nájem | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nájem, -jma, -jmu m.; k najieti

1. nájem, najetí (někoho), zjednání někoho k nějaké činnosti za odměnu: když nagem učini [hospodář] z dělníky z penieze denního, posla je do vinnice svéj EvOl 218a (Mt 20,2: BiblOl, Mat, ujednav dělníky EvKlem, ~Zimn, BiblDrážď, úmluva se sta ~Lit, ~Pad, se stala smlúva ~Praž) conventione…facta; arator sit oráč, dicas convencio nagem KlarBohE 796 (De opificibus); ║ ten komorník starý, ješto komorníky rozdává, ten jmá na naygmye komorníky dva neb tři a tomu najvyššiemu komorníku platí veliký plat s toho DubA 16b v nájemném poměru

2. jur. (čeho) nájem, najetí (něčeho), úmluva, dohoda o převzetí něčeho k dočasnému užívání za úplatu: tudiež druhá strana položila list na právo na první úmluvu toho domu a na nájem jeho i jiného zbožie ArchČ 4,342 (1401); Sigmund…tržné porybné městské u úředníkóv…ze třidcat a z šesti kop gr. pronajal a týmž úředníkóm našim ty jisté penieze…napřed vydal jest a skutečně splnil, k kterémužto nájmu dali sme a mocí tohoto listu dáváme svú plnú vuoli TeigeMíst 1,43 (1439); que propter dominum Albicum pretextu prescripte convencionis pro svrchupsaný nagem utcumque perciperent, persolverimus ProkPraxD 108a; že on [pronajímatel] má pokázati, kteříž při tom nagmu byli sú PrávSasE 62b by der inmitunge; jakož Václav Ojieř z Očedělic smlúvu a nájem učinil s Václavem, rychtářem z Modřan, o dědiny a lúky ArchČ 26,421 (1473); ║ a odpustky dávají v nagmv, jakož který Antikristóv posel móž utržiti, aby mohl viece na lidu sprostném vylúditi HusPostH 7a pronajavše si právo je prodávat; neb některé věci bývají najaté, jako pole, lúka, zahrada, kuoň…,ješto tomu, ktož nagem činí neb dává, zuostává v nich panstvie KorTrak x5a pronajímá na nájmu, v nájmu držěti co mít pronajato: neb purgrabie drží dvě létě hrad na nájmu ArchČ 14,69(1457); držel sem ty pústky koblihovské v nájmu od pana Alše Lomnického dvě létě za 3 grošuov ArchČ 37,248 (1463 ?). – Srov. najětie

3. mzda, plat, odměna najatému za práci; [za vojenskou službu] žold: z nagma sú najímali (negimali rkp) národy BiblDrážď Os 8,10 (~Ol, s naygmem přivodili sú ~Lit, ~Praž, se mzdú najímali sú ~Pad) cum mercede conduxerint; komuž dan, tomu dan, komuž nagem, tomu nagem BiblDrážď R 13,7 (~LitTřeb, clo ~Lit, ~Pad, ~Praž) tributum…vectigal; dával nagem vojsku za celý rok BiblMuzSZ 1 Mach 3,28 (~Ol, ~Lit, žoldy ~Pad, pod. ~Praž) stipendia; slíbili je tam beze všeho nayma vézti PasKlemA 189a gratis; zdali s sě se mnú nenajal na den z jistého nayma? KristA 81a (Mt 20,13 ex denario: z penieze EvSeit, ~Ol, BiblOl, ~Pad, z penieze dennieho ~Lit, ~Praž, z peněz EvZimn, ~Beneš, BiblDrážď, na peniezi EvRajhr); ale téhož dne vrátíš jemu nagem jeho diela BiblOl Dt 24,15 (~Card, ~Lit, mzdu práce jeho ~Pad, jeho mzdu za práci ~Praž) pretium laboris sui; proč…nerozdal rytieřóm a panošiem žoldu (zzuo- ed.) anebo naymu CestMandA 208a; a úmluva o nagmv jest zaslíbenie o peniezi denniem HusPostH 30b; a tak slóve nájemník, že na nagmv slúží HusPostH 78b; naulum…‚ id est precium navis…nagem od přievozu VýklKruml 197b (Jon 1,3: nagem přívozní MamUKA 30b, nagem BiblDrážď a ost.); obecná kurva smilní se všemi z naymu ChelčPost 42b; kterúž koli věc člověk svědkem jest, od toho nemá nagmu bráti PrávŠvábE 47a da sol er niut umbe nemen; když by pak slíbili pastýřský nagem od lánuov, a ne od dobytka Žilin 118a daz hirt lon; ║ jest li to, že to dobrovolně čini, odplatu jmám, pakli nedobrovolně učini, nagem mi jest uvěřen BiblDrážď 1 C 9,17 (vládanie ~Ol, ~Lit, vládařstvie ~Pad, ~Praž) dispensatio úkol, poslání; nebo nagem hřiecha smrt jest BiblLit R 6,23 (~Pad, odplata hříchu EvOl, otplata…za hřiech BiblPraž) stipendia…peccati odplata za hřích; bravium nagem MamBřevn 148a (1 C 9,24: mzdu EvOl, odplatu BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, ~Pad, základ ~Praž, odplatu vel kořist MamMarchN) cenu vítěze

4. cena, protihodnota za získání něčeho, úplata; [za pronájem nemovitosti, úřadu ap.] nájemné, nájem: ani viece vezme [prodávající] od kupcě, než což zač prodá, ale slíbený život věčný za malý nagem kupí OtcB 179b pretio; že ta kraššie [žena] potom na naymye dala svého muže z své postele oné nekrašší za jedno ovoce krásné hledati ŠtítKlem 70a; protož mohu za ten užitek vzieti nagem, abych v svém domu dal bydliti neb v ruše choditi, a panovánie nad tiem ostaví sobě ŠtítKlem 96a; nejeden se v úřad vkúpil…přes nagem chtě sobě vzéti, a nagem pánu zaplatil, k tomu tobolku zbohatil FlašRadaA 658,659; jestiť i jiné plémě dobývanie: pronajetie a najetie. Neb co se děje ku podobenství kupovánie a prodávanie, kdyžto spoludějce s obú stranu sjednají se na určeném nagmu, platu a jistú mzdu ustanoviece PrávHorM 35a (v najetie i pronajetie ~S) in conductione et locatione; dluh nájmu té rychty v Slaném TeigeMíst 1,354 (1437); ruoznice mezi paní Kristinú… z jedné a Janem z Únětic, nájemníkem dvoru jejieho…z strany druhé o zadrženie nájmu ArchČ 28,299 (1443); quando pensionem naymu podružného, hofcinku non solvit Káz Muz XVIE 10,125a; ║ prodal si ľud svój bez nayma ŽaltKlem 43,13 (BiblOl, beze mzdy ŽaltWittb, ~Pod, ~Kap, BiblDrážď, bez peněz ~Pad, ~Praž) sine pretio zadarmo

5. nájmem získaný zdroj příjmu, najatý objekt, najatá nemovitost, najatý úřad ap.: kdeť se staví [svatokupec], dokud peněz, které má dáti z naymu, neuhoní? HusSvatokup 175a; pak z toho nájmu mají napřed psaní manželé platiti a úročiti z často řečeného dvoru na všaký rok dvamezcietma k. gr. ArchČ 28,268 (1419); Oldřich z Polensk, seděním v nájmu v Dolankách, iuravit ArchČ 37,367 (1456); z Vlašimě šla [paní Dorota] na nájem do Krasovic ArchČ 37,887 (1460)

Ad 3: za lat. merces stč. též záplata; za vectigal též mýto, dan; za pretium téžzáplata; za naulum téžpřievoz, plat, clo

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nájem, -jma, -jmu, masc., mzda, plat, Lohn, Miete; stsl. naimъ conductio. Z najьmъ. — Jedni lidé uzřěvše člověka matného nagem jemu dali, aby hajným byl Pass. 570. Kupec móž zisk skrovný vzieti, jako točíš za svú práci nagem Štít. uč. 95a. Zdali na velikém velebném stavení ten nebéře většieho naymu, jenž jen rozměřuje a rozkazuje, kak má děláno býti? ŠtítMus. 132a. (Dělník) vezme svój nayem Štít. ř. 110a; nebude ť vyvržen z vinnice a svój ť nagem vezme t. 107a. Ta kraššie (dcera Labanova, Rachel) potom na naymye dala svého muže z své postele oné nekrašší (Lii) za jedno ovoce krásné hlédati Štít. uč. 70a; nájemník na nagmv slúží HusPost. 78b; již jej (boha) budeš na naimie milovati a pro mzdu Kruml. 115a. — Zdali s’ sě se mnú nenajal z jistého nayma? Krist. 81a; nebo ť sem tě naymem najala mercede conduxi Ol. Gen. 30, 16; žoldu nebo naymu Mand. 73b; muž z nayma pójde s tebú mercede Ol. Tob. 5, 4; prodal si ľud bez nayma sine pretio ŽKlem. 43, 13. — (Jonáš) dal jim nayem naulum Ol. Jon. 1, 3, nagem přívozný naulum MamA. 30b. — Nejeden sě v úřad vkúpil proto, aby lidi lúpil, což najviece móž vydřieti přěs nagem chtě sobě vzéti a nagem pánu zaplatil, k tomu tobolku zbohatil NRada 658, nájem = plat z toho, co je najato, dohodnutí, smlouva o tom; protož mohu za ten užitek vzieti nagem, abych v svém domu dal bydliti Štít. uč. 96a; odpustky dávají w nagmv, jakož který antikristóv posel móž utržiti HusPost. 7a; jakož jest nagiem držal a držěti měl KolBO. 107a (1498), aby jeho z toho naygmu ráčili propustiti t. 107b (1498); nagem conventio Prešp. 2360, Rozk. 3441, RVodň. 56a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nájem, -jma, -jmu m. nájem, najmutí (někoho, něčeho); mzda, plat; z nájma, z nájmu za odměnu, byv najat; na nájmě, na nájmu slúžiti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nájem m. (za práci) = plat, mzda, za niž byl někdo najat; — z nájmu = za peníze, byv najat; — dávati co v nájmu = dávati v nájem, pronajímati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).