neboli | StčS | GbSlov | MSS |

neboli, aneboli konj., též nebli, anebli, nebolito, anebolito, neboližto, neboli; k nebo¹ a li

1. disjunkt. nebo, anebo; spojuje členské n. větné výrazy, které mají navzájem se vylučující smysl n. vyjadřují různé eventuality: jsi li král, kniežě neboli kto řádu vyššieho TkadlA 2b; v padesáti neboly v šedesáti míléch vody nalézti nemuož CestMil 23b vel; ktož by…byl Královú Milostí nebo jeho starostú neboli pány moravskými obeslán ArchČ 10,248 (1421); my slibujem je [věřitele] zastúpiti sami sebú aneboli našimi…základy ArchČ 3,247 (1424); lidi stavovati neboli kterakkolivěk těch peněz věnných dobývati ArchČ 26,1 (1426); což by uptáno bylo těch věcí paní Barbory neboli sirotka jejího Půh 3,169 (1437?); za našeho zdravého života anebolito na smrtedlné posteli ArchČ 26,166 (1437); mateři jeho i sestře jeho…nebolito také dietkám ArchČ 28,664 (1442); král Albrecht sám anebolito Králové Mt ArchČ 1,276 (1443); do dvúti let neb do čtyř aneb do šesti nebolitě do krále Ladislavova v královstvie uvázanie ListářRožmb 4,115 (1449); že by…listův na pargaméně s pečetmi visutými, Neboli co umluveno, nezachovali AktaBratr 2,86b; Hanuš i jeho erbové anebli jeho budúcí potomci ArchČ 9,384 (1453); svrch upsaný Bochovec anebo ten jeho jeden život…aneboli jeho potomkové ArchČ 16,128 (1454); svolání…obce pro potřebu panskú neboližto sousedskú ListářZbrasl 256 (1461); člověku našemu nebli ženě jeho Půh 5,303 (1481) ♦ neboli – anebo buď – nebo, buď – anebo; vyjadřuje vztah výrazně vylučovací: neboli dosti učiniti [může strana] té straně, jakož jest právo sstála, anebo ubrmanové vraťte zase strany ku právu jich bez pohoršenie práv jich DubA 18a (~B, ~C, ~D, nebo… aneb ~F) ♦ neboli – nebo – neboli buď – nebo – nebo, buď – buď – buď; uvádí různé eventuality: každý poručník, neboli poručníci otcovští, nebo Královú Mdaní, neboli dskami ArchČ 3,334 (1460) ♦ buď (buďto) – neboli (nebolito) ať – nebo: řád svůj a stav svůj, buď vysoký nebli nízký, nám vyprav TkadlA 3b; zbožie buďto kladské neboli minstrberské neboli jiné zástavy ArchČ 15,187 (1436); varujem se při nich [písmech] nemistrovati buď přidáváním, ujímáním, neboli proměněním KorMan 16b; pakli by ho [zběhlého poddaného] nevydal neb jej pryč vyslal, tehdy aby jej mohl pohnati od deseti až do dvadceti hřiven střiebra, buďto z pánuov, z rytieřstva, nebolito z měšťan ZřízVlad k8a sive…sive…sive; buďto proti již psaným měšťanuom, nebolito proti právu KMti ArchČ 7,476 (1474); což jest dědin od těch vsí pronajato, buďto z peněz, neboli strany obilé DluhRožmb 217 (1480); abych mohl…z toho sbožie a statku…buďto kšaftem aneb listem svým zvláštním, nebolito ústně otkázati ArchČ 18,317 (1500)

2. rektifikační nebo, anebo, či; připojuje větný člen zpřesňující předchozí údaj: poh. p. Heralta…, že mi se uvázal v muoj dvuor dědičný nebli rychtu v Dorflíku Půh 6,133 (1481)

3. ztotožňující nebo, aneb, neboli, čili; připojuje jiné pojmenování téže věci; u méně obvyklých pojmenování jinak též, to jest: vichr neboli vietr rychlého a silného lakomstvie padl na duom Čtver 7a; zuč (zwcz rkp) mi svého učenie řeholu neboli pravidlo Čtver 16b; když by varhaník byl a v svátky na varhany bil neboližto houdl ArchČ 29,7 (1447); svědomie žalobníkovo…jest mocnější nebli pevnější nežli odpovidatelovo NaučBrn 157; řekl mi jest hajptman…, žeť bych již několikrát byl odrbán aneboli očesán ArchČ 14,62 (1453); jatku nebly masárnici (-ti rkp) Žilin 101b (1464); a toho zélera (Zélera ed.) nebolito provazníka ráčí vzieti v svú moc ArchČ 4,303 (1475); ║ což se dotýče těch padesáti kop, neboližto zlatých, kteréžto jest poručil nebožtík bratr tvój dětem svým ArchČ 21,419 (1486) totiž, to jest

Srov. nebo¹

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neboli, nebolito v. nebo.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nebo, neb, neb(o)li, nebli, neboli, nebolito, neboť, nebť spoj. nebo, anebo; neboť; že, protože; nebo – nebo buď – anebo, buď – buď
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


neboli, nebolito v. nebo
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).