projěti | StčS |

projěti, -jědu, -jěde pf. (ipf. projiežděti, -ěju, -ie); k jěti

1. co, skrzě/přěs co, čím, kudy (kam), ojed. koho projet co n. čím, jízdou (na koni, voze, lodi) se přemístit na druhou stranu čeho, zvl. přes nějakou překážku: progied Samariam, jede [Judas] do Azota ComestC 261a (progiew ~K) pertransiens; dřéve než skálu progedu [Arnoštovi lidé], jedna světlost jim se zjevi BawArn 4051; vojsko progede [Arnošt] pohanské…Když pohany rozrazichu t. 5206; když skrze ty hrady progedeṡ TandBaw 573; s koráby tripolskými vraty mořskými progiel [Demetrius] k jedněm jistým miestóm BiblOl 2 Mach 14,1; skrze ně [ukrutné kmeny] nesnadně muož člověk progieti CestMandA 213b; nikoli neprogedem přes ty hory a lesy pomeznie bez znamenité puotky CestJar 5; ktož by jel okolo města…, pakli by projel neb prohnal [dobytek] a nedal mýta ListářPlz 2,93 (1462); že sú mýto projeli a majta nedali ArchČ 21,198 (1478); aby on…v tom jezu diery jedné, což by s loďkú mohlo projeto býti,…pozuostavil a po všeckny časy budúcí svobodnú každému sem i tam projížděti t. 8,493 (1483) ║ Břěcislav až právě do toho města [Hnězdna]…progel PulkB 54 transiens tažením pronikl; aby se žádný s žádným statkem neprokrádal ani kterak projiežděl, leč by prvé…ungelt dal ArchČ 18,224 (1500) neobjížděl místo vybírání mýta p. projěti, projiežděti mýto n. clo (čí komu) projet mýtem n. mýtu podléhající oblastí bez zaplacení mýtného (patřícího komu), zvl. objetím stanoviště výběrčího: že by naši neobyčejnými cestami, ještoť prvě jezděno nenie, jeli a tady projieždiece mýta ListářRožmb 3,297 (1448); byť vám neb komu jinému neobyčejnými cestami jedúc mýta spravedlivá projéžděti měli ArchČ 14,48 (1449); ktož mostové clo anebo vodné progede…, ten má za ně čtyřikrát viece dáti PrávŠvábA 106b hin vueret, pod. ipf. ArchČ 10,463 (1493); úředníka mého…odtiskli od vozuov se zbožím, kteréžto mýto v Brodě projeli Půh 4,375 (1464); neb jsú mýto spravedlivé VMti svévolně projeli, i prvé jsú mnohokrát projiežděli ArchČ 21,383 (1473); lidé jeho mýto mé jezdíc do Hradišče mocí mi projížděli Půh 6,62 (1480) ○ projetie, projiežděnie n.: úředníci moji dva drajlinky vína pro projetie mýta vzali ArchČ 14,63 (1454–8), pod. t. 21,379 (1473); pro…pych svévolný majta projiezděnie t. 8,118 (1473); žeť se VMti…křivda děje mýta projiežděniem t. 21,383 (1473) ║ aby VMti lidé také neobyčejnými cestami mimo naše město nejezdili a nám práv našich neprojezdili ListářRožmb 3,297 (1448) tj. neobcházeli; hlediec v tom [vrácení zabavené soli] viece na mne nežli na jeho nerozum, skrze kterýž se jest zavedl, ten statek projev ArchČ 10,79 (1497) pozbyv projetím mýta bez zaplacení

2. pf. (kam kudy ap. jak [bezpečně]) projet nebezpečným územím: na Tábor dovésti…i provoditi [vozy a lidi] tak, aby bezpečně projeti i projíti mohli [všichni] ListářRožmb 1,190 (1435); ku kterémužto [„roku“] služebníci moji se mnú bezpečnějie projedú t. 3,324 (1448); kudy bychom bezpečně mohli progeti do Frankrejchu CestJar 5; račte mě opatřiti, abych měl s kým projeti, nebť jest od nás do Tejna jeti jako očistec proskočiti ArchČ 10,27 (1479); odtud potom aby s lidmi některak projel t. 6,67 (1485); tudy bude moci bezpečně projeti, kudyž jest jel [a byl přepaden] t. 10,463 (1493) ║ projevše [pacholci s vozem do Brna] za námi, hned sme střiebra hledali NaučBrn 124 dojevše

3. pf. co [země] projet, procestovat, sjezdit co, jízdou navštívit četná místa v čem: progel sem mnoho zemí a ostrovóv a jel sem skrze Turky CestMandA 158a; projel si, pane, mnohé země ArchČ 6,118 (1467)

4. ipf. co [koně] projíždět, krátkými rozjezdy připravovat k běhu: koně své projížděli [Němci před bitvou] PísHusit 161

K projěti statek (1) v. I. Němec, NŘ 47,61

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).