projíti | StčS | MSS |

projíti, -jdu, -jde pf. (ipf. procházěti, -ěju, -ie, prochoditi, -źu, -dí); k jíti

I. sloveso s přímým předmětem

1. [o živém] skrzě co, čím, co/koho, kudy projít co n. čím (též mezi kým), chůzí se přemístit na druhou stranu čeho, zvl. přes nějakou překážku: Proſli sme skrzě oheň a vodu ŽaltKlem 65,12 (přěšli smy ~Wittb, šli sme BiblPad, brali sme se ~Praž) transivimus; chcu tu strast [tj. porod] vzvěděti…hi chcu progity tú cěstú LegApD 1b 9 (v obr.); snáze jest velblúdu progity skrzě dieru jehelnú BiblDrážď Mt 19,24; jmajíce biskupa velikého, jenžto proſſel nebesa t. Hb 4,14 (prorazil EvOl, jest prostúpil BiblPad, pronikl ~Praž) penetravit; pokora sama, ta jě [ďábelská osidla] progde OtcB 79b (fig.) pertransit; nemožiechu skrzě ni [branku velbloudi] progity pro břěmena, ale když složiechu břěmena, tehdy prochaziechu ComestC 311a; on [Kristus] mocí božskú proſſel jě [židy] LyraMat 29a per medium…ibat; oni [Židé] proſſly je [moře] suchú nohú ŠtítSvátA 177b; vrata široká, jimiž bez zavazenie…velblúd neb vuoz progde HusDcerkaM 208b; spravedlivý jest [řád], protože volně prochazegie [lidé] po svých cestách zřiezením těch zákonuov ChelčSíť 42a; meč neprogde krajiny vaše AktaBratr 1,193a (Lv 26,6: nepuojdeť skrze zemi vaši BiblPraž; fig.); když proſſli vojsko BiblPraž 1 Rg 26,13 (otjide…na stranu ~Ol, přejide…v stranu ~Pad); procházie [nepřítel], kudy měli lidi vésti ArchČ 1,326 (1470) — fig. o Kristově narození: kterú [P. Marii] král, t. buoh, proſſiel jest i ostává zavřená jako byla HymnUKA 20a; že by syn boží…proſſel život Panny Marie ChelčPost 166b, pod. RokJanB 32b — fig. o zakušení něčeho: vojsko jeho [Kristovo] nemóž jinak vítězstva jmieti, jen smrt progda ŠtítSvátA 33b; musíme progijty vše hubenstvo t. 77b ║ že mohú [hříšníci] progiti pod nimi [„zákony“] ve všech žádostech ChelčOl 156a tj. obejít se p. projíti, procházěti, prochoditi mýto (komu) projít mýtem bez zaplacení mýtného (patřícího komu): a to pánu našemu i…městu…mýto spravedlivé procházejí [vaši soumaři] ArchČ 21,366 (1470 ?); jestliže by kto šel a…mýto spraviti chtěl, nemá jemu brán býti statek jeho, leč by mýto prošel Půh 5,97 (1484). Sr. projěti 1

2. [o osobě] co, skrzě co ap. [rozlehlého] projít křížem krážem co, chůzí navštívit četná místa v čem: měl sem žádost vešken svět progiti, abych tě uzřel VeronS 117a; vyšed Jesus prochazieſſe Jericho EvBeneš 80b (L 19,1: prochodieſſe BiblOl, přechodieše ~Lit, prochodieše sě po Jericho ~Drážď, jdieše přes Jericho ~Pad, chodieše skrzě Jericho EvSeit, bral se BiblPraž) perambulabat; budú okolo choditi prochazegic zemi BiblLit Ez 39,15 (zchozijíc ~Ol, přecházejíc ~Pad) peragrantes; svěť dome judský hody tvé…, neb se nepokusí viece, aby proſel v tobě Belial t. Na 1,15 (proſſel skrze tě ~Praž, přechodil ~Ol) pertranseat; ješto prochasyete domy, řkúce, jest li tu která pěkná HusBetl 2,85 (sr. 2 T 3,6); král Alexander Veliký…proſſel jest krajiny všeho světa ŽídSpráv 317; v. též obchoditi 1 ║ ani měl [sv. Prokop] s kým pomluviti…, ani prochoditi Prokop 139b procházet se

3. co/koho, skrzě co, čím, kudy [hmotným prostředím n. otvorem] (kam) projít, proniknout čím n. kým naskrz, popř. dovnitř; pf. [o meči ap.] proklát co/koho: až na šlojieřík prochazieſſe [krev skrz plášť] PasMuzA 206; jakžto slunečný poprslek skrzě stklo prochazye, nic stkla neproražijě PasKlemA 194b; proydu ji [cizoložnici] vody klaté a…zhnije lóno BiblOl Nu 5,27 (rozejdeť se po nie ~Praž) pertransibunt; zlato…i vše, což móž plamenem progiti, ohněm bude očištěno t. Nu 31,23 (jíti skrze plameny ~Pad) transire; meč…progde tvá boky, a zaklán jsa…, padneš t. Jdt 6,4 (protknú mečem ~Praž); jako by zlatých strún množstvie…ušlechtilými <prstky> prochazelo TrojK 140a procházelo mezi prsty; ješto [rána] by obě straně [žaludku] proſſla LékRhaz 135; horkostí prochodi a proniká [olej] LékSalM 572 (elipsa předm.) penetrat; což by ta réva mohla progity tú děrú ŠtěpMuz 33; kudyž přednie kolesa vešla, proſſla by i poslednie KorMan 60b; každé podnebí [pícky] má býti tenké, aby horkost mohla progiti AlchAnt 79a obrazně o pocitu bolesti ap.: tvú duši proyde meč jeho [Kristův] EvRajhr 107b (L 2,35: prorazí ~Praž, pronikne BiblPraž) pertransibit, pod. ŽaltWittb 104,18; tvú samú duši proyde ostrý meč bolesti ComestC 282a (sr. L 2,35) ○ procházějúcí adj. (též s elipsou určení): živ jest hlahol boží…a prochazegyczy [více] každého meče tísařova EvOl 104a (Hb 4,12: v. próchodivý; fig.) penetrabilior; ostrost [třtin] jest tak tvrdá jako trn a tak prochazegiczy ComestC 335b penetrativa; žilky tady prochazegice bývají porušeny LékSalM 744 ║ kroci její [svůdné ženy] prochaziegi do pekla BiblOl Pr 5,5 (p<r>orážejí ~Pad, pronikují ~Praž) penetrant tj. vedou; mlýniště…pravým trhem prošlo jest skrze ruce mnohých ArchČ 8,492 (1483) tj. často změnilo majitele. – Sr. probósti

4. [o slovech ap.] co, do čeho [do lidského nitra] proniknout, vniknout, dostat se kam, zvl. přes odpor: slova klevetivého…prochazyegy až do vnitřka břicha BiblDrážď Pr 18,8 (přicházějí ~Pad, pronikají ~Praž) perveniunt; jižto [milost] až do vnitřností srdcě tvého progyty kaž ŘádKorA 44b; slova vrtrákóv…prochaziegy váhu srdečnú BiblOl Pr 26,22 (pronikají ~Praž); modlitba spravedlného nebesa prorážie a prochody AlbRájC 103b (sr. Sir 35,21) penetrat, pod. KrčínHrad 9b; neobměkči [král] srdce svého, neda jeho progyty pravdě ŠtítBarlB 136

5. pf. [o citu] co [srdce] prostoupit, zcela proniknout, naplnit: také libosti progidu smysl i srdce toho zlého [císaře], že…da jim všěm [mistrům] vítanie LegKat 1483; Proſyed [hřích] jejie srdce blažně UmučRoud 378; jehož srdce ižádný hněv neproide ani vejde AlbRájK 135

6. koho/co, čeho [skrytého, neznámého] rozumem n. smysly proniknout, prozkoumáním poznat; [člověka] prohlédnout: chudý múdrý proyde jej [boháče] BiblDrážď Pr 28,11 (zkusí ~Lit, zeptá sě ~Pad) scrutabitur; ižádný ze všěch otcuov svatých nebyl proſſel tak právě ani tak úplně všeho uměnie OtcB 36b penetravisse; mysli přemietanie…prochazie tajné věci, až i nalezne pravdu ŠtítMuz 131b; kak jest nelzě zjadati produvcz súdóv jeho [Boha] ŠtítBarlB 94 (sr. R 11,33); ona [moudrost boží] proniká neb prochazie jeho [ďábla] a chytrá přikrytie ChelčBoj 383a; ostře prochazie [boží řeč] všecky tajnosti t. 417b, pod. pf. ŠtítBarlB 48; aby proſſel [Antikrist] všecka svědomí a vyzvěděl všecky tajnosti lidské ChelčKap 219a ║ takoví následovníci Kristovi od bohatých kacieřuov rozličně…sužováni bývají, zrazováni, tazováni pod přísahú, prochazeni v tajných věcech ChelčPost 157a vyslýcháni o tajných věcech

Sr. proniknúti, proskočiti

II. sloveso bez přímého předmětu

1. pf. [o osobě] kam projít, proniknout nějakým prostředím: nedadúce jemu [nesenému do nebe] progiti OtcB 198b transitum; řídký jest, ješto by proſſel, by neupadl jim [houfům] v ruce CestMil 18a pertransiens; ač jimi [štolami] pilnější těžaři v tom času mohli by dále progiti PrávHorS 141b processisse postoupit; aby bezpečně projeti i projíti mohli [všichni] ListářRožmb 1,190 (1435; v. projěti 2); abychom bez škody k vám projieti mohli ArchČ 21,210 (1482) ║ věda [moudrý člověk], kdy zač přijieti, věda, kdy progiti a kterak oblevici TkadlA 19b překonat překážku (odpor); processissent sešla vel proſſla [Zachariáš a Alžběta] VýklKruml 250a (L 1,7: v. proběhnúti 1) tj. dosáhli pokročilého věku

2. [o věci ap.] odkud (kam) vyjít; ipf. směřovat z nějakého svého východiska: chovaj srdcě tvého, neb z něho život prochazye BiblDrážď Pr 4,23 (pocházie ~Ol, pochodí ~Lit) procedit pochází; by to věrné požehnání na cě z mého srdce proſſlo RadaOtcP 37 (pošlo ~K, ~M); procedentes prochoditi VýklKruml 17b (Ex 25,35: pocházějíce z prostřědka jednoho BiblOl, vycházejíce ~Praž) ○ prochodiecí adj.: procedentia prochodiczi MamKapR 16b (Ex 25,31: z něho [svícnu] vycházějíc BiblOl, pocházejície ~Praž) ║ navracuje sě [hranice] proti východu sluncě…a prochazie až do Zabulona BiblPad Jos 19,27 (přijde ~Ol) pertransit vede

3. [o nové zprávě] rozšířit se, vejít v širší známost: takž ty noviny progdu a ve všecky země dojdú BawArn 5476; v jiných zemích o nich novina prochodila v té…slovutnosti PulkN 1a; prochazieẛe řeč viece o něm [Ježíšovi] BiblLit L 5,15 (rozcházieše sě ~Drážď rozhlašovala se ~Praž) perambulabat; jakž by to [svěřené tajemství] klevetně proſlo a jich [žen] sě opět doneslo RadaOtcP 567; když tu řečí drahně proſſlo od nich [odpůrců Rokycanových], tu sem obranu měl AktaBratr 1, 349a tj. hodně toho namluvili

4. pf. (jak [se ctí ap.] v čem ap.) obstát, projít úspěšně nějakou obtížnou situací, zvl. osvědčit se; [dobře, zle] pochodit: počě proti němu [císaři Boleslav] jíti, ale pro své hřiechy nemožieše dobřě progyty DalC 31,6 gen; jich [světců] přiebytci sú cně proſſly, tak sú blízko tebe došli UmučRoud 1229; jížto [bratři], umřěl li by on [zajatý], nedobřě by proſſli BiblOl 2 Mach 12,24 (zle by se měli ~Praž); tiem [chytrým činem v ohrožení] ten jistý maršálek před ciesařem proſſel GestaB 11b; móž v pravdě taková řeč o jedné podstatě progiti ChelčBisk 61a ║ toho sú žádali ti vězňové, aby i ti králové pohanští šťastně proſſli za mnoho dní pro jich dobré ChelčSíť 145a prožili mnoho dní; zdali by skrze ně [„doktory“] mohli ujieti něco zákona anebo něco svého zavěsiti naň, aby jim proſſlo spolu jako zákon boží ChelčZákK 241a aby jejich zásah byl uznán stejně; nikakéž nemóž ten očistec tak progiti, jakož o něm držie mistři ChelčOl 168b být obhájen jur.: když by tu přísahu zmátl, tehdy by svú při ztratil. Pakli by přisahaje proſſiel, tehdy pohnaný… ŘádZemA 45b procedet; Medlík neprošel přísahú Půh 1,273 (1408); Václav v přísaze prošel t. 3,324 (1447); proygdu li rovně svědkové, mají to sbožie rovně mezi ně rozděliti PrávŠvábA 127a ziehent ║ provede li jeden svú žalobu s právem…a progde onen jemu svú nevinú, ten ostane toho bez pokuty PrávSasE 129b enket prokáže svou nevinu (?)

5. [zvl. o nenáležitém jednání] komu projít, zdařit se, dopadnout bez nepříznivých důsledků: vše i tomuto [člověku] na dobré proyde HříchM 246; jim [utrhačům] to tak prochazie, protože to tajně jednají ŠtítPař 90a; ač tak zůstane a jí [Lži] progde její svévolné jednání TovHád 29a; když to bude chlapóm procházeti, i jiní potom o též…se pokúšeti budú ArchČ 6,192 (1480)

6. pf. [o vlastnosti ap.] (na kom/čem ap.) projevit se, uplatnit se: dotud zemi opravovala [Drahomíra], doňadž by kněz svých let nedošel a jeho pravý smysl neproſſel DalV 27,10 (nedošel ~C, nepřišel ~Cr); jeden nenahodí se lidem soběvolným, jehož by tresktánie mohlo s užitkem na nich progijti ChelčPost 99a; co v kněžích nepravých lží…progde t. 165b; aby…najškodnějšie modloslužba na nich [lidských zákonech] nebo skrze ně proſſla ChelčPař 139a ║ kteráž [slova podobenství L 16,1–9] jsú mohla na jednom vládaři…lidsky podlé slóv progiti ChelčPost 205b stát se skutkem (n. být uznána ?)

7. [o události] proběhnout, uskutečnit se, zvl. udát se; jur. [o právním postupu] být projednán: sám nevěda, čeho dojde, kak li jeho seštie proyde UmučRoud 129; počekaj, dci, až uzříme, kterak ta věc progde BiblOl Ru 3,18 (příde ~Lit, který východ…by měla ~Pad, který konec bude ~Praž) quem…exitum habeat jak to dopadne; všecky věci, totiž jenž by měly progity, najprv…rozvaž SenCtnost 261b; že jest lidské pokolenie v klatbu upadlo, ale že jest súd ještě byl neproſſel Astar 141a, pod. ChelčSíť 88b; aby všecko dobré proſſlo každému skrze moc [Kristovu] ChelčSíť 57b; leč zvíš, jak jinému prodaj progde TovHád 31b jur.: bude liť rok tvého svědčenie…kromě rokóv, na nichž žaloby prochodye, ale…rok sobě opravíš k těm rokóm, v nichž žaloby jdú DubA 2a; nemají jich [vin úředníci] brániti, doňavadž…roci neproydu t. 18b; jakožto žalobníkóm proti obžalovaným požádanie jsú proſſla PrávHorM 41b sunt proditae; taká pře jest proſſla ProkPraxD 49b fuit frequentata; jmá…progiti zvod, odhad i přiděděnie TovačB 38b ║ ač i tu páně nenie, když je to jeho zbožie a je póhon proſſel RožmbA 35 oznámení půhonu platně proběhlo; sočiti braňte svému jazyku, nebo řěč skrytá nadarmo neproyde BiblOl Sap 1,11 (nepójde ~Lit) non ibit neprojde bez povšimnutí

8. pf. [o výroku, rozhodnutí] být vynesen, vydán; „svědomie prošlo“ (na koho) bylo dosvědčeno: toho základu držiece se, kterýž již proſſel jest o králi Kristovi, že ten král bohem opověděn jest…cierkvi Kristově ChelčSíť 60b jur.: ne protoť méně mocná bude [rozhodnutá záležitost], že zápis žádný o ní neproſſel jest PrávHorM 50a intercessit; poklid spolu vzali [odpůrci] a nález neprošel Půh 2,489 (1416); na kohož by, že by druhého…haněl neb haněla, svědomie prošlo ArchČ 14,444 (1444); poněvadž jesti jemu týž Jan…dobrovolně tu střéšku dopustil udělati, jakož jesti toho hodné svědomie prošlo TeigeMíst 1,127 (1444)

9. jur. [o časovém úseku] (čemu [pokutě, žalobě ap.]) vypršet (uplynout) bez uplatnění nároku na co n. bez včasného provedení čeho: vinám léta úřědním neprochodye, aby mohli [úředníci] popraviti, když chtiec DubA 19a; jemu [pohnanému] nic nesvědčí [desky] ve jmeno, že jsú násobní leta prošly těm dskám [tj. zápisu do nich] Půh 2,274 (1412); dávná leta tomu [půhonu] prošla t. 573 (1418); dlúhé časy jsú prošly a práva šla, ani kdy upomínali ani opovídali t. 3,629 (1447); nedal li je letóm vedlé práva progiti ZřízVlad c3a silentio non repelletur ║ jakož pravil [žalobce] v druhé pomluvě, že byl list prošel dávné časy…, na to páni dali odpověd, že ten list jest k věčnosti Půh 3,635 (1447) že by listu vypršela lhůta jeho platnosti

Sr. pochoditi pf., pojíti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


projíti, -jdu, -jdeš dok. projít; prodělat; proniknout, prostoupit; prozkoumat, prohlédnout; uskutečnit se; obstát, podařit se, osvědčit se; projítiprojít se, vyjít si
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).