pro | StčS | MSS | ŠimekSlov |

pro prep. s akuzativem

A. určení zčásti ještě prostorové

1. [u sloves pohybu] přes co, z jedné strany čeho na druhou; vyjadřuje něco hmotného jako překážku překonávanou dějem: nesiechu [vojáci]…kabát tvrdý nebo pláty, mnohý pro ty došel ztráty AlxV 403 tj. i skrze ně byl raněn; pověz mi, spí li ta zvieřata u…vrát, že si sem pro ně tak snadno přišel BruncU 206a mezi nimi; by Pražané pro vodu k němu [králi Zikmundovi] byli mohli, byliť by se o něho pokusili LetKřižA 63 ed.

2. v záporné větě [u sloves pohybu ap.] kvůli komu/čemu; vyjadřuje něco hmotného jako překážku znemožňující děj: nenalezechu, kterú by stranú jej [nemocného] nesli pro sbor EvVíd 27a (L 5,19) prae turba; juž bě trub nic neslyšěti, pro prach nebe neviděti AlxV 1537; takže ižádný nemožieše pro ně [posedlé] tú cěstú choditi BiblDrážď Mt 8,28; on [obr] pro dlúhost svého meče nemožieše pro zed séci TandBaw 736; pro vody nemohl dále jeti BruncBaw 2a; nemohli jsú pro psy k němu [mlýnu zloději] přístupu jmieti NaučBrn 117

3. přes co, vzdor čemu; vyjadřuje něco abstraktního jako očekávanou, ale nerealizovanou překážku děje: aby tak miloval nepřietele jako přietele, neb pro svú škodu AlbRájC 25a; poňavadž některé věci pilnějšie před sebú mám, pro toť já potom dobře Kalcedoní dobudu AlexPovB 240b; byť takový mohl v tom…svú škodu znáti nebo chudobu…, pro to nedbá ChelčPost 109b, pod. t. 217b

B. určení zástupné okolnosti

1. za koho, (na)místo, na místě koho; vyjadřuje jako okolnost děje osobu zastupovanou jeho subjektem n. objektem; relig. [u výrazů oběti] nabývá významu prospěchového, tj. pro koho: či sem gdy komu povolil, aby kto pron svú krev prolil? AlxBM 316; prosím tebe pro všechny rytieře a řka:…, rač ho [Laurina]…propustiti BawJetř 859; by byl raněnému pro se neoplatil se dobrodiením GuallCtnostK (v. oplatiti sě 2); ony dietky by jako ten den byly zbity pro Jezukrista ŠtítSvátA 27a; v lantfridu…je [mé lidi] vězel, hrdloval i šacoval pro zloděje člověka svého Půh 6,11 (1480); aby oni [úředníci] ty jmenované měšťany…pro nás [krále] vopravovali, vobraňovali CJM 4/1,316 (1489) — relig.: ty s prolil tvú kre<v> pro ny LyrDuch 73; ješto [má krev] bude pro mnohé prolita na odpuščenie hřiechóm BiblDrážď Mt 26,28 (za mnohé EvOl) pro multis; tou bázní pro nás pro hříšné bál se jest pán Ježíš až do krvavého potu HusProv B2b; Ježíš Kristus pro mě biedného…trnovú korunu…ráčil jest nésti MladHusA 165b pro me; to [své tělo] pro nás na kříži obětoval HilPřijA 102

2. [u výrazů dávání, ztráty ap.] za co, pro co; vyjadřuje jako okolnost děje hodnotu zastupující jeho objekt: že bych tvé krve pro veš svět neprolil DalC 30,44 umb; Pro mé [manželčino] dobré děnie dávné dáváš mi políčky MastMuz 388; ztratiti nestatečné veselé pro věčnú radost Kruml 338; jedno ač by ten slib proměnil pro něco pro lepšie AlbRájC 55a; faráře ustavuje [svatokupec] pro peníze HusSvatokup 127a; ktož béře pro viece, než bráti má VšehK 287a; pro úplatek při odpornících nechali [tj. nabyvatelé majetek] ArchČ 37,2 (1474) ║ jeho [krále] prositi, by pro ně [vězně] i pro jich ztrátu vzal jakúž sám chce výplatu BawArn 5311 tj. za jejich propuštění pro nic [po záporu] za nic, za žádnou cenu, v žádném případě: když vína nemají dáti, na voduť pro nic nemají zváti Svár 279; aby žádný nikdy…nesměl…úřadu neb řemesla písařského…pro nic vésti MajCarA 51 quomodolibet; nequaquam pro nic SlovOstřS 96; žeť jsem v tak neřádném bydle, ježtoť mu pro nic nemohu obyknúti ArchČ 11,246 (1450) ║ přikazujem, abyste z těch úmluv…vynikli a jich nekonali pro žádnú věc ListářRožmb 1,69 (1424) za žádných okolností

C. určení příčinnostní

1. pro co/koho, kvůli čemu/komu; vyjadřuje příčinu n. pohnutku děje; [o předchozí události] v důsledku čeho; [o (po)citu] čím; [o ztraceném] nad čím/kým; [u výrazů radosti, žalu] z čeho: smuten jest [Bůh]…pro naše ztracenie Túl 6a de…damnatione; jež [Slovo] pro Evino s<h>řěšenie na svět posláno PísOstr 3; pro blesket přěd obličějem jeho [Boha] oblaci minuli ŽaltWittb 17,13 prae fulgore; jenž [vlk] pro hlad otvěsí krli AlxV 1413; radostiv sě raduje pro hlas choťóv EvOl 217b (J 3,29) propter vocem; jenž [učednice] již pro tě hořem nicě, neb nepláče pro blud ni lest, než pro milost a pro bolest HradMagd 45b; nepočěsie…bývá pro pozdviženie neb poníženie planét ComestC 24b ex elevatis…planetis; učiní li kto co pro pokoru AlbRájC 202a per humilitatem; aby nikoli pro příčinu neumělosti nepochýlil se k křivdě AlexPovB 260a ratione imperitiae; pro jed neshoří [srdce], ale ztvrdne LékVodň 165a; když je [nestřídmé kněze] břicho bolí pro obžerstvie neb opilstvie HusZrcO 131a (z obžerstvie ~M); paní měly smutné naříkání pro bratry PísHusit 165; zona regio…vlast horúcie, kdežto pro horko nelze bydliti SlovOstřS 122 (v. okrslek 5), pod. LékFrantA 56b; o obrácení řás do oka pro ránu zle uléčenú LékRhaz 64; mnozí pro tuto řeč Kristovu horšili se KorTrak a6a; kto…nechce se učiti pro stud AlbnCtnostA 69b ║ Boleslav pro krstiny byl učinil kvas DalH 30,57 durch…willin ke křtinám, u příležitosti křtin; pro sě i pro ně [podřízené] má vydati [vládce] počet bohu ŠtítVyš 53b pro se za sebe, tj. za své chování…jur.: právo staviti pro dluh pána RožmbA 66; má vedeno býti pro nezprávu DubF 13a (v. nestaný); kteréž [škody kupující] by vzali pro nevzdánie PrávHorM 35a; pro nezdrženie takového slibu ZřízVlad p2b (v. nestav́enie) ob non satisfaciendo ♦ pro ňež(to), ňežto, ňež proňež(to) proňežto, proňež konj. pročež, (a) proto: neb ke všěm tu neufásta [oba spiklenci], proneſto sě velmi básta AlxBM 8; hi ten [had] sě tdy raduje…Pro nes tobě jed<i>nému děkuju všdy LegMar 64; inhed to drahé kamenie tak jako dřieve cělo bylo. Pronyezto…u buoh jsú uvěřivše to kamenie prodali PasMuzA 63; ty sám všemu stvoření život dáváš, Pro nyezto omdlévá srdce JeronM 31b idcirco; neb David jest nevstúpil na nebesa, pronyezto on praví BiblLitTřeb L2, A 2,34 (ale ~Ol, nebť EvOl) autem; nejměl synóv, pronyez byl smuten ŠtítBarlB 189 (proniezto ~K) unde; všecko jemu řádem pověděchu…Proniez král Agamemnon káza všem králóm TrojK 144a (Proniezto ~A) quare; ještěr jest [Zikmund]. Proňeżto i ještěra obraz hrozný nosí Budyš 3a; povoliti nesmím těm věcem…, proṅeżto i toto vězení trpím AktaBratr 1,325a

2. [u výrazů trestání] pro co, kvůli čemu, za co; vyjadřuje nějakou vinu jako příčinu děje: kto mezi vámi bude mě tresktati pro hřiech EvSeit 143a (J 8,46: z hřiechu ~Víd) de peccato; mnoho dobrého diela ukázal sem vám…Pro něžto dielo chcete mě kamenovati EvVíd 18a (J 10,32) propter…opus; pro vinu jejie káráše [Sára] děvečku TobU 138b (Tob 3,9: z viny BiblPad, za to haněnie ~Praž) pro culpa; Pro to zúfalstvie a nestánie…biskupstvie jeho [biskupa kardinál] zbavil PulkB 68 ob contumaciam; bude zatracen pro smilstvo ŠtítVyš 31b pro fornicatione; když měl utracen býti pro zlodějstvie pro dva koně ArchPelhř 2a (1422); bychom pro to v pekle nebyli, ješto jsme skúpí RokPostB 518; jako by…blázna kat pro zlodějstvie vedl k šibenici AktaBratr 1,199b ║ sedmera pomsta dána bude pro Kaina [jeho vrahovi] BiblPraž Gn 4,24 (z Kaina ~Pad) de Cain tj. za zabití Kaina jur.: mají li ti mládenci pro ten krádež na smrť odsúzeni býti NaučBrn 1; jakož jest se byl Mikuláš Šlik…neslušnosti proti nám dopustil, pro kterúž jest všeho statku odsúzen ArchČ 18,171 (1499)

3. [u výrazů postižení] kvůli komu/čemu, vinou koho/čeho; vyjadřuje osobu n. něco zosobněného jako původce děje: či sě stalo gda dědicu, by pro mě stál v smutném lícu AlxBM 328; vše pro tě, proradné plémě, pusty sú nejedny země LegJidM 23, pod. LegJidD 1b 12; pro knězě všěcka země obléně DalC 17,32 durch…willen; ne mú vinú, pro zlú hlínu [tj. tělo] jáz nebožička [tj. duše] zahynu Spor 82b; rozhněval sě jest hospodin na mě pro vy a neuslyšal mne BiblOl Dt 3,26 propter vos; bude milost božie otjata kazateli pro netbacé posluchatele HodKlem 72a; pro ně [příbuzné žena] škodu vezme LékFrantA 147b; až někdy opsí pro ni ChelčPost 175a (v. opsěti 2); jestliže byšte…jeden peniez pro nás ztratili, že vám slibujem groš dáti ArchČ 9,519 (1490)

4. pro co, skrze co, čím; vyjadřuje nějaký děj jako příčinně-prostředkové určení děje slovesa (n. vlastnosti): Jerusalem, město dávné, pro boží smrt ovšem slavné AlxV 662; do Benátek je [tělo sv. Marka Benátčané] přěnesli. Pro ňež sú viece prohlesli LegApŠ 119; proč vy [farizeové] přestupujete přikázanie božie pro své zápovědi EvPraž 8a (Mt 15,3) propter traditionem; odlúčeni [pohané] od života božieho pro nevěděnie BiblDrážď E 4,18 (skrze neumětedlnost EvOl) per ignorantiam; neroď viece truditi stromuov pro otázky budúcích věcí AlexPovB 276a interrogationibus; kteříž [kněží] mnie, by pro jich mše slúženie počal Ježíš…znova býti HusBludM 201b; tudy móž [papežský dvůr] jiné mnohé zavésti…pro své lakomstvie JakVikl 191a; slibujem,…ani se pro nebytí druhého vymlúvaje, každý sám [„vlehnúti“] ArchČ 15,304 (1455)

5. pro co/koho; vyjadřuje nějaký jev jako příčinně-zřetelové určení děje n. vlastnosti: (A) vzhledem k čemu/komu; (B) relig. [v prosbě o něčem svatém, Bohu] s ohledem na co/koho: A: pro nepřátely mé oprav [Bože] přěd tobú cěstu mú ŽaltWittb 5,9 propter inimicos; či sě pro mě smirti bojíš [lékaři]? AlxŠ 78; jměli byste býti mistrové pro čas, točíš potřěbný BiblDrážď Hb 5,12; ač co potřebného bude pro opravenie, uzřie BiblCard 4 Rg 12,5 (v. oprav́enie 4) tj. bude potřebovat opravu; všem lidem pro svú krásu divna bieše PasMuzA 617 pulchritudine; pro krmě buď sám svú sluhú BawArn 2595 pokud jde o pokrmy; pro omluvu trpcě nes, jeho [mrtvého] želeje BiblOl Sir 38,17 propter delaturam kvůli možnému utrhání; jemuž [Bohu] zvláštie příslušie pro lidi moc HusDcerkaM 207b tj. nad lidmi; ať všickni, kteří mohou pro starost a pro mladost, vzhůru jsou ŽižkaList 17; máš dáti i…potřeb…prosátých. Pravím prosátých pro ty, kteréž síti se nemohou Apat 2a; pro takové naše obdařenie cesty…opravovati mají ArchČ 18,201 (1500; v. obdařenie 5) — jur.: jakož jsme byli pohnali p. Heníka…pro mýto tu v Židlochovic<ích> Půh 3,368 (1447) ohledně, ve věci mýta ║ abychva sobě pojistili, já tobě a ty mně, pro všechno ArchČ 37,365 (1456) pro všechny případy (?) pro (nemoc a pro) smrt pro případ (nemoci a) smrti: pro nemoc a pro smrť, ač by sirotci po něm zóstali, tuto milosť jemu páni činí Půh 5,150 (1486); aby ty listy přijal jedné pro smrt ArchČ 9,519 (1490) — B: vzpoměň na mě ty pro dobrotu tvú, hospodine ŽaltWittb 24,7 propter bonitatem; odpusť mi [sestro] pro hospodina LegAnež 2a; nade mnú pro buoh smilujte se pro mě i také sami pro se TristB 50a; pomni se pro svého boha a schovaj meč BruncBaw 14a; by který hřiešník měl spasenie pro její [P. Marie] přímluvy nebo pro čí pro jiné ChelčPost 39b; prosili pro buoh a pro spravedlnost, aby… AktaBratr 1,1b; prosil jest…pro buoh, pro matku boží i pro vše svaté Půh 4,363 (1466) ║ pro buoh, rozmyslete se o to [mé zabití] TeigeMíst 1,67 (1422; ve funkci interj.) probůh

6. [o něčem žádoucím] pro co, zvl. z touhy po čem; vyjadřuje nějakou hodnotu jako příčinně-účelové určení děje: jenž [voják] pro kořist rád jel z domu AlxV 536; pro mnohých milost rádi práci trpíme BiblDrážď 2 Mach 2,28 propter…gratiam; již [Saracéni] pro kupečstvie do Ejipta chodiechu OtcA 34b (po kupectví ~B) mercandi gratia; aby pro čest, pro pravdu i pro vieru své životy vážili KristA 113b; všeliké přestoupení přikázaní božích jest pro zisk a líbost světa AktaBratr 1,339b ║ zdaliť nám povie a ukáže [boží muž] o našie cěstě, pro nižto smy přišli BiblOl 1 Rg 9,6 (o kterúž…pracujeme ~Praž) tj. kterou hledáme

7. pro co, na co; vyjadřuje účel děje; [o činnosti] k čemu (překládá se též větou účelovou); spec. [o nemoci] na vyléčení čeho, proti čemu: pro naše vykúpenie na smirt prodáno [Slovo] PísOstr 4; nemoc ta nenie k smrti, než pro chválu božie EvVíd 14b (J 11,4: k chvále božiej ~Beneš) pro gloria; tu jsú také apoštoli…byli a všecko pro utěšenie [tj. P. Marie] Vít 29b; jej pro jeho starosti počest otcem vzýváchu PasMuzA 292; zpomenu některé [starozákonní lidi] pro příklad, aby snáze srozoměla [panno] ŠtítStrah 3a; vody napijemy sě pro zdravie PodkU 91; secundum purificationem Iudeorum pro umývanie židuov vel k umývaní židóm VýklKruml 265b (J 2,6: v. podlé II D) určených k mytí; pro ukrácenie buď na tomto nynie dosti KorTrak b2a; pro uvarovánie budúcích zmatkuov a nesnází některú milost učiniti ArchČ 18,212 (1500) — ve formulích zapisování a pečetění: dobrovolně se přiznávámy a pro svědomie toho i pečeti naše k tomuto listu přitiskli jsmy ListářRožmb 1,98 (1427); tomu na svědomie a pro lepšie zdrženie naše pečeti přidávili jsmy ListSlovKniezsa 16 (1460); pro pamět dílu zóstaven jest [list] Půh 5,19 (1475); pro lepší jistotu a svedomie ListSlovKniezsa 27 (1476); v. též pevnost 6 — s elipsou výrazu děje: u něhožto [kláštera] sú vrata železná pro zvěř, jenž tady běží, aby jim neškodila CestMandA 172b na ochranu před zvěří; pro chvojie debet unum equum destinare UrbHradišť 11 na odvoz chvojí spec.: pro bolest hlavní…zatínámy žílu hlavní LékRhaz 171; věci, kteréž by byly dávány pro otok břicha Apat 129a pro fluxu

8. [u sloves pohybu ap.] pro koho/co; jako cíl děje vyjadřuje osobu n. věc, která má být dopravena do východiska děje: pro nevěstu ti [lidé] jediechu BawArn 3505; pro lva sem z své země vyjel BruncBaw 4b; šla [paní] pro ty penieze [tj. nabízené] ArchČ 15,542 (1450); v ten den, v kterýž pro vás pošle [Bůh] AktaBratr 1,340b; pro Táborské na Hradišti shromážděné poslali, aby…do Prahy nemeškali přibyti s pomocí BřezKron 369 pro Thaboriensium…congregatione; jestli že bych k tobě [purkrabímu] poslal pro penieze ArchČ 10,6 (1478)

D. určení prospěchové

1. pro koho, ve prospěch (v zájmu) koho; vyjadřuje osobu, k jejímuž prospěchu se uskutečňuje děj: jižto [poddaní] tobě všie čsti přějú a pro tě vše sdieti smějú AlxBM 218; jemu [králi] děkovali, že takú práci pro ně vzpodjal PulkB 134; všecko, což jest bóh učinil, pro člověka jest učinil AlbRájA 69a; že je stvořeno tělo pro duch, aby slúžilo duchu ŠtítVyš 17a; to jest pro nás učinil [mistr] LékRhaz 49; pán Ježíš ještě pro budoucí dal příklad na zákonníku v chrámě AktaBratr 1,209a budoucím; 10 postavů sukna pro chudé má koupiti ArchČ 29,12 (1458) ║ oheň, proňž podlé jich viery pop mieval časté ofěry AlxH 51 jemuž často obětoval (?); nebudete pro svévolníky, kteréž páně Mt v své vazbě má ArchČ 8,124 (1474) se zastávat svévolníků

2. [u výrazů chování ap.] pro koho/co, kvůli komu/čemu; [pro Boha, pravdu ap.] pro úctu n. lásku ke komu/čemu; [u výrazů dávání] z lásky ke komu/čemu, tj. bez odměny, zadarmo: pro zákon tvój tirpěl jsem tebe, hospodine ŽaltWittb 129,4 (pro zákon pro tvój ~Kap) propter legem; lépe by byli učinili, by byli mezi chudé pro buoh rozdali [drahokamy] PasMuzA 63; když přátely milujemy v hospodinu a nepřátely pro hospodina JeronM 15b; nic bych zlého jemu neučinil pro svatého Tomáše PovOl 256b; kterýž [přítel] bieše přijel do vojska pro Achile TrojK 136b ob amorem Achillis; jenž mu [knězi pán] dal pro buoh kostel HusSvatokup 162a; lépe jest pro pravdu boží trpěti KorMan 61a; nic nechtí [kněží] pro Krista trpěti AktaBratr 1,5b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pro předl. (s akuz.) pro, kvůli; následkem; pro jiné z jiného důvodu; pro něž, pro něžto pročež; pro buóh proboha; pro boha, pro slávu boží; pro nic za nic, za žádnou cenu; pro obyčěj ze zvyku, pravidelně; oběť pro hřiech oběť za hřích; vrata železná pro zvěř, aby neškodila proti zvěři
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pro praep.; pro to = přes to, nicméně; — jhraj pro ni preč = hraj přes její vůli
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).