proměniti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

proměniti, -ňu, -ní pf. (ipf. proměňovati, -uju, -uje, též proměňávati, -nievati, proměnievati -aju, -á); k měniti

I. sloveso s dvěma objekty (obligatorními určeními)

1. pf. co, ojed. koho [zvl. svého] za co ap. proměnit, vyměnit, dát výměnou co za co/koho; [zboží] směnit: tiem své škody zle polepšichu [Čechové], neb za býl kopřivu promyenychu DalC 71,8 (v obr.); ktož jedno za druhé dada promyeny PasMuzA 632; promyenyti [slíbené] nebude moci, to jest ani lepšieho za zlé, ani horšieho. A pakli by promyenil, i to [obojí]…posvěceno bude BiblOl Lv 27,10 mutari…mutaverit; promieni [Priamus] Toase krále a Antenora TrojTB 137a (v. otměna 1) inter commutationem; svatokupectvie jest neřádná vóle duchovní věc za časnú promieniti HusBludM 208b; také muož kazatel neb mistr pilně promieniti učení za potřebu tělesnú HusSvatokup 115a commutare; za ten duom v Bielovci, dvór a mlýn…jest tvrz Třebovic, dvór a mlýn…promyenyeno a svoleno PrávOpav 2,14 (1431); milý buoh tu žádost promieni za skutek RokLukA 8a; potom proměň růží novou ztlučenou, první [růži] silně rukama vyžďma Apat 209b fac permutationem. – Sr. otměniti 1

2. co [abstraktní hodnotu] v co [nežádoucího] zaměnit, vyměnit co za co, přijmout místo čeho něco zcela jiného, zvl. opačného: promyenyly slávu svú u podobenstvie telcovo jědúcieho sěno ŽaltWittb 105,20 (změnili sú BiblPraž) mutaverunt; promienyli sú chválu věčného boha v podobenstvie obraza shnilujícieho člověka a ptačstva BiblDrážď R 1,23 (změnili ~Praž); ješto sú promienyly pravdu boží v lež t. R 1,25 (RokJanB 119a, sú změnili BiblPraž) commutaverunt; kak s svú čest promyenyl v potupu ŠtítBarlB 3; pravduť proměňují [zištní] v lest PísHusit 86

3. koho/co (v) co/jaké, jak ap. proměnit, přeměnit, (z)měnit na/v co/jaké, jak; v co učinit z koho/čeho co; co v jaké učinit co jakým; [v opak] obrátit: když…chléb v své tělo promienuges (první -e- nadeps.) ModlKunhA 31, pod. KorMan 161a; rač…Promyenyty mé zlé činy v dobrotu UmučRoud 22; promyenyl mu [Eliachimovi farao] jmě Joachim BiblOl 4 Rg 23,34 (obrátil ~Pad, přezděl ~Praž) vertit; když kto…úmysl duchovní promyeny anebo obrátí u práci světskú ŠtítBojVyš 8a (v. obrátiti II/4); jeho tovařiše svými kúzly v ptáky jest promienila [Kirké] TrojK 81a transformasse; krápě…slzy tekúcie promyenyli sú běh…řeky vzhóru AlexPovA 160b; promieṅili jsú ji [dceru vládce] v tvárnost draka CestMandA 162b; promienil jest jemu bóh srdce jiné BiblPad 1 Rg 10,9 (změnil ~Praž) immutavit; mé [Koruny české] slavné všady jméno v zprznilost mrzkého národu promieṅiti Budyš 2b commutare; některých [obyčejů] jest pochválil [mistr], druhé v lepšie promienil LékRhaz 3, pod. GuallCtnostK 149a reformavit; aby vody mrtvé promienil v živé RokJanB 43a; kvielejí [zvířata] promienugicz hlasy své podobné k malým dětem CestKabK 4b; na kopu platu [list], ten má proměněn býti na puol kopy platu ListářPlz 2,57 (1460); aby to právo dědičné proměněno bylo v právo upřiemého…panstvie ArchČ 10,281 (1480) ║ jižto [dceru otec] v jeden čas u pacholíkové rúcho promyenyw (-e- nadeps.) PasMuzA 271 mutavit habitum filiae převléknuv (pod. BiblOl Gn 41,14); bohu se poručichu, zpievajíce Kyrieleison a promienugice [to] Kristeleison BawArn 4031 střídajíce to s Kriste eleison; lidé spieše promyenye ve zlé úmysl nežli v dobré ŠtítKlem 91b uskuteční jako zlo; já sem je [knihy]…z latinské řěči v němečskú řěč promyeṅil CestMandA 157b přeložil (pod. MatHom 70) ♦ proměniti jinak co zachovat se jinak v čem: jinak toho [tj. službu paní] nepromienym, radějšeť já smrt podstúpím Pís Třeboň, SA A 7,140a; pakli bychom to jinak proměnili ArchČ 1,393 (1403); toho lidé jinak neproměnie, než jakž já tobě píši ListářRožmb 2,193 (1442); již jinák neproměním, než že k tomu sjezdu pojedu t. 4,1 (1449); aj toť jsem hotovějí umříti, než to jinak promienim PasTisk D10b; nebť bych to nerad jinak proměnil, než což jsem řekl ArchČ 14,60 (1452) ║ co skrze něho státi se má, jinak to promienieno nebude SolfA 93b jinak se nestane p. proměniti, proměňovati, proměňávati v. proměniti

II. sloveso s jedním objektem

1. koho/co vyměnit za jiné(ho) téhož druhu, ipf. též měnit; [nevyhovující ap.] nahradit jiným; [peníze] proměnit, směnit: všickni jako rúcho zvetšějí a jako zakryvadlo promienyſſ ŽaltWittb 101,27 (změníš BiblPraž) mutabis; menšieho úřada komorníka, ač chce, netřěba promyenowaty RožmbA 60, pod. pf. t. 59; múřěnín nemuož své kuožě promyenyty Vít 46a; promyenyl li jest lid bohy své Pror Jr 2,11 (změnil BiblLit); jenž [„kupec“] penieze promyenyge rozličné MatHom 23; promyenyw rúcho tělestné, zkvetl jest <u> věčný krásě t. 386; aby neslušelo…zbožie svého…zápisem promyeniti MajCarA 42 permutare; starý zkaziti a list nový té výpovědi udělati…, aby JMt sám přítomně ráčil ten list proměniti ArchČ 3,276 (1411); svého úředníka…proměniti t. 6,400 (1421); namoč je [okuje] v octě…, na každý den vocet proměňuge Apat 37a, pod. pf. t. 207b; takúž formú muožeš každé ubrmanstvie psáti, promienuge pře ProkArs 173b; umře li pán nebo bude promyenyen PrávŠvábA 105b verwandelst; „Chceš li proměniti který groš?“ A tu dal [dotázaný] mu za 2 groše haléřóv ArchČ 37,1663 (1455); dva [prsteny] proměnil [při vracení] Půh 5,390 (1482) ║ druhý hrazský komorník, jenž bude promyenen, ten sžeň póhon RožmbA 59 jenž ho vystřídá; Israhel někdy syn, ale my psi. Ale podle rozličenství viery jména jsú promyenyena MatHom 259 jsou navzájem zaměněna; jméno proměnil a řekl místo Jindřicha Jaroslav Půh 3,176 (1437) nedopatřením zaměnil (pod. LékKřišť 75a; v. též proměňenie 1) ♦ p. proměniti, rúcho n. oblečenie ap. (své, na sobě ap.) převléknout se, přestrojit se: chudý rúcho promieniw, druhé dnes…almužnu béře PasMuzA 123 mutato habitu; jedno po druhém rúcho na kvasiech divnú proměnú…ustavičně promyenygi na sobě JeronM 11b; očisťte a promiente vaše rúcho BiblOl Gn 35,2 (změňte ~Praž); Saul promienyw oděv a vzem na sě jiné rúcho t. 1 Rg 28,8 (změniv ~Praž); rúcho promienyla jako vdova ŠtítAlžb 466a; promieniw sobě rúcho…, i utekl jest AlexPovB 234; v. též oblečenie 3 ║ promyenyw [císař] královský oděv, vzal oděnie GestaB 115a verchert tj. svléknuv

2. co [místo, stav ap.] (z)měnit, opustit co dosavadního a zaujmout jiné: ježto [příbytky] jest popsal Mojžieš podlé stanových miest, ješto podlé přikázanie promyenowachu hospodinova BiblOl Nu 33,2 (měniechu ~Pad, když se hýbali s miesta ~Praž) mutabant; že sě chce túlati, stav promieniti nebo bydlo ŠtítMuz 113b; když kto z čeledi umře neb hospodu promyeny CestMil 96a, pod. LékKřišť 189a; utieká [kněz] nepromieṅvge miesta, ale nedada pomoci HusPostH 79a; ta strana [zlomené lebky], kteráž viece miesto své promienila jest aneb zhuoru aneb doluov LékRhaz 23; úmysl dobrý stav svuoj proměniti, svět opustiti a do zákona jíti ListářPlz 2,403 (1499) ♦ p. proměniti, proměňovati stav svój (vdovský) jur. a admin. přestat být podle práva vdovou; čím [sňatkem] znovu se provdat: pakli by stav svého vdovstvie proměnila [vdova] CJM 4/1,167 (1378); vdova svój stav promyeny, když po smrti muže svého po rocě dietě má DubA 13a; dokudž by svého stavu vdovského nepromienyla [Anna] PrávOpav 2,16 (1431); trojím obyčejem vdova stav svuoj promieniuge:…třetie, když věno své ne dětem svým zapíše VšehK 139b; až do smrti stavu svého neproměnivši ArchČ 37,407 (1456); pakli by jse vdala a svuoj stav vdovský proměnila t. 15,556 (1459; pleon.); dokudž by stavu svého vdovského vdáním svým neproměnila t. 18,316 (1500)

3. pf., ojed. ipf. co [chování, vůli ap.] upustit od čeho, vzdát se čeho; [chování] zanechat čeho; [činnost] ustat v čem; [nežádoucího] zbavit se čeho; [zamýšlené] neuskutečnit co: by sstál v té mysli dobrotě, jušto jest promienyl pro tě AlxB 264; nikak toho [držení stopy zvířete slídič] nepromeny…, však teče, až ho dosiehne AlxV 2323; své pokory nepromyenyl [sv. Prokop] HradProk 4a; tohoť [tj. ochoty] nepromieni nikoli TristB 62a; svého obyčeje nepromienil t. 122b; mezi tolik mukami…své vuole sem nepromyenyl Aug 25b, pod. HusPostH 89a; jemu [císaři] obého nelze promieniti, totiž lakomstvie ani starosti GuallCtnostM 37b mutare; promienil [Alexander] hněv svój BurleyMudrC 200a; neproměnie li úmyslu, snad přijedú ArchČ 2,431 (1446); ani vuole, ani úmysla, ani života hřešícieho sú nepromienili ChelčSíť 194b; vieru k bohu promienil RokLukA 345a ║ ješto nikda života nepromienugi ani viery od něho TobB 306 (~U; Tob 2,18: nepromienie BiblLit, nezrušují ~Praž; kalk) numquam mutant ab eo nemění

4. pf. [o neživém] co [žádoucí vlastnost] pozbýt čeho, ztratit co: tehdy…se zatmělo, slunce svou krásu bylo proměnilo HusSvátTN 161a; ratolesti palmové…nikdy zelenosti své nepromienie VýklŠal 100a nunquam…amitentes; také pitie nepromieni své vuoně, ktož jej [bedrník] v pitie vloží LékFrantA 115b

5. co změnit nežádoucím způsobem co, způsobit nenáležitou změnu čeho; [abstraktní] porušit; [mravy ap.] zkazit; [tvář] zeškaredit; [text ap.] zkomolit, překroutit: tělo mé promienyeno jest ot oleje ŽaltKlem 108,24 (proměnilo sě jest ~Wittb, změnilo sě jest BiblPad) immutata est; tak sě…stává, že čest nravy promienawa AlxH 233 (promenyewa ~V); nebo promyenugi [pokrytci] tváři své, aby vidíni byli od lidí postníci EvOl 221a (Mt 6,16: v. ošěřězěti), pod. BiblOl Sir 12,19 commutabit; ještoť [čarodějka] lidskú mysl promyenyge a svými čáry všěcky k bludu připravuje PasMuzA 106; mezě zemské promyenyge [král] ComestC 112a transmutat; Nepromienug mého veselé BawArn 5545 verfromet; isti ti variant promyenygi řeč kazie cassant KlarGlosA 18 (Proemium), pod. VýklŠal 4b; promienil [otec] mi mzdu desětkrát BiblOl Gn 31,7 (změnil ~Praž; v. oklamati 4) mutavit; by promyenyno srdce faraonovo…na lid t. Ex 14,5 (v. proměniti sě 7); póhon proměnil [farář] a tak nežaloval, jakož stojí Půh 2,515 (1417), pod. ArchČ 4,550 (1454); žeť sem křivdu učinil promieniw písma tvá ChelčBisk 2b; když ujímají, přidávají nebo promieṅugi [služebníci Antikristovi] při písmiech zákona božieho KorMan 54a; aby posel nepromienil rozkázanie [posílají se dopisy] ProkArs 183a ║ musi [Alexander] sě vrátiti opět, kak bě přič přěd sě pomienil, by byl toho nepromyenyl [svou zprávou] posel AlxV 2220 kdyby to byl nezmařil; poňadž dýšeš na světě, nedaj sebe na tom promyeniti ižádnému člověku BiblDrážď Sir 33,21 o to se připravit; promieniewal usta svá před nimi [služebníky David] BiblPad 1 Rg 21,13 (škeřě ~Ol, přetvořil sobě jinak ~Praž) tj. pitvořil se

6. pf. co [závazného] porušit, nedodržet, nezachovat; [přikázání ap.] přestoupit: přisáhl hospodin a nepromieny toho BiblDrážď Hb 7,21; farao slib svój promyeny a židóv nepropusti ComestC 58b permutavit; jejie [nevěsty] země obyčeje nepromieniſs TristB 47a verkeren, pod. BiblOl Gn 34,22; člověk, jenž by promyenyl to přikázanie BiblOl 1 Esd 6,11 (by přestúpil ~Praž) mutaverit; aby všelikého ustavenie [králova]…nebylo lzě promienyti t. Dn 6,15 (změniti ~Praž) immutari; král nebeský někdy promyeny svój slib na hřiešných lidech, když sě pokají AlbRájA 21b; tu radu sú promyenyly [farizeové] LyraMat 163a; kdyby…řečená smlúva byla kterak proměněna aneb nezdržána ArchČ 15,292 (1413); toho [slibu] jest nezdržel, a tak přísahu promienil HilRožmb 16b

7. co [platného] zrušit, učinit neplatným; [svůj výrok ap.] odvolat, vzít zpět: porušiv [Alexander] všě prvnie slova…, promeny všě lepšie práva AlxV 1934; jakž první den ustaveno [Bohem], tak nebude promenyeno t. 2399, pod. BiblOl 2 Mach 4,11 amotis his; všeckno ruší, všeckno promyeny PasMuzA 7 (sr. Dn 8,24) vastabit; inhed súd svój, ježto byl propověděl, promyenyl JeronM 21a mutaret; pevno jest [tj. daný stav] a promienieno nemuož býti OrlojB 36b; některá práva nehodná promyenyowaty a dobrá ustavovati ŠtítKlem 83b; jižť svého [tj. knížecího] slova nepromienim BruncBaw 2a; nota verbum Dei est causa (kořen gl.) verum constitutiva et permutativa (ustanovuje a promienuge marg.) Kor Muz XIV E 7,141b ║ chci promyenyti [tj. potopou] to, co sem učinil ComestC 15b (sr. Gn 6,7) zničit. – Sr. otvolati 5, potlačiti 6

8. co/koho (v čem [vzhledu n. chování] ap. čím) změnit co/koho, způsobit změnu čeho/koho (pokud jde o co): mutet ergo vitam (promeni život gl.), qui vult vitam accipere GlosOpat 202b; to [tj. údaj jiné kroniky] jest mú volí nepromyenyeno DalC předml. 42; učiň ze mne, co chceš, mne u vieře nepromieniſſ PasMuzA 134; zdali sem sě byl promienil oniem neb tiemto [rouchem]? OtcB 62b; Promieṅ [Bože] naše smutné časy BawEzop 1081; modlitbu dokonajě, promyeny hlas, a die výše ŘádKorA 47a; pakli barva vlasóv nebyla by promyenyena BiblOl Lv 13,26 (nenie změněna ~Praž) non fuerit immutatus; promienyl jej [Saula] jest hospodin jiným srdcem t. 1 Rg 10,9; neboť mě jest slunce u barvě promienylo t. Ct 1,5 (v. opáliti 3); ani pro veselé, ani pro žalost mysli promyenyty AlbRájA 51b; tvář…jeho [zemřelého] v ničemž nebieše promieniena PovOl 274a; věz, že krmě promienugi vodu [tj. moč] LékFrantA 27a; list tento má mezi námi v táž slova obnoven a proměněn býti ArchČ 4,374 (1419) přepsán; jiní světí věc podstatnú při svátosti oltářní bez proměny zachovávali…, případnú pak věc promienili KorMan 101a; aby proměnily [„lektvaře“] oud neb posílily Apat 15a alterent — relig.: všichni zajisté z mrtvých vstanem, ale ne všichni budem promyenyeny BiblDrážď 1 C 15,51 (se změníme ~Lit) non…immutabimur; ktož tě [tj. Boha] jie…, všeho jeho promyenyges, aby tvú účastností bohem byl JeronM 29b transmutas ║ nic nenie [dítě – dědic] promyenyen od sluhy, jsa pánem všěch EvOl 98b (G 4,1: rozjednán BiblDrážď, rozdělen ~Lit, nenie rozdielu ~Ol, nic se nedělí ~Praž) nihil differt v ničem se neliší; jeho [rytce] snaženstvie promienyge písmo na stěnách BiblOl Sir 38,27 variat způsobuje rozmanitost písma; nediv sě, ač též slovo v rozličných výkladech bude promyenyeno VýklHebrL 221a commutetur bude pokaždé mít jiný smysl; nepromieni li Vaše Velebnost, snědíť [dvořané] i Poděbrady ŽídSpráv 78 tj. nezakročí-li; poněvadž znamenitě ruka proměněna jest…, a ten to zná, ktož to poručenství psal, že o písaři nic [takového] nepsal Půh 5,238 (1491) zřetelně je to psáno jinou rukou

9. [o neživém] co [vlastnost] („své“) změnit co svého, změnit se, pokud jde o co: když…vlasové promyenouali by viděnie BiblOl Lv 13,10 (promienila by ~Pad, se měnie ~Praž) mutaverit; ten [kámen] při jedu promieny svú barvu, že jenž jest čern, bude rozličné barvy Lapid 164b; bledost vody promyenyla jest vóni, davši z sebe víno GlosSed 74a; aby od studenosti ani od horkosti svého kštaltu nepromienila [moč] LékFrantA 25b

10. relig. pf. koho/co obrátit působení koho/čeho daným směrem (podle lat.): (A) k čemu [činnosti] obrátit, přivést; (B) ot čeho [chování ap.] odvrátit od čeho, přimět k zanechání čeho: A: sprostnost lidskú k nalezení měr i vah promeny [Kain] ComestC 13b permutavit; dlúhú modlitbú byl by promyenyenyen (m. -myenyen) k učinění [opaku Bůh] LyraMat 44a mutaretur. Sr. obrátiti II/1 — B: dávaje jim čas a miesto, jímž by sě mohli promienyti ot své zlosti BiblOl Sap 12,20 mutari; jehožto [Jana] od jeho pravého stavu žádná věc [tj. hněv, protivenství] promienyty nemožieše MatHom 172 inflectebat; srdce jeho od člověčenstvie promienieno buď BřezSnářM 9b. Sr. obrátiti II/3, otvrátiti 3

11. pf. co [nežádoucího] odstranit, potlačit co, změnou znemožnit působení čeho: boha sklonila jest [pokora] k vuoli a člověčí promyenyla žádost Frant 41b immutaret; to víno promieny a zhasí všechny škodlivé věci ŠtěpMuz 56; on [Duch sv.] móž proḿeniti a opraviti a v novotu jich vetchost uvésti ChelčPost 164b. – Sr. potlačiti 6

Sr. porušiti. – Někdy nesnadno rozlišit I a II s volným určením způsobu, zvl. I/3 a II/6 (že sme nětco jinak obyčeje promėnili AktaBratr 1,1b) nebo I/3 a II/8 (promyenye [lid v kostele] hlas v jinú notu ŠtítSvátA 139a)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


proměniti, -ňu, -níš dok. (co zač) vyměnit, směnit; (koho za koho) zaměnit; nahradit; (co več) proměnit, změnit; obměnit, pozměnit: jakož múřěnín nemuož své kuože proměniti; (co) upustit od čeho; (slib ap.) zrušit, nedodržet: své přísahy nemuóž proměniti; (co) zkreslit, překroutit; proměniti(v co) proměnit se, změnit se; (v co, v čem) převléci se, přestrojit se; (v čem, na čem) pozbýt něčeho; pominout, zaniknout: dřéve by sě mohlo nebe i země proměniti než slova má
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


proměniti dok. = zaměniti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).