prav | StčS |

právě partik., dolož. též pravě, práv, prav; k pravý

1. jistotní opravdu, doopravdy, skutečně: to sem tak viďal prawye, jež jmieše na svý hlavě korunu AlxV 893; čili prawie poznala jsú kniežata, že tento jest Kristus? EvZimn 16a (J 7,26: cele ~Rajhr, věru ~Víd, jistě BiblDrážď) vere; kdybychom ty [ctnosti] praawye jměli, vše dobré nám s nimi příde ŠtítSvátA 4a; kromě toho, ješto prawye dobré jest ŠtítBarlB 6; my, Jan Žižka, Chval z Machovic, hejtmani a zprávce lidu táborského, právě českého v naději boží ŽižkaList 11; každý takový, jakož se předkládá, právě lže v svú hlavu ArchČ 3,192 (1415); vysvobodí liť vás Syn, prawie svobodni budete BiblPraž J 8,36 (zavěrné EvVíd, jistě ~Zimn, věrně ~Ol, cele ~Praž); v. též nepochybně 1. – Sr. zajisté

2. komp. jistotní v spojení adverz., disjunkt. a srovn. spíše, pravděpodobněji: ty sú přiloženy k letóm Heli…, ale prawiege léta Samuelovy s léty Šavlovy připsány sú ComestC 139b (prawiegi ~K) verius; ktož k hospodářovi prawiegie muož podoben býti nežli náš stvořitel MatHom 307 rectius; člověčie duše prawiegie jest jedno než shromážděním neb spojením ŠtítBes 47; že by potom mohl rozumný samou hanbou od toho odehnán byti anebo prawiegie z daru milosti boží tiem pohrzeti ChelčSíť 15b; tehdy on [boháč] prawegij nalézá cestu k slitování duší nežli mistři ChelčPost 170b

3. zdůraz. právě, zrovna; „p. týž“ (ten) týž; „až p. do čeho“ ap. až do samého něčeho ap.: prawye túž cěstú i těmi…dveřmi, jako byl všel, tadyž vyšed PasKlemA 246a; ta hora [tj. Petřín] zchřebtila sě až prawy do toho potoka Brusky PulkB 7; s vámi jsem po všěcky časy až prawie do skončenie světa MAT 19 (Mt 28,20 usque: až EvVíd); všechť jest hlas jeden…Ale to vše nic prawie nenie jedno ŠtítBes 47 vůbec; tehdy jest slunce prawie nad Jeruzalémem CestMandA 196b přímo; Kunka svrchupsaná týmž právě póhonem o túž věc poh. Pročka z Řičan Půh 2,7 (1406), pod. t. 5,293 (1481); ote dne smrti umrlého právě počítajíc ArchČ 15,202 (1447); byl jest [Kristus] vždy Otce poslušen až praw do smrti KancJist 131; krev púštěti…prawie před tiem, než měsiec pln bude Hvězd 4a; všecky rozkoši světské obřezal [Kristus] až prawie do konce RokLukA 64a do samého konce, úplně; takž je [Němce] bili od toho bojiště ústského až právě na hory míšeňské LetKřižA 88 ed. ║ již prawie jat bieše [Vítek] DalL 104,21 (v. opraviti sě 2) docela, skoro, málem práv(ě), právě, práv práv až až nakonec; po záporné větě (teprve) až když: tehdy ta jistá hvězda…jdieše před nimi, až prawie stála jest nad tiem miestem EvPraž 3a (Mt 2,9: dotad, až ~Seit, dotud, až ~Zimn) usque dum; až praw nazajtřie v svítanie dostane sě mu [rytíři] pospánie KlemEp K 17 teprve až; ana [deska] plula na vodě, praw až sta na tom miestě ComestC 61b (až ~K); plaka David a všickni jeho, až praw slez sě jim nedosta t. 151b (sr. 1 Rg 30,4); přikáza jim [učedníkům Ježíš], aby ižádnému toho nepravili, až by praw z mrtvých vstal t. 307a (sr. Mt 17,9); tu jsú nemohli [Benátčané] nižádného města…nalézti, až prawie došli jednoho velmi krásného města CestMil 5b; tělo jeho [Kristovo]…vždy trpělo, až praw dušičku vypustil HomMak 63a

4. zdůraz. ve spojení s „jako(žto)“ n. „tak(éž)“ právě, zrovna, zcela, úplně; „p. jako“ ap. zcela stejně jako; „p. tak“ ap. úplně stejně: hrozně lkaje [Alexander]…, jakžto lvový štěnec prawye AlxV 184; milost pravá v srdci pilná jest prawie jako smrt silná HradMagd 31b enim ut; s dobrotú kraloval sem nad svými lidmi. prawie tak jest učinil syn boží PasMuzA 2 (Prawie take ~Kal); tak sě prawie dějet. 526; uzřě [opat] bez čísla diábluov…praw jako k boji připravené OtcB 44b (prawie ~D); to jest jen znamenie vnitřnie pokory…, jako praw došek vytčený znamenie jest krčmy ŠtítVyš 40a; praw nám tvé volánie, tvój škřek jako škřek húserový TkadlA 17a; Židé…vždy reptali…Ty, Tkadlečku, prawie též činíš, v sobě sám vždy repceš t. 36a dem geleiche tus tu auch; všecky ty věci prawie takéž vypravoval CestMil 3a similiter; to má tak mocno býti,…jako by právě jeho [pána] méno napsáno bylo ArchČ 10,250 (1421); takť jest praw on, drahý Ježíš, za tvého pacholka…dal vše, duši, tělo RokPostB 35 (takéžť…prawie ~K); Prawie jako když by pták pospiechal do osidla BiblPraž Pr 7,23 (anebo jako ~Drážď, nebo jako ~Ol, jakžto ~Lit, jakožto kdyby ~Pad) — se souvztažným spojením „jako“ – „tak“ ap.: a prawie tak, jakžto v Jezukristu jest dvojie podstat…, takéž v tomto čarodějníku PasMuzA 295 (a prawie tak jakžto… ~Tisk, a prawie jakžto…, takéž ~Kal) sicut…, sic; a jakož praw hvězdy den…přědcházějí, takéž ti žalmové OtcB 102b sicut…, ita…velut; Prawie s [ďáble] takéž v lišcě jako u velblúdě t. 161a; též by praw ležala hromada kamenie jako hromada zlata ŠtítVyš 65b; Prawyet sě tak děje v duši, jakož na těle vídáme ŠtítBarlB 111 sicut enim…sic et; to každý má věděti, že prawie toliko…modlitba jest užitečna, kterak mnoho jest bohu vzácna JakVikl 202a precise tantum; diábel dovodí Písmem tak prawie jako i pán Ježíš ChelčPost 79b (sr. Mt 4,6–7); Praw jako od jedné ovce prašivé všecko se stádo nakazí, tak od jednoho smilníka… RokPostA 194b (prawě jako…, tak ~K); jest takováž forma [tj. listu] prawie, jako svrchu psána jest ProkArs 172a ║ aby právě, jakž list výsadní…světčí,…byl prodán [hrad] a nic jináče ArchČ 9,366 (1495) právě tak jako práv(ě) právě, práv jako například: jenž [kněží] vážie své nálezky viece než božie přikázanie, jako zvláště jsú praw učedlníci, biskupové, mistři HusVýklB 63b; od velikého stvořenie bývá poznán stvořitel, jako prawie kerak sú tam veliké ryby u moři a divné RokJanK 7a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).