Obálka slovníku (2. vydání 1. dílu)
Obálka slovníku (2. vydání 1. dílu)

Slovník staročeský (GbSlov)

Jan Gebauer

Slovník staročeský
DÍL I [A-J], DÍL II [K-N]

Jan Gebauer

DRUHÉ, NEZMĚNĚNÉ VYDÁNÍ

ACADEMIA / PRAHA 1970

© Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1970

Ke skládání staročeského slovníku byl jsem veden pracemi jinými, které mi ukládalo povolání. Obíraje se starými památkami našeho písemnictví, abych poznal jednak jejich význam literárně historický, jednak jejich stránku grammatickou, vypisoval jsem si také, co se mi zdálo důležitého nebo zvláštního se stránky lexikální, a výpisky tyto jsou počátek mého Slovníku staročeského. Byla to zprvu dílem slova jednotlivá, časem zaniklá nebo nově utvořená, nebo ve svém znění, nebo tvaru, nebo významu pozměněná; dílem rčení a vazby časem měněné, zanikající nebo nově vznikající; slovem, byla to sbírka toho, co se mi v starších fasích jazyka českého jevilo lexikálně zvláštního a pro jeho historický vývoj důležitého.

Zvláštností takových zdá se býti v češtině staré proti nové na první pohled nemnoho; ale čím více se do věci zabíráme, tím více jich poznáváme a tím více vzrůstá počet lexikálních excerpend, který s počátku se zdál poměrně neveliký. Pravím to ze zkušenosti, která mne o tom při této práci poučovala téměř bez přestání; když jsem někdy byl na váhách, je-li něco dosti důležito či není, a když jsem to pominul, vyhledával jsem to obyčejně opět a vypisoval přece; pročež rozhodl jsem se na konec, že upustím od pravidla, vybírati a zaznamenávati jen lexikální zvláštnosti, a že budu sbírati všecko, co se obyčejně do slovníků klade a co jako lexikální majetek jazyka staročeského zjištěno býti má.

Přiznávám se, že jsem se k tomuto rozhodnutí odhodlával neradostně, a spíše se strachem. Cit opatrnosti oekonomické mě varoval, abych ku pracím začatým a ve skizzách rozdělaným — o literatuře doby starší a o mluvnici historické — neukládal si úkolu jiného, zejména ne úkolu tak velikého a pracného, jako je staročeský slovník. Ale naproti tomu vzácná látka bez přestání nově a nově se naskytující stále k dílu vybízela, a vedle toho potřeba slovníku staročeského, které jsem při svých pracích přes tu chvíli pociťoval, na mne naléhala, abych se úkolu toho ujal přece. Rozhodl jsem se, že práci o slovníku podstoupím, a jal jsem se pracovati.

Způsob, jakým jsem pracoval a pracovati musil, vypsal jsem dne 29. září 1885 v listě, jejž jsem posílal prof. V. V. Tomkovi a z něhož uvozuji tento příslušný passus (z otisku v Athenaeum V. str. 53, listopad 1887): „Pracuji způsobem následujícím. 1. Nejprvé vypisuji z památek staročeských, co stářím, významem nebo formou je důležito a ve Slovník pojato býti má; ježto pak pramenů staročeských vydáno jest věrně jenom několik málo, musil jsem a musím čerpati a vypisovati skoro všecko z rukopisů samých. 2. Po té následuje práce druhá: výpisy z pramenů jednotlivých učiněné vnáším do slovníku lístkového, spolu se žádoucím kusem kontextu a zevrubným udáním pramene. 3. Teprv až tento slovník lístkový bude hotov, bude mi lze přistoupiti ku práci třetí, ke spisování slovníku pro tisk.“

V témže listě vyložil jsem dále, co slovník staročeský obsahovati má, kolik toho úkolu bych chtěl vykonati a kolik jsem do té doby měl vykonáno; a také ten passus zde otiskuji: „Co slovník staročeský obsahovati má, samo se vyrozumívá. Má v něm zajisté býti všecka látka jazyka českého, dochovaná v památkách od doby nejstarší až do ustálení jazyka spisovného nového. Úplnosti této nebude mi lze dosíci, ale přece chci se snažiti, aby tohoto ideálního úkolu co mi možno největší část dosažena byla již Slovníkem mým; chci zejména, aby obsahoval všecku lexikální látku památek do polovice stol. XIV. incl., skoro všecko ze sklonku stol. XIV. a všecko důležitější z XV., ano i z poč. XVI. stol. Za tím účelem probral a vyčerpal jsem již velmi značný počet památek staročeských, mezi nimi i dost objemných foliantův, a mám z toho v slovníku lístkovém sneseno a srovnáno látky za 120 archů hustého tisku.*) Slovník lístkový, jsa podle způsobu nahoře naznačeného opisem z výpisků prvotních, předpokládá celkem tolikéž práce písařské, co excerpování, a vyžadoval tedy Slovník můj dosud psaní zajisté za 240 archů tiskových. Uvozuji to proto, aby bylo zjevno, kolik jen fysické práce Slovník můj dosud stál; že při tom byla i namáhavá práce duševní, není třeba připomínati.“ (tamt. 53 sl.)

Prof. Tomek navštívil mne brzo po tomto listě, prohlédl si práci dotud vykonanou a vyslovil se o ní velmi pochvalně; uznal, že konám práci velikou „shledávaje atomy a buduje celek“, a uznání toto bylo mi zvláště milé, poněvadž pocházelo od muže, jenž shledáváním atomů a budováním celku sám se proslavil (v. tamt. 54).

Po létech přípravy počal jsem pomýšleti na vydání prací svých tiskem. Ale tu nastala veliká starost o vydavatele, zejména také o náklad na Slovník. O starosti té jsem nevěděl, když jsem ku práci přistupoval; naopak, byl jsem toho domnění, že dílo, přinášející hojnost ryzích pokladů starého jazyka českého, bude vítáno. Ale spor Rukopisový, neblahé paměti, změnil okolnosti, v povolaných kruzích českých měla velikou převahu nepřízeň ku pracím mým, ochoty k jich vydávání nebylo. Nebudu se o věci šířiti a jen stručně oznamuji, že sl. Česká Akademie cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, mezitím zřízená, spolu s Českou grafickou společností Unií, nejchvalněji známou, Slovník vydati se ustanovily; sl. Akademie zejména placení honoráře vzala na sebe.

Pieta mi velí, abych na tomto místě také oznámil, že dříve, než Česká Akademie byla zřízena, zvěčnělý dvorní rada prof. Eduard Albert, známý nám všem jako jeden z nejslavnějších synů českého národa, o můj Slovník se staral a jeho vydání zaručil (r. 1889). Když pak Česká Akademie brzo potom se stala skutkem a sám p. praesident Hlávka mne vybídl, abych chystaný Slovník podal jí, souhlasil s tím také Albert, zavázal se bez mé žádosti a bez mého vědomí k značné subvenci mé Historické Mluvnici a chtěl se v případu mé smrti starati, aby Slovník z látky mnou sebrané byl dodělán a vydán. Přál si, aby Slovník vycházel s Historickou Mluvnicí zároveň; a zemřel před časem dne 26. září 1900, když tisk Slovníku se začínal.*)

Práci konečnou o Slovníku, spisování článků pořádkem abecedním, začal jsem v únoru r. 1899. Seznal jsem brzo, že je to práce mnohem obtížnější, než jsem si představoval, a že jí proto bude potřebí mnohem více času, než jsem se dotud domníval. Nebudu zde vypisovati, které to věci jsou, jež činí dílo tak obtížným a pracným; k některým jest ukázáno na jiných místech této předmluvy, jiné pozná, kdo Slovníku s povážením bude užívati. K tomu přidružila se okolnost jiná, rovněž sem hledící. Choval jsem totiž naději, že mi bude možno, vybírati jenom některou, vzácnější a důležitější část sebraných dokladů, a ostatek, mnohdy snad většinu, pomíjeti. Bylo by to možno, ale poznal jsem, že by tím věc trpěla újmu; doklady, které jsem vyřazoval a míjeti chtěl, jevily mi při novém prohlížení namnoze nové vlastnosti, pro které jsem je přijímal zase, a tím způsobem vracelo se mi jich více než polovička a rozsah jednotlivých článků býval větší, nežli jsem předvídal. Následek toho všeho a ještě některých jiných, zevních příčin jest, že můj Slovník zvolna pokračuje.

Jest ukončen jeho díl první, parallelní s prvním dílem Slovníku Jungmannova. Podle této parallely mohly by býti díly takové ještě čtyři; ale v literách dálejších, zejména v N-, O-, P-, S-, U-, V-, Z-, jsou velmi četné složeniny s předponami předložkovými, zvláště slovesné, které u Jungmanna mají fraseologii hojnou, kdežto látky staročeské je tu pro slovník mnohem méně. Tím a jinou oekonomií bude lze v dálejšku ušetřiti tolik, že rozsah Slovníku bude značně menší, než parallela s Jungmannem nyní ukazuje.

Dále několik slov o článcích tohoto Slovníku, jak jsou sestaveny atd.

Slovo záhlavní a tvary k němu hledící uvozují se v tom znění, jaké měly okolo r. 1300. Výrazy o dvou a více slovích jsou obyčejně pod záhlavím slova hlavního; na př. božie dřěvce v. dřěvce, smiech kým pobíjěti a smiech kým váleti v. smiech atp.

Při jménech podstatných udává se genitiv a grammatický rod; při slovesích 1. a 2. os. praes. a jaká jsou podle děje, zdali dokonavá (pftiv. = perfektivní) či nedokonavá (impftiv. = imperfektivní); při slovích pak jiných udáváno, jakého jsou grammatického druhu.

Pak následuje význam, vyslovený střídným výrazem novočeským, když znění staročeské od novočeského se odchyluje; nebo novočeskou parafrasí; nebo slovem latinským; nebo tlumočením německým; a mnohdy dvojím nebo trojím z těchto způsobů. Někdy rozumí se význam z výkladu grammatického; tak zejména při zřetelných odvozeninách, jako jsou deminutiva, mnohá adjektiva atd. Tlumočení německé je namnoze podle Jungmanna. Místo něho měl jsem s počátku latinské, ale ustoupil jsem od něho, když jsem seznal, že ho nelze prováděti veskrze; v překladech z latiny bývá příslušný význam latinský udán při dokladech.

Etymologie naznačena jest při slovích základních uvedením střídných slov nebo základů praslovanských, nebo staroslověnských (starobulh., z Mikl. Lex. a Etym. Wtb.), nebo slovanských jiných; jenom někdy podávám etymologické výklady hlubší, za meze slovanské sahající. Tyto jako pravidlo nepatří do slovníku staročeského, vůbec ne do slovníku slovanského jazyka jednotlivého, nýbrž do slovníku všeslovanského nebo praslovanského (nebo snad staroslověnského, v zastoupení praslovanského). Původ slov odvozených dílem krátce se vykládá, dílem je zřejmý bez výkladu. Slova přejatá vykládají se uvedením příslušných výrazů cizích, ze kterých vznikla; výrazy staroněmecké, které se tu nejčastěji vyskytují, jsou — není-li udán pramen jiný — z Kluge a Lexera.

V dokladech psáno slovo, o které jde, zpravidla tak, jak se čte v pramenu samém; ostatek dokladu podán v transkripci, která vlastnosti originálu co nejvíce šetří, a někdy podána i zde forma netranskribovaná. Doklad cele transkribovaný vyskytuje se velmi zřídka a jenom v příkladech, kde transkripce nemůže podávati znění jiného, než originál. Kde je v dokladě něco v závorkách, je to podáno pro doplnění nebo objasnění smyslu.

Pramen, z něhož který doklad je vzat, jest udán příslušným zkratkem a jenom zřídka plnějším svým titulem. Vysvětlení zkratků následuje zde dále na str. IX a násl. Číslice při zkratku udává místo (list, stránku, kapitolu, verš), kde v pramenu svém doklad se nalézá. Někdy bývá tu ještě číslice další v závorkách, udávající, čte-li se doklad na tom místě 2krát či snad i vícekrát.

Při některých dokladech bývá novočeský překlad, nebo výklad, nebo vysvětlení jiné, jak se mi toho kdy zdálo potřebí.

Každý článek delší má své rozvržení podle významu, jež slovo záhlavní má v různých dobách a v různých rčeních. Nepravím, že bych byl vždycky nalezl rozvržení správné anebo že bych je byl vždy provedl správně. V odstínech významových obyčejně nejsou skoky, nýbrž přechody nenáhlé a rozdíly jemné, jako mezi barvami duhovými; tyto přechody a rozdíly vidí se v rozvitých dokladech konkretních; a tyto je třeba podle toho tříditi a řaditi. To platí o článcích delších vůbec; zvláště pak o těch, které jsou povahy syntaktické. Doklady jsou druhdy hojné, aby ukazovaly jednak rozmanitost významovou a fraseologickou, jednak také změny slova na stránce hláskové a tvarové. Na konci článků delších bývá někdy snůška dokladů, pro které v článku samém podle rozvržení pro něj přijatého místa nebylo a které přece z té neb oné příčiny zasluhují, aby byly zaznamenány.

Mezi prameny, ze kterých pro tento Slovník čerpáno, jsou také mnohé slovníky z doby staročeské. Je třeba připomenouti, že s doklady odtud branými bývá mnoho nesnází. Jsou mezi nimi slova namnoze již v době staré málo známá, nebo slova strojená a ve skutečnosti nebývalá; opisovatelé slovům takovým druhdy dostatečně nerozuměli a zatemnili v nich mnoho chybami opisovačskými. To platí také o významích latinských, které se v těchto slovnících slovy českými překládají; bývají rovněž znetvořeny. Mnohdy pak jsou takové, že jim v žádném slovníku výkladu nalézti nelze; na př. u Du Cange nalézal jsem slov, kterých jsem hledal, sotva z desíti jedno, u Diefenbacha nemnoho více, slovní zásoba latiny střední a pozdní byla patrně značně jiná v krajích českých, než v zemích odtud na západ. Slova česká těchto slovníků staročeských, kterým jsem objasnění nalézti nemohl, dílem jsem pomíjel, dílem otazníkem v závorkách poznamenával; slova pak latinská, jejichž významu jsem se nedohledal, značil jsem hvězdičkou.

Jmen vlastních podává Slovník dosti mnoho, ale přece jen nepatrnou část proti tomu množství, které by se shledati dalo. Chtěl jsem k nim vůbec nehleděti; ale tu stránka hlásková nebo tvarová, tu významová atd. žádaly za povšimnutí, a proto rozhodl jsem se, zpracovati aspoň tu látku sem hledící, kterou mám při ruce. Je v ní drahně dokladů poučných se stránek právě jmenovaných, a nejeden důležitý také jinak pro vývoj jazyka českého; na př. pro obyčejné nč. adjekt. hezký nemám dokladu z doby staré, ale přece je bývalost jeho v době ok. r. 1400 dokázána příjmením Hezký. — Z vlastních jmen cizích uvozuji jenom taková, která mají tvar zčeštěný anebo z nějaké příčiny jsou důležita.

Můj Slovník má ovšem také chyby a nedostatky, a bezpochyby dosti mnohé. Nebudu jich omlouvati velikostí úkolu, ani nedostatečností svých sil; podstoupil jsem dílo zajisté potřebné, vykonal jsem a konám, kolik a jak jsem mohl a mohu, a vděčně uznám, čím kdokoli jiný k opravě a ke zdokonalení práce mé přispěje.

Pokud sám které chyby nebo kterého nedostatku postihuji a poznávám, píši zároveň potřebné opravy a doplňky, které na konci Slovníku mají býti vytištěny. Některé z nich, k dílu tomuto patřící, oznamuji krátce již zde. Jest vynechati článek angličský, v. engličský; — jest přidati čl. blahoslavný: v ústavném pokoji i blahoſlawnem Kat. v. 3419; — bráč, -ě, masc.: lapáci, dráči, bráči HusE. 2, 314; — vynechati čl. bratřiti sě; — přidati broc, -ě, stsl. broštь masc. purpura, z brot-: brocz morella RVodň. 41c (morellus = subfuscus), brocz marcella m. morella t. 41a; — k bubník přidati: srov. hluž. bubnik Trommelschläger Pfuhl, Wtb.; — k bylý: bylé i nebylé mluviti = jisté i nejisté Rosa (Věstn. ČAkad. 1902, 164); — k deryždie: srov. dřěščie; — k dojiti přidati = kojiti, krmiti: budú-li (hříšní, pochlebníci) tě dojiti, to jest jako dojka dietě, tak oni tě pochlebenstvím krmiti HusE. 1, 260, srov. dojka nutrix; — k druhý = jiný přidati = některý, plur. druzí = někteří: mnějí druzí lidé HusE. 3, 221; nebožátka druzí mnie, by bylo s bohem jako s krčmářkú t. 2, 106; ale druzí (kněží) mají za bláznovstvie, aby ženy dobré je trestaly t. 2, 136; že sú sě všichni (Kostničtí) pohoršili tiem sborem a plvali sú druzí, vidúce ohavné věci t. 3, 287; — k dvořiti přidati dvořiti sě: an ť sě dwoři Baw. 217; — v čl. hřbilet m. kámen nějaký má býti kámen hrobní.

Při práci o Slovníku, zejména při sbírání látky pro slovník lístkové a při vydávání tohoto dílu, požíval jsem několikeré účinné podpory a pomoci; podpory zejména od slavné Král. české společnosti nauk, a zvláště od vys. c. k. ministerstva kultu a vyučování, — a pomoci od mnohých členů semináře pro filologii slovanskou, kteří mi poskytli velmi mnoho staročeských excerpt, většinou pečlivě vybraných. Za to za všecko vzdávám náležité uctivé a upřímné díky.

Rovněž tak děkuji sl. České Akademii a ct. grafické společnosti Unii, že Slovník vydati se uvolily a že vydání je technicky tak pečlivé a dokonalé.

Na konec pak připomínám, že pp. kust. Jos. Truhlář, prof. Č. Zíbrt a j. mi byli ochotně nápomocni, když při dokladech nedosti zřetelných nebo pochybných bývalo třeba opětně nahlížeti do pramenů, a že prof. Karel Černý čítal se mnou obtížnou korrekturu první, prof. Vojt. Hulík pak druhou; a také za tuto laskavou pomoc upřímně děkuji.

Na Chvojně, v srpnu 1903.

J. Gebauer.

Vysvětlení zkratkův.

Zkratky v tomto Slovníku znamenají dílem texty, ze kterých jsou doklady vzaty, dílem spisy a pomůcky theoretické, dílem pak jsou pro ušetření místa. Některým rozumí čtenář bez výkladu, jiným však třeba vysvětlení, která zde následují.

Texty, ze kterých doklady jsou brány, jsou dílem texty v starých rukopisích dochované, dílem texty brzo po složení svém tištěné. U těchto udávám rok tisku; u textů pak rukopisných pověděno, kde se rukopis chová (mnohdy bývá v závorkách jeho knihovní signatura), ze které je doby,*) a po případě také kde jest od vydavatele pozdějšího otištěn. Z textů některých, zejména z pozdních, bývá dokladů jenom několik málo; ale i pro ty je třeba zkratků a těm zase vysvětlení.

Vysvětlení zkratků zde následující jsou stručná: některé výklady a zprávy zevrubnější, které sem hledí, viz ve třech seznamech v Listech filol. 1884 str. 248—261, 1887 str. 361—366 a 1892 str. 452—475 (k tomu vyjdou ještě doplňky v seznamu čtvrtém).

 • ABoh. = české přípisky v zápisníku Alberta Bohema, rkp. knih. Mnichovské z pol. XIII. st., otišť. v ČČMus. 1879, 581 sl.
 • Adam. = život Adamův, rkp. ČMus. (sign. 3. F. 22, týž co Mart.), z 1. pol. st. XV. — AdamKap. = veršovaný zlomek o Adamovi a Evě, rkp. knih. kapitulní v Pr. (sign. D. 115), z 1. pol. XIV., otišť. v ČČMus. 1884, 245 sl.
 • Admont. neb AdmontA. = dva zlomky stč. písní v rkp. kláštera Admontského, ze 3. čtvrti XIV., otišť. v List. filol. 1882, 147 sl. — AdmontB. = jiné dva kusy české v rkp. téhož kláštera, XIV. stol., otišť. v List. filol. 1888, 37 sl.
 • Aelt. Denkm. = Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache, von Šafařík u. Palacký 1840.
 • Aesop v. Ezop.
 • Akta konsist. = Soudní akta konsistoře pražské, z let 1373—1379 a 1380—1387; z rkpp. kapit. v Pr. vydal F. Tadra v Hist. arch. ČAkad. 1893 sl.
 • Alb. n. AlbA. = Ráj dušě, z lat. spisu Alberta Velikého, rkp. knih. univ. v Pr. (XVII. A. 19.), opis z r. 1383 (má chyby opisovačské: huſlycz by 29b m. húsličky a j.; vročení 1383 připsáno na str. 107a rukou jinou); — jiné varianty téhož textu jsou AlbB. = jiný rkp. téže knihovny (XVII. F. 10), XV. st., — AlbC. = opět jiný v téže knih. (XVII. D. 32), ze skl. XIV., — AlbK. = v rkp. Kruml.(v. t.), — a AlbM. = rkp. v ČMus. (I. C. 8), z konce XIV. stol.
 • Alch. Ant. = Alchimie Antonia z Florencie, rkp. ČMus. (23. B. 28, nové V. H. 21), z r. 1457 (se známkami nářečí moravského). Odtud vydal Ot. Zachar: Mistra Antonia z Florencie Cesta spravedlivá v alchymii, v Pr. 1899.
 • Alx. = Alexandreida; — a to AlxB. = zlomek její Budějovický, 2 listy nesouvislé, na každé straně po 2 sloupcích, všeho 342 verše; ze XIV. stol.; — AlxBM. = zlomek Budějovický, nyní Musejní, 2 listy souvislé, na každé straně po 2 sloupcích, všeho 346 veršů; ze XIV. stol.; — AlxH. = zlomek Jindřicho-Hradecký, 3 listy nesouvislé, na každé straně po 2 sloupcích, všeho 493 verše; v ČMus., z doby ok. r. 1300 (t. j. ze skl. XIII. nebo zač. XIV. st., podle několika odhadů různých); — AlxM. = zlomek Musejní, 2 listy nesouvislé, k tomu mezerovité, na každé straně po 2 sloupcích, všeho 124 verše, v ČMus.; ze XIV. stol.; — AlxŠ. = zlomek Šafaříkův, 2 listy souvislé, na každé straně po 2 sloupcích; sloupce však jsou ořezáním mezerovité, všeho 118 veršů, a mnoho setřeno a nečitelno; v ČMus.; ze XIV. stol.; — AlxV. = zlomek svato-Vítský, obsahuje značnou část básně od začátku, v souvislých vv. 1 až 2460; v knih. kapit. u sv. Víta v Pr., z doby ok. r. 1400 (ze skl. XIV. nebo zač. XV. stol., podle několika odhadů různých); — AlxVíd. = zlomek Vídenský, 2 listy souvislé, na každé straně po 2 sloupcích, sloupce však jsou ořezáním mezerovité; mají všeho 109 veršů, shodných s AlxV. 2044—2061, 2083—2100, 2132—2140, 2162—2179, 2201—2218 a 2318—2335 a citovaných týmiž čísly, jako mají v AlxV.; ve dvorní knih. ve Vídni, z 1. pol. XIV. — Zlomek AlxVíd.otiskl F. Menčík v ČČMus. 1889, 371—373, zlomky ostatní Ad. Patera v knize Zbytky rýmovaných Alexandreid stč., vydali M. Hattala a Ad. Patera 1881; při dokladech z AlxV. a AlxVíd. udávám verše, při jiných sloupce a verše.
 • Alxp. = povídka o Alexandrovi (prosa, ze Pseudo-Kallisthena), tišť. 1513.
 • Anon. = Anonymus latino-bohemicus, slovníček v rkp. knih. univ. v Pr. (VIII. G. 34), XV. stol.
 • Ans. = rozmluvy sv. Anselma s p. Marií; — a to AnsJist. = zlomek Jistebnický, z 1. čtvrti XIV. st., otišť. v ČČMus. 1890, 191; — AnsKap. nebo jen Ans. = zlomek Kapitulní, z poč. XIV. st., otišť. v ČČMus. 1880, 347—353; — Ans. Mus. = zlomek Musejní, ze XIV. stol., otišť. v ČČMus. 1900, 508—511, viz Zlom. Mus.; — AnsOp. = zlomky Opatovické, ze 3. čtvrti XIV. st., otišť. v ČČMus. 1890, 195—202; — AnsW. = zlomky Wiesenberské, z 2. čtvrti XIV. st., otišť. v ČČMus. 1890, 188—190.
 • Ap. = zlomky legendy o apoštolích, z doby ok. r. 1300; — a to ApD. = zlomek Dobrovského (Durichův), 4 sloupce (a—d), otišť. v Listech filol. 1879, 140—142; — ApP. = zlomek Paterův, 11 proužků, otišť. v ČČMus. 1901, 50—54; — ApŠ. = zlomek Šafaříkův, otišť. v jeho Sebraných Spisech III. 330—334.
 • ApatFr. = LékFr., v. t.
 • Apoll. = Apollonius, král Tyrský, v rkp. ČMus. (4. D. 4, na str. 128a až 152b), z doby mezi r. 1459 a 1463.
 • ArchČ. = Archiv Český; — Arch.Třeb. = kníž. archiv v Třeboni (při paběrcích z rkp. C. no 6, XV. stol., vybraných p. A. Krejčíkem).
 • As. n. Asen. = Aseneth, v rkp. ČMus. (23. B. 29), z r. 1470, otišť. v ČČMus. 1862, 66—76.
 • Athen. = Athenaeum 1884—1893, red. T. Masaryk, pak Jos. Kaizl.
 • Aug. = rkp. knih. univ. Pr. (XVII. F. 21), z r. 1398; obsahuje: 1. Rozmlouvání duše se svědomím, 2. Manuale sv. Augustina a 3. Soliloquia sv. Augustina. Viz též Orloj.
 • Barl. = Barlaam, tišť. v Pr. 1593; cit. knihu a kapitolu. — BarlA. = téhož textu rkp. knih. univ. Pr. (XVII. B. 6, na str.174a až 233b), z r. 1470, — a BarlB. = týž text v jiném rkpe téže knihovny (XI. D. 3., l. 71 a násl.), z r. 1469.
 • BartD. = Fr. Bartoš, Dialektologie moravská I (1886), II (1895); při dokladech odtud bývá v závorkách i nářečí, z něhož je příklad podán.
 • Baw. = rkp. v knih. hrab. Baworowského ve Lvově, se známkami nář. moravského, z r. 1472; jest opis, jak svědčí mnohé chyby opisovačské (na př. samému stiestiemu m. šestému 276 a j.); většina otištěna od Brücknera v Jag. Arch. 11, 81 sl., část první (Bruncvík, na l. 1a až 15b) v Polívkově rozpravě Kronika o Bruncviku v literatuře ruské 1892 (str. 752—761); otisk Brücknerův udává stránky, Polívkův listy rkpu.
 • Bech. = J. Bechynky spisy (1541—77), z Jg. rozpravy v Rozboru 177 sl.
 • Bel. = Belial, rkp. ČMus. (3. F. 22), z 1. pol. XV.
 • Běl. = listiny a zápisy Bělské z let 1345—1708, vyd. Jos. Kalousek 1889.
 • Ben. = bible Benátská z r. 1506.
 • Beneš. Gramm. = Mat. Benešovského Grammatika, v Pr. 1577.
 • Berna = Berna regalis, v témž rkp. co ODub., z 1. pol. XV.
 • Bibl. = biblický zlomek; — a to BiblA. = zlomek (část Exodu) z 2. pol. st. XV., otišť. v List. filol. 1880, 129 sl.; — BiblB. = zl. (část evang. Mark.) ze skl. st. XIV., otišť. t. 1891, 92 sl.; — BiblC. = zl. (část Soudc.) z XV. st., otišť. t. 1891, 355 sl.; — BiblD. = zl. (část Paralip.) z XV. st., otišť. t. 1891, 345 sl.; — BiblE. = zl. (část Gen.) ze XIV. st., otišť. t. 1879, 48 sl.; — BiblF. = zl. (část Gen.) z l. 1360—1380, otišť. v ČČMus. 1890, 452 sl.; téhož kodexu zlomek jiný (obs. Numeri 21 a 22, mezerovitě), otišť. tamt. 1895, 298—301; — BiblFrimb. = zl. Frimberský (část Luk.), XIV. st., otišť. t. 1881, 496 sl.; — BiblG. = zl. (část 1. Mach.), XV. st., otišť. v List. fil. 1893, 320 sl.; — BiblH. = zl. v ČMus., z l. 1360—1390 (obs. Gen. 10, 16 až 11, 21, text shodný s Ol.), otišť. v ČMFil. 1895, 336—338; — BiblJ. = glossy a částečný překlad biblický v lat. kodexu stud. knih. Olom. (II. E. 18), část α) ze XIV. stol., β) z doby ok. r. 1400, γ) z 1. pol. XV., se známkami nářečí východního; otišť. v List. filol. 1896, 77 sl.; — BiblK. = zl. v knih. univ. v Pr. (na posledním listě rkpu XI. D. 6, konec proroctví Sofon. a zač. Hagg.), z 1. pol. XV. st., otišť. v List. filol. 1895, 195—197; — BiblL. = zl. v ČMus., dva listy perg., ze skl. stol. XIV. (obs. Gen. 38, 24 až 40, 20 a 44, 10 až 45, 22), otišť. ve VěstČAkad. 1902, 314 sl.; — BiblM. = zl. v ČMus. (obs. část epišt. sv. Pavla k Řím.), z 1. pol. XIV. stol., otišť. ve VěstČAkad. 1902, 317 sl.
 • Bible1857 = bible česká, vyd. v Pr. 1857.
 • Blah. = Jana Blahoslava Grammatika česká, dokonaná 1571; vyd. Hradil a J. Jireček 1857.
 • Blázn. = Chvála bláznovství, z Erasma Rotterdamského přeložil Řehoř Hrubý z Jelení, rkp. v knih. univ. Pr. (XVII. D. 38), z r. 1513.
 • Boh. = Bohemarius maior, slovník a dialogy, v rkp. knih. kapit. v Pr. (O. LIX), zdá se, že z r. 1379; otisk v Hankově Zbírce (25—33 slovník, 337—355 dialogy); — BohF. nebo BohFl. = z téhož rkpu slovník otištěný v L. fil. 1892, 382 sl. (při dokladech z BohFl. udávány dílem verše 1—889, dílem řádky v závorkách, vše jeko v otisku).
 • Boh. m. nebo Boh. min. = Bohemarius minor, slovníček v rkp. knih. univ. v Pr. (VIII. G. 29), ze XIV. st., otišť. v List. filol. 1894, 366 sl.
 • BojDuch. = zlomek traktátu sv. Bernarda o boji duchovním, z poč. XV. st., ve dvor. knih. ve Vídni, otišť. v ČČMus. 1896, 118—119.
 • Br. = bible bratrská (Kralická) šestidílná 1579—1593, jednodílná 1596; — BrNZák. = téže bible Nový Zákon.
 • BrandlGloss. = V. Brandl, Glossarium 1876.
 • Břevn. XIII. = jména benediktinů Břevnovských na poč. XIII. stol. (1217—1236), v rkp. knih. Mnich. (č. 23358), otišť. v ČČMus. 1885, 269.
 • Břez. = V. Březana Život Vil. z Rožmberka, psaný 1609, vyd. 1847.
 • BřezSnář. = Vavř. z Březové Snář, rkp. v zemsk. archivu v Brně (předtím ve Štokholmě), z r. 1471.
 • Brig. = Zjevení sv. Brigidy, rkp. knih. univ. v Pr. (XVII. C. 21), opis z poč. XV.; — BrigF. = téhož vzdělání jiné, v rkp. téže knih. (XVII. F. 1), XV. stol. (vročení na konci 1453); — BrigPetr. = téhož rkp. v Petrohradě z r. 1419, exc. ve FlKn.
 • Brikc. = Brikcí z Zlicka, Práva městská, z r. 1536, vyd. J. a H. Jireček 1880.
 • Brit. = glossy české v lat. slovníku Viléma Brita, v rkp. dvor. knih. Víd. (č. 3346), z doby ok. r. 1400, otišť. v časop. Komenský 1883, 611 sl. Glossy se namnoze shodují s MVerb.
 • Brugm. = K. Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen, I. Band (Lautlehre) 1886, II. (Wortbildungslehre) 1889—92, III. 1893 (Syntax, od B. Delbrücka).
 • bulh. = bulharský, bulharština.
 • BrücknApokr. = Alex. Brückner, Apokryfy średnowieczne, z doby ok. r. 1500, v Rozpraw. Akad. (odděl. filol.) v Krakově XIII, 330 sl.; — BrücknDrob. = téhož Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej t. XXV, 206 sl., a XXXIII, 120 sl.; — BrücknGloss. = téhož Średniowieczna poezya łacińska v Polsce, s glossami stpol., t. VIII, 311 sl.
 • Bydg. = Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy, z rkp. 1532 vyd. Bol. Erzepki (v Pozn. 1900).
 • Cant. Záv. = Cantio Zavišonis, — a to Cant. Záv. Mnich. = zlom. Mnichovský ze XIV. stol., otišť. v ČČMus. 1885, 111, — a Cant. Záv. Třeb. = píseň celá v rkp. arch. Třeboňského (A. 4), XV. st., otišť. ve Feif. LL, 676 sl.
 • Card. v. List. Card.
 • Cath. = Catholicon latino-teutonico-bohemicum, rkp. v Brně, XV. stol., otišť. částečně v Hankově Zbírce str. 174—179, při dokladech znamená Cath. rkp.= rukopis, Cath. = otisk Hankův.
 • CatoP. = Catonova Disticha s glossami českými, rkp. v Petrohradě, XV. st., otišť. částečně v Jag. Arch. XIV, 19 sl.
 • Cis. = Cisiojanus; — a to CisMn. nebo CisMnich. = Cisiojan Mnichovský, rkp. král. knih. v Mnich., z 2. pol. XIII., otišť. v ČČMus. 1853, 417; — CisMus. = Cisiojan Musejní, ze skl. XIV., otišť. v Rozboru (1841), 187 sl.; — CisPr. = Cisiojan Pražský, v knih. městského musea v Praze, z doby ok. r. 1300, velice shodný s CisMn.; otišť. v List. filol. 1901, 365; — Cis. 1444 = Cisiojan z r. 1444, otišť. v Rozboru (1841), 190 sl.; — Cis. 1520 a Cis. 1614 = Cisiojany z r. 1520 a 1614, otišť. v ČČMus. 1853, 423 a 428.
 • Comest. = Petra Comestora Historia scholastica; — a to ComestA. nebo jen Comest. = text v rkp. knih. univ. v Pr. (XVII. D. 18), ze 3. čtvrti st. XV.; — ComestC. nebo ComestCerr. = text v rkp. z pozůstalosti Cerroniho v zemsk. arch. v Brně, z r. 1404.
 • Confirm. = Libri confirmationum, I—X, z let 1354 až 1436, vyd. F. Tingl a Jos. Emler (1865—1889).
 • Cosm. v. Kosm.
 • č. = český, čeština; někdy = číslo.
 • ČAkad. = publikace České Akademie cís. Františka Josefa.
 • ČČMus. = Časopis Musea království Českého 1827 sl.
 • ČE. = EvZimn., v. t.
 • Černý Nem. = mistra Jana Černého spis o Morních nemocech, v Prostěj. 1556.
 • ČEvang. = EvZimn., v. t.
 • ČMF. n. ČMfil. = České museum filologické.
 • ČMus. = České Museum.
 • Čtv. = Čtverohranáč, rkp. knih. univ. Pr. (XVII. E. 12), z XV. st.
 • Dač. nebo Dač. Pam. = Mik. Dačický z Heslova (zemř. 1626), Paměti, vyd. A. Rezek 1878; — Dač. Prostopr. = téhož Prostopravda, rkp. ČMus. (5. E. 38).
 • Dal. = kronika t. zv. Dalimila; — a to DalC. = rkp. Cambridgeský, XIV. stol.; jeho opis od A. H. Wratislawa jest v ČMus.; otisk od V. Mourka 1892 v ČAkad.; — DalH. = zlomek Hanušův, z 1. pol. XIV. st., otištěn při DalJ. str. 275 sl.; — DalHr. = zlomek Hradecký, z 1. pol. XIV. st., ot. tamt.; — DalJ. = vydání J. Jirečkovo v Pramenech dějin českých 1878, s variantami různých textů; — DalKK. = téže kroniky zlomky k sobě patřící Křižovnický a Klementinský z 2. pol. XIV., otišť. v List. filol. 1891 str. 100 sl. a 344 sl.; — DalStrah. = rkp. Strahovský (kap. 1—15), XV. st. — Při dokladech z DalJ. bývá udáno, ze kterého jsou rukopisu, na př. V (= z rkp. Vídensk.), Z (= z rkp. Zebererova) atd.; někdy za to psáno krátce DalV., DalZ. atd. Seznam rkpů sem hledících je v DalJ. na str. 302.
 • DC. = Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Parisiis 1840—1850.
 • DesK. = začátek stč. Desatera, v knih. univ. Pr. (XVII. E. 8), ze skl. XIV. stol., otišť. v ČČMus. 1893, 246 sl.
 • DeskDE. = Reliquiae tabularum terrae, vyd. Dvorský a Emler 1868; listiny z let 1318 až 1325.
 • Dět. Jež. = veršované zlomky o dětství Ježíšovu, z 1. pol. XIV., otišť. v ČČMus. 1885, str. 118—123, a 1889, str. 455—459.
 • dial. = dialektický.
 • Diefb. n. Diefenb. = Lorenz Diefenbach, Mittellat.-hochdeutsch-böhmisches Wörterbuch, z r. 1470, vyd. 1846 (a 1857 s tit. latinským); — Diefb. Gloss. = téhož Glossarium lat.-germ. mediae et infimae aetatis (1857); — Diefb. Nov. Gloss. = téhož Novum glossarium lat.-germ. mediae et infimae aetatis (1867).
 • Div. Vít. = zlomky her divadelních, v knih. kap. u sv. Víta v Pr., dva listy nesouvislé (s kusy A, B, C, D) kodexu kdysi téhož; na jednom je vročení Anno 1399; otišť. v ČČMus. 1894, 74—85.
 • Dobr. = Jos. Dobrovský; — Dobr. Abh. = jeho některá práce v Rozpravách (Abhandlungen) Král. české společnosti nauk; — Dobr. Bibl. = téhož Über das Alter der böhm. Bibelübersetzung 1782, v Rozpr. (Abhandl.)V, 300—322; — DobrDrážď. = téhož Über den ersten Text der böhm. Bibelübersetzung nach den ältesten Handschriften, besonders nach der Dresdner, tamt. 1798; — Dobr. Gesch. = téhož Geschichte der böhm. Sprache u. Litteratur 1792, 2. vyd. (jen do r. 1526) 1818; — Dobr. Lehrg. = téhož Ausführliches Lehrgebäude der böhm. Sprache 1809, 2. vyd. 1819; — DobrLitMag. = téhož Litterarisches Magazin von Böhmen (u. Mähren) 1786—1787.
 • Donat = zlomek lat.-česk. Donata (grammatiky), z XV. stol., otisk v List. filol. 1891, 97 sl.
 • Drk. = rkp. kláštera Drkolenského, z 2. pol. XIV. st., otisk v ČČMus. 1888, 324—340; — Drk. Vstúp. = VstúpDrk., v. t.
 • Drn. = Kniha Drnovská, vyd. Brandl 1868 (z rkp. z r. 1594).
 • Ev. = evangelium, evangeliář, zlomek evangelia; — a to EvA. = zlomek evangeliáře asi z 2. čtvrti XIV. stol., dva proužky, obs. části z evangelia Mat., Mark. a Jan., otišť. v ČMFilol. I (1894), 47—48 (tu místo Mat. X má býti Mark. X); — EvB = zlomek evangeliáře z doby ok. r. 1400, jeden list pap., obs. evang. Luk. 19, 1—10, otišť. v ČČMus. 1898, 158; — EvBočk. = zlomek evangeliáře v zemsk. arch. v Brně (ve fascikulu Bočkovu »Fragmenta«), z doby ok. r. 1400, tři listy pap. 4o, z nich dva souvislé; — EvMus. = zl. evang. z let 1350—1370, viz ZlomMus.; — EvOl. = evangeliář Olomúcký (knih. stud. III. E. 7), obs. evangelia, epištoly a také kusy jiné; opis, se známkami nářečí moravského, dokončený r. 1421 (tak udáno na str. 331b); vyd. Fr. Černý v ČAkad. 1901; — EvPraž. = evangeliář Pražský, kdysi Třeboňský, v. EvTřeb.; — EvSeitst. = evangeliář Seitenstettenský, v rkp. XV. stol. v klášterní knihovně v Seitenstetten (v Dol. Rakousích) na listech 143a až 152a, se známkami nářečí moravského; vydal tiskem Ferd. Menčík spolu s EvVíd. pod názvem »Dva evangelistáře« 1893 (tu položen EvSeitst. do skl. st. XIV.); — EvTřeb. jinak EvPraž. = evangeliář Třeboňský, v rukopise chovaném kdysi u augustiniánů v Třeboni, nyní v knih. univ. Pr. (sign. XI. B. 3, l. 1—19), opis z 1. pol. XV. st., otišť. v List. filol. 1897, 187 sl.; — EvVíd. = evangeliář Vídenský, rkp. z 2. pol. XIV. stol. v knih. dvor. ve Vídni (sign. 4733), se známkami nářečí moravského, vyd. Ferd. Menčík spolu s EvSeitst. pod názvem »Dva evangelistáře« 1893; — EvZimn. n. ČEvang. = »Čtenie zimnieho času«, rkp. perg. XIV. stol., kdysi Neuberkův, nyní v ČMus.
 • Exod. = Bibl A., v. t.
 • Ezop = Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky, podle sborníku prostějovského z r. 1557 vydal Ant. Truhlář 1901 v ČAkad.
 • Fagif. = Reineri Fagitacetus s českými glossami, rkp. v Petrohradě, z poč. XV. st.; glossy české otiskl Brückner v Jag. Arch. XIV, 13 sl.
 • Feif. LL. = Jul. Feifalik, Altčechische Leiche, Lieder u. Sprüche 1862 (v Sitzgsber.víd. Akad.).
 • FlKn. = V. Flajšhans, Knihy české v knihovnách švédských a ruských 1897.
 • FlPam. = téhož Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého I., v Pr. 1903.
 • Fontes = Fontes rerum bohemicarum. Prameny dějin českých.
 • Frimb. = BiblFrimb., v. t.
 • Gal. = list s nebe poslaný do města Galatan; — a to GalDl. = jeho zlomek Dlabačův, z 1. třetiny XIV., otišť. v ČČMus. 1889, 445 sl.; — GalKl. = téhož text celý v kodexu ML. (v knih. univ. v Pr., sign. XVII. E. 8), ze 4. čtvrti XIV., otišť. tamt. 1889, 445 sl. (parallelně s GalDl.).
 • Gesta = Gesta Romanorum; — a to GestaBř. = jejich text v rkp. Březnickém, nyní v ČMus. (sign. VIII. E. 1), z r. 1443; — GestaK. neb GestaKl. (Gesta Klementinská), nebo též GestaU. (universitní), = jejich text v rkp. knih. univ. v Pr. (sign. XVII. F. 28), z pol. XV. stol., se známkami nář. moravsk.; — GestaM. n. GestaMus. = text v rkp. ČMus. (3. F. 25), z r. 1473 (nikoli z r. 1482); — GestaU. = GestaKl., v. t. — Vydal J. V. Novák pod názvem »Staročeská Gesta Romanorum« 1895, v ČAkad.
 • Gloss. = glossy; — a to GlossA. = české glossy v kommentované knize jeptišek svatojirských, rkp. knih. univ. v Pr. (I. F. 29), z poč. XV.; zpráva o rkp. i glossách ve VěstnČAkad. 1898, 209 sl.; — GlossB. = glossy české v lat. rkp. knih. univ. v Pr. (sign. I. D. 18), z poč. XV., pak české přípisky na deskách téhož rukopisu; — GlossJer. = glossy české k pror. Jeremiášovi, v rkp. knih. kapit. v Olomouci, z 1. pol. XIII. st.; otišť. v ČČMus. 1887, 119; — GlossMat. = glossy české v lat. kázáních bratra Matěje, řeholníka kláštera Hradišťského, z r. 1436; v zemsk. archivu v Brně, zpráva ve VěstnČAkad. IX (1900), 295 sl.; — GlossPers. = glossy české v lat. rkp. Persiových satir z r. 1418, v knih. klášt. u sv. Floriana u Lince, ukázky v ČMFilol. 1896, 88 sl.; — GlossVíd. = glossy české v lat. rkp. knih. dvorní ve Vídni (č. 526), na list. 116a až 121b, ze XIII. stol., otišť. v ČČMus. 1901, 250.
 • Greg. = glossy sv.-Řehořské, v rkp. knih. kapitulní v Pr., kladené do doby ok. r. 1100, otišť. v ČČMus. 1878, 545 sl. a 556—557 (srov. připomenutí k nim v Hist. Mluv. I, 117).
 • Griz. = Grizeldis (Walter a Grizelda), v rkp. ČMus. (4. D. 4), z doby mezi lety 1459—1463; otišť. v Polívkově spise Dvě povídky atd. 1889.
 • Gualth. = M. Philippi Gualtheri ab Insulis dicti de Castellione Alexandreis (pramen Alexandreidy české), vyd. Mueldener 1863.
 • Hád. = Ctibora Tovačovského Hádaní Pravdy a Lži 1539.
 • Háj. = V. Hájek, Kronika Česká 1541; — Háj. pp. = téhož výklad o pojití a počátku národa českého, položený před kronikou a nepaginovaný.
 • Háj. herb. = Tad. Hájka Herbář 1562 (předmluva má listy označovány číslicemi římskými).
 • Háj. Šim. = Šimona Hájka Tabula de proprietate participiorum 1547, z částečného otisku v učit. kalend. Sborníku 1859, 202—205.
 • Har. Krištofa Haranta z Polžic Putování neb cesta do sv. země, v Pr. 1608 (2 díly); — Har. Erb. = totéž, vyd. K. J. Erben 1854—55.
 • Hebr. = staročeské glossy X.—XIII. stol., z textů hebrejských přepsal a vyložil dr. M. Grünwald, ve Věstníku Č. Akademie 1893, 343 sl. (Gloss těchto nemohl jsem užíti z příčin vyložených na svém místě v Hist. Mluv. I, 672—673.)
 • HerbKřišť. = české názvy v lat. (abecedním) herbáři Křišťana z Prachatic; rkp. z r. 1416 v zemsk. archivu mor., otišť. ve VěstnČAkad. IX (1900), 246—248.
 • Hilar. nebo HilRožmb. = Hilaria Litoměřického traktát k panu Janovi z Rosenberka (proti Jiří Poděbradskému); rkp. knih. univ. Pr. (XVII. F. 32), z r. 1467, vyd. Zd. Tobolka 1898 v ČAkad.
 • Hist. Mluv. = má Historická Mluvnice jazyka českého; I. (1894), Hláskosloví; III. Tvarosloví: 1. (1896) Skloňování, 2. (1898) Časování.
 • Hlah. = česká bible hlaholská z r. 1416; zachován jí jen jeden díl (II.), v knih. univ. Pr. (sign. XVII. A. 1); je hlaholský přepis, jejž písař Chorvat učinil z textu českého, psaného latinkou. Srov. Hist. Mluv. III, 1. str. 618—619.
 • Hlah. vid. = Vidění sv. Mikuláše, psané hlaholsky; 1 list v ČMus., ze skl. XIV. st.; otišť. v ČČMus. 1897, 538—540.
 • Hlah. zlom. = stsl. zlomky hlaholské; mezi nimi jsou dvoje s bohemismy: praž. = pražské, z XI.—XII. stol., vyd. Šafařík 1887, a kyj. = kyjevské, z XI. stol., vydal posledně Jagić ve svém spise Glagolitica 1890.
 • Hod. = rkp. knih. univ. Pr. (XVII. A. 8), z poč. XV.; obsahuje na prvním místě Hodiny sv. Mařie, pak jiné Hodiny atd., a na konci Spor duše s tělem.
 • Hom. = homiliář; — HomKlem. = hom. Klementinský, 2 listy 4°, z pol. XV., otišť. v Listech filol. 1887, 262 sl.; — HomMak. = hom. makaronský (lat. a český, míchaně); rkp. v knih. univ. Pr. (sign. XI. F. 3), ze skl. stol. XV. (na listě 179b je narážka toho smyslu, že od smrti Rokycanovy, † 1471, uplynulo již několik let); — HomOp. = hom. Opatovický v kn. univ. Pr. (III. F. 6) se stčesk. glossami z 2. pol. XIII. st., otišť. v ČČMus. 1880, 114 sl., a ve FlPam.114.
 • Hoř. = Hořov., v. t.
 • Hořek. = Hořekování Spravedlnosti královny všech ctností, od Konáče z Hodíšťkova, v Pr. 1547.
 • Hořov. n. Hoř. = excerpta z knih archivních atd. Hořovických, XV.—XVIII. st. (vyčteny jsou tyto prameny v Listech filol. 1892, 458).
 • Hosp. = starožitná píseň »Hospodine pomiluj ny«, otištěná v Dobr. Gesch.2 77 z rkp. kn. un. Pr. (Y. I. 3. 83), ze skl. XIV. stol., a ve FlPam.42 z rkp. Modl.
 • Hrad. = rkp. Hradecký, z 1. pol. XIV., podle novějšího odhadu asi z pol. XIV. st.; vyd. A. Patera 1882; cit. listy rkpu (v rkp. je list druhý ztracen; ve vyd. Paterovu je nahrazen interpolací a počítán; mé doklady jsou na mnoze z doby starší, list ztracený při nich nepočítán, v mých citátech je tedy 2a to, co ve vyd. Paterovu 3a atd.).
 • Hrob Boží = divadelní hra toho jména, v rkp. kn. univ. Pr. (VIII. G. 29), ze skl. XIV. stol.; otišť. v List. filol. 1892, 55 sl.
 • Hrub. = rukopisný sborník Řehoře Hrubého z Jelení, z r. 1513, v knih. univ. Pr. (XVII. D. 38); v tom i Blázn., v. t.; — také HrubLobk. = Poslání a naučení Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic panu Petrovi z Rožmberka (z r. 1497), přeložené od Hrubého a otišť. v Listáři Bohusl. Hasištejnského (vyd. od Jos. Truhláře 1893), je v témže sborníku; — HrubP. n. HrubPetr. = Řehoře Hrubého z Jel. překlad Petrarkových Knih proti štěstí i neštěstí, tišť. 1501.
 • Hug. = stč. překlad Hugových Knížek o připravení svého srdcě, v ČMus. (sign. IV. H. 29); část první (str. 1—444, s pravopisem namnoze diakritickým) z poč. XV., ostatek z poč. XVII. stol.
 • Hus = mistr J. Hus; — HusE. = jeho spisy české, vyd. K. J. Erbenem (tři díly); — HusHř. = jeho traktát O sedmi smrtedlných hřiešiech n. Zrcadlo člověčieho spasenie, v rkp. Kruml., z doby nedávné před r. 1418, otišť. v Listech filol. 1896, str. 61 sl.; — HusKázA. = Husova kázání latinská s glossami českými, v rkp. knih. univ. Pr. (I. E. 45), z 1. pol. XV.; — HusKázB. = kázání taková jiná, v téže knihovně (sign. V. C. 4), z 1. pol. XV. st.; — HusKázC. = kázání taková opět jiná, v téže knihovně (sign. XI. D. 9), z r. 1415; — HusKázD. = kázání taková opět jiná, v téže knihovně (sign. III. B. 20), z 1. pol. XV.; — HusOrth. = jeho traktát o české orthografii, ot. ve Slavische Bibliothek II. 175 sl.; — HusPost. = rkp. ČMus. (2. D. 18, sign. nová IV. C. 18), z r. 1414, obsahující Husovu Postillu, traktát O šesti bludiech a Dcerku; — HusŠal. = Husův Výklad piesniček Šalomúnových, v rkp. ČMus. z roku 1448; — HusVíd. = Husova kázání latinská, s příměsky českými, v knih. dvor. ve Vídni č. 4310; příměsky české otištěny v ČČMus. 1897, str. 78—79; text místy shodný s LekcB.; — Hus W. = tři kázání, druhdy Husovi přičítaná, v rkp. klášterní knihovny ve Wilheringu (Hor. Rak.), z poč. XV., otišť. ve VěstnUčSpol. 1890, 357 sl.
 • Hymn. = hymnář; — a to HymnA. = hymnář v rkp. knih. univ. Pr. (XVII. F. 20, na l. 1a až 141a), psaný Janem z Domašína r. 1429; — HymnB. anebo jen Hymn. = SequC., v. t.; — HymnC. = hymnář v knih. univ. Pr. (sign. III. G. 12, na l. 1a až 48a), z XV. stol.; — HymnD. = hymnář jiný, v téže knih. (sign. X. G. 18, na l. 1a až 79b), z doby ok. r. 1400; — HymnE. = hymnář opět jiný, v rkp. téže knihovny (XI. E. 2), z XV. stol.; — HymnOpav. = SequOpav., v. t.
 • Chelč. = Petr Chelčický; — ChelčBisk. = ChelčRepl., v. t.; — ChelčKap. = Chelčického drobné traktáty v rkp. knih. kapitulní v Pr. (D. 84), z 1. pol. XVI.; — ChelčP. = ChelčPost., v. t.; — ChelčPař. = Chelčického traktáty v rkp. národní knihovny v Paříži (v témž, kde jest i ŠtítPař., v. t.), z 2. pol. XV., na l. 125a až 195b; otišť. v List. filol. 1898, 261 sl.; — ChelčPost. nebo také ChelčP. = jeho Postilla, psaná po r. 1434, tišť. v Pr. 1522 (expl. v knih. univ. Pr. 54. A. 66); — ChelčRepl. n. ChelčBisk., ChelčRB. = jeho Replika proti Mikuláši biskupci Táborskému, složená ok. r. 1430 (Goll, Quellen II, 65), dochována v rkp. Olom., otišť při ChelčSíť., str. 411—501; — ChelčSíť. = jeho Síť víry, tišť. 1521 (podle Jg. Lit. 1520), a odtud bez udání pramene otištěno ve vydání J. Annenkova, dokončeném V. Jagićem 1893.
 • Chir. n. ChirA. = lékařství ranné (chirurgie), rkp. knih. univ. Pr. (XVII. H. 32), z 2. pol. XV.; — ChirB. = LékB., v. t.
 • iter. = iterativum (někdy též frequentativum).
 • Jag. Arch. = Archiv für slav. Philologie 1876 sl., vyd. V. Jagić.
 • Jar. = cesta pana Albrechta Kostky ke králi franc. Ludvíku XI., popsaná panošem Jaroslavem asi r. 1464, otišť. v ČČMus. 1827, I. 40 sl.
 • Jelč. = Poenit., v. t.
 • JelLobk. = HrubLobk., v. t.
 • Jeron. n. JeronKlem. = snůška několika kusů theologických a náboženských, v rkp. knih. univ. v Pr. (XVII. E. 9), ze stol. XV.; obs.: epištolu s. Euzebia o smrti s. Jeronyma, l. 1a až 66a, epišt. s. Augustina o velikosti s. Jeronyma, l. 66b—79b, epišt. Cyrilla Jerusalemského o diviech s. Jeronyma, l. 79b—135b, knihu Tobiášovu, l. 136a—150b, a čtyři kusy jiné, l. 151a—191a; zpráva a ukázka v List. filol. 1894, 110 sl.; — JeronMus. = text jiný, O s. Jeronymovi knihy troje, v rkp. ČMus. (III. B. 8), z let asi 1365—1385, vyd. A. Patera 1903 v ČAkad.; — JeronOl. = ROlB., v. t.; — JeronTob. = Tob., v. t.
 • Jg. = Slovník Jungmannův; při tom bývá udán mnohdy i Jungmannův pramen.
 • Jid. nebo JidMus. = zlomek legendy o Jidáši, v ČMus., z poč. XIV. (v textě je narážka na nedávné zavraždění Václava III. r. 1306); otišť. v List. filol. 1878 (v Příloze str. 19 sl., s opravou t. 1879, 80), v ČČMus. 1888, 97 sl. a ve FlPam. 184 sl.; — JidDrk. = téže legendy zlomek Drkolenský, z téhož kodexu a téže doby jako předešlý, otišť. v ČČMus. 1888, 94 sl., a ve FlPam. 182 sl.
 • Jir. = Jos. Jireček; — Jir. mor. = jeho rozprava O zvláštnostech češtiny v starých rkpech moravských 1887 (vydáno 1888); — Jir. Star. Zák. = jeho Rozbor prvotního českého překladu starého zákona v ČČMus. 1864, 136 sl.; — Jir. stmor. = Jir. mor., v. t.
 • Jiř. = leg. o sv. Jiří; — a to JiřBrn. = leg. v rkp. Brněnském, z pol. st. XIV., otišť. v ČČMus. 1887, 84 sl.; — JiřKap. = zlomek v knih. kapitulní v Pr., z poč. stol. XIV., ot. t. 1881, 276 sl.; — JiřKlem. = zl. v rkp. knih. univ. Pr. (XII. D. 12), ze skl. st. XIV., ot. t. 285; — JiřMus. v. ZlomMus.; — JiřVrat. = zlomek Vratislavský, nyní v ČMus., z 1. pol. XV. st., otišť. v List. filol. 1878, 34 sl., a v ČČMus. 1881.
 • Jiř. vid. = Jiříkovo vidění v rkp. knih. un. v Pr. (XVII. E. 2), ze skl. XV. stol.
 • Kab. = M. Kabátník, Cesta z Čech do Jeruzalema a Egypta, tišť. 1542 (?); — KabK. = totéž, v rkp. knih. kapitulní v Pr., asi z r. 1500, vyd. J. Prášek 1894 v ČAkad.
 • Kar. = Spisové Karla IV., vyd. Emler 1878 (z rozličných rkpů, většinou XV. st.).
 • Kat. = Život sv. Kateřiny, opis z doby ok. r. 1400 (podle Dudíka Forschungen 162 sl. z XV. stol.), chovaný dříve ve Štokholmě, nyní v Brně (v zemsk. archivu), vyd. Pečírka a Erben 1860 (cituji na př. Kat. v. 620, t. j. verš 620, nebo Kat. 36, t. j. stránka otisku); — KatBrn. = zlomek jiné leg. o sv. Kateřině, rkp. v Brně u sv. Jakuba, ze 3. čtvrti XIV. st., otišť. v ČČMus. 1887, 212 sl.; — KatPetr. = zlomek jiný v Petrohradě, obsahem parallelní s verši 280—317 zlomku KatBrn., ze skl. XIV., otišť. v Jag. Arch. XIV, 4 sl.
 • KázLeg. = kázání založená na legendách, rkp. v zemsk. archivu v Brně (sign. M. VIII. 8), z r. 1453; zpráva o něm ve VěstnČAkad. 1901, str. 48 sl.
 • Kl. = Kluge, v. t.
 • Kladr. = bible Kladrubská, rkp. knih. univ. v Pr. (XVII. A. 29), z 2. pol. XV. st.
 • Klem. = zlomky sborníku Klementinského, obs. básně epické světské, z 2. pol. XIV. st., otišť. v ČČMus. 1893, 335 (zlomky jsou tu označeny literami K, P, X, Y); — KlemV. = začátky zpěvů vánočních, zapsané na zadním přídeštném listě rkpu lat. knih. univ. Pr. (IV. G. 8), z doby ok. r. 1400; otišť. ve VěstnČAkad. VII (1898) 660—662.
 • Kluge = Etymol. Wörterbuch d. deutschen Sprache, v. Friedr. Kluge, 4 vyd. 1889, 5 1894.
 • Koc. = Historia církevní Eusebia příjm. Pamfila, přel. od J. Kocína, v Pr. 1594.
 • Kol. = excerpta z knih archivů Kolínských, městského a okresního, skl. XV. až XIX. stol. (vyčteny jsou tyto prameny v List. filol. 1891, 177 sl. a 1892, 460); při dokladu bývá rok, z něhož pochází.
 • Konáč = M. Konáče z Hodíštkova spisy 1) Hořekování Spravedlnosti (list. 1—71), 2) Judith (72—112) a 3) Hra pěkných průpovídek (l. 114—118), vyd. 1547.
 • KorMan. = V. Korandy Manualník, rkp. knih. univ. Pr. (XVII. F. 2), ze skl. XV., vyd. Jos. Truhlář 1888.
 • Koř. = Nový Zákon, naps. od Mart. Kořečka 1425, rkp. v knih. univ. Pr. (XVII. D. 30).
 • Kosm. = Kosmova (zemř. 1125) kronika, vyd. Emler v II. díle Pramenů dějin českých; rkpy její mají ustálená znaménka A, 1, 2 atd.; nejstarší jsou KosmA. z r. 1154, Kosm7. ze skl. XII. nebo zač. XIII., Kosm1., Kosm3., Kosm4., Kosm4a ze XIII., Kosm2. z l. 1340—1342, Kosm6. ze XIV. nebo poč. XV. stol.; — Kosm. pokrač.n.Cosmae contin. pokračování v kronice Kosmově, XIII.—XIV. stol., z vyd. 1784.
 • Kotík Příjm. = Naše příjmení, od Ant. Kotíka 1894.
 • KotMíst. = Místopisný slovník král. českého, v Pr. 1895
 • Kott = Českoněm Slovník Fr. Kotta, 1878—1893.
 • Kremsm. = rkp. kláštera Kremsmünsterského (No 74, nikoli 71), z doby ok. r. 1400, obsahující také kusy české, totiž 1) několik vět z latiny přeložených na str. 31a (z Jeronyma), 2) legendu o 10.000 rytířích a 3) několik českých gloss; obsah český otišť. v List. filol. 1889, 29 sl.
 • Krist. n. KristA. = Život Kristův, rkp. knih. univ. Pr. (XVII. A. 9), XIV. stol.; — KristB. = částky téhož textu v jiném rkp. tamt. (XVII. D. 32), ze skl. st. XIV.; — KristTom. = zlomek téhož textu, v knih. sv.-Tomášské, nyní v ČMus., ze skl. st. XIV., otišť. v ČČMus. 1885, 303 sl.
 • KřižA. = rkp. knih. křižovnické v Pr. (XXII. A. 4), z r. 1472; — KrižB. = rkp. jiný téže knih. (XXII. A. 16), z r. 1520.
 • Kruml. = rkp. Krumlovský, nyní v ČMus. (sign. III. B. 10), z 1. čtvrti XV. st. (z doby před r. 1418).
 • Kunh. = píseň »Vítaj kráľu všemohúcí« v rkp. Kunhutině, nyní v knih. univ. Pr. (VII. G. 17d), z doby ok. r. 1300, otišť. v ČČMus. 1882, 103 sl. a ve FlPam. 152 sl.
 • Kutn. = bible Kutnohorskáz r. 1489, rkp. knih. univ. Pr. (LIV. C. 2).
 • L. = legenda; srov. LAl., LMar.
 • Lact. = Jana Vodňanského (Aquensis) Lactifer, v Plz. 1511; cit. list. a sloupec.
 • LAl. = zlomek legendy o sv. Alexiovi, rkp. kdysi v arch. zemsk. v Brně, osm sloupců (a—h, n. A—H), z 1. pol. XIV, otišť. v ČČMus. 1851, I. 142 sl. a ve víd. Sitzgsber., filos. tř., 37 (1861), 420—424.
 • Leg. bl. An. = legenda o blah. Anežce, vyd. Jiří Plachý v Pr. 1666 z předlohy staré; z té zachovány mnohé archaismy, svědčící, že originál byl z 1. pol. XV. anebo snad ze XIV. stol.
 • LegSchwatz. = zlomek leg. o narození Páně, rkp. v knih. františk. ve Schwatzu (v Tyrolech), ze XIV. stol.; otišť. v ČČMus. 1897, 246—249.
 • LegVít. = sbírka legend, rkp. v knih. kapitulní v Pr. (H. 12), ze 3. čtvrti XV. st.; část (leg. o sv. Tomáši Canterb.) otišť. v ČMF. 1896, 180 sl.
 • Lék. = lékařstvie (léky) proti (11) neduhům, v rkp. knih. univ. Pr. (XI. E. 4), z doby ok. r. 1400; — LékA. = sbírka rozprav lékařských, rkp. knih. univ. Pr. (XVII. B. 18), z pol. XV.; — LékB. = jiná sbírka taková, t. (XI. C. 2), z r. 1440; výňatek z toho otištěn v List. filol. 1893, 391; rozprava od I. B. Maška v ČMF. 1896 a násl.; — LékFr., LékFrant. neb ApatFr. = sbírka taková opět jiná, tamt. (XVII. D. 10), z doby ok. r. 1500; — Lék. ran. = Chir., v. t.
 • Lekc. n. LekcA. = lat. lekcionář v knih. univ. Pr. (I. C. 27), ze stol. XV.; má porůznu české glossy, srov. VěstnČAkad. 1897, 472; — LekcB. = jiný text takový, tamt. (III. B. 3), z 1. pol. XV. st., s glossami českými mezi řádky; text místy shodný s HusVíd.
 • Lepič = stč. píseň, v rkp. kn. un. Pr. (V. A. 23, na vnitřní straně desky), XV. stol., otišť. v ČČMus. 1848, II. 271 sl. a j.
 • Let. = Staří letopisové čeští od r. 1378 do 1526, vyd. Palacký 1829.
 • Levšt. = Levšteinova veršovaná Svaté Mařie nebes chvála, v rkp. knih. kapitulní v Pr. (N. 17), ze skl. XIV., otišť. v ČČMus. 1884, 514—524.
 • Lex. n. Lexer = M. Lexer, Mittelhochdeutsches Wörterbuch 1872—1878.
 • LF. n. Lfil. = Listy filol., v. t.
 • List. = list n. listina; — List. Card. = list, jejž psal Jan Cardinal 1417, v rkp. kn. univ. Pr. (XI. E. 3); — ListHořov. 1647 a ListHořov. 1651 = listiny v arch. měst. v Hořovicích z let udaných; — ListJHrad. = listiny Jindřichohradecké z r. 1384 a 1388, otišť. v programmu JHrad. 1886; — ListKost. = listina Kostelecká z r. 1417, otišť. v List. filol. 1893, 400—401; — ListKral. = listina Kralická, český překlad a opis z poč. XV. st., otišť. t. 1893, 393—398; — ListKrums. = listina Krumsinská z r. 1438, opis z doby ok. r. 1600, otišť. t. 1893, 403—404; — ListLit. = zakládací list. Litoměřická, pořízená v XIII. stol. na r. 1057, ot. v ČČMus. 1836, 323 sl. a j.; vyd. nové od Gust. Friedricha: O zakládací listině kapituly Litoměřické, v Pr. 1901; — ListOleš. = listiny Olešnické v stát. archivu ve Vratislavi, z l. 1370—1420, ot. v Jag. Arch. XII, 120—132; — ListPořeš. = listiny Pořešínské, v Urkunden u. Regensten des Gutes Poreschin, od J. Klimesche 1889, XIV. a XV. stol.; — ListPras. = sbírka listů posílacích (1464—1709, nejvíce z r. 1568), vyd. Prasek 1893; — ListTišn. = list Šim. z Tišnova z r. 1428, v MiscellB., v. t.; — ListUnič. = Petra z Uničova list z r. 1417, v rkp. kn. univ. Pr. (XI. E. 3); — ListVamb. = Vamb., v. t.; — list Wartb. z r. 1380, v. Wartb.; — ListVrat. = ListOleš., v. t.; — ListVyšehr. = zakládací listina kostela Vyšehradského na r. 1088, složená však později, ot. v Reg. I.; — ListZikm. = list krále Zikmunda panu Haškovi, opis v kodexu kn. un. Pr. (III. G. 16); — List 1225 = list. z r. 1225, v měst. arch. v Král. Hradci; — List 1406 = list. z r. 1406 v knih. univ. Pr., otišť. v List. filol. 1888, 44—45; — List 1443 a List 1463 = listiny z l. 1443 a 1463, otišť. v Politik 1883, 12. říj. (feuill.).
 • Listy filol. = Listy filologické 1874 a násl.
 • Lit. = bible Litoměřická, psaná 1411—1414.
 • Litoměř. = ListLit., v. t.
 • LMar. = zlomek leg. o p. Marii, v knih. kapit. Pr., z doby ok. r. 1300, otišť. v ČČMus. 1879, 118—120 a ve FlPam. 163.
 • Lobk. = Jana z Lobkovic Putovánie do svatých zemí, rkp. knih. un. Pr. (XVII. A 13), z r. 1515.
 • Lomn. = Šimon Lomnický; — Lomn. Kup. = jeho Kupidova Střela 1590; — Lomn. Nauč. = jeho Naučení mladému hospodáři 1597.
 • Loos = Jos. Loos, slovník slovenskej, maďarskej a nemeckej reči 1871.
 • Lucid. = lucidář; — a to LucidF. = jeho text v rkp. knihovny Fürstenberské na Křivoklátě, z 2. pol. nebo skl. XV st.; — LucidN. = jeho prvotisk v knihovně kdysi Neuberské, nyní v ČMus., z r. 1498; — LucidZ. nebo jen Lucid. = jeho otisk novější, z XVIII. stol. — LucidF. a LucidN. vydal Č. Zíbrt v ČAkad. 1903.
 • Lún. = excerpta z listin a soudních knih arch. Lounského, o němž v. zprávu od V. Duška ve VěstČSpolNauk 1898 č. III; — a to Lún. ks. = exc. z knih soudních (s letopočtem), — Lún. l. = exc. z listin (s letop.), — Lún. l. ops. = exc. z listin opsaných na skl. XV. stol., — Lún. ort. = exc. z ortelů XVI. a XVII. st., — Lún. pam. = exc. z knihy Pamětní skl. XVI. st., — Lún. reg. = exc. z register stavuňků a zvodů XVII. st., — Lún. rycht. = exc. z práva rychtářského (skl. XVI), — Lún.var. = exc. z různých pramenů jiných (s letopočtem).
 • LupPost. = kněze Martina Lupáče postilla latinská s českými vsuvkami, rkp. v knih. univ. Pr. (III. D. 3), z 2. pol. XV. stol.; — LupPostVI. = vložka tamtéž mezi l. 162 a 163, a LupPostL. = český list na začátku kodexu z r. 1466.
 • luž. = lužický, srbština lužická; — dluž. = dolnolužický; — hluž. = hornolužický.
 • Lvov. = rkp. knih. univ. ve Lvově (1. E. 21), z XV stol.; opis, psaný písaři několika, kteří ne všichni věci dosti rozuměli a proto mnohých chyb se dopouštěli.
 • m. = místo.
 • Máj. sen = zlomky dvou různých básní v rkp. knih. Neuberské v Pr., z XV. st., otiskl a omylem v jedno spojil Hanka v Star. Sklád. V. 78—122 pod titulem »Májový sen«; cit. otisk.
 • Majest. Car. = MC., v. t.
 • Mam. = mammotrekt; — a to MamA. = mammotrekt v rkp. knih. univ. Pr. sign. XI. E. 6 (na l. 14a až 37b), z poč. st. XV., otišť. v List. filol. 1893, 216 sl.; MamB. = jiný tamt., v rkp. sign. XI. F. 9 (na l. 1—244), ze skl. st. XV.; — MamC. = jiný tamt., v rkp. sign. XI. C. 4 (na l. 110 až 140), asi z pol. st. XV.; — MamD. = jiný tamt., v rkp I. E. 29 (na l. 294a až 319a), z 1. pol. st. XV.; — MamE. = jiný tamt., v rkp. III. G. 26 (na l. 306a až 324a), přepis z XV. st.; — MamF. = jiný tamt., v rkp. VIII. G. 28 (na l. 85a až 95b), z XV. stol.; — MamG. = několik gloss biblických, v rkp. knih. dvor. ve Vídni č. 5189, z XV. stol., otišť. v Menčíkových Rozmanitostech I, 10; — MamH. = vokabule z XV. stol., na přední desce rkpu lat., patřícího kostelu v Trhových Svinech, otišť. ve Květech 1843, 27; — MamP. = MamA., v. t.; — MamV. n. MamVíd. = mammotrekt v rkp. kn. dvor. ve Vídni (č. 4302), otišť. částečně v Jag. Arch. V. 98 sl.; — MamVodň. = mammotrekt Vodňanský, v kodexu kdysi Vodňanském, nyní v ČMus. (č. 558, na str. 5 až 28), ze XVI. st., otišť. částečně v ČČMus. 1843, 148 až 150.
 • Mand. = cesty Mandevillovy překlad český, v rkp. ČMus. (3. F. 26), z XV. st.; — MandStrah. = totéž v rkp. Strahovském, XV. st.
 • ManKor. = KorMan., v. t.
 • Manž. = báseň »O manželství« v Hank. Star. Sklád. V. 122—152, z rkp. knih. Neuberské, XV. st.; cit. otisk.
 • Marg. = zlom. leg. o sv. Margaretě, rkp. v Brně (u sv. Jakuba), ze 3. čtvrti XIV. st., otišť. v ČČMus. 1887, 223—234.
 • Mart. Martimiani n. Martiniani, Beneše z Hořovic překlad kroniky takto řečené, v rkp. ČMus. (3. F. 22), 1. pol. XV.
 • Masop. = Sedlský masopust, komedie studentská, tišť. 1588; nový otisk v Pam. I, 10—159.
 • Mast. = Mastičkář, zlomek div. hry velikonoční, rkp. v ČMus. z pol. XIV., otišť. v List. filol. 1880, 91—105; cit. verše 1—431, někdy stránky rkp. 1a—6b; — MastDrk. = téže hry zlomek Drkolenský z 2. pol. XIV., otišť. v ČČMus. 1889, 127 sl.
 • Mat. = evang. sv. Matouše s homiliemi, rkp. kn. un. v Pr. (XVII. A. 4), z 2. pol. XIV.
 • Matz. = Ant. Matzenauer; — Matz. Cs. = jeho Cizí slova v řečech slovanských 1870; — Matz. Přísp. = jeho Příspěvky ke slovansk. jazykozpytu (v Listech filol. 1880 sl.).
 • MC. = Majestas Carolina, z poč. XV., otišť. v ArchČ. III. 68—180 (cit. stránky) — a v H. Jirečk. Codexu II, 2. str. 109 sl. (cit. články I—CIX).
 • Měs. nebo MěsA. = jména měsíců v rkp. kn. un. Pr. (XI. D. 7 fol. 73b), z XV. st.; — MěsB. = jména měsíců, připsaná rukou současnou ke jménům latinským v kalendářní části na začátku lat. breviáře knih. univ. Pr. (VI. E. 4 a), z poč. stol. XIV.; — MěsC. = jména měsíců, připsaná ke jménům latinským v kalendářní části na začátku lat. breviáře jeptišek sv.-jirských, v knih. univ. Pr. (XIII. E. 14 f), podle Jos. Truhláře z l. 1362—70, ne-li z pol. XIV. st.
 • Mik. = bible Mikulovská z r. 1406.
 • Mikl. = Fr. Miklosich; — Mikl. Et. Wtb. = jeho Etymolog. Wörterbuch der slav. Sprachen 1886; — Mikl. Fremdw. = jeho spis Die Fremdwörter in den slav. Sprachen (v Denkschr. akad. Víd. 1866); — Mikl. (Gramm.) I2, II, III2, IV = jeho Vergleichende Grammatik der. slav. Sprachen, I. Lautlehre 2. vyd. 1879, II. Stammbildgslehre 1875, III. Wortbildgslehre 2. vyd. 1876, IV. Syntax 1868—74; Mikl. Lex. = Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum 1862; — Mikl. Mon. = Die slavischen Monatsnamen (v Denkschr. akad. Víd. 1868); — jiné rozpravy Miklosichovy jsou na svých místech citovány plněji.
 • Mill. = Million, český překlad cestopisu Marco Polova, v rkp. ČMus. (III. F. 26), z XV st.; vyd. J. Prášek v ČAkad. 1902.
 • Miscell. = codex miscellaneus; — MiscellA. = kodex takový v knih. univ. Pr. (I. G. 12), z XV. stol., lat. s českými glossami; — MiscellB. = jiný tamt. (sign. III. G. 16), opis z XV. stol., obs. kusy většinou latinské a některé české.
 • ML. = modlitby a legendy, rkp. kn. univ. Pr. (XVII. E. 8.), ze skl. st. XIV.
 • MnichA. = rkp. knih. univ. Mnichovské (germ. 1205), ze skl. XVI.; — MnichB. = rkp. téže knih. (slav. 11), obs. české modlitby, z r. 1521.
 • Modl. nebo ModlA. = stč. Modlitby, rkp. knih. un. Pr. (XVII. F. 30), ze XIV. st. otišť. v CMF. 1898—1899, — ModlB. = opis téhož textu z poč. XV. st., v rkp. knih. univ. Pr. (XVII. E. 7); — ModlPetr. = RDubr., v. t.
 • mor. = moravský, moravština.
 • mrus. = maloruský, maloruština.
 • Mudr. = Řeči z hlubokých mudrců; — MudrA. = v rkp. kn. univ. Pr. (XVII. B. 10), z r. 1562; — MudrB. = rkp. t. (XVII. E. 11), XVI. stol.; — MudrC. = rkp. t. (XVII. E. 32), z r. 1509.
 • Müll. = OlMüll., v. t.
 • Mus. = bible Musejní (kusá), v ČMus. (III. B. 9), z r. 1429 (vročení na l. 189b).
 • MVerb. = stč. glossy v Mater Verborum, rkp. XIII. st. v ČMus., otišť. v ČČMus. 1877.
 • nč. = novočeský, nová čeština.
 • Nehr. altp. Sprachdenkm. = W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler 1886.
 • Nekr. = nekrolog. — NekrBřevn. = nekr. zápisy Břevnovské z doby ok. r. 1200, v rkp. knih. univ. Pr. (VI. G. 11), v. VěstnČAkad. VIII (1899), 451; — NekrDrk. = nekr. Drkolenský, ze XIV. st., otišť. ve VěstnČAkad. 1899, 145—149; — NekrKruml. I. a II. = dva nekr. Krumlovské, oba z doby ok. r. 1380, otišť. ve VěstČSpolNauk 1887, 198 sl.; — NekrOstr. = nekr. Ostrovský, zápisy z XII., XIII. a XIV. stol., otišť. ve Zprávách Kr. ČSpol. nauk 1878, 346 sl.; — NekrP. n. NekrPodl. = nekrolog Podlažický, z l. 1224—1250, otišť. skoro úplně v Dobr. Gesch.2 92—103 a úplně u Dudíka, Forschungen 403—427.
 • nhněm. = novohornoněmecký.
 • Nikod. = rkp. knih. Strahovské z r. 1442, obs. Čtenie Nikodemovo a jiné kusy.
 • Nom. = Nomenclator lat.-bohem., v rkp. kn. univ. Pr. (XI. E. 4, fol. 62b až 71a), z doby ok. r. 1400.
 • NRada = Nová Rada pana Smila Flašky z Pardubic, složená 1394 n. 1395, dochována v rkpích XV. st., mé vyd. 1876.
 • Nud., Nudož. = Vavř. Benedicti Nudožerský, Grammaticae bohemicae libri duo, Pr. 1603.
 • ob. = čeština obecná, způsob češtiny obecné.
 • ODub. = Ondřeje z Dubé Výklad na právo země České, rkp. v městsk. arch. Pražsk., ze 3. desítiletí XV.; cituji §§, jak je učísloval Palacký (v otisku v ArchČ. II, 481 sl.).
 • Offic. tab. = Officium circa tabulas terrae, XV. stol. (?), ot. v Jirečk. Codex iuris bohemici II. 2, 257—283.
 • Ol. = bible Olomúcká, rkp. v stud. kn. Olom., z r. 1417.
 • OlMüll. nebo Müll. = stčeské (dial. mor.) ukázky z rkp. kn. Olom., z XV. stol., otiskl Al. Müller v Jag. Arch.; — a to OlMüllA. = Informatio ad cavendam pestim v Jag. Arch. I. 334—335, — OlMüllB. nebo OlMüllKáz. = kázaní z r. 1471—1484 t. 617—620, — OlMüllC. = Dies nefasti t. II. 715 a 716, — OlMüllD. = Confessio t. 716—719.
 • Onom. = Onomasticon, totéž co SlovK., v. t.
 • OpMus. = rkp. Opatovicko-Musejní, v ČMus. (3. F. 18, sign. novější II. F. 9), z 1. pol. XV. st.; ot. částečně v List. filol. 1892, 182 sl. (Rada otcova synovi) a t. 268 sl. (Svár vody s vínem).
 • Orl. nebo Orloj = Orlojík, v rkp. knih. univ. Pr. (XVII. G. 8), z r. 1469; dialektu východního, z přechodu k polštině.
 • Ostr. = píseň Slovo do světa stvoŕenie, v rkp. někdy Ostrovském, z 2. pol. XIII., otišť. v ČČMus. 1878, 293.
 • Otc. nebo OtcA. = Životy sv. Otcův, rkp. kn. univ. Pr. (XVII. C. 28), z XV. st.; — OtcB. = téhož textu rkp. jiný, t. (XVII. D. 36), z pol. st. XV.; — OtcC. = rkp. opět jiný, t. (XVII. C. 17), z r. 1480; — OtcD. = rkp. opět jiný, t. (XVII. C. 16), z XV. stol.; — OtcE. = rkp. opět jiný, t. (XVII. E. 2), z XV. st.
 • Pal. pop. = Fr. Palacký, Popis království Českého 1848.
 • Pam. = Památky staré literatury české, vyd. ČMaticí, č. 1—10.
 • Papr. Ob. = Bart. Paprockého Obora, v Pr. 1602; cit. kapitoly.
 • Pass. = Passionál, rkp. ČMus. (3. F. 16, sign. nová III. D. 44), str. 1 z XV. stol., části pak ostatní z různých dob XIV. stol.; část stará otištěna, v. o tom výkaz v List. filol. 1884, 256. — PassDrk. = passionálu zlomek Drkolenský, ze 3. čtvrti XIV., otišť. v ČČMus. 1888, 104—105; — Pass. hlah. = zlomek passionálu hlaholského, z 2. pol.XIV., otišť. v ČČMus. 1882, 524—527; — Pass. KapA. = passionálu zlomek knih. kapitulní, ze skl. XIV., otišť. tamt. 521; — Pass. KapB. = téhož zl. kap. jiný, z let 1350—1380, ot. tamt. 517—520; — PassKlem. = passionál Klementinský, rkp. v knih. univ. Pr. (XVII. C. 52), z r. 1395; — PassNitr. = pass. zlomek Nitranský, ze 3. čtvrti XIV., ot. v ČČMus. 1892, 305—307; — Pass. zl. Mus. = pass. zlomek Musejní, z 2. pol. XIV., ot. t. 1883, 110—115; — Pass. 1379 = rkp. pass. v ČMus. (3. F. 17), z r. 1379.
 • Pernšt. = bible Pernštýnská, rkp. kn. un. Pr. (XVII. A. 7), z r. 1471.
 • Perw. Otč. = Jos. Perwolf, Otčetъ o naučnychъ zanjatijachъ etc., Varš. 1883, obs. též ukázky starších textů českých a dial. ze stol. XIV. až XVI.
 • Phil. = Václ. Philomates, Etymologia (druhá část »Grammatiky České« 1533 v Náměstí vydané).
 • Pil. = zlomek leg. o Pilatovi, v ČMus., z poč. XIV., ot. v List. filol. 1893, 375 sl. a ve FlPam. 178 sl.; cit. sloupce a—d, někdy A—D.
 • Pís. = píseň; — PísA. = píseň žákovská, z poč. XV. stol., v rkp. knih. univ. Pr. XIV. G. 45 fol. 95; — Pís. Bydž. = pís. o bydžovských ševcích, rkp. ve Vratislavi, z XV. stol., ot. ve víd. Sitzungsber. XXXIX (1862), 291 sl.; — Pís. Feif. = píseň v některé ze sbírek a rozprav Feifalikových, při tom blíže udané; — Pís. Hosp. = Hosp., v. t. — Pís. súd. = píseň o dni súdném, z pol. st. XV., na zadní desce rkpu knih. kapit. v Pr. sign. A. LIX. 3, otišť. ve VěstnČAkad. 1902, 308 sl. — Pís. svatokup. = pís. o kněžích svatokupcích, rkp. v Mikulově, z XV. stol., ot. ve Feif. LL. 651 sl.; — Pís. Štemb. = pís. o Štemberkovi, v rkp. Třeboňsk. z XV., ot. t. 666 sl.; — Pís. t. l. n. taj. l. = pís. »Tajná láska«, v rkp. dvor. kn. Víd. (č. 4558), z XV., ot. ve Feifalikově Altböhm. Versund Reimkunst (víd. Sitzungsber. 1859) No. 1; — Pís. Varn. = Cantio de rege Vladislao (o bitvě u Varny 1444, kde král pol. Vladislav zahynul), v rkp. Třeboňsk., ot. ve Feif. LL.; — Pís. Vyšbr. I. = pís. »Předobře rozumiem« atd., rkp. v knih. klášt. Vyšňobrodsk., XV. st., ot. v ČČMus. 1885, 565 sl.; — Pís. Vyšbr. II. = pís. »Tvórče milý« atd., rkp. téže knih., XV. st., ot. t. 566 sl.; — Pís. Vyšbr. III. = »Otep myrrhy« atd., rkp. téže knih., XV. st., ot. t. 1882, 44 sl.; — Pís. Záv. = Cant. Záv., v. t.
 • Plankt = Plankt Matky božie u Veliký pátek, v rkp. kn. univ. Pr. (XVII. F. 30, = Modl., list 167a—170b), XIV. st., otišť. v ČČMus. 1891, 191.
 • Podk. = Podkoní a žák, ve Výboru I. 943—956; — PodkJir. = téhož vydání Jirečkovo, v Pr. 1878.
 • Podolský = Knížka o mírách, kterou z uložení sněmovního sepsal Šimon Podolský; rkp. v ČMus. (I. G. 23) z r. 1617, tišť. r. 1683.
 • Poenit. = poenitenciář, psaný r. 1416 v Jelči, latinsko-český, v rkp. knih. univ. Pr. (XI. E. 7).
 • Póh. n. Půh. = Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové, vyd. V. Brandl, I. (1872) z l. 1374—1411, II. (1873) z I. 1406 až 1420, III. (1878) z l. 1417—1447.
 • pol. = polský, polština; — jindy (při stoletích) = polovice.
 • PoprR. = Popravčí kniha pánův z Rožmberka, zápisy z l. 1389—1409 a 1420—1429; vyd. Fr. Mareš 1878.
 • Poř. = List. Poř., v. t.
 • Postavy = Postavy a mravy lidské, báseň; — PostavyKap. = text v rkp. knih. kapitulní v Pr. (G. 21), z 2. pol. XV. st., otišť. ve VěstnČAkad. 1901, 599—602; — PostavyTřeb. nebo jen Postavy = text v rkp. arch. v Třeboni, XV. st., otišť. v ČČMus. 1827, III, 9 a ve Výboru I. 957—962.
 • Pr. = Pražsk., v. t.
 • Práva pr. n. Pr. pr. = Práva Velikého města Pražského, v rkp. městsk. archivu Pražského »Liber vetustissimus statutorum et decretorum Veteris urbis pragensis« na str. 242—262, opis ze skl. XV. stol.
 • Pražsk. nebo Pr. = bible Pražská, v kn. un. Pr. (54. A. 15), tišť. r. 1488.
 • Pref. = Oldř. Prefat z Vlkanova, Cesta z Prahy do svaté země l. P. 1546, v Pr. 1563; cit. kapitoly.
 • Prešp. = slovník Prešpurský, ze skl. XIV., vyd. F. Menčík 1892; cit. stránku 186a (úvod) a hexametry 1—2534. — Prešp. Prus. = některé výklady a opravy k Prešp. ve Věstníku Spol. nauk. 1893, 1—11, od Fr. Prusíka.
 • Přib. = Pamět Přibyslavská, 21tý list v 2. kn. Register Přibyslavských, z 2. pol. XV., otišť. v Osvětě 1890, l. 251 sl.
 • příjm. = příjmení.
 • Příp. svatojiř. = přípisky v chorální knize kláštera u sv. Jiří, z doby ok. r. 1300, otišť. v List. filol. 1879, 244—245.
 • Prok. kron. = Prokopa písaře Novoměstského Nová kronika; 70 veršů, XV. st. (po r. 1476), otišť. ve Feif. LL. 636 sl.
 • Pror. = překlad proroků Isaiáše, Jeremiáše a Daniele, rkp. v kn. un. Pr. (XVII. D. 33), ze skl. XIV.; — Pror. Ol. = české glossy v lat. textě Proroků knih. Olom. (III. D. 14); kodex lat. je ze XIII. st., glossy české z r. 1391 (vročení na l. 201b; sděl. dr. V. Tille); — Pror. Tel. = meziřádkové glossy a dílem překlad některých částí proroků Zachariáše a Daniele, rkp. z 1. pol. XV. st. v městském museu v Telči, otisk v List. filol. 1901, 43 sl.
 • Prostopr. = Prostopravda, v. Dač.
 • Pr. Pr. = Práva pr., v. t.
 • psl. = praslovanský, praslovanština.
 • Puch. = Zikm. z Puchova Kosmografie, v Pr. 1554.
 • Půh. = Póh, v. t.
 • Pulk. = kronika Pulkavova; — a to PulkL. = rkp. v kn. Lobkovické v Pr., z XV. stol., 425 stran; potom následují do str. 436 někt. kusy veršované, otištěné v List. filol. 1884, 292 sl.; — PulkLit. nebo Pulk. 1466 = rkp. kn. bisk. v Litoměřicích, psaný r. 1466, l. 1a až 124b; potom 124b sl. následují písně na smrt Viléma Zajíce z Valdeka a o Božím těle, otišť. v List. filol. 1884, 302 sl.; — PulkMus. = zlomky v ČMus., 2 listy (1a—2b), ze skl. st. XIV., ot. v ČČMus. 1885, 514 sl.; — PulkR. anebo jen Pulk. = rkp. v klášt. Rajhradském (sign. H. g. 22a), 192 stran po 2 sloupcích, z doby ok. r. 1400; — PulkVrat. = rkp. Vratislavský, XV. stol.
 • pův. = původní.
 • Řád korun. = řád korunování krále Českého v rkp. z r. 1396 a jiném z XV. st., otišť. ve Výboru I. 575—610 a v Kar., v. t.
 • Řád pz. = Řád práva zemského, v rkp. arch. měst. Pr., ze 3. desetiny XV. st., text český a vedle latinský; cit. z rkp. (při dokladech jsou §§ podle rozdělení Palackého v ArchČ. II. 78 sl.).
 • Rajhr. = slovník Rajhradský, omylem pojmenován Rozk., v. t.
 • RDubr. neboli ModlPetr. = rkp. kdysi Petra Dubrovského, nyní v carské veřejné knih. v Petrohradě, část ze skl. XIV., část ze zač. XV. stol.; obs. modlitby a žalmy, text namnoze stejný s Modl., v. t.; ukázky z něho spolu se zprávami v List. filol. 1879, 46, tamt. 1880, 127—128, v ČČMus. 1897, 121—129 a ve FlKn. 12—14.
 • Reg. = Regesta Bohemiae et Moraviae. Pars I. z l. 600—1253 (obs. mnoho kusů nepravých a podezřelých, kterým se třeba vyhýbati), vyd. K. J. Erben 1855. Pars II.,1253—1310, vyd. Jos. Emler 1882. Pars III., 1311—1333, vyd. týž 1890, Pars IV., 1333—1346, vyd. týž 1892.
 • Rej. = Mik. Rej z Nagłowic; — RejZwierz. = jeho Zwierziniec z r. 1562, vyd. Bruchnalski (v Krak. 1895); — RejJóz. = jeho Żywot Józefa z r. 1543, vyd. Zawiliński ( v Krak. 1889).
 • Rel. = DeskDE, v. t.
 • RešSir. = Tom. Rešelia Jesus Sirach, vyd. 1561.
 • Rhas. n. Rhaz. = Rhazesovo ranné lékařství, v rkp. ČMus. (4. C. 35, sign. novější IV. D. 56), str. 1—193, z XV. stol. — RhasE. = totéž, vyd. K. J. Erben, 1864.
 • Roh. = Roháč, cornutus, t. slovník tak nazývaný; — a to RohA. nebo jen Roh. = roháč v rkp. kn. univ. Pr. (XI. C. 1), asi z r. 1478; — RohB. = roháč v rkp. Olomúck. z r. 1450—1456, částečně ot. ve Feif. LL. str. 9; — RohC. = roháč v rkp. kapitulním v Pr. (O. 59, týž kodex co Boh. l. 86a až 90a), z doby mezi r. 1379—1385.
 • Rok. n. Rokyc. = Jan Rokycana, zemř. 1471. — RokPost. = RokycPost., v. t.; — RokycEvJan = Rokycanův výklad na evang. sv. Jana, z rkp. kláštera frantisk. v Bechyni (sign. B. 24), z r. 1492; — RokycPostKl. = jeho Postilla v knih. univ. Pr. (XVII. D. 40), dopsána r. 1586; — RokycPostKř. nebo jen RokycPost. = téže Postilly rkp. v klášt. Křižovnickém v Pr. (sign. XVII. F. 3), asi z r. 1500; — RokycPostMus. nebo jen RokycMus. = téže Postilly rkp. v ČMus. (V. E. 2), též z doby ok. r. 1500.
 • ROl. neb ROlA. = rkp. stud. knih. Olom. (II. IV. 7), 156 l. fol., z poč. XV.; — ROlB. = jiný rkp. téže knih. (I. E. 1), 134 l. 4°, z r. 1410; srov. JeronOl.; — ROlC. = jiný rkp. téže knih. (III. B. 19), z r. 1482; někt. části shodné s ROlB.; — ROlD. = jiný rkp. téže knihovny (I. VIII. 35), lat. codex mixtus z 1. pol. XIV. st., s glossami českými.
 • Rostaf. = Józ. Rostafiński, Słownik polskich imion roślin (v Krak. 1900).
 • Rostl. = rostlinářský slovník; — a to RostlA. nebo jen Rostl. = rostlinář latinskočeský v rkp. knih. kapit. Olom., z doby ok. r. 1300, otišť. v ČČMus. 1877, 391—393; — RostlB. = rostlinář v rkp. kn. univ. Pr. (XI. E. 2, na l. 1b, 130b a 145a—147b), z XV. stol., otišť. v List. filol. 1898, 198—200; — RostlC. = rostlinář v rkp. t. (X. E. 14, na l. 107b až 109b), z r. 1424; — RostlD. = rostlinář v rkp. t. (I. F. 35, na l. 61a až 92b), z r. 1418; — RostlE. = rostlinář a jiné glossy české v Isidorových etymologiích, z r. 1402, otišť. v Menčíkových Rozmanitostech I. 8; — RostlF. = slovník rostl. a lékařský lat.-česk., v rkp. v Pelplině v Záp. Prusích (sign. č. 196, na l. 10b až 14a), z 1. pol. XV., otišť. v Jag. Arch. XIV., 30 sl.; — RostlMnich. = rostl. v kodexu knih. Mnich. (sign. 615, fol. 68b až 71a), z doby ok. r. 1300; má glossy polské, mezi nimi některé identické s českými.
 • ROtc. = Rada otcova synovi, obsažena v OpMus. na str. 146a až 156a, viz OpMus.; — ROtc.P. neb ROtcPetr. = téže Rady rkp. Petrohradský, z r. 1404; varianty, jimiž se text liší od textu otištěného ve Výboru I. 909 sl., otištěny v Jag. Arch. XIV, 7 (s udáním sloupců a veršů výborových), a celek otištěn v ČČMus.1892, 395 sl. (verše 1—642).
 • Rotšt. = zlomky účetní knihy Rotštýnské z r. 1403 a 1404, v knih. univ. Pr. (X. F. 23, na přídeští), otišť. ve VěstnČAkad. 1900, 625—627.
 • Rozb. n. Rozbor = Rozbor literatury staročeské, z Rozprav Král. č. Spol. nauk (str. 111—216 ze svazku Abhandlgen V. 2 z r. 1840 a 1841, pak str. 672—674 z Abhandlgen V. 3 z r. 1843—44).
 • Rozk. n. Rajhr. = slovník Rajhradský, omylem řečený »Klena Rozkochaného« z doby mezi r. 1344 a 1364, rkp. v klášt. Rajhradském (H. F. 26), z opisu Dobrovského otiskl Hanka ve své Zbírkce str. 55—104.
 • Rozpr. filol. = Rozpravy filologické, v Pr. 1898.
 • Rožmb. = kniha Rožmberská; a) §§ 1—6 z rkp. arch. městsk. Pr., z 1. pol. XV st., b) ostatek, §§ 7 až 298, z rkpu při Deskách zemských v Pr., z doby ok. r. 1360; oboje otišť. v List. filol. 1880.
 • Rúd. = rkp. knih. Lobkovické v Roudnici, 179 l. fol., z 2. pol. XIV., otišť. částečně v ČČMus. 1883, 370 sl.
 • rus. = ruský, ruština.
 • Růž. nebo RůžA. = Růžová zahrada, překlad něm. Rosengarten, zlomek ze skl. st. XIV., 8 stránek, otišť. v ČČMus. 1881, 464 sl. — RůžB. = jiný zlomek, z 2. pol. XIV., otišť. v Listech filol. 1886, 308 (sedm veršů, na proužcích IIa a IIb).
 • RVodň. = lat. rukopis Vodňanský, nyní v ČMus. (sign. II. F. 2), z doby ok. r. 1410 (nikoli 1389); obsahuje různé kusy z oboru lékařského a přírodovědeckého, mezi nimi šest slovníků, s významy českými. Místy jsou listy vložené a nečíslované; ty udávají se podle listů, ke kterým patří (na př. ke 14b nebo ad 14b = list přiložený k str. číslované 14b).
 • Rychn. = práva Rychnovských soukenníků, z r. 1378, otišť. v ČČMus. 1860, 23—24.
 • Ryt. = legenda o 10.000 rytířích; obsažena v rkp. Kremsmünsterském na l. 92a až 94b a odtud otišť. v List. filol. 1889, 29 sl., v. Kremsm., — a v PassKlem. z r. 1395, odkudž otištěna t. 1888, 249 sl., viz PassKlem.
 • RZvíř. = Rada všelikých zvířat; — RZvířMel. = její vydání z r. 1578 (druhé, Melantrichovo), expl. v ČMus.; — RZvířU. = jiného vydání defektní expl. v knih. univ. Pr. (54. E. 127); — v obém shodují se stránka se stránkou, řádek se řádkem atd., ale v tomto jsou některé tvary stč., jež v onom jsou změněny v nč.
 • Sajfr. = kron. o Sajfridovi, tišť. 1615 a ve VěstnUčSpol. 1891.
 • Sal. = Salicetiho ranná lékařství, v rkp. ČMus. (4. C. 35, rkp. týž co Rhas.) str.194—848, z XV. stol.; — SalErb. = totéž, vydáno K. J. Erbenem 1867.
 • Sedl. = doklady, kterých mi ze svých excerpt poskytl Aug. Sedláček.
 • Seitst. = EvSeitst., v. t.
 • Sekv. = Sequ., v. t.
 • Selsk. = rýmovaná skládání o věcech selských z r. 1538 a 1763, otišť. v ČČMus. 1891, 462 sl.
 • Sequ. = sekvencionář, sekvenciář; — a to SequA. nebo SequKap. nebo jen Sequ. = Sequentionarius Magistri Conradi, v rkp. knih. kapitul. v Pr. (O. 59, rkp. týž co Boh., na I. 1b až 12b), napsán do r. 1385, ot. v Hankově Zbírce 356—366; — SequB., vlastně poenitenciář, = Poenit., v. t.; — SequC. = HymnB., v. t.; — SequD. =SequOpav., v. t.; — SequE. n. SequKlem. = sekv. lat.-český z r. 1381, v knih. univ. Pr. (IV. D. 19); — SequF. = jiný tamt. (X. G. 18, na l. 80a až 141b), z doby ok. r. 1400; — SequG. = jiný tamt. (v témž rkp., l. 142a až 194a), z téže doby; — SequKap. = SequA., v. t.; — SequKlem. = SequE., v. t.; — SequOpav. n. HymnOpav. = sekv. (hymnář) Opavský, z r. 1418, rkp. v knih. mus. v Opavě, otisk v List. filol 1895, 141 sl. a 1896, 100 sl.
 • Schwatz = LegSchwatz., v. t.
 • skl. = sklonek (při stoletích).
 • sl. = následující.
 • slc. = slovenský, nářečí slovenské (vUhrách).
 • sln. = slovinský, slovinština.
 • Slov. = slovník; — a to SlovA. = slovník v rkp. kn. dvor. ve Vídni (č. 4557), ze 3. čtvrti XIV. st.; — SlovB. = slovník jiný tamt. (č. 5154, Synonymarius), z poč. XV., částečně ze XIV. st.; — SlovBočk. = slovník lat.-český v pozůstalosti Bočkově v Brně, jeden list, z 2. pol. XV. st.; ukázka otišť. v ČČMus. 1899, 506—507; — SlovBrn. = slovník Brněnský, v pozůstalosti Bočkově, obsahem příbuzný s Prešp. a Rozk.; tři listy, ze 3. čtvrti XIV. stol., otišť. tamt. 509—514; — SlovC. = slovník v rkp. kn. univ. Pr. (VIII. E. 28, na l. 44a), ze skl. XIV. st.; — SlovD. = slovník v jiném rkp. t. (XI. D. 9, na l. 75a až 76a), z XV. stol.; — SlovE. = sl. v jiném rkp. t. (XI. E. 1, na l. 221b a 222a), z XV. st.; — SlovF. = slovník jiný t. (na přídeští rkpu IX. B. 9), z 2. pol. st. XV.; — SlovG. =slovník jiný tamt. (na přední desce a prvním listě kodexu IV. A. 7), z doby ok. r. 1400; — SlovK. = slovník Klementinský, též Onomastikon zvaný, v rkp. téže knih. (XVII. F. 31, na l. 1a až 91a), z pol. XV st.; — SlovTřeb. = slovník v rkp. Třeboňsk. archivu (A. 7 na l. 267b až 274b), z 2. pol. st. XV., otišť. v Menčíkových Rozmanitostech I. 11 —15; — SlovVodň. = RVodň., v. t.; — SlovVyšbr. = slovník na zadní polovici pergamenového obalu kodexu č. 49 v klášt. Vyšňobrodském, poč. XV. st., ot. v ČČMus. 1885, 564—565; — SlovWiesb. = slovník ve Wiesenberku (na Moravě), obs. kusy rozdílného stáří, nejstarší ze skl. st. XIV.
 • Smil. přísl. = Smila Flašky přísloví, rkp. z 2. pol. XV. stol. v kníž. arch. v Třeboni, otišť. v ČČMus. 1827 a ve Výboru I. 841—848.
 • Snář = BřezSnář., v. t.
 • Solf. = Solfernus, tišť. v Pr. 1600, cit. kapitoly.
 • srb. = srbský, srbština; — srbch. nebo srbchorv. = srbskochorvatský.
 • st. = starý, staro-, srov. stč. a j.; — někdy = stol., v. t.
 • Star. Sklád. = Starobylá skládanie, vyd. V. Hanka; některé texty jsou otišť. jenom zde a k jejich originálům je těžký přístup.
 • stč. = staročeský, stará čeština; — podobně stpol. = staropolský, — strus. = staroruský, — stsl. = staroslověnský (starobulharský) atd.; — stněm. = staroněmecký, — sthněm. = starohornoněmecký atd.
 • stol. nebo st. = století.
 • stř. = střední, středo-, na př. střhněm. = středohornoněmecký, — střlat. = středolatinský atp.
 • StrahOff. = zlomek officia o sv. Duchu, v knih. na Strahově, ze XIV. stol.; otišť. v ČČMus. 1900, 326 sl.
 • Sv. nebo Svěd. = Seznání svědkův z l. 1453—56, otišť. v ArchČ. I. 158—159.
 • svD. = zlomek legendy s obsahem o sv. Duchu, 102 verše, v ČMus. z poč. XIV. st., otišť. v Listech filol. 1893, 379 sl. a ve FlPam. 172—173.
 • Svěd. = Sv., v. t.; — SvědBydž. = z Bydžovských knih svědomí, ze skl. XIV. a poč. XV. stol., z rozpr. Edv. Malého v programmu gymn. Bydžovského 1887.
 • Synon. = synonymář, v. SlovB., — jiný, SynonB., je tisk XVI. stol., ukázka z něho v ČČMus. 1877, 636—637.
 • Šach. = knížky o hře šachové, z doby ok. r. 1400, vyd. F. Menčík 1880 v Pam. 6; nový (staropísmý) otisk v List. filol. 1902, 255 sl.
 • Šemb. = A. Šembera, Základové dialektologie československé 1864.
 • Štít. = Tom. Štítný; — ŠtítBud. = jeho Řeči besední, rkp. knih. Gersdorfské v Budišíně, z poč. XV st., vyd. M. Hattala 1897 v ČAkad.; — ŠtítE. n. ŠtítErb. = jeho Knížky šestery (= Štít. uč., v. t.), z r. 1376, vyd. K. J. Erben 1852; — ŠtítJes. n. ŠtítJHr.Jes. = sborník spisů štítenských, rkp. kdysi u jesuitů v J. Hradci, nyní v knih.univ. Pr. (XVII. C. 18), z r. 1463; — ŠtítJHrad. nebo ŠtítVávr. = jiný sborník, rkp. v kn. univ. Pr. (XVII. D. 31), psán r. 1492 od Vávry z Jivian, písaře Jindř.-Hradeckého; — ŠtítJHrJes. = ŠtítJes., v. t.; — Štít. list. 1373 = listina T. Štítného z r. 1373, ot. v ČČMus. 1861, 349; — ŠtítMus. = sborník Štítenský »Naučení křesťanské«, rkp. ČMus. (1. C. 11), z r. 1450; — ŠtítOp. n. ŠtítOpat. = Štítného sborník Opatovický, v ČMus. (1. C. 12, sign. novější III. B. 7), z poč. XV.; — ŠtítPař. = Štítného Řeči besední, v rkp. v Paříži v knih. Národní (staré značení 8173 fonds français, nyn. 29 fonds slave, XV. stol.; — Štít. ř. = Štítného Řeči nedělní a sváteční, rkp. kn. univ. Pr. (XVII. C. 15), z r. 1392; — ŠtítSázav. = Štítného sborník Sázavský, rkp. v ČMus. (I. C. 13), 287 listů fol., z r. 1465; — Štít. uč. = Štítného učení křesťanské n. Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, rkp. kn. un. Pr. (XVII. A. 6), 158 listů fol. (podle paginace staré, ale tu jsou omylem po listu desátém dva listy počítány za 11tý), z r. 1376; — ŠtítV. n. ŠtítVrť. = text ŠtítMus. (v. t.), z r. 1450, vyd. A. Vrťátko 1873; — ŠtítVávr. = ŠtítJHrad., v. t.; — Štít Vrť. = ŠtítV., v. t.; — ŠtítVyš. = Štítného sborník Vyšehradský, rkp. knih. univ. Pr. (XVII. F. 9), 116 listů 4°, z r. 1396.
 • t. = tamtéž; — někdy = totiž.
 • Táb. = Zlomky Táborské, ze XIV. stol. otišť. v ČČMus. 1874, 116—120.
 • Tand. = Tandariáš, otišť. v Hank. Star. Sklád. V. 1—77; — TandZ. = týž text v rkp. ČMus. (4. D. 4, na l. 160b až 186b), z r. 1463.
 • Tegerns. = rkp. Tegernseeský v knih. Mnichovské, z pol. XV., obs. zlomky her dramatických, ot. v ČČMus. 1892, 42 sl.; cit. verše.
 • Tišn. = List Tišn., v. t.
 • Tkadl. = Tkadleček, v rkp. knih. Strahovské z pol. XV.; vydal Hanka v Star. Sklád. VI. 1. a 2; — TkadlM. = Tkadlečka opis novověký v ČMus., učiněný z textu jiného než je v rkp. Strahovském.
 • Tob. = kniha Tobiášova, v rkp. knih. un. Pr. (XVII. E. 9, na listech 136a až 150b; kodex týž co Jeron., v. t.); — TobBrn. = jiný text v Brně, z XV. stol.; zpráva a ukázky ve VěstnČAkad. 1900, 627 sl.
 • Tom. = V. V. Tomek; — Tom. decim. = jeho Registra decimarum papalium dioeceseos Pragensis, z l. 1352—1405, v Rozpr. Kr. č. Spol. nauk 1893; — TomP. = jeho Dějepis města Prahy 1855 a násl.; — Tom. řem. = jeho Seznam řemeslníků v Čechách a zvláště v Praze ok. r. 1400, v Pražsk. Sitzungsber. 1869, I, 71 sl.; — TomZ = téhož Základy starého místopisu Pražského 1866; číslo jdoucí hned za dokladem znamená rok; další zkratky st, n, m, h, v, st. d, n. d = Staré město (v díle I), Nové Město (v d. II), Malá Strana, Hrad a Hradčany, Vyšehrad, o Starém městě dodatky a o Novém městě dodatky (v d. III); číslo po tom znamená stránku.
 • Tovač. = kniha Tovačovská, psána asi v l. 1480—1490; vyd. Brandl 1868.
 • Třeb. = výpisky z rkp. archivu Třeboňského od A. Krejčíka, Fr. Mareše, Aug. Sedláčka, Č. Zíbrta; s udáním roku a bližším určením pramene.
 • Trist. = Tristram, rkp. knih. Strahovské, z r. 1449, vyd. Hanka v Star. Sklád. IV (1820); doklady transkribované jsou z otisku, staropísmé z rkpu.
 • Troj. = Kronika Trojanská, vyd. 1488; doklady dvoje: při jedněch cit. list 1a až 240b, při druhých stránka (ale nepočítán list titulní), takže na př. str. 39 = 21a atd.
 • Túl. = české marginalie v Túlci sv. Bonaventury z doby ok. r. 1300, v rkp. dvor. knih. Mnich., ot. v ČČMus. 1879, 576—580 a ve FlPam. 118.
 • Uhlenb. = Uhlenbeck, Die germ. Wörter im Altslavischen, v Jag. Arch. XV, 481—492 (abecedně).
 • Um. n. Umuč. = zlomek leg. o umučení Páně, dva listy perg., mezerovité, z 1. pol. XIV. st., nalezl Dom. Kynský; otišť. v Dobr. Gesch. 1818, 113—116 a ve FlPam. 192 sl. Zlomek ten nazýván podle nálezce také zl. Kynského; vedle něho jest zl. Štítného, částečně shodný a dochovaný jako citát ve Štít. ř. (v. t.) na str. 147a.UmR. = jiné skládání O božiem umučení, 404 verše, z 1. pol. XIV. stol., v knih. klášt. Rajhradského (v lat. sborníku sign. D/K I. 6. 13, na l. 79a až 82a), otišť. v ČČMus. 1886, 589—603.
 • Umuč. = Um., v. t.
 • Unič. = ListUnič., v. t.
 • Urb. = urbář; — a to UrbBřevn. = urbář Břevnovský, z r. 1406, otišť. v UrbE. str. 151—218; — UrbDrk. = urbář Drkolenský, dva listy z 1. pol. XIV. st., otišť. ve VěstnČAkad. 1899, 141—144; — UrbE. = Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými, vyd. Jos. Emler 1881 (cituji stránky; obs.: na str. 1 až 3 UrbPr. asi z r. 1290, — na str. 4 až 19 UrbRoud. z r. 1338, — na str. 20—22 UrbPohled. z pol. XIV. stol., — na str. 23 až 52 UrbChot. z r. 1367, — na str. 53 až 91 UrbOstr. z r. 1388, — na str. 92 až 150 UrbPr. z doby po r. 1390, — na str. 151 až 218 UrbBřevn. z r. 1406, — na str. 219 až 302 UrbStrah. z r. 1410, — na str. 302 až 308 UrbPr. jiný, z doby předhus. ok. 1410, — na str. 309 až 312 UrbZbrasl. z r. 1342, — na str. 313 až 400 UrbPr. z r. 1379); — UrbHrad. = zlomek urbáře Hradišťského, z doby ok. r. 1400, vyd. Emler 1884 (cit. stránky otisku); — UrbChotA. = urbář Chotěšovský z r. 1367, rkp. v knih. univ. Pr. (II. A. 7), a jeho opis UrbChotB., z r. 1510, rkp. tamt. (II. A. 9), otisk onoho s variantami z tohoto v UrbE. str. 23 až 52; — UrbChotC. = urbář kláštera Chotěšovského z l. 1493—1524, v archivu kníž. Thurn-Taxisů v Řezně; — UrbJist. = urbář Jistebnický, z doby ok. r. 1400, otišť. ve VěstnČAkad. IX (1900), 150; — UrbOstr. = urbář Ostrovský, z r. 1388, otišť. v UrbE. str. 53 až 91; — UrbPohled. = zlomek urbáře klášt. Pohledského, asi z pol. XIV. st., otišť. v UrbE. str. 20 až 22; — UrbPr. n. UrbPražsk. = urbář Pražský; a to UrbPr. 1290, asi z r. 1290, otišť. v UrbE. str. 1 až 3, — UrbPr. 1379, otišť. tamt. str. 313 až 400, — UrbPr. 1390, psaný po r. 1390, otišť. tamt. str. 92 až 150, — UrbPr. ok. 1410, »před válkou husitskou« psaný, otišť. tamt. str. 302 až 308; — UrbR. n. UrbRožmb. = urbář zboží Rožmberského z r. 1379, vyd. Jos. Truhlář 1880 (cituji články 1—486); — UrbRoudn. = urbář Roudnický, z r. 1338, otišť. v UrbE. str. 4—19; — UrbRožmb. = UrbR., v. t.; — UrbStrah. = urbář Strahovský, z r. 1410, otišť. v UrbE. str. 219 až 302; — UrbZbrasl. = urbář Zbraslavský, z r. 1342, otišť. v UrbE. str. 309 až 312.
 • v. při odkazech = viz, jindy = vedle.
 • Varš. = bible (Starý zákon) v knih. Zamoyských ve Varšavě, z pol. XV stol., podle dokladů namnoze shodná s Ol.; zpráva a ukázky v List. filol. 1894, 219 sl.
 • Vel. = Veleslavín; v. VelKal.
 • Veleš. = slovník Velešínův, ze XIV stol., přepsán v XVI stol. a z tohoto přepisu ot. v Hankově Zbírce 106—154.
 • VelKal. = Veleslavínův Kalendář historický, v Pr. 1578.
 • VěstnČAkad. = Věstník České akademie cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění; — VěstnČSpol. nebo VěstnUčSpol. = Věstník Král. české společnosti nauk.
 • Víd. = EvVíd., v. t.
 • Vít. nebo VítA. = rkp. svato-Vítský, v knih. kap. v Pr. (D. 84), 168 listů 4°, z doby 1380—1400 r., vyd. Patera 1886; cit. listy rkpu; — VítB. = jiný rkp. téže knih. (sign. O. 39), z 2. pol. XV stol.; tu na l. 97a až 98b báseň »o bázni boží« otišť. v ČČMus. 1901, 252—253; — Vít.var. = varianty k textu Vít., vytištěné ve vydání Paterovu pod čarou a vzaté z jiných rkpů XIV a XV stol.
 • Vocab. = vokabulář v rkp. kn. un. Pr. (I. D. 32, na listech 175b a 176a), z l. 1394 až 1398; — Vocab. Mus. = Vocabula latino-bohemica, v rkp. ČMus. (N. 197), otišť. v Hank. Zbírce 183 a 184.
 • Vodň. = Vodňanského Lactifer, v. Lact.
 • Vrat. = rkp. v knih. univ. Vratislavské (I. Q. 466), lat. s vložkami německ. a českými, z r. 1416 a násl.; kusy české otiskl Feifalik, Vers- u. Reimkunst II. (1862) a Nehring v Jag. Arch. XV, 524 sl.
 • VstúpDrk. = zlomek hry Nanebevstoupení Páně, 64 verše, z 2. pol. XIV, otišť. v ČČMus. 1889, 138 sl.
 • Všeh. = Všehrd, O práviech země České knihy devatery; — VšehJ. n. VšehJir. = text ve vydáních H. Jirečkových (o sobě 1874 a v Codex iuris boh. III, 3, oboje str. 1—469; odkud text zde podávaný je vzat, vydavatel nepověděl, — snad z rkp. Ambrasského); s variantami st. = z recense starší; cit. strany otisku (1—469), nebo knihu a paragraf (1, 1 až 9, 14). — VšehK. = týž text v rkp. knih. Kinského, nyn. v kn. univ. Pr. (F. VI. 122), z r. 1515; cit. strany rkpu.
 • Výb. = Výbor z literatury české, I. 1845, II. 1868.
 • Wackern. Wtb. = Wackernagel, Wörterbuch zum adh. Lesebuch 1861.
 • Wartb. list. = list Jana z Wartemberka z r. 1380, otišť. v ČČMus. 1861, 348.
 • Wint. = Zikm. Winter; — a to WintCírk. = jeho život církevní v Čechách XV a XVI stol., v Pr. 1895—96; — WintObr. nebo jen Wint. = jeho Kulturní obraz českých měst XV a XVI st., I. 1890, II. 1892.
 • ZápMeziř. = Zápisy Vel. Meziříčí z let 1417—1577, z rozpr. J. Mašína v progr. z reálky ve Vel. Meziříčí 1899—1900.
 • Zdík = vokabulář Zdíkův z r. 1424, v rkp. knih. Mnich. (č. 14310, na listech 93 a 94), částečně otišť. v ČČMus. 1885, 269.
 • Zíbrt = Č. Zíbrt; — a to Zíbrt hry = jeho spis Z her a zábav stčeských 1889; — ZíbrtKr. = jeho Dějiny kroje I. 1891.
 • ZlomMus. = Zlomky Musejní, 5 necelých listů v ČMus., zbytky nějakého sborníku stčeského, psaného v l. 1350—1370; obs.: a) kusy z evang. sv. Jana (mezerovité) na str. 1 sl. 1 až str. 4 sl. 2; b) zlomek Anselma, na 5, 1 až 8, 2, = AnsMus., v. t.; c) zlomek o sv. Jiří, na 9, 1 až 10, 2. Otišť. v ČČMus. 1900, 505—512.
 • Zrc. n. ZrcA. = Zrcadlo člověčieho spasenie, zlomek, dva listy ze 3. čtvrti XIV, v ČMus., otišť. v ČČMus. 1887, 472—480; — ZrcB. = téhož rkpu jiný list, v ČMus., otišť. v ČČMus. 1890, 455—458.
 • Zrc. Múdr. = Zrcadlo maudrosti, vyd. Konáč 1516; z ukázky Hankovy v Rozboru 686 sl.
 • ZS. = zápisy ve věcech selských z let 1389—1499, v ArchČ. I. 339—357.
 • Ž. = Žaltář; — a to ŽBrn. = žaltář Brněnský, z 1. pol. XIV stol., zlomky, otišť. v List. filol. 1881, 302—309; — ŽFlor. = stpolský žalt. Florianský, vyd. W. Nehring 1883; — ŽGloss. = žalt. glossovaný, ze skl. XIII st., v ČMus. (1. H. 1); glossy české s textem latinským otištěny jsou abecedně v ČČMus. 1879, 405 sl., a v souvislosti textové ve FlPam. 130 sl. (v kodexu jsou některé glossy mimo text žalmový; při těch udávám stránku rukopisu); — ŽGlossKlem. = žaltář glossovaný Klementinský, v knih. univ. Pr. (X. B. 22), lat., s meziřádkovými glossami českými z 1. pol. XV st., namnoze shodnými s textem ŽWittb.; — ŽKap. = žalt. Kapitulní, z 2. pol. st. XIV (nyní prý nepovědom; staropísmý opis jeho je v pozůstalosti Šafaříkově); — ŽKlem. = žalt. Klementinský, rkp. knih. univ. Pr. (XVII. A. 12), z 1. pol. XIV st., vyd. A. Patera 1890 (při dokladech odtud vzatých cituji někdy list a stránku; při tom nepočítám 12 listů papírových, které jsou před začátek kodexu pergamenového později vloženy a tyto mé číslice jsou tedy o 12 menší, než ve vydání Paterovu); — ŽMus. = žalt. zlomek Musejní, ze skl. XIII nebo poč. XIV st., 4 listy 8° v ČMus., text shodný se ŽGloss a ŽWitb.; otišť. v ČČMus. 1886, 133 sl. a ve FlPam. 130 sl.; — ŽPas. = žalt. zlomek Pasovský, z 2. pol. st. XIV, jedno dvoulistí 4° v knih. univ. v Pr., otišť. v ČČMus. 1878, 380—390; — ŽPod. = žalt. Poděbradský (n. Olešnický), rkp. z r. 1396, náležel kdysi rodině Poděbradské, potom chován v kníž. brunšvické knih. v Olešnici ve Slezsku, nyní v král. knih. v Drážďanech; opis staropísmý v pozůstalosti Šafaříkově v ČMus.; vyd. A. Patera 1899 v ČAkad.; — ŽTom. = žalt. zlomek svato-Tomášský, 5 listů 4° v ČMus. ze XIV stol., otišť. v ČČMus. 1881, 125 sl.; — ŽTruh. = zlomek žaltáře nalezený Jos. Truhlářem, 4 listy 4°, z 1. pol. XIV st., otišť. v List. filol. 1879, 142—147; — ŽW. n. ŽWittb. = žaltář Wittenberský, asi z 2. třetiny stol. XIV; mé vydání 1880.

Mezi tiskem těchto archů vyšel spis prof. V. Jagiće Kirchenslavisch-böhmische Glossen sæc. Xl—XII, 1903. Glossy tu oznámené, jež chci znamenati zkratkem GlossJag., nalézají se v lat. bibli ve dvorní knihovně ve Vídni č, 1190, na str. 237b až 247b, při evang. Mat. a Mark. Vědělo se o nich již dříve, ale čtení a výklad jejich podány jsou teprve nyní. Kodex biblický, v němž se nalézají, je psán na skl. VIII nebo zač. IX stol., glossy pak jsou ze skl. XI. nebo zač. XII stol. Jsou dílem stsl. (chorv.-stsl.), dílem staročeské; některé lze bráti za stsl. i také za stč. Co odtud do 1. dílu tohoto Slovníka patří, zde se dodává: ače si, psáno ace, v Jagićovu výčtu pod č. 69, 94, 96, 100; — blud, u blud in errorem, ps. v blud 96; — bludný, bludnú (sc. zápověd) et irritum fecistis mandatum Dei, ps. i bludnu 44 (mohlo by býti také stsl.); — bolný, bolné (plur. akk.) et curavit languidos eorum, ps. bolne 38; — búřě, búŕa et facta est procella, ps. bura 109. (také stsl.); — býti, i ače budút (3. plur.; v textě lat. jinak), ps. i ace budut 97 (také stsk); ne bychomy byli non essemus (fuissemus), ps. ne bihī bili 92 (snad omyl m. bychomy); dva binos, ps. duua 115 (také stsl.); — hóře, i góŕe et peior scissura fit, ps. i gore 10; gore deterius, ps. gore 114 (také stsl.); — i et, ps i 10 a j. (také stsl.).

Do téže doby jako GlossJag., do doby okolo r. 1100, hlásí se také glossy Greg., v. zde napřed na str. XIV. V glossách těchto je mnoho podoby s jazykem EJ (=stč. zlomku evang. sv.-Janského); měl jsem je jakož i EJ. za čistě české a opíral jsem se o ně ve své obraně EJ 1881. Proti tomu přišel r. 1886 nález chemické kommisse musejní, že EJ je padělek; v. o tom v Listech filol. 1903, 262 sl. Tím pozměnilo se také mé mínění o glossách Greg.: nenalézal jsem příčiny, pochybovati o jejich pravosti — leda že ku kodexu Greg. měl po léta přístup notorický padělatel Hanka —‚ ale neměl jsem také možnosti zkoušeti je, když nebylo pro srovnávací ohledání památky jiné dosti staré; nechával jsem je tedy in suspenso a jenom jsem upustil od domnění, že by byly čistě české. Nově objevené Glossy Jag. přinesly objasnění: jsou míchaně stsl. a české, jako glossy Greg., shodují se s těmito také v některých jednotlivostech (konc. -t v 3. os. sing, i plur., dlgý, iz-, kotor- a koter-, nъ, poustiti a pouš[č]atelný) a jsou při tom asi ze stejné s nimi doby. V tom spatřuji mocné svědectví pro pravost gloss Greg., neboť nemohu si mysliti, že by padělatel byl affektoval něco, čemu před oznámením jeho práce (r. 1878) nikdo neznal příkladu a vzoru, a že by ve svém padělku náhodou byl dosáhl toho, v čem se s nově objevenými glossami shoduje. Jsou sice v glossách Greg. některé věci nápadné a nejasné, na př. iezunutrnego exterioris (vitæ), icſptal expertus, ale místa nejasná jsou také jinde, na př. také v GlossJag.; některé výtky jiné činí se jim v GlossJag. str. 35 neprávem: v Greg. není 1. sing, nechám, nýbrž nechaju (-ám je mylné čtení vydavatelovo); není tu také nestažený tvar 3. sing, osúźajet, nýbrž part. ozuzaiæ t. j. osúźajě za lat. examinans; [z]retiti imminere je čtení nejisté, spíše má býti prietiti; v stč. bylo vždy mezi, nikdy mezu; v sing. instr. vzoru znamenie je koncovka -ím pravidelná, nikoli -iem; a kolísání v přehlásce a-ě je okolo r. 1100 rovněž tak možné, jako na př. je v 1. pol. XIV. stol. kolísání v přehlásce u-i. Mám tedy za to, že glossy nově oznámené svědčí pro pravost gloss Greg., ale rád se srovnávám s přáním Jagićovým, aby byla také nová zkouška palæografická. — Po pádu EJ a před oznámením GlossJag. jsem glossy Greg. většinou pomíjel; do tohoto dílu Slovníka patřilo by z nich: bdieti, part. bďa pervigil, psáno bda; — biťá, ruky biťá eius manus ictus pertimescebant, ps. bita; — bog, gen. boga, ps. boga; — břiemě, za briemě pro pondere, ps. za breme; — častý, častégo piťá assiduæ potationis, ps. castego pita; — čistý, čistým vel lepým venusto (vultu), ps. ciztiim; — črný, kompt. črnější (hostis) teſerimus, ps. crineſi; — črveněti, črveněti śa rubere, ps. criuenetiſa; — dlúhý, dlgými diutinis, ps. dlgimi; — dovésti, aor. dovede provexit, ps. douede; — drzě adv., pertinaciter, ps. drze; — *dvři, nad dvermi super fores, ps. naduerm(i); — dýchati, impſ, dýchách anhelabam, ps. dichah; — haditi detestari, ps. gaditi; — hora, v goru in tumulum, ps. ugoru; — hřeblišče, pl. instr. ps. grebliſti (ne spíše -ſci?) remis; — i et, ps. i; — iz-: nejisto, zda stsl., či jz-, stč., z jъz(ъ)-; javě adv. liquide, ps. iau(e); — jedva utcumque, ps. iedua.

Gb.

O elektronické verzi Slovníku staročeského Jana Gebauera

Elektronická podoba Slovníku staročeského Jana Gebauera vznikla v letech 2006–2007 naskenováním a následnými formálními úpravami reprintového vydání slovníku (Praha, Academia 1970). Do textu nebylo výrazněji zasahováno; opravili jsme pouze zjevné tiskové chyby. Aby bylo možné v úplnosti vyhledávat heslová slova, rozepsali jsme je v těch případech, kdy byly v záhlaví či uvnitř heslové stati zapsány ve zkrácené formě.

Náročnou přípravu elektronické verze řídila Hana Sobalíková z oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. Podílely se na ní studentky FF UK Hana Enderlová, Jana Svašková, Kateřina Šmídová a studentka FSV ČVUT Klára Voleková. Nápomocni byli rovněž členové oddělení vývoje jazyka Alena M. Černá, Lucie Korbélyiová, František Martínek a Kateřina Voleková. Počítačové zpracování textu provedl Boris Lehečka.


*) Měl jsem na mysli archy formátu a tisku, jako mají na př. Listy filologické. Minuciosní této věci — a rovněž tak některých jiných — bych zde nepřipomínal, kdyby jisté okolnosti mne k tomu nenutily.

*) První rukopis, obsahující články A—B, dán do tisku 30. července 1900. — P. praes. Hlávka, při vybídnutí, o kterém nahoře je zmínka, pověděl mi též, že také zvěčnělý ministr Josef Jireček o vydání mého Slovníku se staral a zejména že r. 1882 n. 1883 jeho s upřímnou horlivostí pobádal, aby se o tu věc přičinil; Jireček poznal mé přípravné práce slovníkové při návštěvě o vánocích 1885 a věděl o nich dávno před tím.

*) Údaje, ze které doby který rukopis jest, jsou z odhadů dílem posuzovatelů starších, mezi nimi zejména vydavatelů příslušných textů, dílem z odhadů znalců, kterých jsem se tázal. Proti některým z údajů těch vyskytly se časem jiné, poněkud odchylné; pro příklad v. Athen. VI. (1888), 19 poznam.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).