Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody (IndexSvob)

Jan Svoboda (1899–1973), vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV, během svého života vyexcerpoval z tištěných pramenů více než 56 000 dokladů staročeských osobních jmen doložených z pramenů od nejstarších dob do roku 1419. Tyto doklady zpracovával do „Slovníku staročeských osobních jmen“. Po dohodě s pracovníky Staročeského slovníku, který byl v Ústavu pro jazyk český ČSAV zpracováván od písmena N (tj. v návaznosti na nedokončený Gebauerův Slovník staročeský), začal J. Svoboda staročeská osobní jména zpracovávat rovněž od písmena N. Jeho zpracování staročeských osobních jmen totiž využívali pracovníci Staročeského slovníku.

J. Svoboda do své náhlé smrti v r. 1973 zpracoval II. díl N–Ž (po zrecenzování byl strojopis v r. 1972 odevzdán k tisku do nakladatelství Academia, k jeho vytištění však nedošlo) a z I. dílu stačil zpracovat hesla A–Držslav. Svobodův lístkový materiál s doklady staročeských osobních jmen, jeho zrecenzovaný strojopis II. dílu „Slovníku staročeských osobních jmen, N–Ž“ a jím rozpracovanou část I. dílu Slovníku, A–Držslav, převzal v r. 1974 od pozůstalé manželky Marie Svobodové Ústav pro jazyk český ČSAV s tím, že zajistí dokončení Slovníku a jeho vydání. K dokončení Svobodova Slovníku a jeho vydání však až dosud nedošlo.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., proto nyní zpřístupňuje alespoň „Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody“ vypracovaný K. Olivou (jr.) a L. Olivovou-Nezbedovou na základě strojopisu Svobodova „Slovníku staročeských osobních jmen“. Ve své elektronické podobě bude tento Index sloužit jako doplněk „Elektronického slovníku staré češtiny“, ve kterém jsou zpracována pouze hesla z obecné slovní zásoby (tj. nejsou v něm zpracována žádná vlastní jména).

Staročeská osobní jména uvedená v tomto Indexu jsou heslovými slovy ze strojopisného „Slovníku staročeských osobních jmen“ Jana Svobody (část A–Držslav má 236 stran strojopisu, část N–Ž s úvodem, seznamem pramenů a literatury, s doplňky a dodatky 758 stran strojopisu). Lístkový materiál Dřásovec–Mzoim nebyl pro Slovník nikdy zpracován, proto nejsou tato staročeská osobní jména ani v tomto Indexu.

Způsob zpracování Slovníku popisuje J. Svoboda ve své stati „Úvod k Slovníku staročeských osobních jmen“, s. 1–10. Na základě tohoto „Úvodu“ je zpracována většina následujících vysvětlení.

Heslovým slovem je ve Svobodově Slovníku staročeské osobní jméno v podobě, jakou mělo okolo r. 1300 nebo jaká se pro tuto dobu předpokládá.

Heslová slova, tj. staročeská osobní jména, hvězdičky před nimi, otazníky a vykřičníky za nimi, jakož i závorky aj. se v Indexu uvádějí ve shodě se Svobodovým strojopisem, přičemž platí následující konvence:

  • hvězdičkou * je označeno staročeské osobní jméno rekonstruované ze jména místního,
  • otazník v závorce za jménem (?) značí nejisté znění,
  • vykřičníkem v závorce za jménem (!) se naznačuje, že jméno se v prameni vyskytuje v uvedené, pochybnosti vzbuzující podobě,
  • dvě staročeská osobní jména jsou oddělena lomítkem, jestliže může jít o jedno či druhé jméno (např. *Větroch/*Větroš),
  • dvě staročeská osobní jména jsou oddělena čárkou, jestliže se v dokladech vyskytují v jedné nebo v druhé podobě a samostatné heslové odstavce pro ně nebyly vytvořeny (např. Nevhlas, Nevlas).
  • ženské příjmí je uvedeno v závorce, např. (Oběsilová), jde-li o předpokládanou českou podobu ženského příjmí uvedeného v prameni v latinské podobě se zakončením na -(on)issa (Obiesilonissa),
  • staročeské osobní jméno je v hranaté závorce, když je uvedeno jeho jiné čtení ap., např. [Stříž] (!),
  • značka > znamená, že podoba před značkou se změnila v podobu za značkou (např. Přějaslav > Přáslav),
  • je-li jedno a totéž staročeské osobní jméno jednou mužské a podruhé bezpečně ženské, je uvedeno totéž jméno dvakrát, a to s gramatickým údajem (m.) (= mužský rod) za prvním jménem a s gramatickým údajem (ž.) (= ženský rod) za druhým jménem, např. Objězda (m.), Objězda (ž.); jsou-li za jménem obě zkratky s otazníkem – (m. ž. ?), jde o sporný případ.

Psaní w/W a spřežek bylo ponecháno tak, jak je uvedl J. Svoboda.

Karel Oliva (jr.) – Libuše Olivová-Nezbedová

O elektronické verzi Indexu Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody

Elektronickou podobu Indexu Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody připravili v letech 2008–2009 na základě Svobodova strojopisu Slovníku staročeských osobních jmen Karel Oliva (jr.) a Libuše Olivová-Nezbedová. Počítačové zpracování Indexu pro potřeby Vokabuláře webového provedl Boris Lehečka; dvě podoby staročeského osobního jména uvedené J. Svobodou pod jedním heslovým slovem (např. Rebl(in)) jsou rozepsány šedivou barvou; vysvětlení Svobodových značek (*, !, různé druhy závorek atd.) uvádíme v poznámce u příslušného hesla. Zkratky pro mužský a ženský rod nerozepisujeme.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).