povzdvihnúti | StčS |

povzdvihnúti, -nu, -ne pf. (ipf. povzdvíhati, -aju, -á, povzdvihovati, -uju, -uje), pozd. též pozdv- pozdvihnúti, pozdvíhati, pozdvihovati; k vzdvihnúti

1. čeho, co, koho (odkud kam ap. čím) pozdvihnout, poněkud zdvihnout, nadzvednout co/koho; [skloněné ap.] vztyčit, napřímit; [ruku] vztáhnout: hlédajte i pozdwyhayte vašě hlavy EvSeit 139a (L 21,28: v. podvihnúti 1) levate; Pozdwyhna Ježíš ruky, dotče jeho [nemocného] t. 141b (Mt 8,3: podvihna ~Víd, ztáh ~Zimn) extendens; papež…po rocě to svaté tělo [tj. sv. Petra] pozdwihati kázal PasMuzA 237 (pozdwihnuti ~Kal) vyzvednout z hrobu; pozdwihna pláščě, uzřě, ano děťátko o<t> své matky prsí pokrm přijímá t. 340 nadzdvihnuv, pod. BiblPraž Ru 3,7; když kněžie jdiechu do chrámu, tehdy kortin a sag [spuštěných k zemi] pozdwihowachu ComestC 73b (pozdwihachu ~K) vytahovali vzhůru; zdaliť snad powzdwihne [trestající Bůh] ruku svú od nás BiblOl 1 Rg 6,5 (by…otjal ránu ~Praž) relevet tj. zmírní trestání; puozzdwih hrdla MatHom 381 (v. nahoru 1); Pozdwihniete málo královny s jejie stolice AlexPovB 236b; pozdwih kopie svého, i prohnal jest krále t. 239b vibrata hasta; Powzdwihniete vrata vaše [tj. padací], kniežata pekelná BelA 155b tollite; bobrový stroj…mužóm powzdwiha náčinie LékVodň 261b (v. náčinie 2) tj. ztopořuje; kolenem klekaje, ramenú powzdvihuge HusVýklB 35b (pozdwihuge ~M); když pozdwihl bieše Mojžieš rukú, přemáháše Izrahel BiblPad Ex 17,11 (pozdwihowal ~Praž, bieše vzdvihl ~Ol) tj. dokud držel ruce nahoře; s křížem pozdwyhati [Ježíše] hřiešných rukama SekvOpav 57b sublevari; pozdwihug kosti stlačené…zhuoru s obú stranú, ažť se plně zarovná LékSalM 591 eleva; po lesích kryjete se a nesmíte hlavy pozdwihnauti AktaBratr 1,344b; pozdwiham [Abrahám] ruky své ku pánu bohu najvyššímu BiblPraž Gn 14,22 (vzdvíhám ~Ol) tj. k přísaze; ješto [děti] tvuoj družec ze křstu pozdwyhl PrávŠvábA 146a tj. jimž byl kmotrem; v. též podvihnúti 1 ║ bože, ješto…z protivníkóv mých powzdwihugeſs BiblOl 2 Rg 22,49 (powzdvihneṡ ~Lit, vyzdvihuješ ~Praž) vysvobozuješ od…; vše v udici pozdwihne…a sebral v siet svú t. Hab 1,15 (vzvedl jest ~Pad) vytáhne udicí; všeho lida biechu uši pozdviżeni k knihám BiblLit Neh 8,3 (biechu pozorny ~Ol, biechu zvedeny EvOl) tj. pozornost byla zaměřena; aniž v den súdný ctnosti jiných budú moci jiných hřiechóv pozdwihnuti HusSvátA 471b vyvážit; nejeden by nepozdwihowal úst proti nebi KorMan 157a tj. by nereptal; uvedl sem vás do země, na kterúž jsem pozdwihl ruku svú BiblPraž Ex 6,8 (sem vzdvihl ~Ol) kterou jsem vám přísahou slíbil p. povzdvihnúti, povzdvíhati, povzdvihovati hlasu (svého) (k komu ap.) u slovesa jazykového projevu dát zaznít svému hlasu, ozvat se: pozdwyhſſy hlasu jedna žena z zástupa vece jemu EvKlem 45a (L 11,27: powzdwyhſſy ~Ol, vzpodvihši ~Zimn, podzvihši BiblPraž, vzdvihši ~Drážď, zpodjemši EvBeneš) extollens; tiše powzdwyh hlasu svého…, jě sě mluviti JeronM 25b; pozdwyhſſy hlasu svého, jala sě jest volati PulkB 13 vociferans; divně sú sě lidé vzdvihli…proti pravdě a pozdvihli sú hlasu svého HusPostH 7a; pozdwihl hlasu tudiež k lidu stojíciemu, mluvil jest MladJerF 132a; pozdwihla jest hlasu svého a plakala jest BiblPad Gn 21,16 (velikým hlasem volajíc ~Ol) levavit vocem; mnozí volajíce u veselí pozdwihowachu hlasu t. 1 Esd 3,12 (pozdwihli ~Praž, výšiece ~Ol) elevabant vocem; hlasu k nebi pozdvihli [Pražané a Kutnohorští], Tě boha chválíme zpívajíce BřezKron 480 ║ proti komu s powzduihl hlasu tvého BiblLit 4 Rg 19,22 (v. povzvésti 2) exaltasti pozvedl, zvýšil hlas; než o tomto [evangeliu] řeč powzdwihnv, slyšte ŠtítSvátA 172a než začnu. Sr. povýšiti 7 ♦ p. povzdvihnúti, povzdvíhati, povzdvihovati očú n. tváři (své) k čemu ap. zvednout oči, vzhlédnout: pozdwihl Abraham očí i viděl za sebú škopa EvOl 146a (Gn 22, 13) levavit…oculos; pozdwyh [Ježiš] očí k nebi, modli sě a řka… ComestC 331a; tváři své k nebi pozdwihnuti Čtver 63b; duše věrná pozdwihuge oči svých VýklŠal 58b sublevat; pozdwih Lot očí svých, uzře… BiblPad Gn 13,10 (vzdvih ~Ol) elevatis…oculis, pod. BiblPraž Gn 43,29 attolens; pozdwihnuti tváři mé k tobě [Bohu] BiblPad 1 Esd 9,6 (vzvésti ~Lit, zdvihnúti EvOl); když pozdvihnem očí našich v nebe ArchČ 20,561 (1469)

2. relig. čeho, co pozdvihnout (na oltáři): (A) bibl. přěd kým [Bohem] zvednutím nabídnout komu; (B) ipf. vykonávat při mši obřad pozdvihování: A: když…pozdwihne jich [beránků] pop s chleby prvnie úrody před hospodinem BiblOl Lv 23,20 elevaverit; jenž [kněz] pozdwihne snopu před hospodinem BiblPad Lv 23,11 (zdvihne EvOl); plece a hrudie a tuk…pozdwihowali sú před pánem bohem BiblPraž Lv 10,15 (vzdvihli sú ~Ol) — B: svátost těla a krve božie nemá pozdvihána býti ArchČ 3, 222 (1420); aby tělo božie pozdwihano bylo, vystavováno ChelčPař 137a; klekají [věřící]…, když on [kněz] pozdwjhuge AktaBratr 1,59a

3. koho kam [do nebe ap.] (vy)zdvihnout, vynést: tehda sě budeš kochati v hospodinu a powzdwihnu tě na výsosti zemské BiblDrážď Is 58,14 (zdvihnu ~Pad, vyzdvihnu ~Praž, vznesu EvOl) sustollam; powzdwizen jest do nebes [Ježíš] i sěde na pravici boží KristA 111a; pokorné až do oblakuov pozdwihuge AlexPovB 257b (v. povýšený 4) exaltat ║ skutkem ctnosti jakožto peřím dušě pozdwiha [přijímání], aby leťala JakKal 94a nadnáší

4. čeho, co, koho i akuz. [umístěného na zemi ap.] (odkud čím) (uchopit a) zvednout koho/co (zvl. vzít); koho [ležícího ap.] postavit: sobotať jest, nelzeť jest pozdwihnuty ložě tvého EvRajhr 110a (J 5,10: zdvihnúti ~Víd, nésti ~Praž, nositi ~Zimn, vzieti ~Beneš) tollere; Pozdwihnu kamene…, aby naň [Ježíše] bili t. 115a (J 10,31: podvižechu ~Víd, popadechu ~Praž, zdvižechu ~Ol, vzdvihú ~Beneš, zchopili BiblPraž) sustulerunt; pozdwih [uzdravený] lože své i chodíše EvOl 225b (J 5,9: v. podvihnúti 1); ujem jeho [chromého] za pravú ruku, powzdwihl jeho BiblDrážď A 3,7 (pozdwihl ~Ol, v. podvihnúti 1) allevavit; děťátko svýma rukama powzdwyhla KristA 16b; pozdvih vína, i podach královi BiblLit Neh 2,1 (vzdvih ~Ol, vzal sem ~Praž) levavi; powzdwiżena jest [„zvěř“] z země a na nohách jako člověk stáše BiblLit Dn 7,4 (zdvižena jest ~Pad, povzdvihla sě ~Ol); Lucas on pozdwihuge nebo on povstávaje VýklHebrL 211 a elevans; padne oslice, a jest kto pozdwihna HusSvatokup 136a (sr. Mt 12,11); jako když pozdwíhal [Ježíš] oné svekruše svatého Petra [ležící v horečce] RokJanB 153a (sr. Mt 8,15) — v relig. obr. o přispění: my sme vstali i pozdwizeny jsmy ŽaltWittb 19,9 (zdviženi smy ~Pod, podviženi BiblDrážď, vzvedeni ~Lit, zpraveni ŽaltKlem, uzdraveni ~Kap; v. obvázati 5) erecti sumus; když letí [osamělý], nejmá, kto by jeho pozwyhl BiblDrážď Eccl 4,10 (powzdwihl ~Ol) sublevantem; z lajna chudého powzdwyhuge JeronM 4a, pod. ŠtítSvátA 17a; Pozdwihuge hospodin všěcky, jížto padají BiblOl Ps 144,14 (Powzdwiha ~Lit, pozdwiha ~Pad, vzpodvihna ŽaltWittb, vzpodvíhá ~Klem, zdvíhá ~Pod, otdvihne ~Kap) allevat; ješto [boží pomoc] powzdwihaa pokluzlé, rozvazuje spaté ŠtítSvátA 41b; klesneš, a kto jest, aby tebe pozdwihl? KorMan 40b (sr. Eccl 4,10) ║ pozdwize Jakub znamenie nad hrobem jejím ComestC 41a (Gn 35,20: v. postaviti I/1) postavil, vztyčil (pod. PasMuzA 238); pozdwihnieme úkoru chvály naší ComestK 209a sejměme, odstraňme; pozdvihuji…oltář jeden ArchČ 10,399 (1495; v. nadávati 1) ustanovuji, zřizuji

5. pf. čeho, co [zbraň, ruku ap.] proti komu/čemu, na koho pozvednout co (k úderu n. zásahu) proti komu/čemu; [ruku] na koho vztáhnout: Pozdwihny ruku tvú na lid cizí EvOl 112a (Sir 36,3: nazdvihni BiblDrážď) alleva; powzdwihne proti mně podstúpěj svój KristA 89a (J 13,18 levabit: vzdvihne BiblDrážď, zdvihne ~Lit); ocas tvuoj, kteréhož s někdy pyšně pozdwihla proti mně Čtver 40a erexisti; každý těch pět smyslóv má pozdwihnuti skrze přikázanie božie proti hrózám nepřátelským GestaB 98a (fig.) sich erheben; proti němu [králi] nechce své brani pozdwihnuti AlexPovB 241b; své hlavy proti němu přehrozně pozdwyzze [drak] CestMandA 162b; pozdwihnuti ruky…na pomazaného BiblPad 1 Rg 26,23 (zdvihnúti ~Ol, vzdvihnúti ~Lit) extendere. – Sr. vzvésti

6. pf. čeho, co [terénní útvar] (nad co) zvýšit, vyvýšit, učinit vyšším co: aby hór a pahrobkóv ponížil, údolí powzdwyhl ŠtítSvátA 20a (sr. Is 40,4); curva in directa referre pozdwihnuty GlosSed 116b; pozdwiżena bude [hora] nad pahorky VýklŠal 44b (v obr.) ║ své marné slávy pozdwihnuti žádaje [Zikmund] Budyš 8b attollere zvětšit. Sr. vyvýšiti, vzvýšiti

7. relig. koho, čeho, co [mysl ap.] (k komu [Bohu], k čemu [duchovnímu] v co, ot čeho čím ap.) pozdvihnout, povznést duchovně; [slabého ap.] posílit, povzbudit; k komu/čemu obrátit; ot čeho [mravně nízkého] odvrátit, odpoutat, odvést: powzdwihneſſ ze shnitie život muoj, hospodine BiblDrážď Jon 2,7 (pozdwihneṡ ~Pad) sublevabis; upadl člověk…u psotu věčnú a skrze tě [tj. svátost oltářní] powzdwyzen k chvále věčnéj JeronM 31a relevatur; když svú mysl k bohu powzdwyhnu [křesťané], odpočinú Aug 42b; mlčěnie silně pozdwyhuge duši k bohu AlbRájA 34b elevant; jenž [Kristus] srdce svých kazatelóv pozdwiha od žádosti světské MatHom 145, pod. pf. HusSvátA 453a; aby skrze to [svou poslušnost] ponenáhlu powzdwyhl [Kristus své rodiče] ku poznání božstvie svého ŠtítSvátA 81a; nás tiem v žádost nebeských věcí…powzdwyhnvty t. 126a; mysli k bohu pozdwihuge [naděje] HusProv B3b; ty věci [tj. světská protivenství] na ně pro Krista přijdú, neb to je svatých pozdwihalo, že sú trpěli proň RokJanK 272a; pozdwihal [sv. Jan] lidu svým kázaním RokLukA 90b; mysli zhuoru k nebeským věcem pozdwihuge ŽídSpráv 124 ║ aby…viděnie k tomu naši mysl pozdvihalo, čížto obraz vidíme ArchČ 3,454 (1437) aby…vedlo

8. koho (i akuz.), čeho (nad koho) pozvednout, povýšit, přivést k větší vážnosti koho/co; [zemi, lid] zvelebit; eccl. [světce] prohlásit za svatého, kanonizovat: požehnaj [hospodine] dědictví [tj. lidu] tvému…a pozdwihni jich až na věky ŘádKorB 92a (pozdwyhny je ~A) extolle; spravedlivost pozduihuge chudého a hřiech činí lidi biedné BiblLit Pr 14,34 (povyšije ~Drážď, vyzdvihuje ~Praž) elevat; aby nerovné dědičstvie jedněch nad druhé nepozdwihalo GuallCtnostK 155 (v. nerovný 4); pozdwihli sú lidu i domu božieho BiblPad 1 Esd 8,36 (výšiechu ~Ol, vzvedechu ~Lit, vyzdvihli jsú ~Praž); zlé utiskovati a dobrých pozdwihowati úřad byl by královský PrávHorS 166b sublevare; aby…nás pán buoh viece neponížil…, nežli jest nás kdy pozdvihl ArchČ 3,441 (1435); jeho [sv. Jana Beda] viděl pozdwiżena nade všecka jiná přirozenie RokJanB 1b ║ když v čest powzdwyhne [duše] ščestíčko světské ŠtítSvátA 123a začne uctívat; aby ta vašě fara v probostvie pozdvižena byla ArchČ 14,16 (1446) povýšena na proboštství eccl.: téhož léta svatá Alžběta pozdwihowana a k svatým připsána DalCr 81,32 (příd. 5); o těch svatých, kterýchžto je cierkev svatá pozdwihla JakVikl 193a canonizat

9. koho, ojed. čeho, kým (v co [pýchu]) naplnit sebevědomím koho, dodat vysoké mínění o sobě komu (až na úroveň čeho): mocní světa tohoto neustavičného, štěstím powzdwyzeny jsúc JeronM 10b; aby mne velikost zjevení nepozdwihla, dáno mi jest klánie těla mého BiblOl 2 C 12,7 (aby…nevznesla EvOl) ne…extollat; Sabom zdvihuje výsost nebo pozdwihuge zvýšeného VýklHebrL 221a tollens; ty, jsa pychú a marnú chválú pozdwizen AlexPovB 243b; Alexander nikoli nejsa v pýchu pozdwizen t. 246b non est elevatus; ani jím [Janem] zčastné věci v pýchu pozdvihly HusPostH 10b; pozdwihli sú srdcě svého a zapomněli sú na mě [na Boha] BiblPad Os 13,6 (vzdvihli sú ~Drážď) levaverunt; on [Zikmund] pýchou pozdvižen jsa jako Lucifer BřezKron 369 elatus

10. koho (pro co) podnítit, ponouknout (k čemu): pozdwyha tě srdce tvé pro vítězstvie, proč zbuzuješ zlost? ComestC 193a elevat (sr. 2 Par 25,19); pakli s lechkým úmyslem pozdwizen TrojK 84a; snové pozdwihugi neopatrných BiblPad Sir 34,1 extollunt ║ jenž [Faliskové] před tiem proti Římenóm myslí biechu pozdwizeni a nenávistí i hněvem zapáleni GuallCtnostK 175 animis effrenati byli rozlíceni

11. pf. [nepřátelství] mezi kým ap. vyvolat, podnítit; [válku ap.] proti komu, s kým začít: svár mezi sobú jsta pozdwyhla PulkB 4 rixam moventes se znesvářili; válku proti tomu [knížeti] jsú powzdwyhly PulkB 89 arma moverunt; boj s nimi chtě některý pozdwihnuty PulkLobk 239 (podvihnúti ~B) pugnaturus; bez potřěby mezi dvěma hněv pozdwyhna ŠtítBojVyš 6a fuerit excitata. – Sr. probuditi, vzbuditi

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).