunt ktož pro nás chtie učiniti i nechati ProkPraxK 24a

3. imper. nechaj, nechajte zadrž(te), počkej(te): vybízí k upuštění od zamýšleného skutku:Nechayte, vizmy, přídě liť Heliáš EvOl 255b (Mc 15,36: Nechte, uzříme BiblLit, ~Pad, ponechajte, uzříme ~Drážď, ~Ol, pod. ~Praž) sinite, videamus; i zakřičě [člověk posedlý ďábelstvím] …řka: Nechay, co tobě do nás, Ježíši? BiblDrážď L 4,34 (~Lit, ~Pad, ~Praž, nechaj nás ~Ol) sine, quid nobis, et tibi; svatý Petr jim zapovědě [kamenovat Šimona] a řka: Nechayte, dostiť má múky i hanby PasMuzA 297 (nechayte ho ~KlemA); chceš li, ať šedše sbéřeme kúkol? K nimžto on [hospodář] vecě: Nechayte, nebo byšte snad sbierajíc kúkol vytrhali spolu i pšenici KristA 49b (srov. Mt 13,29). – Srov. neroditi 4

4. čeho, ot čeho, s inf., by… [o něčem dosud konaném] nechat, zanechat něčeho, přestat s něčím (n. s inf.): nepravosti a lúpežiev nechayte a súd a spravedlnost čiňte BiblDrážď Ez 45,9 (~Ol, ~Lit, ~Praž, přestaňte ~Pad) intermittite; tehda inhed svatý Dobeš i oběda nechaw, z svého pokoje vyskočiv BiblCard Tob 2,3 (~Ol, ~Lit, ~Praž, opustiv oběd ~Pad) relinquens prandium; všeho nechagie, puojduť a přinesuť jě [peníze] OtcB 84b modo vado; tu on [sv. Antonín] nechaw jedenie, i počě od té doby přěs cělú noc plakali OtcB 198b (nechaw jedenie, zapomenuv ~A, nechaw jedenie, zapomenuv všeho ~C, zapomenuv jedenie ~E) oblitus escae; nechagie svého diela běžieše ComestC 55b occupationes deserentes; toho [tj. štvanice na jelena] lovci nenechachu TristS 200a lîzen es… nît; jest pýcha jediné, jest, pro něžto od toho nechayte Pror Is 30,7 (BiblOl, ~Lit, přestaň ~Pad, ~Praž) quiesce; i nerodil jest Azael toho nechati, by jeho [Abnera] nestíhal BiblOl 2 Rg 2,21 (učiniti ~Lit, opustiti ~Pad, spustiti se ~Praž) omittere; a proto jich [hříchů] nic nenecha [hříšník] ani přěstane AlbRájA 46a peccata dimittere non proponit; že by pro buoh člověk neostal aneb nenechal hřiechu ŠtítBrigP 86a a nullo peccato desisteret; protož nechay prchánie, ukroť vzteklost Čtver 47a derelinque; a tak oba delšie řeči nechawſſie TrojA 6b cedentibus pluralitati sermonum; nechaſs panovánie BelA 170b; chceme toho nechaty, což sme počeli vésti ListySkot 8b; s měšťany mými nechaw bojovánie, počal s novú válku Budyš 15a; a on [Saul], nechaw potud hledati boha, oddal se na čarodějníky ChelčPost 84a; aby…nechal u nich kázanie, aby jim nekázal RokJanB 111b; intermittere nechati aut opustiti SlovKlem 16b; rumpe moras excusacionum et dilacionum quarumlibet, frange repagula nedli vymlúvanie…nechage výmluv ProkPraxD 141a; duochoduov městských aby nechali [na šlechtice povýšení] i řemesla ArchČ 5, 468 (1497) aby se zřekli; ║ desinat nechai vel přěstaň VýklKruml 87a (Jdt 3,2: i řekli sú jemu: Přestaniž již hněv tvój BiblCard a ost.) ať ustane

5. koho/čeho s inf., ať… nechat, dovolit, nebránit, aby někdo něco dělal n. s něčím se něco dělo; koho nechat po vůli, nebránit někomu: nechay jie [ženy], ať ji [mast] schová do dne pohřebenie mého EvRajhr 115b (J 12,7: ~Zimn, ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, nechayte jiej, ať EvOl, pod. BiblLit, ~Pad, ~Praž, nechte jie, nepřekážejte jí, ať EvPraž) sinite illam, ut; Nechayte dětí jíti ke mně a neroďte jim brániti BiblDrážď L 18,16 (~Ol, Nechte ~Lit, ~Pad, Nechte dietek, ať jdú ~Praž) sinite pueros venire; šest let posievati budeš zemi svú…a pak léto sedmé položíš úlehlí a odpočinúti necháš jie BiblCard Ex 23,11 (~Ol, ~Lit, odpočinúti kážeš ~Pad, ponecháš ji, ať odpočine ~Praž) requiescere facies; Nechayz [moudrý] řeči před se plúti BawJetř 79; byšte byli mne nechaly pole toto doorati, na němžto sem oral PulkB 6 quodsi permisissetis; některého [roucha] sem zhníti nechal neb molóm zjésti AlbRájA 95a; já však nenecham své najmilejšie libolíčky pykati TkadlA 10a; Nechaime bláznóv vně mluviti, což chtie HusBludM 207b; a všed k nie [Juda k Tamaře] vecě: Nech mne, ať sě sejdu s tebú BiblPad Gn 38,16 (odpusť mi se s tebú sjíti ~Card, ~Ol, ~Lit, dopusť mě, ať ~Praž) dimitte me, ut; Pán velí nechati spolu ruosti pšenice a koukole do žní RokPostA 230b; kdo půjde proti Turkovi a země křesťanské nechá zkaziti kacíři? ArchČ 20,552 (1467) — v imperativní konstrukci vybízecí (s elipsou objektu): proč ho juž neukřižuješ?…Nechay, ať sě právo skoná LegUmučK 3b 6; vece jemu Ježíš: Nechay, ať mrtví pohřebují mrtvé své EvOl 217a (L 9,60: BiblDrážď, Nechat ~Ol, Nechaṫ ~Pad, Nech aṫ ~Praž) sine, ut mortui sepeliant; bratře, nechai, ať vyvrhu drástu z uoka tvého EvOl 281a (L 6,42: BiblPraž, nechajť EvBeneš, nechať ~Klem, BiblPad, nechť ~Lit, stój, ať EvVíd, ponechaj, ať BiblDrážď, ~Ol) sine eiciam; hrajž tam s žáky hazarta a nech, ať já veselé plodím MastDrk 78; jhraj pro ni [ženu] preč, nejměj péče, Nechay, ať sě hořem vsteče HradSat 126b; ale tak se mnú učiň…, anebo nech, ať v zákon vendu a bohu mému slúžím PulkB 199 (~N, nechajť ~Lobk) intrare permitte; Nechayte, ať robátka jdú ke mně BiblOl Mc 10,14 (var. v. nechajť 1) sinite…venire; zetři čisté mirabolany a nech, ať moknou Apat 2b terant…et infundant. – Srov. nechajť 1

6. koho/čeho, co s inf., ať…nechat, způsobit, zařídit, aby někdo něco dělal n. aby se s něčím něco dělo; co s inf. dát: lačné nasytil [Bůh] dobrým a bohatých nechal zhynúti ŽaltWittb 261b (L 1,53: bohaté opustil jěšutny ŽaltKlem, EvZimn, BiblDrážď, ~Lit, ~Pad, ~Praž, pustil ŽaltPod, rozpustil BiblOl, ostavil EvOl, bohatých zapomenul jest u marnosti ~Praž) dimisit inanes; já sem vy nechal žieti (ztey rkp) EvVíd 10b (J 4,38: poslal jsem ~Zimn a ost., já jsem vám přepustil žieti ~Praž) misi vos metere; rozvěžte [mrtvého] a nechayte ho odjíti EvVíd 16a (J 11,44: ~Beneš, ~Zimn, ~Ol, BiblDrážď, ~Ol, pod. ~Lit, ~Pad, nechte, ať chodí EvPraž, BiblPraž, kažte jemu odjíti EvRajhr) sinite abire; cožkoli zbytečné bylo by, nechá vykapati BiblCard Lv 5,9 (~Ol, ~Lit, ~Pad, nechať vykape ~Praž) faciet distillare; když jest tělo své za tři dni odpočívati v zemi nechal [Kristus] GestaB 122a corpus suum… in terra quievit; tunc Herodes…mittens illos in Bethlehem nechaw jich jíti do Bethlema HusBetl 2,200 (Mt 2,8: poslav je EvSeit, ~Ol, BiblOl, ~Lit, ~Pad, pod. EvVíd, pustiv jě ~Zimn, BiblDrážď, posielajě je EvBeneš, propúštěje je BiblPraž) poslav je; přikryj [uvařené semeno] dobře a nech tak státi přes noc LékFrantC 156a; přikázal, abychom těch všech póhonóv…nechali státi bez pohoršení práva obojich stranú až do prvního panského senmu Půh 2,451 (1415); a když nádoba počije teplosti…, nechay před se státi na tom vohni AlchLull 102; ║ položíš v něm [ve stanu] škříni a nechaſs před ní opony BiblCard Ex 40,3 (~Ol a ost.) demittes dáš, spustíš, zavěsíš

Srov. ponechati, zanechati

Ad I/1: za lat. postponere stč. též zavrci (též ad II/l), s zadu položiti (Čtver 61b). – Ad I/4: za lat. derelinquere stč. též opustiti koho, ostaviti koho, otjíti koho, otstúpiti ot koho; za relinquere též ostati, pozůstaviti. – Ad I/5: za lat. dimittere stč. též propustiti, pustiti, vypustiti; za mittere též otpustiti. — Ad I/6: za lat. derelinquere stč. též otjíti, otstúpiti. — Ad I/9: za lat. dimittere stč. též přěpustiti; za servare též schovati; za reservare též zachovati. — Ad II/2: za lat. cessare stč. též minúti, obleviti; za quiescere též ostati čeho. – Ad II/4: za lat. intermittere stč. též zanechati; za desistere též ostati, pustiti; za derelinquere též opustiti čeho. — Ad II/5: za lat. dimittere stč. též nebrániti; za permittere též otpustiti, pójčiti, přěpustiti. — Ad II/6: za lat. sinere stč. též dáti; za facere též navésti, připraviti, přivésti, učiniti. — Srov. též dopustiti, opustiti, zóstaviti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nechati, -aju, -áš, pftiv.; stsl. chajati, srb. hajati curare, stsl. ochajati sę mittete. — Nechati, nebránili, dopustiti, lassen: bohatých nechal zhynuti dimisit inanes ŽWittb. Magnif. 53, n. čeho; že vás buoh necha zde na světě bujeti Štít. uč. 75b; (hospodin) nenecha nás pokušovánu býti ROlB. 84a; (pop popel) až do pýřie zmisati necha consumi faciet Lit. Lev. 6, 11, Ol. t., do pýřenie zmisati necha MamA. 15b; s tvaru imperativního nechaj, nech význam vlastní se stírává, na př. v dokladech: jhraj pro ni (t. přes vůli ženinu) preč, nejměj péčě, nechay ať sě hořem vsteče Hrad. 125b; nechai vyvrhu drástu z oka tvého sine eiciam Koř. Mat. 7, 4; a odtud vznikají adverbia hortativní a koncessivní nechajť, nechajžť, nechajat, necht, nechžť, nechať, nechažť = necht, at, třebas: nechajť řku o tom, což mohu ŠtítE. 303; nechayt vyjdú egrediantur Pror. Jerem. 15, 1; nechayť dělají (židé) aedificent Kladr. Nehem. 4, 3; vařiž to v čisté vodě, pak nechayt sě ustojí Chir. 192b; přikrýte mě v temném kútě, nechayt tma mój stien zacloní Baw. 60a; šlechetný pane, což ť prosím, nechayt se stane t. 188b; nechayzt zbožie i čest zhyne NRada 1424; rataj vece »nechayzt vstane (rytíř), to ť se jemu vždy dostane, že t’ opět zase letí« Baw. 64b; pomoz mi, nechayzt toho užívám, že tvú sestru za sebú jmám t. 188b; (já) stlači mu tu zahradu, nechayt přídu v hroznú svádu t. 178a; nechay at jde k rádci svému Kat. 48; nechay at sě právo skoná Umuč. 2a; nebraň jim zlého, necht což chtie činie, neda tobě neškodie Štít. uč. 108b; nechzt mě i had uštne Štít. uč. 5a; nechzt jest i vinen Štít. uč. 93a; nechzt by bylo dobré tomuto světu, však zde věčně býti nemóž ŠtítBud. 113; (zloději) nechżt vrátie HusPost. 105a; nechat sadím po kroši Hrad. 125a; má by dušě v tom dost jměla, potom nechat bych umřěla t. 40b; nebíte ho, nechat mi laje ML. 78b; nechat jiný kto chce brečí, ty mlč NRada 619; nechażt vyjde lid egrediatur OlExod. 16, 4; nechažť rozmlauvají Pam. 3, 141. Nedbati, keine Lust haben: (Bořivoj) zrady boje sě, nechal s nimi bojě vzieti PulkR. 76b, PulkL. 172 (PulkLit. na shodném místě: nechtěl); nechaw jedenie oblitus escae OtcB. 198b, n. čeho. Ne(u)činiti, unterlassen: strach mě jest z neposlušenstvié zahynutie, nechamly, a strach býti otsúzenu, přistúpím-li Modl. 24b; mám-li jeti do Ramot na válku, či-li nechati quiescere Ol. 2. Paral. 18, 14, či nečiniti tak, nejezditi, překlad volný; nechal unes, zajtra sě pokaješ dimitte hodie OtcB. 88a. — Nechati (býti), lassen: nechaý mne, ať tuto umru OtcC. 206b; nechaiu (procul dubio) postpono Greg., (mnich) prosí tebe, aby jeho nechal (v peleši) do neděle OtcB. 53a; nikdy sem nenechal na svém srdci myšlenie zlého dimisi morari cogitationes in corde t. 91a; vědúce, že jich (nemocných) nenecha (světec), by jě bez pomoci pryč pustil t. 207a. — Nechati jíti, propustiti, fahren lassen: juž nechay slúhy své dimitte ŽWittb. Sim. 29; jestliže žena mužovi jest nenávistiva, muož jie muž nechati podlé svéj libosti dimittere Mill. 37b. — Nechati co jaké, jak: (lidé) péče žádné nemají a dveří otevřených nechagi Baw. 111b, n. čeho; Eliodora bičována jako mrtva nechachu Kruml. 36a; právo boží takové věci nenecha bez pomsty Štít. uč. 83a; pohnaného jsú proti němu (póvodovi) nahého a bez obrany nenechali VšehJ. 56. Ponechati, belassen: šesti poslóm oči zbodú, jedno (t. pouze) nechachu sedmému, jenž by jě vedl králi k svému AlxV. 2082. Nedotýkati se, nicht berühren: mého nechay DalC. 28; cuzého nechay Hrad. 113b; — jakž třetie přijde (prosebník), tak ho nenechā GestaBř. 123b, tak ho ztepu (význam opakokladný; na témž m. vyslovuje se o něco výše táž hrozba slovy: že ť jho ztepu). — Ustati, ablassen, aufhören: neroďte nechaty nolite cessare Lit. Soudc. 18, 9, Ol. t.; — všichni tito strašili nás chtiece, aby přestaly ruce naše od diela a abychom nechali tak quiesceremus Pražsk. Nehem. 6, 9, n. tak = ustati; — nechayte své daremné řeči Štít. uč. 120b, n. čeho; ktož by byl poslán do vinnice, aby dělal to, což jest potřebie vínu, kdyby, pak nechage vlna i oprával pléšky, nebyl by bez viny t. 95a; hledajíce své duše spasenie, nenechali ste navštievenie dalekých vlastí superare voluistis OtcB. 5a, neupustili jste od navštívení, neváhali jste navštíviti; všeho nechayte puojdu ť t. 84b, ode všeho ustana; vší silú jmáme sě křivdy chovati, leč pro dobré leč pro zlé nechati křivé řěči t. 4b, varovati se nespravedlivé řeči; tělesné (žádosti) abyšte nechali t. 28b; muši krádeže nechati furtum non facere t. 43b; (Němci) chtie doždaci, by na mo[s]cě Prazě, jehož bóh snad necha, nebude viděti Ċecha AlxB. 6, 27, od čehož bůh upustí, čehož nedopustí; — já však nenecham své nejmilejšie libolíčky pykati Tkadl. 10a, nepřestanu pykati, n. s inf; (Saul) nechaw potud hledati boha, oddal se na čarodějníky ChelčPost. 84a; — (Arnošt a Vecl) počesta sem i tam hlédati, nemohúce ſe nechati na onu okrasu patřiece, dražšiež dražšie vždy vidúce Baw. 107a, ustati od patření. — Zanechati, zůstaviti, opustiti, zurücklassen, verlassen: když staniechu (zvířata ve vidění), nechagiechu svého peřie demittebantur pennae eorum Ol. Ezech. 1, 24 (text odchylný od lat., překladatel rozuměl dimittebantur); vezmúce jiné, čilé koně a ustalých tu nechagiecz, opět což najviece mohú běžie dimittunt Mill. 69a; (kupci velbloudy) zabijí neb tu na púšči nechagi dimittunt t. 31b; a tak, nechagicz manny, hrncóv s masem žádají ŠtítBud. 156; nechagiecz vlasti téj Egrigaja, i přijíti jest do Tengut relicta Mill. 48b; žena móž, nechagicz toho muže (odcestovalého), jiného pojíti relicto t. 30b; nechass deseris Veleš.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nechati, -aju, -áš dok. i ned. (koho, čeho) nedbat, nestarat se; nevšímat si; varovat se; nechat bez povšimnutí, vynechat, pominout; nechat na pokoji, ušetřit, nedotýkat se; nechat bez péče, zanechat, opustit; nebránit někomu v něčem; (čeho, s inf., by...) upustit od něčeho: jehož bóh snad nechá což bůh snad nedopustí; přestat s něčím, neučinit tak: jíti-li jest bojovat, čili nechati? — nechati, sebe nechati sebe upokojit se, vzpamatovat se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).