prvotně | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prvotně adv.; k prvotní

1. nejprve, nejdříve; [ze všech] jako první, jako prvního ap.; [o jedné ze dvou možností] napřed: samého Spasitele odsuzovali…, a to prwotńe ti, kteříž seděli na stolici Mojžíšově AktaBratr 1,152b; abychom ho [božího království] hledajíc prwotnie, jisti byli při témž najíti vezdajší potřeby časné BechNeub 121b; může ty lidi rychtář smířiti, však prvotně ty svády vznésti má na ouředníka našeho ArchČ 29,10 (1456); já [Rožmberk]…mám také svú pečet prvotnie (m. -ně) ke všem listuom přikládati ListářRožmb 4,421 (1457); činí poručníka [svých dětí Rožmberk] prvotně Oldřicha t. 4,430 (1457) ║ prvotně a předkem aby všeho dědictvie obyvatelé naši…užívali CJM 4/1,301 (1409; ve výčtu) primo et principaliter předně, za prvé; v kterémžto kšaftu ten plat prvotně dotčen jest a odkázán chudým ListářPlz 2,356 (1496) prvně, poprvé; aby…manželka má milá, po mé smrti prvotně toho všeho sbožie…v drženie byla ArchČ 18,316 (1500) přednostně v dvojčlenném spojovacím výrazu: dovedl [Kristus], že obluda není…prwotnie skrze vidění…Potom skrze dotýkaní ChelčPost 112a, pod. RokJanK 86b; aby vyhnáni byli [kacíři] prwotnie z Prahy, potom ze vší země BechMuz 153b; [je třeba] prvotně hříšníkův posvěcovati slovem božím,…a tepruv živý pokrm posvátný má dán býti [jim] BřezKron 464. – Sr. sprva

2. komp. dříve, prve (hovor.): což si koli dobrého činil, on [Bůh] jest to dobré prwotniegie v tobě činil RokJanK 252a; my v svých psotách…utiekáme se prwotniegie k lidem než k němu [ke Kristovi] RokLukA 166a. – Sr. dřieve

3. prvotně, původně: Ariopagita Prwotnye slavný VýklHebrL 182a primitive zpočátku; abych ji [řeč] v jiný rozom uvedl, než ona jej prwotnie v sobě má ChelčBisk 2b; buoh člověka stvořil prwotnie k věčnému životu RokJanB 153b; že všecky věci skrze ně [Slovo] sú prwotnie…, a tak že všecky věci učiněny skrze…Syna božieho RokJanK 4a; kteréž [psaní] nás došlo, ač nám prwotnie nenie dodáno KorMan 7b jako prvním; čest, uměnie, duostojenstvie, neb všecky ty věci…dány jsú prwotnie pánu Kristovi od boha Otce KorTrak a2a; prwotnie ta řeč rozumie se o kněžích manichejských HilPřijA 101 principalius; po němž [sv. Janu] jest prwotńe moc úřadná zuostávala po s. Jakubu a Petru AktaBratr 1,164b ║ dvojím obyčejem někerá věc posluhuje, jedniem obyčejem jako prwotnye a druhým jakožto nádoba LyraMat 45a (v. nádobně) principaliter přímo, nezprostředkovaně; jakož ktož křtí prwotnie, jest Kristus KorMan 154b doopravdy; zpósoby vinná a chlebná nejsú proprie, totiž prwotnie aneb zvláštně, svátost HilPřijA 111 non sunt proprie sacramentum vlastně, v pravém smyslu (pod. t. 108) ♦ kořenně (a) prvotně relig. [o působnosti boží] podstatně, základně, zvl. jako východisko života jiných: kterak jest on [Kristus] živ kořenně, prwotnie a najvyšším životem a počátek života každého RokJanB 105b; sám bóh pósobí milost prwotnie a kořenně RokPřij 319a; buoh Otec živ jest kořenně a prwotnie RokLukA 295a. Jen Rok

4. partik. vytýk. především, hlavně, v první řadě: vedlé člověčstvie Kristova prwotnye sě nádrží [sv. Matouš] BiblKoř 1a (Prol. 3 k Mt) principaliter; oni [andělé] vždycky sú strážní jich, zvláště zprávcuov a prwotnie větších JakZjev 100b (grad.); v nichžto [„propojičkách“] prwotnie královský užitek má šetřen býti PrávHorM 28b; jich [dětí] zavedením prwotnie vinni budú [rodiče] ChelčPost 83b; prwotnie v nich [svatých hříšníci] naději kladúce než v samém bohu, nebo boha v strach mají ChelčKap 28a na prvním místě; neb z našeho úřadu sme k tomu [vést k pravé víře] prwotnie povinni HilPřijA 3; někteří duchovní to převracejí neb prwotnie mluvie pro potřebu lidskú a pro dobré obroky a druhé pro boží službu AlbnCtnostA 11a; pro…jednotu všech stavuov prvotně ty všecky řeči klevetné mají…minúti ArchČ 5,504 (1499) — v pleon. konstrukci: najdřieve a prwotnye aby byla hledána [svatost] v skutciech lidských LyraMat 45a primo et principaliter; k úřadu pak urburéřuov předně a prwotnye příslušie, aby… PrávHorM 2a; aby najprv a prwotnie štolníci slušně zdvihli vody vedenie t. 24a; kteréžto věci [tj. pokojné soužití] nám [králi] všudy, ale najviece a prvotně mezi poddanými našimi příjemné…jsú ArchČ 10,310 (1492); my hned předkem a prvotně mimo jiné dluh tvuoj…zaplatiti rozkážeme t. 89 (1498). – Sr. najprvně, prvně 4

Sr. (naj)prvé, prvně, zvláščě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvotně adv. v první řadě, především; prvotně, původně
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvotně adv. = v první řadě, především
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).