próduch | StčS | MSS | ŠimekSlov |

próduch, -a/-u m. ojed. produč, m. (?; sub 3); k prodúti

1. (v čem) průduch, otvor (cesta) pro průchod vzduchu, plynu ap.: mest bez produchu, jenž nové lahvicě rozlupuje BiblOl Job 32,19 absque spiraculo; činí (cibule) větry…a otvořuje produchi všech žil v zadku LékVodň 262b; přikrýž [nádobu] pokličkú a přimaž hlinú, ať by produch nemohl ven vyjíti RostlDrk 185b; potáhni toho čepu nahoru a propusť mu [moštu] ven produch ŠtěpMuz 37; ten [žalář] byl…beze všeho povětřie, neb velmi malý do něho pruoduch byl LetTrub 227a; arteria…est vena, per quam exit et intrat spiritus et aer Pruoduch v kuoži a v žilách VodňLact C2a

2. bibl. (zvl. v pl.) („nebeský“ ap.) průduch, otvor v nebeské klenbě (propouštějící vodu deště ap.), propust: produchowee s výsosti odevřěli sú sě [tj. jako při potopě] BiblDrážď Is 24,18; když vstúpi Noe v koráb,…produchi nebeščí, točíš okna, otevřěchu sě, točíš oblaky ComestC 17a (sr. Gn 7,11); ač hospodin káže sě otevřieti produchom v nebi BiblOl 4 Rg 7,2; neotevru li vám produchow nebeských a nevylém li vám požehnánie t. Mal 3,10; cataracta…produch SlovOstřS 68 (v. oblak I/3). – Sr. otvora

3. (skrze co, čeho k čemu [průtoku]) otvor tvořící úzký průchod (skrz co), zvl. do nějaké dutiny: učinivše z nie [nádoby] pruoduch tenký a skrytý do hlavy jeho [balzamovaného] skrze leb TrojK 137b foramine constituto; pakliť nenie břichatá [žena], zaměsknán bude producz početie vilností BřezSnářM 89b (produch ~S) cellulae; prořezánie učiň…mezi dvěma žebroma a prstem učiň produch nad mázdřicí boční jako na dva prsty…, aby mohla krev býti snadně vyčištěna LékRhaz 116; podlé produchu vodného druhdy zroste maso zbytné t. 161 (v. nádoba 5) ústí močovodu; stok cest neb produchow k jití mokrosti z jednoho údu do druhého LékSalM 209; střiel neb píštělný produch t. 301 fistula píštěl (sr. píščělný 3); produch rány hnoj a vyčisť t. 490 os; když několikrát požívá, teprv to lékařstvie projde skrze nějaké produchy, že potom člověk prozří RokJanK 72a ║ jenž [Bůh] obrátil skálu v jezero vodné a produch u vody studničné ŽaltKlem 113,8 (skálu ~Wittb, škřidlu BiblOl, opuku ~Lit, skalinu ~Pad, škřemen ~Praž) rupem (skalní) průrvu; ta strúha [mlýnská] aby jměla pruoduch vodě téci beze všech zábav ListářZbrasl 263 (1478) volné koryto. – Sr. diera, usta

4. vodopád, proud vody přepadávající skalní průrvou ap. (za lat. cataracta): propast propast vzývá v hlasu produchow tvých [tj. božích] ŽaltKlem 41,8 (dučějí ~Wittb, hromóv BiblPraž; v obr.); produchowe vlastně sú prameny Nile, toho potoka ComestC 17a; vír vorax, produch cataracta KlarBohE 61 (De aqua et piscibus); produch kataracta, zátopa sit ampnis KlarGlosA 349 (De aqua; producha ~B), pod. SlovVeleš 90a ║ o mázdřici zarozené z tečenie vody od mozku do oka, a slóveť produch vodný LékSalM 234 (med.) cataracta oční zákal (katarakta) chápaný jako otok (pod. t. 203)

5. (čeho [tekutiny]) průtok, proudění: claudere meatum produch aque currentis…ex altera parte aqua inveniret sibi meatum violentum HusBetl 1,61; rozšiřuje [olej] ránu, činí produch přiběhlý, a když mají [mokrosti] produch, nerozlejíť se po žilách LékSalM 571,572 exspirationem…exspirationem; meatus…decursus Pruoduch VodňLact N7a ║ produch [tj. moře] sit Fortuna…, tunc Boreas buřičín KlarVokF 311 (De phisica; sr. Du Cange 3,575) příboj (?); na hlavě <ne>míti čepice, aby pruoduch byl RokPostK 20b větrání, odpařování

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


próduch m. průduch, větrání
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


próduch m. = průduch
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).