nadstúpiti | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nadstúpiti, -ṕu, -pí pf. (ipf. nadstúpati, nadstupovati); k stúpiti

1. [o duchu] koho sestoupit na někoho, vstoupit (shora) do někoho: tehda ti katé, ješto biechu přišli, nadſtupil je duch boží, i počechu také i oni prorokovati BiblCard 1 Rg 19,20 (~Ol, ~Lit, stal sě také v nich ~Pad, vstúpil jest…do nich ~Praž) factus est…in illis; i nadſtupil ho [Saula] jest také duch boží, a všed chodieše prorokuje BiblOl 1 Rg 19,23 (~Lit, stal sě jest i nad ním ~Pad, sstúpil jest také v něho ~Praž) factus est etiam super eum; a když tak mysli [mladík], nadſtupi ho kakýs duch i počel k němu mluviti BechMuz 12b

2. [o výše postaveném žadateli] koho (s) čím obrátit se na někoho s něčím: na svú kolenú před Eliášem pokornú řečí jeho nadſtupil, a řka BiblCard 4 Rg 1,13 (~LitTřeb, prosil ~Ol, ~Praž, pod. ~Pad, poprosiv ~Lit) precatus est eum; tehda ho [sv. Prokopa] kniežě s svými stařějšími s velikú prosbú nadſtupi, tak jež jako bezděky přijieti opatstvie musil PasMuzA 314; zamyslil [král], aby ku prozbě pohrozenie [sv. Arnulfovi] učinil. Přijev k němu dobrotivú ho řečí najprvé nadſtupil, a řka PasKal G4b (~Tisk, nastúpil ~KlemA)

3. co [zemi] napadnout něco, udeřit na něco, vtrhnout někam: Otmara, muže velmi bojovného a urozeného s jeho lidmi zjednal jest [císař] tak, aby zemi Českú jako tenetem obklíčil a ji těmi lomy nadſtupyl se všech strán ukrutnými PulkB 58 (~Lobk, ~S, ~N) duris congressibus nitebatur opprimere; umyslil jest byl [Břetislav] také do Poznonie sě vzdvihnúti a ji také nadſtupity PulkLobk 113 (~S, naſtupyty ~B, ~N) invadere Pannoniam

4. [o něčem nežádoucím] koho dolehnout na někoho, postihnout někoho; [o nemoci, hrůze ap.] zachvátit: nebo nespravedlnosti mé nadſtupili sú hlavu mú, a jako břiemě těžké obtiežily sú sě na mě ŽaltPod 37,5 (nadešly jsú hlavu ~Wittb, vzešly sú nad…hlavu ~Klem, BiblOl, ~Praž, vzešly sú na hlavu ŽaltKap, BiblLit, ~Pad) supergressae sunt caput meum; nadſtupyl mě truchlý čas Plankt 40; neb ju [kněžnu] inhed bolest nadſtupi, v niežto bolesti dietě porodivši i umřěla PasMuzA 338 eam dolor partus irruit; porodi syna tajně, proto že ji bolest nevelmi nadſtupila ComestC 55a eo quod non multum ei dolores partus institerint; mniechu, by je nadſtupyla žalost smrtedlná TristS 180a; vévoda českýsmrtí jsa nadſtupen PulkB 64 morte praeventus; a já…těžkú nemocí nadſtupen jsa BiblOl 2 Mach 9,21 (pod. ~Drážď, nemocí nadtrúcen jsa ~Lit, v nemoci…jsa popaden ~Pad, nemoc…přišla na mě ~Praž) infirmitate…apprehensus: inhed, jakž závist naši mysl nadſtuupi, dobrá vuole jie odstúpi MatHom 55 ut… mentem ceperit; proto že všecky lidi velikosti jich [Židů] hróza bieše nadſtupila BiblKladr Est 9,2 (~Pad, lidi otrápila bieše ~Ol, ~Lit, na…lidi strach…byl připadl ~Praž) populos…penetrarat; neb tě hrozná diábelská pokušenie mají nadſtupiti PasKal L18b; ║ potom po druhém dni nadſtupil duch boží zlý, točíš přepuštěný bohem, Saula BiblLit 1 Rg 18,10 (~Mlyn, nastúpil ~Card, ~Ol, napadl jest ~Pad, lomcoval jest Saulem ~Praž) invasit posedl; bude li kdo nadſtupen neb zachvácen v některém hříše, vy, jenž duchovní jste, naveďte takového v duchu hladkosti neb tichosti JakPost 160b (G 6,1 si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto: obvázán bude…v něterém hříšě EvOl, bude…osidlán v některém hřiechu ~Pad, bude…zachvácen v hřiechu ~Lit, pod. ~Praž) zaskočen nějakým hříchem

5. co přistoupit, dostat se dále k něčemu: a tuto sě skonávají Danielova pravá perikopa, točíš diel, ješto neslóve rozdiel. Pak nynie nadſtupyme devět neb desět vidění Danielových ComestC 222b sequuntur; ║ proto že již nadſtupyly sú naň [na čtvrtek] hody svatých mnohých, i bylo by těžko tolik hód světiti, i ustavichu, aby jedno v neděli byla procesie ComestC 347a (~S) supervenerunt připadly naň

6. koho překonat někoho, nabýt vrchu nad někým: šestého sta léta ženy obrátichu sě v zabylost, nadſtupywſſe zle požíváchu mužóv ComestC 15a (~S, nadſtupiwſſe muže své ~K) supergressae; aby ottud bojovali [Židé] a nepřátely nadſtupili a boj obdržěli ComestC 102a (~K, ~S) quia… hostes supergrederentur; ║ osel polský a srnek z púščě všěch zvieřat vzteklost nadſtupie, a krotkých číslo zetřěno bude ot nich ComestC 25b (~K, ~S) omnem bestiarum supergredientur rabiem vzteklostí předčí všechna zvířata. Podle lat. Jen v Comest. – Srov. nadstúpati

Srov. nadpásti, nadtrápiti

Ad 3: za lat. invadere stč. též nadběhnúti, udeřiti, vpadnúti. – Ad 4: za lat. apprehendere stč. též okľúčiti, pochytiti, polapiti, postihnúti, ujieti; za penetrare též proniknúti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadstúpiti, -ṕu, -píš, pftiv., nadstoupiti (koho). Nadstúpiti, překonati, übertreffen: osel a srnek všech zvieřat vzteklost nadſlupie Comest. 26b; — napadnouti, zachvátiti, stihnouti, treffen, ergreifen: ženy nadſtupiwſſe muže své zle jich poživachu Comest. 16b; aby nepřátely nadſtupily supergredi t. 97a; nadſtupil jě duch boží factus est in illis Lit. 1. Reg. 19, 20 (překlad volný), neb tě hrozná pokušenie mají nadſtupyty PassKlem. 245a; nadſtupyl mě truchlý čas Modl. 167b; neb ju (kněžnu) inhed bolest nadſtupi (t. ku porodu) Pass. 338; všecky lidi… hróza bieše nadſtupila penetraverat Kladr. Esth. 9, 2. — Aby zemi českú jako tenetem obklíčil a ji těmi lohy nadllupyl duris congressibus Pulk. 17b; těžkú nemocí nadſlupen jsa apprchensus Ol. 2. Mach. 9, 21; Spytihněv smrtí jsa nadſtupen svého zámysla dokonati jest nemohl Pulk. 53b. — Tehda jeho (Prokopa) kniežě…s velikú prosbu nadftupi Pass. 314, nadstúpiti koho prosbú, s prosbú, prositi ho; řěčí jeho (Eliáše) nadſtupil precatus est Lit. 4. Reg. 1, 13.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nadstúpiti, -p’u, -píš dok. (koho, co) (o duchu) sestoupit na někoho, vstoupit do někoho; obrátit se na někoho s něčím: nadstúpiti někoho (s) prosbú; dolehnout na někoho, postihnout někoho, zachvátit (o nemoci ap.); přistoupit, dostat se dále k něčemu; překonat někoho, nabýt vrchu nad někým; napadnout, vtrhnout někam
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nadstúpiti dok. (koho) = zmocniti se, nalehnouti (na koho); nadstúpiti někoho (s) prosbú = doléhati na někoho s prosbou
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).