pomoc | StčS | MSS |

pomoc, -i f.; k pomoci

1. (koho [mocného] n. čí [slabého] v čem ap.) pomoc, přispění (koho komu), uplatnění něčí moci ve prospěch někoho; „p. učiniti, dáti“ komu (proti komu ap.) poskytnout pomoc („pomoci“ 1): tebe na pomoc prosím,…panno Maria LyrDuch 66; přizři ku pomoczy mé, hospodine ŽaltWittb 37,23 in adiutorium pomoz mi; ani kto móž lap co moci, k ňemuž tvé [tj. boží] nenie pomoczi AlxBM 296; v kteréjž koli práci bude, té jeho [sv. Marka] pomocziu zbude LegApŠ 127, pod. HymnUKA 82b; prosím tvé pomoczy, rač mě zbaviti této nemoci Vít 39a; aby jich [světců] pomoczy naše prosby spieše byly uslyšány PasMuzA 632 tj. na jejich přímluvu, pod. Kruml 268; odkovad mi v tejto věci příde pomocz JeronM 35b auxilium; prosíce jeho rady i pomoczy o tej věci PulkB 14 iuvamen; aby jemu byl na pomocz a potvrdil královstvie jeho BiblOl 4 Rg 15,19 pomáhal; ze všěch měst poje sobě ku pomoci mužě hrdinné t. Jdt 3,8 (na pomocz ~Praž, pomocníky ~Lit) auxiliarios; ku pomoczy volati AlbRájA 59a; sebrav lid s pomoczij Amelia GuallCtnostK 191, pod. EvSeit 144a (Mc 16,20) cooperante; viz, coť křesťané mohú,…ješto darem božie milosti mají pomoc ŠtítStrah 2a posilu; ku pomoci neužitečný [„obraz“, tj. modla] HusVýklB 34b; jinde věrně radú pomoc učiníme CJM 4/1,50 (1418), pod. s ipf. BřezKron 438; nebude li míti [ďábel] na pomocz našeho povolenie a lenosti ChelčPost 82a (fig.); potřebie jest [k pokání], aby byla pomocz s huory RokJanB 55a; pomocz dává [Duch svatý] člověku proti diáblóm RokPostB 284, pod. s pf. BiblPraž 1 Rg 7,12 auxiliatus est; uteče se člověk v pokušení svém k nim [kněžím] na pomoċ BechMuz 74b; subsidium pomocz SlovKlem 84b v relig. formuli: s boží pomocy uhasi v sobě…žádost OtcB 42b gratia Dei auxiliante; bude spáti [nemocný] s boží pomoczy LékFrantA 47a ║ Israel vyjide v boj podlé Kamene pomoci ComestC 139b (bibl.) adiutorii označujícího, až kam Hospodin židům pomáhal (pod. BiblPraž 1 Rg 4,1 aj.); komu sě zdá…, by maje pomocz od větru šel po cestě BřezSnářM 109b adiutus maje vítr v zádech (s) p-ú pomocú čeho pomocí (prostřednictvím) čeho, skrze co, čím: s pomocy opatrného duomysla…to [zamýšlené] jest opravil OtcB 125a subveniente discretione; svatého pokánie pomoczy móž navrátiti [nevinnost] AlbRájA 46b; vystřěhuť jse toho všeho s pomoczy opatrnosti Čtver 77b iuvante prudentia; s pomoczi písma k věčné paměti potvrditi ProkArs 179b

2. (koho/čeho [mocného]) pomoc, ochrana, záštita, zvl. opora; přen. pevnost, tvrz: Pomoczy tvé žádámy, smiluj sě nad námi PísVáclF 13; v ňemžto [zabitém] velé pomocz byla všěm AlxB 155; v svém oruží pomoczy nejmějiechu HradUmuč 81b; ostati bez pomoczy JeronM 46b; daj [Bože]…rukama našima pomocz tvého požehnánie ŘádKorB 75b opem; netbaje panského súdu…, maje pomocz svého krále FlašRadaA 760; aby byl nám v městě ku pomoci BiblPad 2 Rg 18,3 (na pomocz ~Praž, aby ty nám město osědl ~Ol) praesidio; že měla [P. Maria] pomocz s nebe Káz Muz II E 9,3b adiutorium; kdybyšte se s námi srovnali, i vy byšte měli pomoc AktaBratr 1,345b; patrocinium pomocz SlovKlem 71b (beschirmniss DiefGlos 417); musím se hájiti [proti nařčení], vzav sobě na pomoc pana Lva JMt ArchČ 8,143 (1474) — přen.: ten [král] pomocz Albánských mezi horami, ješto Řím jest, položil ComestC 192b praesidium; ješto věžě pomoczy střěžiechu t. 260a (1 Mach 4,41: ješto biechu na tvrzi BiblOl); Cristus est nobis fortalicium (hrad, tvrz, útočiště, pomocz gl.) Káz UK I F 38,115a ║ tito falšieři umietají sobě ku pomoczy praviece… KorTrak f7b na obranu na p. pomoc (ku p-i pomoci) jur. [o ustanovování někoho pozůstalému] k ochraně dědických zájmů: na pomocz a k poručenství dal jest jiej [manželce] a dává…Fulstejna PrávOpav 2,30 (1433); jí ku pomoci přidávaje za poručníka Jakuba Slupníka ListářPlz 2,50 (1459); přidávám také též manželce a dětem k radě a ku pomoci uroz. a stat. p. Samuele z Hrádku TeigeMíst 1,337 (1470), pod. ListářPlz 1,439 (1450); ku pomoci Václavovi,…k jeho uvázání a držení [zapisovaného majetku] přidávám urozeného pána ArchČ 15,357 (1482)

3. (koho/čeho) pomoc, pomocný skutek; [podřízeného, služebníka ap.] úsluha, služba; relig. pl. [zvl. boží, světce] zázračné pomožení; přen. pomocník n. pomocnice: bázlivý se běhu chváti, poče nóh svých pomocy žádati BawEzop 2355; lidé staří…z naděje odměnných pomocij…pojímají se AktaKost 23a iuvaminum na vzájemné pomáhání si; kteřížto jeho [lékaře] pomoczy žádají LékRhaz 60; těch drobóv [zranění] nehledají diela a pomocy ručnie LékSalM 540 operationem; že sem jim [Míšeňským pan Oldřich] znamenité pomoci činieval ListářRožmb 1,80 (1425); dávajíc jemu [poturčenci] penieze i jiné pomoczy jemu činiec CestKabK 2a služby prokazujíce, pod. s pf. ArchČ 14,67 (1455); suffragium pomocz, aminiculum, auxilium SlovKlem 85a; jiných obecních pomocí dostávati a činiti jsú…povinni ArchČ 9,365 (1495) ║ učiní li paní aneb dievka pomocz na vraždě, na ranách PrávSasE 101b fulge bude-li mít spoluúčast (pod. t. 101b) — relig.: buoh svatého Václava chtě svatost oslaviti, počě skrzěň veliké pomoczy činiti DalC 31,12 zceichin, pod. t. 87,8 (divy ~L); napomanul jě [své vojáky] u božích pomocy BiblDrážď 2 Mach 8,19 (spomocí ~Lit) de auxiliis; dává [Bůh sv. Ludmile]…, aby tekly rozličné pomoczi k jejím ostatkóm HymnUKA 96a; jakož cizoložné proti víře pomoczy svatých hledají, tak snadně skrze bludné domnění…křivým pomoczem se nadějí…od čarodějníkóv ChelčPost 84b přen.: dal jsi jemu [Adamovi] pomocz Evu TobU 144a (Tob 8,8: na pomoc BiblOl, pomocnici ~Praž) adiutorium; učiňme mu [člověku] pomoc podobnú k němu BiblPad Gn 2,18 (spomoc ~Ol), pod. Čtver 66a ♦ bez p-i pomoci [u sloves pohybu] bez pomoci, sám: byla v nemoci, žeť nemohla bez pomoczy ani léci, ani vstáti LegAnež 3a; kterak kámen pójde vzhóru, bez pomoczy točíš JeronM 7a sám od sebe. – Sr. poslúženie

4. podpora, peněžní n. naturální výpomoc: bývá člověk skúpý, potřěbn jsa pomoczy BiblDrážď Sir 11,12 (obživenie ~Lit, opravenie ~Pad) recuperatione; u potřěbu bližniemu neodpoviedati v pomoczi ŠtítVyš 50b auxilium subventionis neodmítat pomoc; aby jemu [Alexandrovi „biskup“] a lidu jeho pomocz dal AlexPovB 241b auxilium…et venalia, quod…mercatum dicuntur; aby od kostelnieho zboží měl [zchudlý patron] pomocz HusSvatokup 180b; učinil mi jest [král] pomoc, za kterúž sobě Malešov…kúpiti mám ArchČ 6,21 (1411); aby učinila [z těch peněz] pomoc skutečnú k sv. Martinu t. 26,116 (1445) věnování; subvencio pomocz SlovKlem 84b; má li muž své ženy nábytek k domovité pomoczy nebo potřebě PrávŠvábE 18b ze histiur; jenž nám [kališníkům v boji] dobrovolně s svých statkův pomoci učiní ArchČ 20,558 (1469) poskytne pomoc; aby k zase vystavení…dědictví Kristova [tj. kláštera] jakú pomoc učinil [fundátor] t. 9,431 (1498) nějak přispěl ║ aby lidé rychtářovi tú daní [požadovanou vrchností] byli rychtářovi na pomoc ArchČ 22,20 (1464) k té dani přispívali

5. (čeho [dřeva, slámy ap.]) peněžní n. naturální dávka (pův. mimořádná) odevzdávaná vrchnosti (v čem): ne…ullam collectam vel steuram recipiant [cives Olomucenses], quae vulgo berňe vel pomocz dicitur Reg 1,466 (1240); berni zživúce, berú s nich [poddaných vladaři] jiné pomoczy DesHrad 631, pod. Půh 1,289 (1408); Pomoczy skrovné pán móž od svých poddaných potřebovati v některé potřeby mimo určené své platy ŠtítKlem 86a; platiti nám [klášteru poddaní] budú…úroku i všech jiných pomocí CJM 4/1,50 (1418); ode všech daní, pomocí nebo robot…svobodni býti ListářPlz 1,430 (1449); o pomoczech žadání od královstvie ŽídSpráv 31, pod. CJM 4/2,322 (1493) aj.; deportacio věčná pomocz v právě SlovKlem 41a (ewege hulf in dem rechten DiefGlos 175) stálá dávka; buď to králova berně anebo pomoc k vydání panským dětem CJM 4/2,156 (1472) hulf; pomoc s každého strychu, kbelce ArchČ 5,405 (1481); nám [králi Plzeňští]…svolili jsú pomoc z piva vařenie učiniti ListářPlz 2,293 (1492) poskytnout mimořádnou daň, pod. Půh 6,303 (1492); aby on Jan toho domu i s těmi pomocmi drev, sena a slámy požíval ArchČ 18,88 (1498) ♦ p. pomoc (pivo)varná, pivovarná, varná -nie pivoarnie, varnie daň králi z vaření piva: JMt je [Budějovické]…z berně a pomoci varné…ráčil propustiti ArchČ 8,521 (1499); má jemu [královu věřiteli] podkomořie náš z té pivovární pomoci…zaplatiti t. 10,94 (1499); berně, kteráž nám [králi] v království Českém po této pivovárné pomoci nejprve přiřčena…bude t. 18,171 (1499). Sr. pivovarné 2. – Sr. pomocné 2

6. pomocné vojsko, pomocné vojenské oddíly (zvl. spojenecké): aby věděl [z množství máku], co jmám moci, vlastních lidí bez pomoczy AlxV 1040; majě [vládce] moc pomoczi silné LegJidM 39; odpoviedaje jemu [Arnoštovi landkrabí] od sebe i od své pomocy, od ciesařovy moci BawArn 980; aby jemu [Zikmundovi knížata] pomoc dali proti kacířům BřezKron 428 auxilium, pod. TovačA 3a; Vlach bude mieti velikú pomoc, a všudy se zbierají na vaše panstvie, aby je hubili ArchČ 7,382 (1469)

7. (k čemu, proti čemu) pomocný prostředek, co napomáhá něčemu n. proti něčemu: pomocz k tomu vymyslili, aby kupci z jiných krajin k nim mohli dojíti CestMil 125a remedium; diábel maje na nich [ženách] ty pomoci, tověz nezpósobnost přirozenie HusDcerkaH 218a; tři…by mohly býti proti té zlosti pomocy HusSvatokup 196b; k tomu zabití duše jeho má [ďábel] pomoczy v samém člověku ChelčPost 149a ║ věřeno býti [má] písmu biskupovému beze všie jiné pomoczy BelA 167b sine…adminiculo bez dalšího důkazu; budeš li uměti spatřiti s pomoczy touto, kterúž dáme tobě v nynější kapitole AlchLull 33 s tímto návodem

8. čeho, (k) čemu dopomožení k čemu; „býti ku p-i“ čeho ap. napomáhat čemu: abychom k užitkóm cierkve svaté všudy pomocz dávali PulkB 72; na pomocz milosti božiej tito darové sú AlbRájA 99b ad adiutorium; jest [vůle] pomoc k ctnosti HusBetl 2,17 (v. oprava 10) exercitium virtutis; zlí…něco sú dobrým ku pomoci veliké odplaty HusPostH 29a; práva [u vás] žádal i pomoci k tomu domu [zakoupenému] ArchČ 4,351 (1413); dvakrát hřeší, ktož pomocz hřiechu dává AlbnCtnostA 11a ║ daj nám pomocz z smutka ŽaltWittb 59,13 (spomoc BiblPraž) auxilium přispěj k odstranění smutku (pod. t. 107,13); když jdeš s protivníkem tvým ku knížeti, na cestě daj pomocz k vysvobození od něho EvOl 289b (L 12,58: pilen buď BiblPad, přičiň pilnost ~Praž) da operam vynasnaž se ho zbavit; ktož následují nevěrných, takové dobývají sobě pomoczy…do pekla KorTrak f1b usilují se dostat (sr. pomoci 3)

9. (koho/čeho) prospěch, užitek, zisk; „bráti (přivoditi) na p. (ku p-i) sobě“ ap. co (čemu) dovolávat se čeho (ve prospěch čeho): když užitek a pomocz [věci] přěstane, tehdy…milovánie té věci ostane AlbRájC 21a; budeť to…tvéj čsci k věčnéj pomoczy RadaOtcP 493; jestliže dobře činiti budeš, sám sobě pomocz dáš TkadlA 2b prospěješ; berú sobě na pomocz tu křivdu JakKost 163a; subpetere…prospěti, pomocz učiniti SlovOstřS 149; že bych já kázal poledne zvoniti dříve času…a že bych to někomu ku pomoci činil Půh 3,41 (1419) pro někoho, kvůli někomu; berú je [texty] na pomocz svým úmyslóm ChelčBoj 364a; proč…jich [učenců] písma přivodíte sobě ku pomocy KorMan 78a; nic nemuožem proti pravdě, ale ku pomoczy pravdě BiblPraž 2 C 13,8 (pro pravdu ~Ol) pro veritate; emolumentum pomoc Post VČA 1951, 135; v. též napomáhati ║ tak učiň…a počiješ zřetedlnú pomocz LékFrantA 55b úlevu (pod. t. 126b); o…baněk přisazování a jich pomoczy LékRhaz 134 působení; činíme také propálenie zezpod nohy…na pomocz všeho těla t. 184 pro zlepšení stavu; lektvař…, jejížto pomoc jest veliká k neduhuom mozku Apat 1a iuvamentum která je velmi účinná při nemocech jur. (v účel. konstrukci): někdy se také dcky změnie jedné straně ku pomoczi FlašRadaA 671; proti tobě li svědčí, čili tobě na pomocz BelA 162b; obě straně to [svědectví] sobě ku pomoci berúc NaučBrn 13; poručníci ku pomoci Králevy Milosti právu nic jsú nepokázali ArchČ 37,17 (1455); nižádné zmienky o Těšenově Duchkovi ku pomoczy nenie ArchPelhř 29a (1459) ║ Thomas carnifex fuit de subsidio, quod vulgo z pomoci dicitur pro capite Hawliconis List AMP 2070, 241a (1382) ze svědků obviněného; mój bratr dílný dal mi [sestře] na pomoc věnu 20 kop gr. Půh 2,219 (1411) jako příspěvek k věnu. – Sr. požitek, užitek

Sr. spomoc

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pomoc, -i f. pomoc; podpora; skutek, který pomáhá, zázrak: bóh chtě svatého Václava oslaviti, počě skrzěň veliké pomoci činiti; mimořádný poplatek, daň
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).