nápravník | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nápravník, -a m.; k náprava

1. držitel léna (zpravidla nižšího typu) sloužící lennímu pánu za propůjčenou nemovitost n. za jiné výhody, zvl. držitel „nápravy“ (sub 6), nápravník (arch.): Hermannus et conventus Cunicensis monasterii…deposuerunt, quod servitores ipsorum, qui vulgariter napravniczi vocantur, inobedientes…existunt Reg 5/1, 191 (1348); omagialis man…,servitor služebník, feodalis scito naprawnik KlarGlosA 1003 (De hominibus saecularibus); dávámy také [císař králi] hrad ten, ješto Švarcpurk slóve, se všemi naprawnyky jeho i se vším právem PulkB 157; cliens de Tuchoraz dictus Tezky naprawniko sivé provisionarius d. archiepiscopi AktaKons 3,394 (1398); přikazujíce zahajujem všem kniežatóm, šlechticem, naprawnikom a jiným urozeným i také měšťanóm neb obecným lidem…, aby žádný z nich… nesměl…požádati na Králově Velebnosti za kterú svobodnost MajCarA 25 (manóm ~C, ~G, ~E) feudatariis; vasalli in vulgari naprawnyczy a suis dominis vasallatus habentes pro serviciis et non pro pecunia UK XIII G 11, 39a (Traktát); feodarius Naprawnyk vel zemanín SlovOstřS 79; vasallus urozený naprawnyk SlovOstřS 119; ceteri servitores monasterii, qui vulgariter naprawnicones dicuntur UrbEml 83 (1412); čeled Václava Jarpicova, nápravníka proboštova ArchČ 6,32 (1415); sirotkuov Janových nápravníkových ArchČ 26,396 (1436); každý král má nad sebú ciesaře, kterého jest man a naprawnik, tomu každý král povinovat jest poslušenstvie a dary dáti každý rok ŽídSpráv 258; ves proboštství vyšehradského s lidmi…, poplatky etc., nápravníky neboli služebníky a službami jich ArchČ 2,180 (1454); dáváme [opat a konvent kláštera] dvuor náš nápravničí …Petrovi z Stachova a jeho budúcím dědicóm…takově, aby…slúžili nám a klášteru…podle jiných nápravníkóv na koni ve třech kopách groš. v pancéři, samostřielem a v klobúčci železném ListářPlz 2,113 (1465); ║ scultetus naprawnyk SSL (Třeboň C 6,155a) vesnický rychtář; všickní králi, kniežata, vévody, šlechtici, rytieři, lékaři, hvězdáři, naprawniczi zemščí i všicní úředníci velikého krále sendú se v hromadu k dvoru královu CestMil 62b praefecti správcové zemí

2. výrobce náprav, nápravník (arch.), kolář: Albertus Naprawnik emit domum erga Schebestianum kolebečník Práv AMP 2069, 90a (1382); Alberti naprawnik;… Albert rotificis TomekMíst 2,9 (1383). – Srov. náprava 8

K výkladu srov. BrandlGlos 170 a V. Müller, Svobodníci, Praha 1905, s. v.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nápravník, -a, masc. Držitel nápravy, Lehenträger; srov. TomP. 3, 43, BrandlGloss. 170, Müller Č. Č. M. 1906, 181. Servitores monasterii, qui vulgariter naprawnicones dicuntur UrbE. 83; aby žádný naprawnik bytuov svých nepoddával pánu cizozemci MC.XV; naprawnyk feodalis Veleš., Rozk. 1662, prevaricator Rozk. 1779; naprawnik feodalis Prešp. 927; naprawnyczy feodales Vít. 93b; naprawnyk federatus MamA. 22b; feodalis, qui vulgariter dicitur naprawnyk SequB. 120b; urozený naprawnik vasallus Cath. 178b; feodus (sic) naprawnik Vodň. 61b; vasallus naprawnik t. 75a; guardio Naprawnijk strážný man (sic) t. 79a; takovau škodu nápravník nésti má ad emphyteuticarium huiusmodi damnum venire JustInst. 313. Vladař, úředník, Amtmann: lékaři, hvezdáři, naprawniczi zemščí i všicni úředníci prefecti, officiales Mill. 62b. — Kolář, Wagner: Alberti naprawnik TomZ. n. 9 (z r. 1383), Albert rotificis t.; k nápravníku purkrabie má každého dne přihlédati, aby na potřebách k vozuom nescházelo ArchČ. 22, 159 (z r. 1556).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nápravník m. držitel léna, „nápravy“
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nápravník m. = vladař, prefekt
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).