prázdný | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prázdný adj., též prázný

I. bez určení relace
A. o neosobním nositeli vlastnosti

1. dutý, uvnitř prázdný (a – původně – dutě znějící): ovoce stromové, ješto vzní, když je jedie, anebo jest býlé, ješto má měchýřky vznície a prazdne ComestC 308a vacuis; piedimužíkové…, ješto bydlé u prazdne hoře BawJetř 50; prazdny zevnitř uděláš jej [oltář] BiblOl Ex 27,8 (prazdny a vydlabaný ~Pad) cavum; prazdnie věci vieceť zvučie nebo znějí Čtver 36b; má [hořec]…stbol prazdni neb dúpnatý LékVodň 266a; cratera konev, concavum prazdna MamUKA 18b; žíly veliké neb cievy prazdne v krku LékSalM 486; slovce lehké sehne nás, smútí a zetře jeho trest prazdnu ChelčBoj 349a

2. prázdný, nic neobsahující; [o nádobě ap.] ničím nenaplněný; [o obydlí ap.] neobydlený: nalezne [zlý duch dům] prazden, umeten EvVíd 3b (Mt 12,44: prázdniece MatHom 208) vacantem; což bylo gde praſnych kútóv AlxB 146; země byla nestatečná a prazdna EvOl 133a (Gn 1,2: neplodná BiblPraž) vacua pustá; upros tajně ode všěch súsedóv tvých beček prazdnych t. 119a (4 Rg 4,3); ostaviv onen prazden břěh HradProk 11a opuštěný; vida město bezmál prazdno bez bydlitelóv ComestC 248b; kde nenie volóv, jesle prazdne jsú BiblOl Pr 14,4; jako bez jádra prazdny ořěch ŠtítVyš 39b; poznav [havran] marnost prazne hlavy Čtver 99a (fig.); všel…do jedné prazdne komory GestaB 69a; již praznym a svobodným srdcem božského požívám oblíčeje VýklŠal 93a exoccupato; máť býti glisterován [nemocný], aby třěva byla prazdna LékSalM 344; ty [truhly] mi zase vrátil prázdné a vybité Půh 3,564 (1446); vuoz…buďto s nákladem nebo prázden ArchČ 16,115 (1448), pod. t. 14, 238 (1474); buď nasuto neb prazdno, vždy kámen [mlýnský] běží před se RokLukA 88a; dávati [lék] na prazdný žaludek Apat 42b nalačno ║ dievka okročmo na koni jězdieše a druhá po niej prazdny kuoň vodieše DalC 8,30 ledig bez jezdce; pošlete li [kněží] za sě škříni boha izrahelského, neroďte jie prazdnv poslati BiblOl 1 Rg 6,3 s prázdnou, tj. bez oběti; aby…každé miesto prazdne zastúpila [spravedlnost] ChelčBoj 396a (v. okročiti 2) nekryté, nechráněné; pobral…dvě pernice, polštář, postel prázdnú ListářPlz 2,183 (1474) bez ložního příslušenství; od každého koně k nesení kupectví…, buď obtížený neb prázdný, jmenovitě clo [dal jest] CJM 4/2,200 (1481) bez nákladu s prázdnýma rukama s prázdnou, zvl. bez obdarování: neukazuj sě přěd hospodinem s prazdnyma rukama BiblDrážď Sir 35,6 (prázdný ~Pad) vacuus, pod. BiblPraž Ex 23,15; aby nikte…přěd krále s prazdnyma rukama nepřichodil PasMuzA 86; jehož…s prazdnyma rukama ot sebe nepustíš BiblOl Dt 15,13 (prázdna ~Pad); když se přestěhuje člověk na onu stranu s prazdnyma rukama ChelčSíť 2b; abychom s prázdnými rukama domú se nevrátili [poslové] ArchČ 20,550 (1467) bez výsledku na prázdno v. naprázdno

3. [o místu] neobsazený, volný; (A) [o sedadle] nezasednutý; (B) [o úřadu ap.] nemající vykonavatele, zvl. nezadaný: A: ještě miesto jest prazne [při hostině] EvKlem 46b (L 14,22: prazdne BiblDrážď) adhuc locus est; tu [v nebi] sem mezi apoštoly jeden prazdny stuol viděl PasMuzA 73 vacuam — B: ktož by obrokuov zádušních ještě ne prazdnych prosili MajCarB 6b non vacantia; když miesto bylo prazdne Fabianovo, totiž Petrovo, volen jest Kornelius HilPřijA 9; když by stolice [královská] prázna byla ArchČ 5,381 (1478); probošt a administrator kostela Pražského v duchovenství stolice prázdné t. 526 (1478) tj. jen titulární (?) ║ těch pět tisícóv [loktů půdy]…prazdno bude městu k bydlišči a k přědměstím BiblDrážď Ez 48,15 (obecni budú ~Pad) profana k volnému použití

4. volný, nevyužívaný k práci; [o nářadí ap.] nepoužitý: Prazden cep každý ležieše, kto by mlátil, nikte nebieše AlxV 2249; ležiechu prazdny motyky t. 2251 zahálely; ani kterému času prazdnu přepuste zminúti JeronM 12b vacuum; pod to [přístřeší] také měščěné k pomluvení…v prázdne dni…sě schodiechu ComestC 280a in diebus otii; obži<v>eš se tak prazdnym odpočinutím Čtver 32a otiosus; měsiecě prażdne BiblPad Job 7,3 (v. neužitečný 1); jest li prazdne kamenie ne ku póžitku položeno a prazdne desky neutvrzené PrávSasD 257a ledige

5. [o skutku, víře ap.] marný, neužitečný, bezúčelný; [o životě] zahálčivý: milost jeho [tj. boží] ve mně prazdna nebyla EvOl 161a (1 C 15,10) vacua; smutka prazdneho nechajte LegKat 3279; viera bez skutkóv prazna jest BiblLitTřeb L2,Ja 2,20 (marná ~Ol, daremná ~Pad; marg.) otiosa; ktož prázdniti nechtě, i činí něco prazdneho ŠtítMuz 61 a; vana (id est inutilis prazdna gl.) est Deo sapientia mundi GlosSed 40a bezcenná; ješto [„hrdláči“]…hodují a prazny život na to vedú ChelčLid 99b, pod. JakBetl 61a; lovení pracovité Petrovo prazdne, v němž přes celú noc…nic nepopadl jest ChelčSíť 2a bezvýsledné; šeredstvie…životuov lakomých, svatokupeckých smilných a prazdnych ChelčPost 1a; náboženství sú prazdna i modlitby…nic k spasení neprospějí AktaBratr 1,110a ║ aby sě zasě nikakž s prazdnym poselstvím nevrátili [poslové] PasMuzA 553 tj. s nepořízenou; střela jeho…nevrátí se prazdna Pror Jr 50,9 tj. aniž by zasáhla cíl; když přijde cizí poselstvie, ten musí skrze oheň projíti a tak sě očistiti, aby na něm nic prazdneho nezuostalo CestMandA 209a (prazneho ~*N, prašného ~B, zprznilého ~C) tj. rituálně závadného

6. [o řeči ap.] prázdný, bezobsažný, jalový, nemající hlubší smysl: omne verbum otiosum (prazne gl.) GlosJag 18; že sem těžce zhřěšila…skrze povolenie slovy prázdnými LyrDuch 64, pod. MastMuz 375; řeči prazdne…myšli ukrátiti DalC předml. 45 uberflussige rede, pod. ŠtítVyš 34a; aby vás nikte neoklamal skrze filozofí a skrzě prazdnu lest BiblDrážď C 2,8 (marnú ~Ol) inanem; radějše poslúchají [uši]…prazdne piščby DesHrad 178; prazdnymy básněmi odlúčeni bývají [blázni od Krista] VítAug 97b otiosis; garrulacio prasdne mluvenie HusBetl 2,5; prazdné slovo…jest, kteréž ani užitka přinese HusPostH 67b; vážnost múdrosti aby se nepoddala lehkostem prazným [tj. hrám] BurleyMudrC 183b; inanis marná vel prazna vel daremnie kázanie VýklKruml 290a (1 C 15,14); aby řeči prazdne nemluvil AlbnCtnostA 7a ║ [ruce a nohy k břichu:] což my vyděláme koli, to vše slepceš v prazdne vóli BawEzop 2733 s chtivostí; opravuješ [Bože] praſdne nravy lidí SekvUKA 10b vanos lehkovážné

7. [o závazku ap.] neplatný, nemající (právní) závaznost; „prázden (u)činiti“ co [plat, slib] (z)rušit: na koho vydána jest kletba, slož blud…, a prazdna jest (že neškodí gl.) HusBludM 207a vacua; ad irritum perducatis marný vel przadnij (m. praz-) učinili byste vel v marnost uvedli byšte slib VýklKruml 26b (Lv 26,15: k zrušení přivedete BiblOl, zrušili byšte ~Praž); irritas, id est vacuas prazdne vel moci žádné nemajíce [listy] t. 93b (Est 16,17: v. nepravý 10) — jur.: páni nalezli:…že ten list žádnými lety prazden nemá býti Půh 2,221 (1412); ti [„holdové“] mají s obú stranú všichni propuštěni a prázdni býti ArchČ 2,286 (1450) ║ obstavenie [věcí]…daremnie jest a prazdne PrávJihlA 30a neoprávněné; aby se mne na JMt dluzi převedeni byli a má pečeť aby prázdna byla ListářRožmb 4,419 (1457) přestala být zárukou zaplacení (?)

8. jur. [o majetku] nezatížený pohledávkami a nároky: jestliže p. Ješek jistec ukáže, že má zboží a dědiny svobodné, tehda…zboží Benešovo z Kvasic má býti prázdno Půh 1,199 (1407) — v osvobozovací formuli: na té jisté vinnici…našim budúcím ižádného práva viece nepozuostavujem, ale svobodny a prázdny činíme a kvitujem ty tři kopy g. platu ArchČ 15,523 (1445); tiemto listem vynímáme [ves] a prázdnu činiece, k pravému a svobodnému dědicství vysazujeme t. 18,195 (1499) ║ bylo li by pánu to sbožie [zastavené manem] prázdno, on je musí od něho [příjemce zástavy] vyplatiti PrávŠvábE 85b lidig uvolněno (od příjemce zástavy)

B. o osobním nositeli vlastnosti

1. nic nenesoucí; v doplňku s prázdnou, zvl. bez daru; [o poslu] s nepořízenou: ani jeho [vyslaného k nim vinaři] propustichu bita prazdna BiblDrážď L 20,10 inanem; aniž vy [Židé] vyjdete prazdny, ale…oblúpíte Ejipt ComestC 56b (Ex 3,21) vacui; ani sě ukážeš u vidění mém prazden BiblOl Ex 34,20 (s prázdnýma rukama ~Praž); pro jeho nedostatek nepúštěj ho od sebe prazdna BiblLit Sir 29,12 (bez daru ~Drážď); chudého,…prosícieho almužnu, proti obyčeji obyklému prazdna bieše zahnal Frant 4b bez almužny; lačné jest naplnil dobrými věcmi a bohaté opustil prazdny BiblPad L 1,53 (lačny nebo ješitny ~Ol, marné ~Lit); posel, jak vyšel, tak i prázdný, uhaněn jsa, do Prahy navrátil se jest BřezKron 435; mnozí ven z země…obilé vezú a prázdní zase do země, nevezúce jiných kúpí, jedú ArchČ 5,294 (1466) bez nákladu; že je [židy] s těžkem který úřad, kteréhož potřebují, prázny pustie t. 479 (1497) ║ vyšla sem byla plna a prazdnu mě navrátil hospodin BiblOl Ru 1,21 nic nemající

2. nečinný, nepracující; v doplňku nečinně, bez práce; „prázden býti“ nepracovat, zahálet.: ti, ďešto jsú v klášteřě, prazdnu jim nebýti Túl 24a non otio torpescant; co tu stojíte celý den przadny (m. praz-) EvRajhr 108b (Mt 20,6: v. prázdniti 2) otiosi; prazdne [vdovy] učie sě obchoditi domy BiblDrážď 1 T 5,13 (prazdny jsúce ~Ol); nikdy prazden nebieše [sv. Prokop] HradProk 3a; mnozí, ač umějí životem prázdniti, avšak myslí nemohú prazdny býti Aug 85a; když dělného člověka jeden diábel láká, tehdy prazdneho tisíc HříchM 250; aby v nižádnú hodinku diábel nenalezl tebe prazdna HusVýklB 54a; řekl jim [dělníkům] hospodář, že stojí na tom tržišti prazdnij ChelčPost 61a (sr. Mt 20,6), pod. HusPostH 31 a; v. též opozdlivý — zpodst.: na ledu prazdny hrají PasMuzA 601 (v. oráček 1); buoh žehře na prazdne HříchM 250; ti, ktož viec…pracují, musejí viec jiesti než zaháleví a prazdni RokLukA 180b ║ když…prazdny budú ženy, ješto v zrnech melí, jsúc u malém čísle BiblDrážď Eccl 12,3 otiosae nechají práce; Prazden jest buoh v nich [lidech zaslepených] ChelčPost 98b nepůsobí prázden býti (k čemu [činnosti], s inf.) mít (volný) čas, být volný: příde [bratr], když bude prazden BiblDrážď 1 C 16,12 cum ei vacuum fuerit; aby sě měščené, když by prazdny byli, tu scházěli KristA 18b; ten [zaneprázdněný] nemóž býti prazden k božiej službě AlbRájA 76a Deo vacare; ač kdy i prazdny budú [řemeslníci], jako v svátek ŠtítSvátA 142b; pokoren buď [žádající o přijetí] a snad pán nenie prazden GestaB 123b erat occupatus; když…zasě na Krumlov přijedem a prázdni budem ArchČ 14,50 (1450); ty také nejsi prazden dlúho mých rozprávek nelibých slyšeti ChelčPař 125b; že jest prazden [boháč], jde do kostela RokLukA 123a ║ abych, samému tobě prazden jsa, vždy myslil…o tobě ModlMil 12b k dispozici

3. neužitečný, nicotný („nestatečný“ 4); zpodst. darmošlap, povaleč: tehdy jej žena potka…klevetná a praazdna, nepokojná BiblDrážď Pr 7,10 (v. neustavičný 4) vaga; tiem [tj. spoléháním na křik] se větrný a prazdny ukazuje, nemaje žádné síly neb moci Čtver 36b vacuus; nynější biskupové…a prazdni oltářníci nemohú dočakati, aby brzo služba božie sě dokonala HusPostH 14b; protož ti dvojí [páni a kněží] prazdni žráči hojně pijí krev robotných lidí ChelčSíť 27b; ješto [boháči] sami mnoho sehltají s čeledmi svými praznymi ChelčPost 168b zpodst.: vagos…prazdne [přivedl k sobě] VýklKruml 42a (Jdc 9,4: túlařě BiblOl, túlavé ~Pad, lotříky ~Praž); mordéře, prazdné a zahaleče aby vyplevovali KrčínHrad 4a; v. též nestateč 1 ♦ práz(d)ná prázdná, prázná žena (žénka, nevěstka ap.) nevěstka: udávají jeho [zlata a stříbra kněží] nevěstkám a prazdnee ženy okrašlijí BiblDrážď Bar 6,10 (kurvy ~Lit, nevěstky ~Praž) meretrices; tehdy jeden z synóv israhelských vjide…k prazdne nevěstcě madiánské BiblOl Nu 25,6 (v. nevěstka 1) ad scortum, pod. t. Dt 23,2; dva tisíce žének prazdnych ot sebe jest zahnal GuallCtnostK 225, pod. BřezSnářM 177a; jako prazdna žena miluje toho, ktož jí penieze za smilstvie dává HusPostH 170b; dva tisíce práznych a poběhlých žének BurleyMudrC 222a; fornicacio cum soluta smilstvo s prazdnu, točíš s tajemnú neb s obecnú chýrú Slov KapPraž A 73/5,306a; má li člověk ženu prazdnu…jako ženimu PrávŠvábA 148 ze ledeclichen dingen ♦ prázdní ľudie lidé žijící bez stálého zaměstnání a bydliště, zvl. tuláci: aby žádný ležákuov nechoval a prazdne lidi ŽídSpráv 116; rád vidí [král], že se řemeslníci množí, a prazdných lidí nenávidí t. 254; Prazdny lidé, kurevstvo a lotrovstvo PrávSasE 161a; prázdní lidé a povaleči nechtiec dělati ArchČ 5,426 (1485). – Sr. prázdnivý

4. volný, svobodný; [o vězni] osvobozený, propuštěný na svobodu; jur. [o pohnaném] zbavený žaloby, [o ručiteli ap.] zproštěný závazku: učiňen jsem jako člověk bez pomoci, mezi mirtvými prazdny ŽaltWittb 87,6 (svoboden ~Klem) liber; sluhy prazdny púščiechu [v milostivém létě] ComestC 91a; spustivši jej [milovaného] okencem, prazna preč pustila ZrcSpasK 87; ty [vězně] všechny prazny propustil MartKronA 96a lödig; zda bych mohl své lidi [tj. zjímané] prázdny učiniti ListářRožmb 3,212 (1447) osvobodit; já púštím tuto ženu od sebe a prazdnu ji činím RokPostB 367 dávám jí volnost; aby nadepsaný Hok [tj. vězeň] beze všech úplatkuov prázden a svoboden byl ArchČ 10,460 (1493) — jur.: tehdy ten pohnaný svú nevinu má pokázati…a když by všickni prošli, má prazden býti ŘádZemA 47b; pustili sě [Jan a Smil] prázny Půh 1,211 (1407); slíbil mi…všudy mě odvaditi a prázna učiniti t. 252 (1407); dědicové ti mají ty jmany [ručící za zemřelého] vypraviti a prazny učiniti PrávSasE 82b ledigen; nepříde li ižádný, ješto by naň žaloval, on [psanec] jest prazdny člověk PrávŠvábA 127b lidig — v osvobozovací formuli: tehda ti [vězni]…mají a jsú prosti a prázdni mocí listu tohoto pod svrchupsaným základem ListářRožmb 1,231 (1437); z kterýchžto pěti kop již řečených já…mocí listu tohoto předřečené pány…kvituji a prázdna činím ArchČ 14,66 (1455) vyvazuji; my – purkmistr a rada – prázdny činíme poručníky ListářPlz 2,183 (1474) zprošťujeme funkce

II. s určením relace
A. o osobním nositeli vlastnosti

1. koho/čeho jsoucí bez koho/čeho, zvl. nemající koho/co; [hříchu ap.] prostý čeho; „prázden býti“ být bez koho/čeho: pakli zabie [„nedědinný“], brání sě, ale prazden hospodářě RožmbA 66; pakli bohat budeš, nebudeš prazden hřiecha BiblDrážď Sir 11,10 (nevinen ot hřiechu ~Pad, bez hřiechu ~Praž) immunis; studu prazden nemóže býti [hříšník] ComestC 9a rubore carere; ktož jest prazdnyegy hřiechóv a nevinnějí ŠtítVyš 39b purior; aby vy byli prazdny těch snažností t. 74b (1 C 7,32: v. pečelovánie 2) sine sollicitudine; čímž plnějí bude [křesťan] jedněch [potěšení], tiem druhých prazdnyegij bude ŠtítSvátA 129a; nic mi nebude škoditi [pokušení]…, když jediné prazden budu přivolenie HusDcerkaM 211b; prazden jsi ženy, neroď hledati ženy HusVýklB 106a (1 C 7,27 solutus: v. otvázati 4); za sedm dní měla [rodička] prazdna býti obcovánie s lidmi RokLukA 65b; pohanění križe Kristova byli sme prazdni AktaBratr 1,8b ║ prazdni sú [zlí] činóv dobrých ŠtítBrigP 51a vacuae tj. nekonají dobré skutky; prazdni ste byli spravedlnosti [jako hříšníci] AktaBratr 1,210b (R 6,20 liberi: svobodni EvOl, zbaveni BiblPraž) nebyli jste vázáni spravedlností; tu hned po jeho zápovědi toho [rubání lesa] prazdni byli Půh 4,485 (1466) s tím přestali

2. koho/čeho [zvl. tíživého] zbavený, zproštěný; „prázdna učiniti“ koho zbavit; mimo préz. „prázden býti“ zbavit se; jur. koho zproštěný závazků ke komu, vyrovnaný s kým: jednoho [hříchu] nejsi prazden BiblDrážď Sir 7,8 (ani v jednom nebudeš bez viny ~Pad) immunis, pod. GestaB 35a; jakž bych byl [já hříšník] pekla prazden Vít 84b; ten člověk by viec diábla prazden PasMuzA 314; ty prazden budeš kletby mé BiblOl Gn 24,41 (nevinen ~Pad, prost ~Praž) innocens; učiním tě Stramoty prazdna ApolT 325a; smrti…mohli by [kacíři] prazdny býti MajCarC 188b (ujíti ~B) evadere; chcete li jich [lidí budících pohoršení] prazdni býti, musíte se od nich odchýliti JakVečV 84b; pokadiž se…a budeš jie [„reumy“] jistě prazden LékFrantA 41b; všech pochlebníkóv aby prazdni chtěli býti ChelčBoj 375b; chci toho [tj. co se káže] prazden býti RokLukA 268a ║ tak jsú jeho [ukřižovaného Krista] přerádi s očí prazdni ChelčSíť 90a mají ho…pryč z očí; aby diábla prazden byl [vyvolený boží] i všech skutkuov jeho AktaBratr 1,176a vystříhal se jur.: p. Erhart ukázal…, že Břenek byl přikázaný otce jeho a tím jest prázden jeho panským nálezem Půh 1,206 (1407); o všetcky věci jsem jeho [žalobce žalovaný] prázden právem, nejsem jemu nic dlužen NaučBrn 26

3. jur. (ot/z) čeho [povinnosti] osvobozený od čeho, zproštěný čeho; [úřadu, dluhu ap.] vyvázaný z čeho; [vězení] propuštěný: tehda jsú synové toho [placení mýta] prazdny KristA 61 a; aby Karel z desieti tisícóv hřiven střébra [tj. půjčených]…byl všie věci propuštěn a prazden KarŽivA 400 (prazden…a svoboden ~C) solutus; p. Herart jej přísahy za nemoc prázna propustil Půh 1,259 (1408); Jan ze Ptení propúští Jana Lišku…toho póhonu prázna t. 2,385 (1412); Prokop má toho poručenstvie…prázden a zbaven býti TeigeMíst 1,293 (1414), pod. ZřízVlad d1b liber; rukojmě mají prázdny býti z toho rukojemstvie ArchPelhř 17a (1427); jmá prazden býti služeb i berní z toho zbožie PrávOpav 1,31 (1439); toho vězenie…jinak prázden býti nemám, leč bych ústně propuštěn byl ArchČ 10,44 (1481) — v osvobozovací formuli: pány mé všecky…od manstvie neb od jiného zavázanie…svobodny a prazdny je činím [král] PulkB 185, pod. ListářPlz 2,91 (1462); já Jan z Švamberka…kvituji a prázny propúštiem ctné lidi měšťany z Nového Plzně z jedenádcti kop platu ListářPlz 1,232 (1405), pod. ArchČ 37,381 (1454); mají býti [dopravci] svobodni a prázni všeho mýta i všeho cla ArchČ 9,313 (1460)

4. (ot) čeho [žádoucího] nemající podíl n. účast na čem, v čem; jur. [práva, majetku ap.] vyloučení z užívání (zvl. z vlastnictví) čeho: ovšem prazden od daru nebudu ProlBiblK 23b (1 k Mach) vacuus; kteříž…odplatu berú na tomto světě, ale na skonání zbaveni a prazdni věčné odplaty budú OrlojB 41b, pod. ŠtítAlžb 468b; milosti aby nebyl prazden GlosSed 175b ne…vacaret; expers, id est sine parte…vyňat jest,…prazden jest vel nemá účastnosti VýklKruml 320a (Hb 5,13: prazden jest [kojenec] řeči, která jest trefná…dokonalým BiblPraž); lidi bohaté, hojné…pusti [Bůh] prazne ote všeho dobrého RokLukA 35b ║ když se posvětí tělo božie, aby hned přijímali všickni, ač nechtie prazdni býti kostela RokJanB 101 a exkomunikováni; ten pro to nezdržení má řemesla prázden býti DluhRožmb 225 (1458) nemá provozovat řemeslo (pod. ArchKutn 239) — jur.: expers dielu prazdny vel bezdielný SlovOstřS 78; jenž všakž nenie cti prazen neb práva prazdny muž, dobře ženu pojieti móž k manželství PrávSasE 26a rechteloz; kterýž muž svú ženu aneb dietě zamorduje…, ten každý jest práva prazden t. 124a; Mikuláše…a Havla…odřiekám všeho statku mého, aby…toho prázdni byli ArchČ 18,344 (1466)

5. koho, (ot) čeho [žádoucího] odvrácený od koho/čeho, zřeknuvší se koho/čeho; „prázden býti“ koho stranit se koho, nestýkat se s kým: neroďte o nich [mých dětech] nice tbáti a všie viery k nim prazdny budete DalC 70,47 ledig und loz; ktož jsú prazdny světa a snažně hledají boha ŠtítVyš 100b, pod. JeronM 22b privatus; komuž se nelíbí to, ješto píši, křivdú mě neviň…a buď mých kněh prazden ŠtítBes 23; pakli móž prazzdnyegij býti světského hluku ŠtítSvátA 222b; aby prázdna mužského tovaryžstva ukázána byla [panna] HusSvátTN 147b; nech mne, buď mne prazden PříbrZamP 304b; ktož take zpoléhá na množstvie, takový každý prazdneho se býti od pravdy vyznává KorTrak f2b; prazdni sme jeho [kdo se nekaje] v tom, v čem se slušie od takového odděliti AktaBratr 1,79b; [Chudoba k Bohatství:] sebe prazni budem BechNeub 194a zpodst.: prázdnij od viery, lásky a života dobrého, ti nemohou utiekati JakZjev 170a ║ ex adverso jsa prazden toho VýklKruml 55a (2 Rg 18,13: ty by proti tomu stál BiblOl) jsa proti tomu prázden býti koho zdržovat se soulože s kým: mohli by sebe prazdni býti [manželé] ŠtítSvátA 208b; buďte sebe prazni [manželé], když ona počne, až i odchová RokPostB 77; hned by jí [otěhotnělé manžel] měl prazden býti, až by i porodila, i odchovala BechMuz 98b

6. ♦ prázden býti čeho [místa] vzdalovat se čeho, nevstupovat kam; jur. být vyobcovaný (vypovězený) odkud: jáť sem také…zapověděl jim [lidem], ať by mého [panství] prázdni byli ListářRožmb 3,129 (1446); neb smy svým přikázali, aby těch řek…, kterýmž práva nemáme, prázdni byli ArchČ 21,311 (1456 ?); na mých lesích honí a prázden jich býti nechce Půh 7,85 (1494) — jur.: bude li kto zapsán pro vraždu,…města rok a den prazden bude PrávJihlA 102b; rozkázáno jest bylo jemu…i bratřím jeho, aby země a markrabstvie Moravského prázdni byli ArchČ 4,311 (1476), pod. Půh 5,119 (1487)

B. o neosobním nositeli vlastnosti

1. [o hmotném] ot čeho vyprázdněný od čeho, zbavený čeho, neobsahující co; dolož. jen se sponou: aby třeva byla prazdna od přielišnosti trusu a od větrnosti LékSalM 346 vacua; místo to…nikda nebývá praznee ote všech bytností přirození AlchLull 49; když žaludek jest prazdny od pokrmuo Apat 18b

2. [o abstraktním] (ot) čeho prostý čeho; „prázden býti“ být bez čeho, [žádoucího] postrádat co: ač…vetchý zákon by byl ot viny prazden, nebylo by potřěbie <hledati> miesta druhému zákonu BiblDrážď Hb 8,7 vacasset; druhý život jest ote všeho úsilé prazden AlbRájA 35a; ty moci [duše] samy v sobě prazdny jsú dobrého ŠtítVyš 16b vacuae; kterážto [žádost] hřiechu prazdna nebude TrojK 83b ║ pakli by co proti tomuto našemu ustanovení bylo učiněno…, práva ovšem prazdno buď i skutku PrávHorM 9a careat neměj právní platnost

Význam I A 1 je nejbližší etymologickému východisku zvukomalebnému (*porzd-/*berzd-)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prázdný (jm. tvar prázden) adj. prázdný; prázdný čeho jsoucí bez čeho, nemající co; opuštěný, oddělený, zbavený čeho; býti prázden koho, čeho opustit někoho, něco, nechat čeho; volný, svobodný, zproštěný čeho; nečinný, zahálející, lenivý, zahálčivý; nepoužívaný, ležící ladem; mluvící naplano, nedržící slovo; neúčelný, neužitečný; prázdná žena, nevěsta nevěstka
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prázdný adj. = volný, nezaměstnaný, bez práce, bezobsažný; — dutý; prostý, zbavený, osvobozený; marný, pustý; zahálčivý; — žena (ženka) prázdná = nevěstka; — prázdná vóle = zahálka; — na-prázdno = marně
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).