prohlásiti | StčS | MSS |

prohlásiti, -šu, -sí pf. (ipf. prohlašovati, -uju, -uje); k hlásiti

1. pf. koho/co [tajeného] prozradit, ohlásit, vyjevit na veřejnosti řečí: nerodě jie [P. Marie Josef] pronésti nebo ohlásiti,…nerodě jie prohlaſſyty MatHom 16 (sr. Mt 1,19); ač nás [tj. zvědy] neprohlaſyſs BiblOl Jos 2,14 (neproneseš ~Pad, nezradíš ~Praž) non prodideris; oni [bratří] k tomu jdú, jediné žeť toho ješče prohlásiti a zjeviti nesmějí ArchČ 3,301 (1421); aby to [tajemství] od každého zachováno bylo mezi nimi [mistry] do času, kterýž by to mělo prohlášeno býti t. 14,448 (1445); ne aby pověděla a prohlaſyla [P. Maria]: „Já sem boha počela“, než tajila se a mlčela s tiem RokLukA 28b; on na ni [vdovu kněz] míní a bojéci se, aby jí neprohláſyl AktaBratr 2,217b

2. pf. co/koho [skrytého] ukázat, vyjevit, učinit zjevným; co odhalit: aby prohlaſſieno bylo z mnohých srdec myšlenie EvOl 212b (L 2,35: v. ohlásiti 6) revelentur; tak veliká věc byla je skryta přěd věky…a teď v tyto poslednie časy zjevně je to všemu lidskému národu prohlaſſeno ŠtítBarlB 34; manifestati prohlaſſeni jsúce vel zjeveni [jako list] VýklKruml 292b (2 C 3,3: zjevni ste BiblOl, jest to zjevné ~Praž)

3. co [sdělení, jeho obsah] (o kom komu) oznámit, dát veřejně na vědomí řečí; [obsah tvrzení] prohlásit: svědečstvie, jež s byl prohlaſſyl [Ježíš] Martě HradMagd 35b (v. ohlásiti 7); co sě o jejie synu Jesu Kristu skrzě svatého Zachařě proročsky prohlaſowaſſe KristA 17a; nunciaretur prohlaſſeno by bylo [cosi nečekaného] VýklKruml 220b (2 Mach 9,24: aby bylo vzkázáno BiblDrážď, aby bylo ukázáno ~Pad); to lidem často prohlaſſowali, i dnes prohlaſſugi v těchto slovích:…spasitedlné jest, aby… AktaBratr 2,115a; ktož by to [tj. faleš] sám o sobě prohlaſyl VšehB 272b. – Sr. osvědčiti 5

4. pf. [o autoritě] co [nařízení, akci ap.], že… ap. (o kom) vyhlásit, veřejně ohlásit, uvést v obecnou známost a závaznost: bylo prohlaſſeno…, aby vezmúce dřěvo jeho [viníka] vlastnie, na něm jej oběsili BiblOl 2 Esd 6,32 (provoláno ~Lit, ohlášeno ~Praž) denuntietur; i prohlaẛeno jest o ňem [Danielovi], že má moc BiblLit Dn 5,29 (v. ohlásiti 2) praedicatum est, pod. ŠtítSvátA 71a; žeť jistá jest pravda bohem divně prohlaſſena, jenž…k spasení zóve ŠtítBarlB 86; tento zákon nad dcerami Salfaad prohlaẛen jest od Pána BiblPad Nu 36,6 (jest toto právo…vydáno ~Ol) promulgata est; traduxit, id est in apertum duxit…prohlaſil VýklKruml 79a (1 Esd 1,1: provedl jest [král]…hlas BiblOl, pronesl jest ~Pad, rozhlásil řeč ~Praž); abychom…je [příměří] přede všiem světem prohlásili ArchČ 6,404 (1422); najprvé byla vojna prohlášena pro Ilburka do Loketska a na Plavenského t. 3,48 (1448) vypovězena; divulgare zjeviti aut prohlaſyti SlovKlem 12b (verkundigen DiefGlos 188); v. též nový 6

5. pf. co [událost, jméno ap.] (o kom kde) rozhlásit, hlásáním kolem dokola učinit známým, rozšířit v obecném vědomí: kdež koli prohlaſſeno bude toto Čtenie po všem světu BiblDrážď Mt 26,13 (kázáno EvOl) praedicatum fuerit zvěstováno; vše li jest pravda, což sú o ňem prohl̇aſyli [životopisci] OtcB 171a fama dispersit; prohlaſi divy tvé [tj. boží] ŽaltKap 70,17 (v. ohlásiti 1) pronuntiabo; slavnú řěčí prohlaſſeno [jest] v králově sieni, že… BiblOl Gn 45,16 (rozhlášeno ~Pad, hlásáno ~Praž) est…vulgatum; pak jest andělem prohlaſſeno [jméno Ježíš], aby lid…jměl v něm naději ŠtítSvátA 38b; svým svědečstvem narozenie jeho [Ježíšovo králové] prohlaſſyly t. 39b. – Sr. roznésti

6. pf. koho [chvályhodného] (kde) proslavit, učinit proslulým: buoh chce jeho [Simeona] na světě prohl̇aſyti, tak žeť bude veliké divy činiti OtcB 135b praeponere; ale oni [uzdravení slepci] vyšedše prohlaſyly jeho [Ježíše] po všiej zemi tej. Prohlaſyly, točížto zjevně svého uzdravitele zvěstovali LyraMat 66a (Mt 9,31: ohlásili Ev0l, hlásala sta BiblPraž) diffamaverunt. – Sr. oslaviti 1

Sr. ohlásiti, oznámiti, pronésti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prohlásiti, -šu, -síš dok. prohlásit, vyhlásit; prozradit, vyzradit; prohlásitirozhlásit se, roznést se, stát se obecně známým
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).