nadarmo | StčS | GbSlov |

nadarmo adv., též nadarme, nadarmé; k darmo

1. nadarmo, marně, zbytečně, bezvýsledně; [u výrazů usilování, žádání ap.] bez úspěchu: nadarmo mútí sě [člověk]. Shromažďuje a nevie, komu sbierati je bude ŽaltKlem 38,7 (~Pod, BiblOl, ~Pad, ~Praž, darmo ŽaltWittb, naprázdno ~Kap) frustra; lid tento usty mě chválí, ale jich srdce daleko jest ote mne. Zdarma neb nadarmo se mně modlé EvPraž 8a (Mt 15,9: BiblLit, ~Pad, ~Praž, bez viny EvVíd, BiblDrážď, bez příčiny EvZimn, ~Beneš, bez užitka EvOl, bez příčinka BiblOl) sine causa (srov. Mc 7,7 in vanum); padúch … hledajě, kudy by mohl do domu vníti,… nic nemože prospěti. Tehdy pracovav mnoho nadarmo, a nemože sě snu odjieti OtcB 24a frustra; neb ejiptská země nadarmee a naprázdno pomáhati bude Pror Is 30,7 (nadarmo BiblOl, ~Lit, ~Pad, ~Praž) frustra et vane; zhyne nadarmo úsilé vaše BiblOl Lv 26,20 (~Lit, ~Pad, daremnieť bude ~Praž) incassum; Nadarmo ten usiluje, ktož se chce všem zachovati FlašRadaA 966; proč by ten rozum nadarmo od boha vzal [člověk], by jím bližniemu neprospieval HusVýklB 96a; neb jest dobře viděl [služebník], že jeho psání a mluvenie všecko nadarmo ztraceno by bylo HynRozpr 138a umbsunst und verlorn were; ║ proseb svých věrných nadarme nenechává [Bůh], když plnú nadějí a čistým srdcem činěny bývají ty jisté modlitvy k němu JeronM 46b (nadarmo ~U) inefficaces oslyšené, bez vyslyšení; o věc nesličnú [tj. z donucení] přísaha nadarmo učiněná slóve MajCarA 38 neplatně; napomínáme vás, abyste milosti božie nadarmo nebrali BiblPad 2 C 6,1 (~Praž, naprázdno EvOl, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit) in vacuum naprázdno, bez odezvy; pakli by kdo z prázdnosti a nedbánlivosti a nadarmo čas ztrávil BřezKron 504 vane prázdně, nicotně

2. bezdůvodně, bez příčiny, neprávem: s těmi, jižto nenávidiechu pokojě, byl sem pokojen; kdyžto mluviech jim, vybíjiechu mě nadarmo ŽaltKlem 119,7 (darmo ~Wittb, BiblOl, ~Lit, ~Pad, naprázdno ~Drážď, bez příčiny ~Praž) gratis; ale David ne nadarmo u podobenství o chlebě věčném mluví KarŽivA 330 (ne darmo ~C) non immerito; boje sě [sv. Václav] toho, aby nižádného člověka některak krev nadarmo sě neprolila PulkB 27 iniuste; neřeklť je nadarmo svatý Pavel ŠtítMuz 80b; křesťanské jméno ten nadarmo sobě dědí, ktož pána Krista nenásleduje HusKatechV 211b; a to jest nadarmo nebylo, že tak Filipa tázal [Ježíš], pokúšeje jeho ChelčPost 96a; ║ a ktož toho nečinie, dále zajdú, tak ež i jmě křesťanské vezmú nadarmo, když činóv křesťanských nebudú jmieti ŠtítSvátA 200b neoprávněně; pohaněni buďte, kteříž činie nepravé věci nadarmo BiblPad Ps 24,4 (naprázno ŽaltPod, naprázdno BiblLit, ŽaltKap, na prázdnost ~Wittb, nad ješutnosti ~Klem, v ješitenství BiblOl, beze všeho užitku ~Praž) supervacue pro nic za nic, lehkomyslně; ať by se jim žold nadarmo nedával, a ku potřebě VMti aby hotovi poslúžiti mohli býti ArchČ 7,296 (1467) zbytečně nadarmo bráti, vzieti, přijieti, osobiti sobě relig. co [jméno boží] brát nadarmo, zneužívat, znevažovat: nevezmeš jména boha tvého nadarmo LyrDuch 61 in vanum; nepřijmeš neb nevezmeš jména boha tvého nadarmo BiblOl Ex 20,7 (~Pad, ~Praž, naprázdno ~Card, ~Lit) in vanum; neosobíš jména hospodina boha tvého sobě nadarmo BiblOl Dt 5,11 (tak i ost.) frustra; pro samo jména božího nadarmo brání že puojdete do pekla RokPostB 256 (lechce ~K)

Ad 2: za lat. gratis stč. též zdarma

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadarmo, adv., darmo, vergeblich; z darmo, v. t. Změnami hláskovými také nadarme a -mé. — Vidúce, že sú sě nadarmo obrátili JeronMus. 56b. (Bůh) proseb svých věrných nadarme nenechává t. 46b. Proč přěd vašimi bohy zlato a střiebro nadarme visí Pass. 344. Neoffěrujte… nadarmee frustra Pror. Isa. 1, 13; nadarmee pomáhati frustra t. Isa. 30, 7; nadarmee a na prázdno t. 21b, nadarmee obětujíc t. 69a, usilovati nadarmee t. 48b. — Vybíjiechu mě nadarmo gratis ŽKlem. 119, 7, překlad odchylný.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).