kaký | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

kaký pron.

kakýž pron.

kakýť pron.

1. interog. jaký, kteraký

2. ve větě zvolací jaký, jaký to; zdůrazňuje velkou míru toho, co je označeno substantivem

3. relat. jaký; uvozuje věty, které blíže určují vlastnost osoby n. věci

Sr. jaký, kteraký

Autor: Markéta Pytlíková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 16. 9. 2019).

 


kaký, adj., jaký, was fur ein, wie beschaffen. — Kaczy jsú byli peniezi? ML.99a. Znamenajte, kaky tě byl liud (t. Čechové doby staré) DalC. 18. Kaczy sú lidé (t. zpytáci tatarští), bylo jim (Čechům) vzvěděti, skrzě svú zemi bylo jich nepúštěti t. 82. kaczy sú byli mužie quales Ol. Súdc. 8, 18. By (Ježíš) byl prorok, věděl by to, která jest (Marie Magd.) a kakeho jest stanu Krist. 47b. (Alexander) uslyšav, kaka jest řeč ta, vece AlxV. 992. Vizte, kake psal (Darius) bláznovstvo t. 1034. — U významu neurčitém: budú-li ť sirotci kaczi…, od čeho sú v deskách zmatci? NRada 755, jaký, nějaký; (Peršané) vždy poj(í)mali (s) sobú, což kaké čeledi měli AlxH. 4, 9; — jeden kakiſi střielel quidam Lit. 3. Reg. 22, 34, kaký-si, kaký-s, nějaký; jeden kakyſy Ol. tamt.; jsú ť zde kaczys Slověné, jmají ť kakas (m. kaké-s písmo jiné Hrad. 24b; tehdy to miesto dachu jiným Němcóm, otkuds kakyms cuzozemciem t. 25a; kakychs hadóv Kruml. 404a; kakus vinu Kat. v. 892; kakas truchlost quaedam mæestitia Ol. 2. Mach. 3, 17; w kacieyſi tesknosti Pass. 463; w kakemſſy odivení ML. 90b; — tobě dávaji všecky vzatky, ješto sú tobě pojičili králi přede mnú, a kakożkoli (m. kakéž-koli) dary jiné sú tobě dávali quaecunque dona alia Ol. 1. Mach. 15, 5, kaký-ž-koli, = jakýkoli.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kaký, kaký-s(i) kaký-s, kaký-si, zájm. jaký, jakýsi, nějaký
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


kaký, -s(i) kakýs, kakýsi pron. = jaký(si); nějaký
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 10 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.