náklad | StčS | GbSlov | MSS |

náklad, -a/-u m.; k naklásti/nakládati

1. náklad, naložené věci: neb tu měli [námořníci v Tyru] vyložiti naklad z lodie BiblPraž A 21,3 (břěmena ~Ol, ~Pad) onus; prosím tebe, aby již jmenovaným lidem mým na ty vozy náklad naložiti dopustil ArchČ 21,365 (1470); vozy s kosemi i s jinými kupeckými náklady Půh 6,144 (1481); aby se stavěl sám s vozem a nákladem na Buchlov Půh 6,312 (1493); ║ nepoviete li mi, kto ten náklad jie, umřěte ComestC 263a (Dn 14,7: naklady BiblLit, ~Pad, ~Praž, ztravy ~Drážď, ~Ol, Pror) impensas snesené (na oltář kladené) věci. Srov. naklásti 1

2. (na co/na koho, ojed. oč, o čem, později čeho) náklad, výdaj, výloha, útrata na něco; [u slovesa „činiti“] vydání: kto z vás chtě věži stavěti, ne zda dřieve seda počte nakladi, ješto potřěbni jsú, ač má dokonati EvOl 326a (L 14,28: BiblPraž, pod.~Lit, ~Pad, naklad ~Drážď, ~Ol‚ pokladu EvVíd) sumptus; aby naklady jeho [raněného] a ztravu, jako na lékaře, navrátil [původce zranění] BiblCard Ex 21,19 (~Ol, diela jeho a naklady ~Pad, práce jeho i naklady ~Praž) operas eius et impensas; sečtúc užitek, ztravu a naklad, učiňený na dědinu ComestC 91a expensas; již sme tak veliké naklady o jejie [Helenino] dobývanie učinili TrojK 141b tot graves expensas; žena jeho, bojéci se pro tak veliké naklady na chudé, na něžto jejie muž nakládáše, aby neochudla PovOl 255b; na svuoj naklad a ztravu své vlasti musky bráníce MajCarA 57 sumptibus propriis et expensis; neb stuol světa naklady činí a v dluhy zavazuje své stolníky JakKal 90b; inpendebantur vydáváchu vel naklad činiechu VýklKruml 191a (Dn 14,2: nakládáchu naň BiblPad, ztravováchu jí ~Drážď, Pror, BiblLit, ~Praž, ztracováchu jí ~Ol); Naklad přátelóm ku pomoci hodný a rozumný jest, ale naklad ku pomoci mrhačóm ztracený jest a daremný BurleyMudrC 225a; a než pýše dosti učiní [člověk v městě], co nakladu, co práce na ní naloží ChelčSíť 167a; že jsme dlužni… za náklad rybníka Polomského 14 hřiven mince obecnie ArchČ 16,156 (1464); ║ kteřížto [nemocní] nechtie aneb nemohú štědrých učiniti nakladuow LékRhaz 60 štědře zaplatit; a nákladu na mlýniště a na rybník učinili jsú dvadceti kop gr. míš. ArchČ 8,486 (1480) na rybník vynaložili jur.: že nemá nakladow druhé straně platiti, leč v druhém súzení BelA 165a; i že mezi nimi byly veliké nesnáze a sudové i nákladové, nemohúce uhoditi mezi sebú v žádné podobné miesto ArchČ 15,540 (1450); že skrze odúmrti staré zmatečně vyprošované mnozí by přišli k velikým zmatkuom a nakladuom ZřízVlad m1a ad impensas; dokudž by… od země vypraveni z toho slibu nebyli [rukojmí] se všemi škodami a náklady skrze to kterak koli vzatými ArchČ 18,167 (1499). – Srov. nakládati 3, nakládanie

3. (k čemu) potřebné prostředky, zvl. finanční (na něco); nákladem“, „na náklad“, „o nákladiech“ ap. s výrazem poses. něčím nákladem, na něčí náklad, na něčí útraty: i ke vzdělání i ku popravení diela svatých Naklad bude dán z počtu králového statka BiblDrážď 1 Mach 10,44 (~Ol, ~Lit, nakladowe ~Pad, naklady ~Praž) sumptus; mnozí z kniežat čeledních dali sú naklad k dielu božiemu BiblCard Neh 7,70 (~Ol, ~Lit, naklady ~Pad) dederunt in opus; a protož já sem vší mú silú přichystal naklad domu boha mého BiblCard 1 Par 29,2 (~Ol, ~Lit, naklady ~Pad, ~Praž) impensas domus prostředky pro stavbu; potom uzřev otec náš, ano jemu se nakladuow nedostává KarŽivC 18b (ztravy ~A) expensae; aby i král Jan i jiná kniežata všecka s svými lidmi i naklady svými jemu přijeli na pomoc PulkB 203 cum…sumptibus; ktož dělá dóm svój cizím nakladem BiblOl Sir 21,9 (~Lit, naklady ~Pad, ~Praž) impendiis; měl li jest dosti nakladu, točíš ustavičnosti, aby…tak dokonal, jako j počal ŠtítVyš 32b sumptus constantis fervoris (v obraze); ana chce nakladu snad většiemu k svým tancóm a k svéj chlípě ŠtítSvátA 118a; k vydání z svého nakladu MajCarA 9 de proprio; svým vlastním nákladem napravovati CJM 4/1,303 (1409) suis propriis pecuniis; a z nakladow lidí nuzných slúží sě očima bohatých HusVýklB 38a; ale ty [Zikmunde] svými naklady, svú prací…ty hubíš…,za něž by měl podlé bozského práva umřieti Budyš 13b tuis stipendiis; také tvrz tu mám a slibuji na svój náklad opravovati na stavení ListářRožmb 1,68 (1424); má té tvrze… o svých vlastních nákladiech chovati ArchČ 28,44 (1438); ale listem upomínají [chudí] a k súduom nakladuow nemají ProkArs 194b; leč by… tvrzi dobyli, a to puškami, prachy a jinými náklady ArchČ 10,324 (1496); v. též na I C 4; ║ poklad thesaurus, gaza [casa rkp] naklad, úroky census KlarGlosA 2047 (De utensilibus) uložený kapitál, poklad; ty, jenž chceš skrovný býti, žádosti své malým naplň nakladem SenCtnost 284b parvo redime pretio malou úhradou; a toho lisu aby všickni požívali ze spolka a ze spolka jej opravovali na jeden náklad ArchČ 18, 328 (1463) společným nákladem, na společné útraty

4. vynaložená práce, vynaložené úsilí, námaha: v tom ustavičně přebývá [hledač pokladů v kopání]… a zvlášče vodu vytahuje; pakli málo zapustil vodu obmeškaje, daremný byl by naklad jeho WaldhPost 125b; práce sě boje aneb nakladu lituje ŠtítBarlB 152 (nákladuov ~K, ~S, ~U) particeps… laborum; a přijav tu vinnici… náklad jest činil, jakož na vinnici slušie, ramováním, řezáním, kopáním i co k tomu příslušie, nelituje práce nákladu činiti jako na svú dědičnú ArchČ 18,362 (1490). – Srov. nakládati 3

5. nákladnost, nádhera, přepych: kazováše [sv. František] někdy domy vysoké bořiti…, jestli že by v nich nětco viděl, co by pro zvláštnost nebo naklad bylo protivno chudobě Čtení svatého Frant 42b pro ratione… sumptuositatis; který naklad pohřěbi! Věru mním, že mastmi drahými byl jest obalen [mrtvý boháč] HusPostH 113b; takež i oděvu pro teplotu a pro zakrytí hanby a nahoty užívajíce, pýchu daremní a naklady odvržem, a ostane potřeba rovná a laciná i snadná ChelčPost 135a; ║ i vložili sú jej [Azu] do hrobu plného mastí… a pálili nad ním s přielišným nakladem BiblPraž 2 Par 16,14 (snaženstvím ~Card, ~Ol, ~Lit, přípravú ~Pad) ambitione nimia s velikou okázalostí

6. přispění, podpora: Albrecht, vévoda rakúský, s nakladem některých volencóv proti Adolfovi… povstal PulkB 189 suffultus praesidio; třetí pomáhá život duchovní tělesnému náklady duchovními, neb s ním účastnost pokrmu duchovního béře HusSvátTN 155b (~TP). – Srov. nakládati 4

Ad 2: za lat. expensa stč. též útrata. – Ad 3: za lat. stipendium stč. též obrok, otplata, plat, žold; za gaza též poklad; za pretium též záplata. – Ad 5: za lat. ambitio stč. též přielišnost, pýcha, zpupnost. – Ad 6: za lat. praesidium stč. též pomoc, spomoc

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


náklad, -a, -u, masc., výdaj Ausgabe, Aufwand. — David přihotoval jest vešken naklad omnes impensas Ol. 1. Par. 22, 5; naklad k tomu dielu sumptus t. 1. Esdr. 6, 4. Až by sě pohnanému za škody a naklady dosti odestalo ODub. 90. Že chce všecky náklady na to stavení činiti VelKal. 366. Když kto krásný dům některého kupce vidí a ptá se: Čím jest vystaven? dadí mu na to odpověd podle obecného přísloví: Nákladem chudých lidí! RešSir. 135b. — Podpora, pomoc strannická: Albrecht s nakladem některých volencóv proti Adolfovi povstal Pulk. 168b. Srov. nakládati a nakládcě. Poklad, Schatz: naklad gaza Prešp. 1934, Rozk. 2921.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


náklad m. náklad, naložené věci; (na co, na koho) náklad, výdaj, výloha, útrata za něco; (k čemu) potřebné prostředky, zvl. finanční; vynaložená práce, úsilí, námaha: prácě sě bojě aneb nákladu litujě; nákladnost, nádhera, přepych; přispění, podpora
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).