proměniti sě | StčS | MSS |

proměniti sě pf. (ipf. proměňovati sě, též proměňávati, -nievati sě proměnievati sě); k proměniti

1. v koho/co, v jaké(ho), jak proměnit se, změnit se, přeměnit se na/v koho/co/jaké(ho); [v opak] obrátit se; [v jaké(ho)] stát se jakým: udatstvo sě v strach promeny AlxV 1790; jakž jě [časy] bóh ustavil tako, že sě nepromyenye jinako t: 2379; v div sě dievčie srdce promyenychu DalC 10,5 gewandelt (v. obrátiti sě II/6); [div] že sě voda…v uolej promyenyla UmučRoud 17; tak v hlúpá hovada sě promyenygy JeronM 29a (fig.) rediguntur; promyeny sě [Lotova žena] v slúp solný ComestC 28a (Gn 19,26: obrátila sě jest BiblOl, obrácena je ~Praž) versa est; vskočí na tě duch boží…a promienyſs sě v jiného mužě BiblOl 1 Rg 10,6 (změníš se ~Praž) mutaberis; aby světlo ve tmy se neobrátilo aneb promienilo Čtver 37b; ani kdy promieniti se v horšie jest ustavičnost múdrosti t. 54a converti; poče Anektanabo skrze čarodějná kúzla promieniowati se v zpuosobu drakovú AlexPovB 235b transfigurare se; v zemskú postavu má [člověk] se zase promieniti t. 260b (v. navrátiti sě I/6; sr. Gn 3,19); dulcia vina sicut in horrendum cum convertuntur acetum v kyselý [ocet] promyenye sě GlosSed 203b; item že v svátosti oltářnie…zuostává chléb hmotný a že se promienuge (m. nepro-) v tělo Kristovo AktaKost 72a non transsubstantiatur; lázní…všecko tělo silnějie sě promieni LékRhaz 146; nepromienit se [jed] v lékařský pokrm ChelčSíť 55b; promienuge se ona muka věčná v časnú tuto RokLukA 188b ║ abychom my [posílení ve víře] nikake…neustavičně sě nepromienowali MatHom 172 (v. neustavičně 2) nequaquam…mutabilitate moveamur proměnlivě se nechovali; nepronášej jeho [manželovy] dobroty široce, jestližed by se jinak proměnil ArchČ 11,270 (1459–60) změnilo by se jeho chování (pod. t. 274, 1463)

2. [o zlé osobě] v koho/co ap. lstivě vzít/brát na sebe podobu koho/čeho; ipf. v koho vydávat se za koho: tací křiví apoštolové sú dělníci lstiví, promienygice sě v apoštoly Jezukristovy…, nebo i diábel promienygie sě v anděla světlosti BiblDrážď 2 C 11,13 a 14 transfigurantes se…transfigurat se; diábli v rozličnéj sě tváři promyenywſſe PasMuzA 95 (sě…obrátivše ~KlemA), pod. ipf. t. 505; promyenowal sě [ďábel] v ženskú tvář rozličně AlbRájA 62a (promyenyewal sě ~C); Satan promieniw se v hada TrojK 109a; poněvadž diábel promienuge se v anjela světlosti…, žeť i jeho sluhy promienugie se ChelčKap 220b (sr. 2 C 11,14) ║ jakož tu proměnu vídáme o masopustě, ež…z muží sě v ženy promyenygij ŠtítSvátA 121b (se ženy promienugy ~B) muži se přestrojují na ženy

3. [o osobě] (čím) vzít/brát na sebe jinou podobu; [převtělením] proměnit se; relig. odít se nebeskou slávou: Šimon čarodějník…kúzlem sě obchodě a rozličně sě promienyge PasMuzA 295 mutabatur; hubený diábel v biskupově tvárnosti sě tajieše, jenž…mněli jsú, by byl arcibiskup, an sě nekošník promyenyl JeronM 53b; mnieše Judáš, by kúzedlnými chytroščěmi mohl [Ježíš] sě promyenyty a ujíti ComestC 332a se transformare; transfigurare přeosobiti se vel promienyti <se> SlovOstřS 150 relig.: promyeny sě [Ježíš] přěd nimi i prosvieti sě jeho tvář jako slunce EvZimn 10a (Mt 17,2: v. pokryti sě 1) transfiguratus est, pod. BiblDrážď Mc 9,1; přetvářil (promyenyl marg.) sě jest před nimi [apoštoly Ježíš] LyraMat 110a; vidúce…otce svatého…takú tvárností se promyenyti, svrchními světloščemi osvícena Frant 21a; když sě jest promieṅil [Ježíš] na hořě Tábor HusVýklB 23a (sr. Mt 17,2), pod. RokPostB 325

4. [o osobě] (v co/čem [šatu]) převléknout se, přestrojit se (do čeho); v co vzít na sebe něco jiného: když vem řku: Sě promyente, tehdy brzo v uoděnie sě oblečte DalC 72,39 vorwandelt euch; to [tj. almužnu] ten chudý vzem, v rúšě sě promyenyw, opět sě navrátiv…Ten chudý třetie sě promyeniw PasMuzA 123; vždy sě v chudého člověka rúcho promienyl t. 365 se…vestiebat; když sě promienyl [David] v jiné rúcho BiblOl 2 Rg 12,20 (proměni rúcho ~Pad, voblekl se ~Praž) mutasset; chtě [král] zvěděti, kterak sě zpravují královstva jeho, Promyenyl sě a k jednomu súdci přišel GuallCtnostK 209, pod. BurleyMudrC 202a; proměně se [král] v šaty sprostné obecného člověka, i šel mezi pekařky chleba kupovat LetVrat 20 ║ promienuyte se [Vaše Jasnost] často v rúše stkvělým ŽídSpráv 48 oblékejte se často v roucho. – Sr. obléci sě 1

5. v co [vlastnost] (z/ot čeho) nabýt čeho (po ztrátě něčeho původního), stát se nějakým: když kněz Bořivoj tak stav svój změni, svět potupiv v svatost sě promyeny DalC 23,26 virwandelt; což koli k jedení u vlnách [Rudého moře] jest, v tu barvu sě promyeny ComestC 63a cadit; plamen sě v rozličné barvy promyenuge CestMandA 171b; ne všichni sě promienime, totiž z biedy v blahoslavenstvie HusVýklB 22a (sr. 1 C 15,51); pakli sě voda [tj. moč] promieni od olověné barvy…v červenú a v světlú barvu LékFrantA 29b. – Sr. obracovati sě 9

6. (v čem) změnit se, nabýt jiné podoby n. vlastnosti, stát se jiným (pokud jde o co): vida [zrádce], že sě čas promyenyl, an inhed na zlé pomienil AlxV 1976; tak sě ta voda promeny, tak ľútě bude studena t. 2206; tehda sě promieny duch jeho BiblDrážď Hab 1,11; neb já, hospodin, a nepromienygi sě BiblOl Mal 3,6 (neměním sě ~Pad); zda by pro tu věc [tj. týrání] v čem se promienila [vlastní žena] GrizM 156b; proč se jest promienila barva tváři tvé AlexPovB 278a; ot jitra až do večera promieni sě čas BiblPad Sir 18,26 (promieṅuge se ~Praž, mění sě ~Ol) immutabitur; kto se pod ním [Merkurem] narodí, rád <se> promienuge a přikloněn jest s kterakostí svú LékKřišť 182b je nestálý; aby se proḿenil s přidanými pokáními ChelčPost 92b polepšil; neb se jest byl ve všech jiných věcech promienil HynRozpr 155a verendert het; když vidíš promieniowati se věc před očima tvýma AlchLull 96; v. též netrvavý ║ ani z dobrořečenie, ani ze zlořečenie sě promienyge [král] BiblOl 2 Rg 14,17 (nepohnul sě ~Pad) nec…moveatur nedá se pohnout; sedm časuov promieni se nad tebú BřezSnářM 10a vystřídá se; tak sou se k nim [hříšníkům svatí] měli a se proṁeṅowali; nebo vidouce hřiešníky ukazovali k nim lítost JakZjev 409b přizpůsobovali své chování vůči nim

7. (v/na čem) nežádoucím způsobem se změnit, podlehnout nežádoucí změně (pokud jde o co); [o měsíci ap.] zatmít se; [o počasí] zhoršit se: tělo mé promyenylo sě jest pro olej ŽaltWittb 108,24 (v. proměniti II/5); inhed mu [měsíci] v světlosti snide, tako sě promeny ovšem, že by tma AlxV 2348, pod. t. 2405; pročti sě to stává, jež sě měsiec promyenawa t. 2401; mohú sě děti ve mraviech promyenyty [cizím vlivem] DalC 69,34 virkartin sich; ana [Kateřina] sě na ničemž nepromyenyla ani přěpadla, domněl sě [císař], by ji někto v žaláři krmil PasMuzA 621; Promyeny sě srdce faraónovo [po útěku Židů] ComestC 63a (Ex 14,5: by proměněno BiblOl, změněno jest ~Praž) immutatum est tj. zatvrdilo se; aniž sě v kterých dobrých věcech promienug SenCtnost 263b nec te…mutes; pakli sě kudy promyeny [můj čtenář], že sě učiti oblení KatoVít 73a; v ty časy povětřie se promieni ApolBaw 212a, pod. ipf. ŠtěpMuz 40; tomu nedopustí [kámen], by se v své paměti promienil AlexPovB 260a; aby…od toho přelévanie nebyla [voda] kalná a se nepromienila LékKřišť 18a; kterému nemocnému oči se promienita neb hlúbě se vpustíta t. 29b; to víno nebylo by ustavičné a promienyowalo by se ŠtěpMuz 35 kazilo by se; v to léto slunce se proměnilo o sv. Tiburcí LetVrat 7 ║ byl sě promienyl [Saul] pro trápenie zlého ducha ComestC 146b alteratus tj. pomátl se; také i jich [pastýřů] dušě promienyla sě ve mně BiblOl Zch 11,8 variavit tj. jejich vztah ke mně se zhoršil

8. (v čem) pominout, změnou pozbýt existence n. [o výroku] platnosti (pokud jde o co); [o zemi] zaniknout: to sě…stává, že sě ho [měsíce] světlost promyenyewa AlxV 2351; Promieni se pýcha jeho [Laurinova], by všechna krása zbořena BawJetř 2019; nic sě jeho z toho [ukázaného ve snu] nepromienylo BiblOl Est 10,5 (aniž se jest…chybilo ~Lit, zrušeno jest bylo ~Pad, daremnie bylo ~Praž) nec quicquam…irritum fuit; dřéve by sě mohlo nebe i země promyenyty než slova má AlbRájA 22b (sr. L 21,33) transeat; mysléc, aby sě milost nepromyenyla, i bojíta sě [milenci] ŠtítVyš 49b; toť sě písmo…splnilo, aniž sě v čem promieṅilo Budyš 48b; což z úst božích vyšlo, nepromieni se, ani uleví, ani odvolá ChelčJan 66a; jeho [boží] slova nemohú se promieniti v tom, čehož potvrzují ChelčSíť 6b. – Sr. pominúti I/4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


proměniti, -ňu, -níš dok. (co zač) vyměnit, směnit; (koho za koho) zaměnit; nahradit; (co več) proměnit, změnit; obměnit, pozměnit: jakož múřěnín nemuož své kuože proměniti; (co) upustit od čeho; (slib ap.) zrušit, nedodržet: své přísahy nemuóž proměniti; (co) zkreslit, překroutit; proměniti sě (v co) proměnit se, změnit se; (v co, v čem) převléci se, přestrojit se; (v čem, na čem) pozbýt něčeho; pominout, zaniknout: dřéve by sě mohlo nebe i země proměniti než slova má
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).