postihnúti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

postihnúti, -nu, -ne pf. (ipf. postíhati, -aju, -á); k stihnúti

1. koho/co přijít na řadu hned po kom/čem, vystřídat koho/co; ipf. co stíhat co, následovat po čem: poslednie veselé poſtihne pláč BiblOl Pr 14,13 (poſtiha JakZjev 228a, naposledy bývá BiblPraž) occupat; když jedna tesknost druhú poſtiha PříbrZamM 172b, pod. RokPostA 23b; poſtihne oráč žence BiblPad Am 9,13 (popadne EvOl, přijme sě BiblDrážď) comprehendet; vína zbieranie poſtihnet žeň BiblPraž Lv 26,5 ║ subsecuta poſtihagiczi MamKapR 151a (A 16,17: běžieci za svatým Pavlem BiblDrážď; chodila za Pavlem ~Praž) jdouc za ním

2. koho/co dohonit, dostihnout (během, chůzí ap.); ipf. též pronásledovat, stíhat: pohani…svatého Apolinárišě poſtyhſſe, na smrt jeho ubili PasMuzA 346 insecutus esset polapivše; když je [bratry] budete již poſtyhati AsenF 263a (v. okřiknúti 1); se vší brzkostí běží [„rytíř“] po nepřáteléch: poſtihna je…, ohromí je BojDuchT 2a (v obr.); neb je [bojovníky] poſtihachu lvové AlexPovB 266a; lev ho [zajíce] chcieše uhoniti a poſtihnuti, za hlavu ho lapi TkadlA 6a; tehdy jsú vojska poſtijhali [husité] a bili jsú je KronŽižka 162b; stíhají Ejiptští, ač nepoſtihnu, však ztonuli sú potom ChelčPař 158a (v obr.); když…již jej [prchajícího] postíhali, že jemu nebylo lze ujeti Půh 4,367 (1464) ║ jenž [Bůh] poſtiha mudráky v jich chytrosti BiblOl Job 5,13 (v. popásti 4) apprehendit jejich vlastní chytrostí lapá; urburéři, v svých škodách zisky poſtihagice, hledají viece lúpeže PrávHorM 3a sectantes honíce se za zisky; od svatého Jakuba neb dále nepostiehli [moji lidé] než dva jeleny ListářRožmb 3,149 (1446) neulovili; jemu se zdálo, aby byli postiženi [„žáci“]; i kázal sem je honiti ArchČ 7,331 (1468) zadrženi

3. pf. co [skutek, výkon] stihnout, stačit vykonat; [něco zameškaného] dohonit: si quid…negleximus, saltim ut…recuperemus poſtyhly PostGlosMuz 112b; zmeškal jest, ješto jest toho potom do své smrti nemohl postihnúti ListářRožmb 2,10 (1438); aby člověk…dělal, což ruka jeho móž poſtihnuti ChelčJan 65b; aby za ně [hříchy] pokánie zde činil, jakož poſtihnuti móž svú mocí po vše časy ChelčOl 170b; což to vadí, že…zmeškáš kázanie, ale potom poſtihnem RokLukA 177b

4. koho potkat koho, narazit na koho; fig. [o abstraktním] dostat se komu: kdežto silnější houf neb rota mdlejší rotu postihne nebo potká HájZříz 40; v tom postihna [Přech] dva súsědy, ano od rybníka jdeta, i die těma… ArchČ 14,15 (1445) — fig.: kto sě scházějí v radu pro pokoj, poſtyha jě radost BiblDrážď Pr 12,20 (následuje ~Pad, přicházie ~Praž) sequitur provází je; přijde naň záhuba a zdravie jej nepoſtihne BiblLit Pr 29,1 (nepřistihne ~Ol, nepotká ~Pad, nebudeť mieti ~Praž) non sequetur

5. [zvl. o nežádoucím ději n. stavu] koho (čím) postihnout koho, tíživě dolehnout na koho; ipf. stíhat: často poſtyha peské svědomie vrtráka BiblDrážď Sap 17,10 (přisáhá ~Lit, treskce ~Pad, hryze ~Praž); ješto [„pomsta“] jeho od všemohúcieho hospodina jměla poſtihnuty t. 2 Mach 8,11 (potkati ~Pad, naň přijíti ~Praž) esset consecutura; když hrom již ty pohany pobi i smrtí poſtyze LegKat 2926; hřiech váš poſtyhne vy BiblOl Nu 32,23 (přijdeť…na vás ~Praž) apprehendet; jenž jsú morem poſtyzeny ModlMil 65b; poſtiha jej [nečinného] chudoba ŠtítMuz 61a; hlad, který je poſtiha ChelčKap 14b; pyšného člověka poſtihnet poníženie BiblPraž Pr 29,23 (v. následovati 7); ježto by však ty příhody jeho nepostihly ArchČ 8,57 (1471) ║ on [Kristus] divně přěmohl vašě nepřátely, jedniem slovem tisíc poſtihage ZrcSpasK 49 zasahuje, tj. trestaje; ktož by pak chtěli v tom [obojakosti] nás všecky poſtihati AktaBratr 1,83b vystupovat proti nám za to (pod. ChelčBisk 32b). – Sr. nalézti 8, obkľúčiti 9

6. pf. koho (v čem, s čím [o něčem nenáležitém]) přistihnout, dopadnout (při čem, s čím): jestli že kto v hřiechu smilstvie jest poſtižen JakZjev 178a; kdež by koli postižen neb nalezen byl [dlužník] ListářRožmb 3,22 (1445) zastižen; ač by který kněz v opilství několikrát byl postižen BřezKron 503 fuerit repertus; kto by…v tom byl vskutku…poſtižen a shledán ZřízVlad o5b deprehensus…foret; s tiem [lupem] postižen na cestě ArchČ 14,91 (1459); ve čtvrtek…postižen a měl býti oběšen Gabriel, úředník mince, že kradl v minci LemingerMinc 295 (1474) ○ postižený adj.: uveden jest mistr Jan Hus, obžalovaný a poſtiženy jako kacieř…uprostřed koncilium AktaKost 19b convictus usvědčený; zloděj žádnej nemá přijat býti [do řádu] ani v tom postiženej trpín ArchČ 16,528 (1498) ║ pakli by který z mistróv…v tom [provinění] svědomím postižen byl DluhRožmb 227 (1458) usvědčen (pod. AktaKost 18a); v čem by nás právo postihlo, při tom bychme ostali ArchČ 21,427 (1495) uznalo vinnými (?). – Sr. nalézti 2

7. co, čeho kým/čím ap. prokázat, dokázat (zvl. svědecky): <tiem [řečí] skut>ku nic nepoſtyze, <nelíče př>e podlé práva LegSilv 34; kak z které řěči zpravovati nebo poſtyhaty RožmbA 50; když král žaluje na koho…, tehda král poſtyhny svědky,…služebníky t. 50; cožkoliv vaším právem postiehnú, tohoť jim rád popřeji ListářRožmb 3,108 (1446); moha [Ježíš] to člověčským skutkem poſtihnuti ChelčPost 79b; aby tiem [dobýváním] svých rozmyšlených protivenství…mohli postihnúti ArchČ 4,428 (1456)

8. co/koho [žádoucího] získat; co dosáhnout čeho; jur. co [pohledávku] na kom/čem obdržet, vybrat si: běžte, abyste poſtihli [odměnu] BiblKoř 1 C 9,24 (v. popásti 7); si quomodo comprehendam bych některak poſtihl vel pochopil aut polapil hic polapiti mohl [dokonalost] VýklKruml 305a (Ph 3,12: bych…mohl popadnúti BiblDrážď, mohl li bych dostihnúti ~Praž); non persequeris post eum nenabudeš potom jeho vel nepoſtihneſs [přítele] t. 129b (Sir 27,19: v. nabyti 2); tento lid že…běhá v světě, nemuož nic dobrého poſtihnuti RokLukA 437b; budeš li zboží honiti, nepoſtihneſs jeho TovHád 48a ║ čehož sám mieti nemóže [hřích–závist], toho na všěch zlostí poſtyha PasMuzA 317 si vynahrazuje jur.: na té svrchupsané dědině…že by svého platu postihnúti nemohli ArchČ 37,897 (1399); na něm bych já měl postihnúti svój dluh Půh 2,179 (1409); nemají svého jistce, ješto by na něm svých peněz postíhnúti mohli NaučBrn 138; svého se hojiti a poſtiehati, že ji zmeškal v tom opatřiti TovačB 33b (v. navrátiti sě¹ I/3); po Prokopovi…na Nížkovicích ten dluh postihnúti máme Půh 6,252 (1490) ○ postiženie n.: aby ona mohla těch 300 kop, rúcha i klenotóv na tom sboží postihnúti, k kterémužto…postižení…plnú vóli dali TeigeMíst 1,189 (1426); pomocni býti k dosažení a postižení…nákladuov ArchČ 26,383 (1438); s platem…učiniti jakožto s svým vlastním věnem až do postiženie svého věna sta kop gr. t. 119 (1441) ║ má li kde co její muž, na tom ona má postíhati Půh 1,259 (1408) hojit se svých škod p. postihnúti, postíhati (kde) odškodnit se: tu [tj. „na základech“] svých škod postihnúti Půh 3,361 (1447); aby svých škod měl se kde hojiti a je postihati ArchČ 37,370 (1456); aby svých škod postihli s opatřením od úřadu t. 884 (1461)

9. jur. čeho [majetku ap.] na kom/čem vymoci co, domoci se odškodněním čeho: což bych škoden byl, abych na jeho vlastní zboží povstíhal (m. pos-) Půh 1,131 (1405); bezpečnějie jest na základu zpolehnúti, nežli na osobě poſtihati PrávHorM 14a agere; že mně odkúpil základu, mého hradu…a já měl na tom svého povstihnúti (m. pos-) Půh 2,589 (1418); aby u nich těch peněz dobývali a postíhali na těch osobách ArchČ 26,118 (1436); což je koli krádežem zhynulo, na mně si toho poſtiehal BiblPraž Gn 31,39 (dobýval ~Pad) a me exigebas; toho [koní] na nás…chce postiehati ArchČ 14,227 (1473)

10. jur. pf. co [pohledávku] (z čeho) uhradit co, poskytnout sumu na úhradu čeho: ač by to zhádanie [majetku] nemohlo jejieho věna úplně postihnúti ArchČ 6,9 (1404); ten [dlužník] dřieve svój dluh poſtihne z toho základu PrávJihlA 145a; toho dluhu…ty odúmrti postihnúti sú nemohly DluhRožmb 73 (1461) ║ pakli bude moci oběma [věřitelům] postihnuti, tiem lépe ArchČ 16,4 (1480) bude-li možno oba vyplatit

11. co/koho [nehmotného ap.], že… (čím ap.) postihnout; [rozumem] pochopit, poznat: nebe u výsosti…a srdce králevé nemóž sě smyslem poſtyhnuty BiblDrážď Pr 25,3 (v. nepoznalý 3); múdrost boží…kto poſtihne BiblOl Sir 1,3 (jest zstíhal ~Lit) investigavit; že ho [Boha] ijeden nemóž ukázati, dolíčiti…, poſtyhnuty AlbRájA 100b non est…investigabilis; což móž poſtihati o něm [Bohu] v rozumu, že jest vysoký ŠtítPař 16b; z toho mudrci…poſtihagi, že počátek hnutie od východu pocházie Čtver 75b comprehendunt; křesťan to věrú poſtyhne, že jest pán buoh mimo jiné KancJist 61; což oči tělesné poſtihata ChelčBoj 356a vnímají, pod. RokJanB 11a; vicher [tj. zvrácený člověk]…nepoſtihne toho zákona ChelčPost 160a; pakli by čemu nedorozuměl aneb v čem nepoſtihal, aby zpraven byl AktaBratr 1,3b; to víme, pokudž při sobě poſtjháme, že při věcech spasitedlných…pochybování nemáme t. 231b. – Sr. obsieci 2, pochopiti 9

Sr. popásti, potkati, posieci (-sahu)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


postihnúti, -nu, -neš dok. pochopit; vystihnout; prokázat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


postihnúti dok. = pochopiti, vystihnouti; dohoniti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).