proliti | StčS | MSS |

proliti, -ľú, -lé, pozd. -liju, -lije, proléti, -leju, -leje pf. (ipf. prolévati, -aju, -á); k líti

1. co [obsaženého v těle], ojed. koho (skrzě co, z čeho) vypustit, nechat se vyřinout, zvl. ze sebe; [slzy] vyronit: pro ňešto [zrazení Jidáš] své droby prolil LegApŠ 60; aby s pláčem slzy prolila [Maří Magdaléna] HradMagd 30a; pro ty všě prameny z těla, co s jich prolyl z svého těla UmučRoud 1110; proč tak daremné slzy prolewaſſ? JeronM 5a, pod. ŠtítSvátA 28b; proli krev jeho [živočicha] a zakuť ji v zemi BiblOl Lv 17,13 (vycediž ~Praž) fundat; jako had jed prolewagi [milovnice] OrlojK 362 (fig.) diffundunt; zkrze břich prolit jest, t. narodil se…syn boží HymnUKA 89a; by byl…jedu z srdce tak neprolil [Zikmund] Budyš 20b; diffundere proliti SlovKlem 12a relig. fig. (o citovém projevu): Prolewayu přěd ním [Bohem] modlitvu mú ŽaltWittb 141,3 (vyľú ~Klem, vylévaji ~Kap) effundo; prolyte přěd ním [Bohem] srdce vaše ŽaltPod 61,9 (vylíte ~Wittb); když proleſſ lačnému duši svú BiblDrážď Is 58,10 (vydáš EvOl, vyléš BiblLit); přestaň proleuati pláč HymnUKA 87b fundere ♦ p. proliti, proléti, prolévati (svú) krev (pro koho/co, za koho) prolít svou krev jako oběť mučení n. vraždy, zvl. obětavě zemřít (za koho/co): ty s prolil tvú kre<v> pro ny LyrDuch 73; aby kto proň [tj. místo něho] svú krev prolyl AlxBM 316; nevinně svú krev prolil [poslední Přemyslovec] LegJidM 22; jenž [má krev] za mnohé prolita bude EvOl 252b (Mc 14,24: vylita BiblLit) effundetur; svú krev pro vieru prolewagycz [světci] PasMuzA 318; rozpat [Kristus na kříži] pro všeho světa hřiešné svú svatú krev prolewa KristA 26a; ne každý prole krve pro mé jmě ŠtítBrigP 62b; jenž [Kristus krev] na svatém kříži za mě…pěti potoky z svého svatého těla ráčil hojně proliti GestaB 25b fudit; pro Krista svou krev proléwati JakSpasT 187b; abychom i my své hříšné krve nelitovali pro jeho pravdu proliti a svých hrdel nasaditi ArchČ 20,562 (1469) ♦ p. proliti, proléti, prolévati krev (čí, jakou) zločinně prolít cizí krev někoho, zvl. zabitím, zavraždit koho; bez určení spáchat krveprolití: prolily [modloslužebníci] krev nevinnú ŽaltWittb 105,38 (vylili sú BiblPad, vylévali sú ~Praž) effuderunt; že bych tvé krve…neprolil DalH 30,44; jehož [Krista] Židé umučili, jeho svatú krev prolyly LegJiřB 517; nezabíjejme ho [Josefa] a krvi jeho neprolewayme ComestC 42b; aby nižádného člověka některak krev nadarmo sě neprolyla PulkB 27; ani krve nevinné prolete Pror Jr 7,6 (vylévati budete BiblPad, vyléte ~Praž); aby utekl do nich [chrámů], ktož prole krev BiblOl Nu 35,6 (by zabil ~Praž) fuderit; mnohú si krev prolil t. 1 Par 22,8 (vyléval ~Praž); korčenie rychle prolewa krev t. Sir 28,13 (vyléť ~Praž); ruka krvavá, t. vražedlná, člověčie krev prolewagicze TkadlA 39b; aby neprolewal krve lidské BurleyMudrC 196b, pod. pf. ArchČ 4,144 (1467); což se mordy křesťanské krve prolee KorMan 5b; jižto [soudcové] súdem nevinnú krev prolewagi ŽídSpráv 96

2. co [tekutinu] (kde, kam) vylít, rozlít, litím vypustit (kam); bibl. fig. [hněv, ducha ap.] (na koho/co) seslat: jako voda prolit sem ŽaltWittb 21,15 (rozprolit BiblOl, vylit ~Lit; fig.) effusus sum; aby přišla na vy všeliká krev pravá…, jež jest prolyta na zemi EvSeit 140a (Mt 23,35: vylita BiblLit); tato žena, proliwſſy tuto mast na mé tělo BiblDrážď Mt 26,12 (pustivši EvOl, vylivši BiblPraž) mittens; proli [kněz] zbytečnú krev k základóm jeho [oltáře] BiblOl Lv 8,15 (vylil je ~Praž) fudit; jižto [krev] proleſs jako vodu na zemi t. Dt 12,16 (vyléš ~Pad, vycedíš ~Praž); krev jeho [telete obětující] proleuagice okolo oltáře BiblLit Lv 1,5 (v. politi 1); prolyl ji [vodu David] v obět bohu ŠtítSvátA 228b (2 Rg 23,16: v. obětovati 2); tu polévku…prolegy před modlami CestMil 51a diffundunt ║ Proly meč i zahraď proti těm, již mě honie ŽaltPod 34,3 (vylí ~Klem, vytřes ~Wittb, vychrč ~Kap, vytřiž BiblOl, vytrhni ~Lit) effunde vytas bibl. fig.: Proli na ně [nepřátele] hněv tvój ŽaltPod 68,25 (vylí ~Wittb); prolewa [Bůh] svój hněv podlé svého milosrdenstvie BiblDrážď Sir 16,12 (vylévá ~Praž); prolij na ně zlé své t. Jr 14,16 (pošli ~Ol, vylém ~Pad); prolem ducha svého na všeliký národ t. 2,17 (vyleji EvOl), pod. Pror Is 44,3; prolil ji [moudrost Bůh] na všěcky své skutky BiblOl Sir 1,10 (vylil ~Lit)

3. co čím [tekutinou] prolít, provlhčit něčím vylitým; dolož. jen v pas.; fig. [citem ap.] prodchnout, naplnit: má seděti v chladném miestě, ješto vrbím…prostláno a vodú dobře prolito, aby jemu horkost nemohla škoditi LékFrantA 38a fig.: skrze takové běhy všecka láska bratrská vražedlnú krvavostí jest prolita ChelčSíť 129a; již nynie všecka prolita jest [Matka boží] nevýmluvnú radostí RokPostK 404b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


proliti, -ľu, -léš dok. (co) prolít; vylít, rozlít; vypustit (ze sebe), vyronit; přijít (oč); (co na koho) seslat co na koho, zahrnout koho čím; prosáknout, naplnit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).