prázdnost | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prázdnost, -i f., též práznost; k prázdný

1. čeho [místa] prázdnost, nenaplněnost: našich [tj. andělů] bydl prazdnoſt vámi sě měla naplniti PasKlemA 71a; plň duol třésla kúdelí…, ať by prazdnoſt miesta nepřekážela pevnosti uvázaní LékSalM 718 vacuitas

2. prázdno, ničím nevyplněný prostor: mezi nebem a zemí širokost prozřětedlná jakožto prazdnoſt sě ukáza ComestC 2b; mieru dobrú a plnú (bez prazdnoſti gl.)…dadie v lóno vaše HusPostH 123b (L 6,38: v. naplňený 1); kterážto [hmota] bývá vyslána od žil do prazdnoſti údóv pod koží LékSalM 411 ad vacuitates; in subiecto, totiž v materiji, praznoſti jsú extrema i prostředky AlchLull 46 póry; praznoſt nedává neboli nepokládá se v přirození t. 47

3. prázdno, volno, volný čas; „jmieti p.“ (k čemu) mít čas (k čemu, na co): jemu nižádnéj prazdnoſty nikdy nebylo, vždycky…pracováše JeronM 38b; cantacio dico zpievanie, vacuitas prazdnost KlarGlosA 1105 (De scolaribus; praznoſt ~G); ocium praznoſt KlarGlosG 1046 (De hominibus spiritualibus; prázden ~A); sobot porzadnoſt (m. prazd-) následuje BiblOl Ez 21,23 (v. prázdn 1); jáť nemám prázdnosti k tomu [tj. k radě] PísPravdaM 20; když mi buoh dá prázdnost a posla, napíši vám viece HusKorT 28 ed.; my sme ty věci na sě vzali, že sme sami k tomu roku práznost neměli ListářRožmb 2,344 (1444); daj mi…věděti, kdy by prázdnost měl, že by nic činiti neměl ArchČ 14,220 (1472); že sem té prázdnosti neměl, abych byl s přátely svými vo to volně rozmluviti mohl t. 6,220 (1500) ║ oportunum toho čas vel prazdnoſt [když bude] VýklKruml 211a (1 Mach 11,42: potřěba bude BiblDrážď, bude potřebie ~Lit) vhodná doba; země pokoj a prazdnoſt maje, bohatstvím jest rozmnožena SilvKron 10b tj. mír; JMt při práznosti zpravil jsem o Božovicích ArchČ 14,141 (1464) příležitostně

4. nečinnost; [mimo svátek] zahálka, zahálení, lenošení: miluje [blázen] prazdnoſt, k tomu jej přivodí <lenost> Vít 43a; vzbuzuje člověk žádost tělesnú:…spáním přielišným a prazdnoſtij a špílí OtcB 65a per otium; sobota byla jim [židům] slavnějši každého hodu jiného k prazdnoſti ComestC 61b; když prazdnoſti a lenosti poddává se GuallCtnostK 154 (v. oblomovati sě); aby po práci tělo prazdnoſti nerozlenělo Frant 12a ignavia; praznoſti sobotoval Čtver 33a (v. prázdniti 2), pod. BiblOl Ex 5,17; jenž [kněží] z veliké sytosti a z prazdnoſti cizoložie HusPostH 61b; jest závistivý a prazdnoſt miluje Hvězd 65b; připravivše lid k hřešení skrze prazdnoſt na dni svatých ChelčPost 238a; které dielo, která prazdnoſt zdráva nebo nezdráva ŽídSpráv 62 (v. naplňenie 2) ║ nedřemte v prazdnoſti od dobrého KrčínHrad 6a nečiníce dobro

5. marnost, pošetilost: (A) (čí) duchovní zpozdilost; (B) pošetilá věc, zvl. pošetilý skutek: A: prazdnoſt lidská vymyslila jest je [modly] na okršlku zemském BiblLit Sap 14,14 (v. neužitečnost 2); jak velmi sou [lidé] náchylni…k prazdnoſti a ku poctivosti světské JakZjev 180b B: proč jsú vrčeli národové a lidé myslili jsú prazdnoſt? MatHom 296 (Ps 2,1: v. prázdn 3); přestaňte všecky hry i kupectvie ke hrám, k pýše a prazdnoſtem KrčínHrad 3b na prázdnost zbytečně, nadarmo: křivdu činiece na prazdnoſt ŽaltWittb 24,4 (v. nadarmo 2); ne in vanum na prazdnost (ed. opravuje na naprazdno) graciam <recipiatis> HusBetl 3,26 (2 C 6,1: v. naprázdno 2)

Sr. prázdn, prázdno

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prázdnost, -i f. prázdný čas; zahálka; marnost, pošetilost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prázdnost f. = prázdný (volný) čas, nečinnost, zahálka; marnost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).