prositi | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prositi, -šu, -sí ipf.

1. koho (i gen.) ap. (z) čeho, za/na co, s větou obsah. ap. prosit, pokorně žádat o co; admin. žádat o co; relig. [Boha] prosit v modlitbě n. modlitbou (modlit se za co, aby…): poklekna sluha jeho, proſſy jeho a řka: Smiluj sě EvVíd 35b (Mt 18,29) rogabat; na to lepšieho proſſi, aby…opravil mú řeč DalC předml. 52 (nad to…proſim ~P, za to…proſim ~Z); počě jeho [mnicha] proſyty, chtě týže zákon nositi HradProk 4b; počě jeho proſſiti, by jmu ráčil otpustiti HradUmuč 93b; králík proſieẛe jeho z toho, aby ráčil jich král býti BawArn 4547 bat, pod. LegKat 3364; kto by modlil sě, do mlýna přijda, k kolu…, aby semleno měl své obilé, a neproſyl mlynářě za to ŠtítBarlB 169 (v obr.); což proſy jeho [Josefa Putifarka], odbývá jie ŠtítStrah 4b; toho [obsahu poslední vůle] na jistotu prosila sem opatrných mužóv…, že jsú své pečeti vlastnie k tomuto listu přivěsili TeigeMíst 1,2 (1421), pod. ArchČ 26,299 (1428); přičiň sě k tomu a proš KMt od nás, aby jim JMt ráčila psáti ArchČ 14,65 (1455); pros jich od nás, ať…tak učinie t. 1,228 (1458); prosiece [měšťané] mne za potok…, abych jim ten potok dal t. 9,341 (1476) — v pleon. konstrukci s určením způsobu: proſie jich prosbami pokornými, aby… TrojA 205a; Vaší Milosti v velikú prosbu prosim ListSlovKniezsa 21 (1468–72); prosili a žádali jsú nás snažnú prosbú…, abychom… Půh 6,13 (1480) — s kontext. elipsou prvního předmětu: odvolav [nápadník] súkromě jejieho otce, počě proſyty, aby dal k ženě jemu tu svú dceru ŠtítBarlB 89; jakož sem s tebú mluvil, prose, i ještěť prosím, aby mi ráčil poslati… ArchČ 4,23 (1449); uteče se [zákoník] k najvyššiemu toho zákona, proſſe za tělo boží BechMuz 66b s kontext. elipsou druhého předmětu: ješto i těm, ješto jich proſye, zaviněnie neodpustie ŠtítBojVyš 6a, pod. BiblPraž Gn 42,21 (sě…modléše ~Ol) deprecaretur; prosili jsme múdrého a opatrného muže…, jenž jest také přivěsil pečeť ArchČ 15,523 (1445) — v přání (s oslabeným významem): Proſſy, aby neřekli Ejipčščie: Horce vyvedl je EvOl 124a (Ex 32,12) quaeso; Proſſi, aby nebyla róznicě mezi mnú a mezi tobú BiblOl Gn 13,8; ušima přijmi, proſím, sbor všeho stvořenie Budyš 1a ║ vyznal se [dlužník] dobrovolně a prose, že jest dlužen DeskyDvor 4,741 (1447) prose za prominutí (pod. Půh 5,495 (1493) — admin.: My Vladislav etc. oznamujem…, že jsme prošeni jménem urozeného Jana z Švambergka…vo takovú věc…I prošeno jest nás jménem již psaného Jana, abychom… ArchČ 18,102 (1498); panu Jindřichovi…bylo jest pokorně prošeno [od opata], aby… t. 9,430 (1498) — relig. (též s konsituační elipsou druhého předmětu): proſim, bože, tebe…, aby otvořě dnes nebe, dal nám… ModlKunhA 89; proſychu [Izraelité na poušti], i přijide kuroptva ŽaltWittb 104,40 petierunt (elipsa prvního předm.), pod. BiblDrážď Mt 7,7; za dvoji věc proſſym tebe, bože BiblDrážď Pr 30,7 rogavi; na tož boha vždy proſſyeſſe Vít 44a; proſym našeho boha…spomoženie OtcB 1a precamur; ne železem bojije, ale svatými modlitvami proſie svého hospodina, pobil [nepřítele Mojžíš] BiblOl Jdt 4,13 (modle se ~Lit) orando; pros boha, ač snad odpuštěno bude tobě t. A 8,22; již proſme boha, ať nám ukáže… HusZrcM 33a ║ súditi bude hospodin ľud svój a v sluhách svých bude proſſen ŽaltWittb 134,14 (modlitebný bude ~Klem; kalk) deprecabitur bude (účinně ?) prošen o milost; nuzný přijide i proſſy jeho [Ježíše] a řka… EvRajhr 108a (Mt 8,2: modléše sě ~Beneš, následoval ~Ol, pokloni sě ~Zimn, klaníše se BiblPraž, klekl jest EvPraž) adorabat vzýval jej p. prositi za sě koho [ženy] žádat o ruku koho, ucházet se o koho: kniežata…proſiechu té královny za se, proto že bieše dievka velmi krásná ApolBaw 214b

2. čeho, co, za co, o čem, s větou obsah. ap. (na kom, ot/u koho komu) prosit o co (koho), žádat co (na kom pro koho); s dějovým doplněním požadovat uskutečnění čeho (kým): proſithi musímy, aby onoho (chleba marg.) hospodin…uděliti ráčil GlosOpat 153a rogare; prosi křista Bořivoj ot Svatopluka DalC 23,17 gert; počě [kralevic] bojě na otci proſyty t. 52,19; po uliciech chodieci [P. Maria], s velikým studem hospody sobě proſieſſe KristA 18a; od Jupitera proſiece [žáby], bez krále býti nechtiece BawEzop 1046, pod. BiblDrážď A 28,22 (žádámeť ~Praž); neb sem sě styďal proſyti u krále pěšcóv i jezdcóv BiblOl 2 Esd 8,52 (proſiti ot krále ~Pad) petere; nebo by byla hlava Herodiadina proſiena MatHom 241; nemúdré panny…sobě otevřieti proſſyechu ZrcSpasK 92; proſyl jest [orel] od slunce, aby jemu…okázalo světlem… Čtver 10a; že mi dáš to, cožť budu proſiti AlexPovB 279a postulo; aby hrdlovaný mile trpěl, pomoci jemu proẛíece HusPostH 180b; o tom jest proſyl [biskup], aby jemu bylo učiněno vidimus AktaKost 17a; pravil, že by potřeb svých…při sobě neměl, prose za odložení té věci [tj. soudního jednání] Půh 5,222 (1490) — v pleon. konstrukci s určením míry: malitkéť prosby ot tebe proſſi ComestC 167a (3 Rg 2,16: proſſy jediné prosby na tobě BiblOl) deprecor; prosbu jednu malú já proſſy na tobě BiblOl 3 Rg 2,20 (proſim od tebe ~Pad) — s elipsou všeobec. předmětu: aby každý, ktož přijde proſſyt k němu [císaři], měl plnú naději GuallCtnostK 178; lidé nejsú tak pilni v žádosti proſſiti od toho krále…jako sú pilni u lhářóv smrtedlných proſiti HusPostH 88b proſſyzz jie u jejieho otcě a ihnedť ji dá BiblOl Tob 6,13 (upros ~Pad) tj. požádej o její ruku; proſieſſe duši své, aby umřěl BiblOl Jon 4,8 přál si umřít; kostelníci…pytlíkem potřěsovali neb na dcku proſili PísSvatokup 114 prosili o příspěvek relig.: života proſſyl ot tebe, i dal si jemu dlúhost dnóv ŽaltWittb 20,5 petivit; co kolvěk budú proſſyty, stane sě jim ot otcě mého EvVíd 9a (Mt 18,19: kteréjžkolvěk [věci] proſyty budú ~Ol, za kterúž budú proſiti BiblOl); pros od něho [Boha], ať cesty tvé zpravuje TobU 140a (Tob 4,20: pros jeho BiblOl); proſyly u něho [Boha] pravú cěstu ComestC 246a; božieho smilovánie proſy [hříšník] AlbRájA 61a; staň se nám to, hospodine, co proſyme HusPáteřK 363a ║ tehda proſyl jest Saul rady ot hospodina BiblOl 1 Rg 28,6 (radil sě jest se pánem ~Pad) consuluit radil se

3. za koho/co ap. (koho, k komu) prosit, přimlouvat se za koho, přímluvou zajišťovat přispění n. omilostnění koho u někoho; [o světci ap.] orodovat za koho: já budu za vy proſyti otce ot vás EvSeit 144a (J 16,26: v. poprositi 2); ne za svět proſſym, ale za ty, jež si dal EvVíd 19b (J 17,9) rogo; proſy za svatú cierkev JeronM 2a orat; by ona [P. Maria] k svému děťátku za mú duši vždy proſyla BawArn 2052; bude proſyti zaň před hospodinem, aby byl očištěn BiblOl Lv 15,15 (budeť modliti sě ~Praž); biskup vejde v svatinu, aby proſyl za sě i za dóm svój i za veš sbor israhelský t. Lv 16,17 (modlil se ~Praž); mniši dávali sú kostely nehodným, za něž sú…přátelé proſyli HusSvatokup 154a; intervenire přimluviti se, proſiti SlovOstřS 138; druhá strana přijdúc před právo prosili zaň [za kněze] PrávOpav 1,117 (1476); VMt pan Lev prosí za vězně, aby oni zaň prázni mohli býti ArchČ 10,15 (1479); o paní Koleckú prosil pan Hynek…o její mýto, aby jí rok dán byl Půh 5,99 (1484); v. též orudovati 1 ║ kak proſy [Eliáš] boha proti Izrahelovi BiblDrážď R 11,2 (se modlí ~Lit) interpellat stěžuje si Bohu na Izrael (sr. orudovati 3); proſyly sú [Judští] obličějě božieho, i odžělilo sě jest hospodinu zlého Pror Jr 26,19 deprecati sunt prosili o smíření (tj. o shovívavost; pod. BiblOl Zch 8,21) ♦ p. prositi za hřiechy bibl. čie ap. („Boha“) prosit za odpuštění něčích hříchů, zvl. smírčím obřadem: bude proſyti zaň [hříšníka kněz] a za hřiech jeho BiblOl Lv 4,35 (modliti se bude ~Praž) rogabit; položě obě rucě na hlavě jeho [kozla], zpoviedati sě bude…všěch vin i všěch hřiechóv jich, za něžto proſyw na hlavě jeho t. Lv 16,21 (modle se ~Praž) imprecans; ktož miluje boha, proſy za hřiechy [tj. své] a uchová sě ot nich t. Sir 3,4 (vzmodlí sě ~Lit, modliti se bude ~Praž) exorabit, pod. t. Sir 28,5 petit

4. čeho, za co, s inf., s větou obsah. (u koho) dožadovat se na kom čeho, naléhavě žádat co („potřěbovati“ 3); jur. „p. roku“ koho, komu požadovat lhůtu pro koho: musí křesťan na všaký den proſithi vel potřebovati GlosOpat 152a postulare, quod veniat regnum Christi; za vzvýšu a za hřiech neproſil si [Bože] ŽaltWittb 39,7 (nepotřěboval si ~Klem, nežádal s ~Kap); pokúšěli boha…, aby proſſily kirmě dušiem svým t. 77,18 (potřěbovali ~Kap, žádali BiblPraž) peterent; proč ty proſſiſſ u mne píti, a jsa Žid? EvPraž 8b (J 4,9: v. potřěbovati 3) poscis; spravedlné věci proſie dcery Salfad, daj jim jměnie BiblOl Nu 27,6 (žádají ~Pad); Proſiſs proti nám [tj. Neštěstí] pomsty z nenávisti TkadlA 16b; ut quererem abych proſil VýklKruml 84a (2 Esd 8,51: abych uprosil od něho [Boha] dobrú cestu nám BiblLit, abychom žádali ~Praž); interpellantes…proſiecz, aby jej držal k súdu, vel interpellentes přimlúvajíce se t. 210b (1 Mach 10,61: v. orudovati 3); již jest to sbožie za otúmrt nemělo prošeno býti DeskyDvor 4,242 (1465); paměti nás všech [svědků Blažek] prosil, že… t. 1727 (1466) — jur.: roku se nemocného neproſy ani potřebie jest proſyti TovačA 46a; Bočkovi prošeno jest roku, že nemůž nyní státi pro nemoc strýce svého Půh 6,6 (1480) ♦ p. prositi za právo žádat o průchod práva: tak obě straně za právo prosile TeigeMíst 1,293 (1414); poněvadž utekl [viník], prosí žalobník za právo a žádá navracenie statku svého NaučBrn 141

5. koho (aby) (v kom, skrzě co, pro koho/co [svatého ap.]) naléhavě žádat, zapřísahat koho (pro koho/co, ve jménu koho/čeho); [k dobrému] povzbuzovat, nabádat, napomínat, zvl. usilovně: majíce dary skrze milost…, ktož učí v učení, ktož proſy v prosbě EvOl 100b (R 12,8: napomíná BiblDrážď; elipsa všeobec. předm.) exhortatur, pod. t. 195a (2 T 4,2); těm…ohlašujem i proſymy [tj. je] v pánu Jezu Kristu, aby…dělajíce chléb svój jedli t. 169a (2 Th 3,12); protož proſſy vás, buďte následovníci moji BiblDrážď 1 C 4,16 rogo; já…Pavel proſſy vás skrzě…dobrotu Jezukristovu t. 2 C 10,1; ustaviv popy…, proſyl jich, aby slúžili v domu hospodina BiblOl 2 Par 35,2 (napomínal jest ~Pad) hortatus est; obsecrare pro svaté proſiti SlovOstřS 141; napomenuv anebo proſyw, aby se vadili o vieru ChelčSíť 9a; paní Johanka prosila [soud] pro buoh…a spravedlnost, aby… PrávOpav 1,119 (1478)

6. koho (i gen.) k čemu/komu, s inf. ap. prosit, zvát, zdvořile vybízet k účasti na čem nebo do společenství s kým: <P>Roſſyeſſe jeden zákonník [Ježíše], aby jedl s nimi EvRajhr 122b (L 7,36) rogabat; počě [Přemysl]…jiesti, pánóv počě prooſyty podlé sebe siesti DalC 5,28 bat; milostně jie [P. Marie Ježíš] k sobě proſye Vít 28b; poče ciesař všech proſyti a chtě s nimi vesel býti BawArn 645; aby k tomu sněmu obesláni a prošeni byli [stavové] ListářRožmb 4,42 (1449)

7. koho, za/o koho („sobě“) vyžadovat pro sebe koho, dožadovat se koho u někoho: král váš, jehož ste volili i proſyli BiblOl 1 Rg 12,13 (za něhož ste proſyli ~Praž) petistis; člověka ubívci proſſyly [Židé], aby jim dán byl ŠtítSvátA 164a; nebo ste proſili sobě krále BiblPraž 1 Rg 8,18 (uprosili ~Ol) — jur.: tehdy ten, ješto pohoní,…má sobě proſyti řěčníka ŘádZemA 43b postulabit; ot jeho [nejvyššího komorníka] starosty komorníci proſſeni mají býti na póhony DubB 325a; ta oba bez přitištěnie proſita svědkóv na se PrávSasE 146b beten; prosili mne [tj. hejtmana] jsú o posly ke dskám PrávOpav 1,114 (1467); o ty věci za ubrmana prositi máme ArchČ 8,149 (1474) ║ za něhožto [apoštola Pavla] všeckno množstvie židovské…proſi mne, abych beze všie omluvy jeho na smrt otsúdil BiblDrážď A 25,24 (orudovalo mne…proſiece ~Pad, proſylo mne…žádajíce ~Praž) interpellavit…petens naléhalo na mě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prositi, -šu, -síš ned. prosit, žádat: prositi za sě koho žádat koho za manželku, prosit o ruku; přimlouvat se; modlit se; vybízet, pobízet, povzbuzovat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prositi nedok.; — prositi panny za sě = ucházeti se o pannu
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).