nápodobný | StčS | GbSlov | MSS |

nápodobný adj.; k podobný

1. (čemu/komu, k čemu/k komu, s čím, jako co) podobný, podobající se (někomu n. něčemu): proto že jazyk kaldejský řěči židovskéj jest napodoben ComestC 211b vicina; et occurent demonia onocentauris a zběhnú sě přeludové potvořené zvěři (t. kozlu a býku nápodobné marg.) GlosProrOl 29a; ale aby byl [stav studentský] chudý, k stavu nevinnosti a ke mně [Pravdě] nápodobný JakVikl 181b similis; a tam měl [sv. Jan] viděnie a vytrženie nápodobné jako Apoštol JakZjev 1a; máť [ožanka] lištíčko malé a řezané a jest nápodobné k listu dubovému LékFrantC 160a; zákon boží napodoben jest jako krajina RokJanB 71b; ta hodina byla s onú hodinú napodobna, kterúž Adam ráj ztratil RokLukA 435b; tak že ta duše nápodobna synu božímu RokPostB 292; tak i nás nápodobným zpuosobem křest spaseny učinil KorTrak r8b; reformabit corpus humilitatis nostre configuratum napodobne corpori claritatis sue Post Strahov DT III/l, 233a; byl jest [služebník]… k králi napodoben na všech údech i zróstu HynRozpr 137a dem künige geleiche; čieše napodobne k vořechu BiblPraž Ex 25,33 (jako ořechy ~Card, ~Ol, ~Lit, ku podobenství ořecha ~Pad) scyphi instar nucis

2. (k čemu) vhodný, hodící se: aby takový postav…byl od cechmistruov téhož řemesla ohledán a opatřen, aby byl utkaný a válený a dobře udělaný jednostajným útkem k témuž nápodobným ArchČ 14, 449 (1446)

Ad 1: za lat. vicinus stč. též bližní, nedaleký

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nápodobný, adj., trochu podobný, etwas ähnlich: věc drobná, napodobna k jiení in similitudinem pruinae Pražsk. Exod. 16, 14; bavlně nápodobný Puch. 87a. — Adv. nápodobně, podobným způsobem: potom Pražané k témuž napodobnie psali KolAA. 15a (z r. 1512).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nápodobný adj. podobný, podobající se
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).