Obecné zkratky používané v ESSČ

 • abs. = absolutní, absolutně (užito)
 • abstr. = abstraktum, abstraktní, abstraktně
 • adj. = adjektivum, přídavné jméno, adjektivní
 • adjunkt. = adjunktivní, přimykací
 • admin. = administrativní, jednací (výraz)
 • adv. = adverbium, příslovce, adverbiální, příslovečný
 • adverz. = adverzativní, odporovací
 • agr. = zemědělský, lesnický a rybníkářský
 • aj. = a jiné
 • akt. = aktivum, činný rod
 • akuz. = akuzativ, akuzativní
 • alch. = alchymický
 • anafor. = anaforický, odkazovací
 • ant. = antonymum, antonymní, opačný (význam)
 • aor. = aorist
 • ap. = a podobně
 • apel. = apelativum, obecné podstatné jméno
 • apot. = apotékářský, lékárnický
 • arab. = arabský, arabsky
 • arg. = argot, argotický
 • arch. = archaismus, archaický, zastaralý, archaicky, zastarale
 • astr. = astrologický, astronomický
 • atd. = a tak dále
 • augm. = augmentativum, augmentativní, zveličující, zveličelý
 • bás. = básnický, básnicky
 • bavor. = bavorský, bavorsky
 • bibl. = biblický
 • boh. = bohemikum, bohemismus
 • bot. = botanický
 • bsl. = baltoslovanský, baltoslovansky
 • bulh. = bulharský, bulharsky
 • cant. = canticum
 • csl. = církevněslovanský, církevněslovansky
 • č. = číslo
 • čas. = časový, temporální
 • čes. = český, česky
 • čescsl. = českocírkevněslovanský, českocírkevněslovansky
 • dat. = dativ, dativní
 • děj. = dějový
 • demin. = deminutivum, deminutivní, zdrobňující, zdrobnělý
 • demonstr. = demonstrativum, ukazovací zájmeno, demonstrativní, ukazovací
 • denom. = denominativum, denominativní
 • deverb. = deverbativum, deverbativní
 • dial. = dialektismus, dialektický, nářeční
 • disjunkt. = disjunktivní, vylučovací
 • dluž. = dolnolužický, dolnolužicky
 • dolož. = doložený, doloženo
 • dotvrz. = dotvrzovací
 • du. = duál, dvojné číslo, duálový, dvojný
 • eccl. = církevní (po stránce organizační)
 • ed. = edice, editor
 • ekon. = ekonomický
 • emend. = emendace, emenduje
 • enkl. = enklitikon, příklonka, enklitický, příklonný
 • etc. = et cetera
 • etym. = etymologický, etymologicky
 • eufem. = eufemismus, eufemistický, eufemisticky
 • explik. = explikativní, vysvětlovací
 • expr. = expresivum, expresivní, expresivně
 • f. = femininum, ženský rod
 • fabr. = řemeslnický
 • fam. = familiární, familiárně
 • fig. = figura, přenesený význam, přeneseně
 • filoz. = filozofický
 • fol. = folio
 • fr. = francouzský, francouzsky
 • fraz. = frazeologický, frazeologicky
 • fut. = futurum, budoucí čas, futurální
 • gen. = genitiv, genitivní
 • geocentr. = geocentrický, geocentricky
 • geogr. = geografický, zeměpisný
 • gl. = glosa
 • grad. = gradační, stupňovací, gradačně
 • gram. = gramatický
 • hebr. = hebrejský, hebrejsky
 • herald. = heraldický, heraldicky
 • hist. = historický
 • hlásk. = hláskový, hláskově
 • hluž. = hornolužický, hornolužicky
 • hol. = holandský, holandsky
 • hom. = homonymum
 • hovor. = hovorový, hovorově
 • hypokor. = hypokoristikon, hypokoristický, domácký, mazlivý
 • hypotet. = hypotetický, podmínkový
 • chod. = chodský, chodsky
 • chorv. = chorvatský, chorvatsky
 • ib. = ibidem, tamtéž
 • ide. = indoevropský
 • idiom. = idiom, idiomatický
 • imper. = imperativ, rozkazovací způsob, imperativní
 • imperf. = imperfektum, imperfektní
 • ind. = indikativ, oznamovací způsob, indikativní
 • indecl. = nesklonné substantivum, nesklonný
 • indef. = indefinitum, neurčité zájmeno, indefinitní, neurčitý
 • inf. = infinitiv, infinitivní
 • instr. = instrumentál, instrumentálový
 • interj. = interjekce, citoslovce
 • interog. = interogativum, tázací zájmeno, interogativní, tázací
 • intranz. = intranzitivum, nepřechodné sloveso, intranzitivní, nepřechodný
 • ipf. = imperfektivum, nedokonavé sloveso, imperfektivní
 • iron. = ironický, ironicky
 • it. = italský, italsky
 • iter. = iterativum, opětovací sloveso, opětovací substantivum verbální, iterativní
 • jedn. č. = jednotné číslo, singulár
 • jistot. = jistotní
 • jm. = jméno
 • jur. = juristický, právní, právnický
 • kap. = kapitola
 • kauz. = kauzální, příčinný
 • kelt. = keltský, keltsky
 • kniž. = knižní, knižně
 • kolekt. = kolektivum, hromadné podstatné jméno, kolektivní, hromadný
 • komp. = komparativ, druhý stupeň, komparativní, přirovnávací
 • kompoz. = kompozitum, složené slovo
 • konces. = koncesivní, přípustkový
 • kond. = kondicionál, podmiňovací způsob, podmiňovací
 • konfront. = konfrontační, srovnávací
 • konj. = konjunkce, spojka
 • konkluz. = konkluzivní, důsledkový
 • konkr. = konkrétum, konkrétní
 • konsek. = konsekutivní, účinkový
 • kopul. = kopulativní, slučovací
 • korel. = korelativní, souvztažný
 • lat. = latinský, latinsky
 • l. c. = loco citato, na citovaném místě
 • lid. = lidový, lidově
 • limit. = limitativní, omezovací
 • lit. = litevský, litevsky
 • liter. = literární
 • liturg. = liturgický
 • log. = logický, logicky
 • lok. = lokál, lokálový
 • m. = maskulinum, mužský rod
 • m. = místo (čeho)
 • maď. = maďarský, maďarsky
 • marg. = marginálie, marginální
 • med. = medicínský, lékařský
 • melior. = meliorativum, meliorativní, zlepšující
 • meton. = metonymie, metonymický, přenesený, metonymicky, přeneseně
 • milit. = vojenský
 • miner. = mineralogický
 • míst. = místní, lokální
 • mj. = mimo jiné
 • množ. č. = množné číslo, plurál
 • mod. = modální, způsobový
 • mont. = montánní, hornický
 • mor. = moravský, moravsky
 • muz. = muzikální, hudební
 • n. = neutrum, střední rod
 • n. = nebo
 • n. = následující
 • nálad. = náladový
 • např. = například
 • navaz. = navazovací
 • nč. = novočeský, novočesky
 • nedolož. = nedoložený, nedoloženo
 • něm. = německý, německy
 • neos. = neosobní, neosobně
 • nepř. = nepřímý (pád)
 • nerefl. = nereflexivum, nezvratné sloveso, nereflexivní, nezvratný
 • neživ. = neživotný (rod)
 • nhn. = novohornoněmecký, novohornoněmecky
 • nom. = nominativ, nominativní
 • num. = numerale, číslovka
 • ob. = obecněčeský, obecněčesky
 • obr. = v obraze, obrazný
 • obsah. = obsahový
 • o. c. = opus citatum, citované dílo
 • odb. = odborný, odborně
 • odst. = odstavec
 • ojed. = ojedinělý, ojediněle
 • onomat. = onomatopoický, zvukomalebný
 • opr. = opraveno
 • os. = osoba
 • osob. = osobní (jméno)
 • p. = pád
 • paleogr. = paleografický, paleograficky
 • part. = participium, participiální
 • partik. = partikule, částice
 • pas. = pasivum, trpný rod
 • pejor. = pejorativum, pejorativní, hanlivý
 • perf. = perfektum, perfektní
 • pers. = pronomen personale, osobní zájmeno, personální, osobní
 • person. = personifikace, personifikovaný (význam)
 • pf. = perfektivum, dokonavé sloveso, perfektivní
 • pl. = plurál, množné číslo, plurálový
 • pleon. = pleonasmus, pleonastický
 • plusqperf. = plusquamperfektum, plusquamperfektivní
 • poč. = počátek, počátkem
 • pod. = podobný, podobně
 • pol. = polský, polsky
 • pol. = polovina
 • pomíst. = pomístní
 • pomn. = pomnožné podstatné jméno, plurale tantum
 • popř. = popřípadě
 • poses. = posesivum, přivlastňovací zájmeno, přivlastňovací přídavné jméno, posesivní, přivlastňovací
 • potvrz. = potvrzovací
 • pozd. = pozdější, později
 • pozit. = pozitiv, první stupeň
 • pozn. = poznámka
 • pref. = prefix, předpona, prefixální, prefigovaný
 • prep. = prepozice, předložka, předložkový
 • prét. = préteritum, minulý čas, préteritální
 • préz. = prézens, přítomný čas, prézentní
 • prol. = prolog, předmluva
 • pron. = pronomen, zájmeno, pronominální, zájmenný
 • předm. = předmět, objekt, předmětný, předmětový, objektový
 • přen. = přenesený význam, přeneseně
 • přísl. = příslovečný
 • psl. = praslovanský, praslovansky
 • pův. = původní, původně
 • r. = rok
 • recipr. = reciproční
 • refl. = reflexivum, zvratné zájmeno, zvratné sloveso, reflexivní, zvratný
 • reform. = reformační
 • relat. = relativum, vztažné zájmeno, relativní, vztažný
 • relig. = náboženský
 • resp. = respektive
 • restr. = restriktivní, omezovací
 • rétor. = rétorický, řečnický, rétoricky, řečnicky
 • rkp. = rukopis, rukopisný
 • rnhn. = raněhornoněmecký, raněhornoněmecky
 • rom. = románský
 • rus. = ruský, rusky
 • řad. = řadový
 • řec. = řecký, řecky
 • řidč. = řidčeji
 • s. = strana
 • sb. = sbírka
 • sb. = sborník
 • sg. = singulár, jednotné číslo, singulárový
 • sch. = srbochorvatský, srbochorvatsky
 • sign. = signatura
 • sl. = slovanský, slovansky
 • slang. = slangový, slangově
 • slez. = slezský, slezsky
 • slov. = slovník, slovníkový, lexikální
 • sloven. = slovenský, slovensky
 • slovin. = slovinský, slovinsky
 • slož. = složený (komparativ)
 • souř. = souřadnost, parataxe, souřadný, parataktický
 • spec. = speciální, speciálně
 • sr. = srovnej
 • srovn. = srovnávací
 • stč. = staročeský, staročesky
 • stfr. = starofrancouzský, starofrancouzsky
 • sthn. = starohornoněmecký, starohornoněmecky
 • stir. = staroirský, staroirsky
 • stněm. = staroněmecký, staroněmecky
 • stol. = století
 • stpol. = staropolský, staropolsky
 • strus. = staroruský, starorusky
 • střdč. = středněčeský, středněčesky
 • střdn. = středněněmecký, středněněmecky
 • střhn. = středohornoněmecký, středohornoněmecky
 • střlat. = středolatinský, středolatinsky
 • stsl. = staroslověnský, staroslověnsky
 • subj. = subjekt, podmět, subjektový, podmětný, podmětový
 • subst. = substantivum, podstatné jméno, substantivní
 • superl. = superlativ, třetí stupeň, superlativní
 • sv. = svatý
 • sv. = svazek
 • s. v. = sub voce, pod heslem
 • syn. = synonymum
 • synekd. = synekdocha
 • t. = tam, tamtéž, toto, totéž
 • tab. = tabulka
 • tautol. = tautologický
 • tech. = technický, technologický
 • teol. = teologický
 • tj. = to jest
 • tranz. = tranzitivum, přechodné sloveso, tranzitivní, přechodný
 • tur. = turecký, turecky
 • turkotatar. = turkotatarský, turkotatarsky
 • t. v. = téhož významu
 • tzv. = tak zvaný
 • ukr. = ukrajinský, ukrajinsky
 • upozor. = upozorňovací
 • v. = verš
 • v. = viz
 • var. = varianta
 • vč. = včetně
 • vedl. = vedlejší
 • verb. = verbum, sloveso, verbální, slovesný
 • vl. = vlastní
 • všeobec. = všeobecný
 • vulg. = vulgární, vulgárně
 • v. t. = viz též
 • vybíz. = vybízecí
 • vyd. = vydání
 • vytýk. = vytýkací
 • zákl. = základní
 • zápor. = záporný
 • zdůraz. = zdůrazňovací
 • zhrub. = zhrubělý, zhruběle
 • zool. = zoologický
 • zpodst. = zpodstatnělý, substantivizovaný
 • zprav. = zpravidla
 • zpříd. = zpřídavnělý, adjektivizovaný
 • zř. = zřídka
 • zvl. = zvláště
 • živ. = životný (rod)
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).