próchod | StčS | MSS | ŠimekSlov |
Próchod | StčS |

próchod, -a/-u m.; k prochoditi

1. (kudy, kam ap.) průchod, projití n. procházení; fig. [k duchovnímu cíli] přechod, přejití: další prochod činiece [Slované] jedniem mořským výtažkem, podlé věččieho moře vešli jsú do Byzancie PulkB 2; v té jisté húšti cesty k prochodu zdělali t. 58; ta [čeleď] má mieti svobodný průchod k rybníkuom ArchČ 6,32 (1415); kdyby jedno otec Jiřího…pruchodu skrze Poděbrady městečko nebyl jemu [Žižkovi] dal SilvKron 56b transitum ║ u písmech svatých bez předchoze a ukazatele stezky nemóžeš prochodu mieti ProlBiblL 145b (HierPaul 6) tj. nemůžeš se vyznat fig.: to jisté rozlúčenie nenie smrt, ale z smrti do života jest prochod JeronM 29b; z mračna temných bludóv v světlost poznánie viery svaté prochod vzemši PulkB 24; každý prochod milosti božské jde a pocházie k nám skrzě Krista LyraMat 80a processus ║ tať [zlá žena] smluvenie k smilství nazóve zpověd, prochod k smilství nazóve pút HusVýklB 83a cestu

2. (skrzě co, kam) průchod, prostor k procházení; [v horách] průsmyk; [ve stavbě ap.] chodba: píščely svislné, to sú prochodi pod zemí ComestC 155b; neb sobě biechu v zemi učinili [kněží] prochody a skrytý prochod pod oltářem t. 236a cuniculos…introitum; Pruochod do jedné zahrady BawArn 2817; hodný prochod jest, aby ot věčnosti do věčnosti bylo chozeno přes středmost LyraMat 80a (fig.) processus; tu, ješto nebylo prochodu, bude [Bůh] činiti cěsty rovné ŠtítSvátA 72a (v obr.); nalezechu [bojovníci] dva prochody skrze hory rozdělené AlexPovB 274b transitus, pod. CestMandA 194a; angiportus úzký prochod vel cesta SlovOstřS 61; in penetralibus v tajných prochodiech Slov Ostřihom II 8,154; v hlubině těch doluov učiniece pruochod od pramene do pramene PrávHorM 13b; skrze kaplu pruochod na ambit muož dobře býti ArchČ 26,204 (1453); dům, kterýžto leží…podle průchodu vobecního SvědBydž 433 (1462) ║ až na miesto hospody po nemalém prochodu cesty s božím pěním…zdrávi došli sú Frant 34a per…viae spatium tj. po dlouhé cestě

3. (čeho [hmoty, živlu, hlasu]) průchod: (A) procházení, proudění něčím úzkým; (B) cesta, kudy něco prochází n. proudí: A: mé ucho jako kradmo přijalo jest pošeptánie jeho tajný prochod ŠtítSvátA 5b (Job 4,12 venas: žíly BiblLit, prameny ~Praž); v nichžto [žilách krev] když nemá volného próchodu LékRhaz 138; v té struze příkopicí svobodný průchod voda jměla až do potoka ArchČ 16,389 (1491) — B: kak skrze některé kosti má mozk své skryté prochody aneb žíly některé skrze kost některú ŠtítBes 36; jakýmis tajnými pruochody, parú a mlhami táhnúci se [voda] z moře ŠtítPař 12b; toho větru, jenž život dává, zatykují [rozkoše] prochod ŠtítSvátA 112a aditum; meatus próduch, prochod SlovOstřS 93; tu chvíli se všechni zemščí próduchové otevrú, že ruda má svój prochod AlchAnt 111a; také sú ve mnoho miestech vodní prochodowe skrze položenie, tu nemají žádné tajemnosti nad tiem stavěti PrávSasE 57a wassirgenge ║ videbam coram me vitem habentem tres propagines (tři prochody gl.) Post Muz XII F 6,100a (Gn 40,10: prutové BiblOl, ratolesti ~Pad) výhonky

4. čeho [děje] průběh; [života ap.] běh: vypravuje Kristus koneční toho [tj. zboření chrámu] prochod LyraMat 152b exitum; počátek života jeho, prochod i skonání…popsaný jest Frant 3b progressus; věci, kteréž jsú s rozumností přezvěděny, s šťastnějším prochodem konají se PrávHorK 2b (vyjitím ~S); jestliže by znám byl některak pruochod jich [„běhuov předešlých“] a vzniklost KorPosA 94b ║ skonává se prochuod (m. pruochod), počíná se život sv. Františka Frant 4a úvod; budeť mieti [snící] dobrý a zčastný prochod BřezSnářM 58a exitum výsledek (?); profectus pruochod, proniknutie, zniknutie [pohanské] VýklKruml 216b (2 Mach 4,13: rozmnoženie prospěšenstvie pohanského BiblOl, prospěch ~Pad) dosažení cíle, úspěch svój p. próchod mieti [o prohlášení] dojít naplnění: přísaha svój prochod mieti bude PrávJihlA 130a. Též po r. 1500

Též jm. míst. Próchod (villam Prochod Profous 3,489, 1373)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


próchod m. průchod; průběh, probíhání, uskutečňování, skutek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


próchod m. = průchod, průsmyk; průběh, postup; sr. prů-
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).