poně | StčS | MSS | ŠimekSlov |

poně, poň partik., ojed. poněžby (sub 1); sr. po (I B 1) a csl.

1. jistot. asi, snad; vyjadřuje menší míru jistoty; před číslovkou přibližně; u slovesa v adverz. spojení spíše: schoval bych sě byl ponye ot ňeho ŽaltWittb 54,13 (snad ~Pod, lehko BiblOl) forsitan; tu pak sta ponie neděl šest TristB 117a wol sechs; Ponyet by zaslúžil ne dieky, ale pokuty ŠtítKlem 6a; řiekají jako z klamu, ale pon na pravdu chýlé t. 82a; prodali je [koně]…pon za 6 kop PoprRožmb 42b (1423); Pon se spieš poptáme, kde je dobré staré pivo, nežli na cestu spasenie RokJanK 282a; forsitan snad, fortassis ponie, fortasse poniežby SlovKlem 3a ║ Žibřide, kéž se chlubíš! A ty ponie na koni smutně sedíš ŠtilfN 198 snad jen; aby tomu, komuž sě nechut stala, prosbú sě odestalo. Ty toho ješče ponie nemieníš učiniti TkadlA 9b jak se zdá, zřejmě (pod. t. 25b aj.); chudým měli by najprvé spravedlnosti dopomoci, ale již toho ponie mezi súdci teď RokLukA 425b sotva je. – Sr. okolo II/C

2. jistot. prý; vyjadřuje nejistotu cizího mínění (sr. ESSJ 2,573): jehož [smilstva] viece nenie ponẏe nikdie než v Babylóně AlxB 269 (v rýmu); jeden pacholek…z Bavorovic – pon mu řiekají Hansl PoprRožmb 38a (1423); v své řeči, kterúž ještě poň mluviti mají TovHád 115b. – Sr. prý

3. jistot.-interog. snad; vyjadřuje očekávání kladné odpovědi; v prosté otázce co(ž)pak, zdali; v řečn. otázce což(pak) ne: ponyet přěvrátí [hledající] duom? EvSeit 145a (L 15,8: nezda ~Víd, zda ~Ol, zajisté ~Praž, všakž ~Beneš) nonne; hospodine, ponye jest jich málo, ješto budú spaseni? BiblDrážď L 13,23 (ač EvOl, málo li BiblPraž) si; Ponye s také smysl ztratila, zda s sě po něm obrátila? LegJiřB 596; ó mužie, ponye silné jsú ženy? BiblOl 2 Esd 4,34 (zdali nejsú ~Lit, však…sú ~Pad, hle, kterak sú ~Praž); kterak ť se líbí? ponie nenie po tvé vóli ŠtilfN 198. – Sr. čili

4. grad.-omez. („asa“) a(le)spoň, přinejmenším; hodnotí obsah věty jako minimum žádoucího obsahu věty jiné: nevěříš, že otec ve mně jest…? Ale ponye pro ty skutky věřte EvVíd 39b (J 14,12: ale pak ~Ol, ale však BiblDrážď, aspoň ~Lit) alioquin; posil…třěva hladné dušě jejie, ač ne jiným, ale ponye sladkostí své drahé vóně HradMagd 47b (v rýmu); aby asa ponye, když sě boha nebojie,…od svých ohavností některak sě vzdálili JeronM 70b quatenus; ač někdy někto nemóž své roztrhané mysli svolati, asa ponie má své tělo na jednom miestě ustanoviti HříchM 245; a pon nemóžem řéci, chcem li znamenati [Kristovo slovo], bychom chudých neviděli ŠtítKlem 140a; strýc mój, postil liž se jest…pon ve čtvrtek, aby jat nebyl t. 145b. – Sr. asponě

Sr. též v jm. míst. Poňedraž (Reg 2,87, 1259), Poňebuz Láz (CDB 1,395, 13. stol.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


poně adv. a část. asi, snad; zdali: Hospodine, poně jest jich málo, ješto budú spaseni
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


poně adv. = snad, tuším, aspoň, nejméně; — poněť = pro něž, pročež
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).