avšako | ESSČ | GbSlov | MSS |

avšak konj. a partik.

avšako konj. a partik.

dolož. též avšakož konj. a partik.

dolož. též avšakť konj. a partik.

dolož. též avšakž konj. a partik.

dolož. též avšakže konj. a partik.

k a a však, všako

1. konj. odporovací avšak, ale

2. partik. vždyť, přece

Autor: Irena Fuková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 22. 5. 2024).

 


avšako, avšak, -že avšakože, avšakže, avšakož, avšakž, conj., z a a všako, však, spojka a sesílena adverbiem všako; tedy vlastně sed omni modo, verumtamen, nebo též et omni modo, et tamen, a z toho sed, aber. — Některý by rád zbyl řěky, Awſak tam jěti bezděky AlxV. 1804. Vše tělo bera ustalo (všichni byli unaveni braním kořistí). Awſak sě zdá ješťe málo t. 1852. (Každý) sě mohl vzstrašiti, awſſakoze město Gaza tu hyrdoſt na sě pokáza, Alexandru otpovědě AlxVíd. 2096. Pohanstvo tak za to jmajú, že ti ľudé neumierajú, řkúce, že jsú na věky živi; awſſaks sú v té řeči křivi AlxH. 2, 21. Mnoho poprdzcou (paprskův) vídámy, auſac jedno slunce známy Kunh. 148b. Awſſaks vieš to, silný bože LMar. 74. et tamen. Ti (kupci) kradú přěmnoho, awſak jich nevěšie z toho Hrad. 112a, et tamen, sed. Věčný otec, věčný syn i věčný svatý duch, Awſſak (opravou z Alewſſak) ne třie věční, ale jeden věčný et tamen ŽKlem. Athan. 11. Modliti sě bude každý v času potřěbném, Awſakoz u vodni vod k ňemu sě nepřiblížie verumtamen ŽKlem. 31, 6. Awſakoz bohu poddána bude dušě má verumtamen t. 61, 6. Awſſakoze všěcka ješut verumtamen ŽWittb. 38, 6; awſako verumtamen t. 72, 18. Řeči prázdné myšli ukrátiti, awſſak smysl cělý mysli položiti DalC. 3a, sed. Jenž smrti nic dlužen nejsa, awſſak svú milostivú duši jsi položil Modl. 10a, et tamen. Awſſaks nihilominus MamA. 30b. — V ŽWittb. jest avšako několikrát za nonne: awſſak ty, bože, jenž si otpudil ny, i nevyndeš nonne tu? 59, 12; awſakze upatřie všichni nonne scient omnes? 52, 5; A wſſakoze nenávidiech nonne oderam ? 138, 21. Trvám neporozuměním: překladatel rozuměl tázacímu nonne jako zdvojené negaci, která se ruší, a ztlumočil ji firmativním a-všako
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


avšak, avšakť, avšako, avšakož, avšakože, avšakž, avšakže spoj. ale, přece, a přece
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).