plod | StčS | MSS | ŠimekSlov |

plod, -a/-u m., ojed. ploda f. (sub II/2)

I. jm. konkrétní

1. (čí, čeho [břicha]) plod, zárodek vyvíjející se v mateřském lůně: blahoslavený plod života tvého EvZimn 2b (L 1,42) fructus; dal [Bůh] plod Rebecě BiblOl Gn 25,21 (početie ~Pad) conceptum; těhotné ženy nemohú dobřě utiekati pro břieme plodu v břišě LyraMat 154b; již sem já, jedinký plod tej přešlechtilé slepice, v zárodku zastydl TkadlA 12b (v obr.) mládě; budu li já [Bůh] jalový, ješto všem plod dávám? BelA 161b; ten prach matku suší a činí plod a siemě zdržuje LékFrantA 91b; ovce jich plné plodu BiblPraž Ps 143,13 (bahnicě ŽaltWittb, břězie ~Klem) fetosae; genimen…generacio vel germen zároda, plod VodňLact K3b; kterýž [pokrm] přijímá plod od podstaty nezažité skrze pupek AlchLull 130; v. též obtiežiti I/3 ║ bezdětinstva starost ku přirozenému plodu navrátiti PasKlemA 72a k…plodnosti (pod. t. 72a); [necizoložme se slovem božím] jako cizoložnice béře plod od jiného, též siemě jest slovo božie [jen od Krista] RokLukA 376b semeno (biol.; sr. siemě) ♦ p. plod vzieti, p-em plodem počieti ap. (ot koho) otěhotnět; ž sem sě jinam netščal<a>, kromě což bych plodu vzala LegMar 77; od otce dci plod vzala LyrVil 115; počieti plod, těžce nositi, se strastí poroditi ŠtítKlem 57a; umysli sobě, aby žena jeho od lankrabie přijala plod ŠtítAlžb 462a; vpusť jie [tj. ženě lék] tam v hlavu, ať by plodem počala LékMuz 80a

2. (čí, čeho [břicha] ap.) zrozenec (čí, z čeho), zvl. dítě: Ježíšě požehnaného, plod břicha tvého, nám…ukaž LyrDuch 63; dvadcěti let nejmě [žena] plodu LegMar 21; takež jest ona [P. Maria] plod dala HradRad 68b porodila dítě, pod. ŠtítSvátA 249a; vévoda slezský bez plodu umřel jest pacholíkového PulkB 187 sine liberis masculis, pod. KarŽivC 7a; když uzříte [matky], ano z ploduow vašich střeva vymietají TrojK 103a de partubus; jediného plodu Pána rodička byla Káz Muz II E 9,12a garminis; fetus…plod životný SlovKlem 48a; k kterémužto krmení [kamene] plod lidský jest jakožto zrcadlo AlchLull 127 ║ co na ženicha slušie? To, aby plod vydával RokJanK 39b aby plodil; hřiech jest plod diáblóv a rodič smrti RokLukA 278a zplozenec. – Sr. dietě, oskřěc

3. (čí, čeho) kolekt. co se narodilo (z koho) n. urodilo (z čeho), „plémě“ (2): (A) [člověka] potomstvo; (B) [zvířete ap.] mláďata; (C) [země ap.] úroda, pozd. i v pl. plody; (D) co raší, zvl. výhonky („otmladi“): A: plod jich [nepřátel] s země ztratíš ŽaltWittb 20,11 fructum; plod jeho vzdědí zeḿu ŽaltKlem 24,13 (siemě ~Wittb, plémě BiblPraž); pojímám tuto mú příbuznú sestru…pro budúcieho plodu milost TobB 313 (Tob 8,9: potomnosti, plodu gl. ~U) posteritatis; coť já [Kutná Hora] nad tvým [Prahy] činím Plodem, toť již vésti musím Budyš 43b; semen plémě, plod [Abrahámův] VýklKruml 299b (G 3,29: sémě EvOl); požívati [ženy], t. pro vaření, zmytí, praní, pro plod BechNeub 186a; ježto bez poručenstvie vel bez dětí nebo plodu zemřeli ProkPraxD 99b sine prole ║ proč…zbil jemu [Jobovi ďábel] jeho plod dětí OtcB 185b subolis první pokolení potomků (pod. RokJanB 76a). Sr. ščědie — B: jiné tváři…sú plodem, jakž chceš [Bože], mocny LegMar 72; když orel…nese je [liščí mláďata] k plodu svému BawEzop 733; plod skota tvého BiblOl Dt 28,4 fructus; potkati se s nedvědicí, zlapaje plod její BiblLit Pr 17,12 (štěncě ~Ol, nedvieďata ~Praž) fetibus; každý samec určené samicě sě přídrží, doňadž pílé plod ploditi a jej otchovati LyraMat 121b prolis; všecky [ovce] s dvojím plodem VýklŠal 69a (Ct 4,2: po dvém jěhnec BiblDrážď); i nerozomná zvieřata k svému plodu jsú náchylná ArchČ 6,446 (1437) ║ my…plodu [tj. ptačího] nikděž neostavímy, neb ptáci jsú to tak zlí BawArn 4527 vajec. Sr. příplodC: zžě vešken plod země jich ŽaltWittb 104,35 (ovoce ~Pod) fructum; Plodu nedá moklé pole AlxV 291; plod ořechový…nésti PulkB 6 (v. nésti I/5); božský plode, jako ruože…rozploď se, mějte vuoni OrlojB 50b (fig.); země dá plod svój, najprv kořen, potom klas a pak v klasu plné zrno ŠtítVyš 45a (Me 4,28 fructificat: plodí ~Praž) germen; země střěva…obživuje plody, klasy GlosSed 59b (v. obživovati¹ 1); ta chot jest zahradú, neb plod ctností jako ovoce s sebe vydává VýklŠal 80b; ratolest…žádným plodu (m. -dem) neužitečná ŽídSpráv 149; v. též nésti I/5, obilný 3 — obrazně o užitečnosti: z plodu skutkóv tvých [božích] nasytí sě země ŽaltWittb 103,13 (z uovocě ~Kap) de fructu; po jich [falešných proroků] plodu poznáte jě EvVíd 30a (Mt 7,16: po…užitku ~Seit, z…požitkóv ~Praž, po ovoci ~Ol, po skutcích BiblPraž); jiesti budeš z plodow jejích [moudrosti] BiblPad Sir 6,20 (vzplozenie ~Drážď, plozenie ~Ol, zplozenie ~Lit, národuov ~Praž) de generationibus ║ de semine z plodu [země] VýklKruml 177a (Ez 17,5: sěmene zemského BiblOl) ze semene; ubertas plod SlovKlem 90b (fruchtbarkeit DiefGlos 608) úrodnost. Sr. obroda 1, ovoce 1 — D: vypustí [páté „kněžstvo“] svój plod jasně DalC 6,18 gepurd; plod nenačiní múky BiblDrážď Os 8,7 germen osení; vzploditi káži Davidovi plod spravedlnosti Pror Jr 33,15; stane z plodu kořenóv jejie [královské dcery] sazenina t. Dn 11, 7; vypučí sě z něho [štěpu] plod a učiní ovotce BiblOl Ez 17,23 větve; ozdobil [Bůh]…zemi jejím rozličným plodem a zvieřaty ŠtítBarlB 25 virgultis rostlinstvem; germinaverunt plod vydaly [pouště] VýklKruml 194b (Jl 2,22: sú sě vzplodily BiblOl, sú vzplodily ~Lit) vyrašily; jakžto plod z země vycházející množili sú se [Izraelští] BiblPraž Ex 1,7 (v. ploditi 3); v. též osěnie 1 ║ prsi tvé naduly sú sě a srst tvá jest plod přinesla BiblDrážď Ez 16,7 (zplodila sě jest ~Pad) germinavit ochlupení narostlo; plodu kořenóv jeho [stromu] v zemi nechajte Pror Dn 4,12 (mládě vel plodu VýklKruml) germen pařez, oddenek (les.); germinancia plodowe VýklKruml 188a (Dn 3,76: v. národek) rostliny. Sr. prútíčko

4. agr. kolekt. mladé rybky („násada“ 2), zvl. plůdek: pro XX sexag. carponum plodu ad piscinam Lipan XX gr. ÚčtyKarlštP 102 (1428); vylovil v mém potoce…plod muoj kaprový Půh 3,146 (1436); aby žádný rybář plodu na trh nenosil ArchKutn 237 (1462); konvent poh. Vavřince…z 20 hř. gr. dob. stř. z puol druhého tisíce kop plodu a z 16 kop plodu ročního a dvuoje letního Půh 4,114 (1464) potěru a za 16 kop kusů násady roční; do Velikého [rybníka] sem přisadil již 112 kop výmětkuov i plodu vetčieho ArchČ 15,57 (1492); co jest za plody k té násadě dal t. 5,460 (1495)

5. (čí) rod, plémě, posloupná řada generací potomků někoho: kak by mohla [dva Vršovci] kniežěcí plod zatratiti DalC 54,4 (rod ~L) geslecht; já jsem…podobný k lidem z plodu zemského toho, jenž jest dřéve učiňen BiblDrážď Sap 7,1 (z rodu ~Pad); od tvého pokolenie vzende…slovutných králóv plod PasKlemA 133a; plod mój [Přemyslův] mužský pohyne PulkB 6; plodu Efrenova nevzvolil [Bůh], ale vzvolil pokolenie Judovo ŽaltKap 77,67 (pokolenie ~Wittb) tribum; ex semine z plodu [Davidova] VýklKruml 272b (R 1,3: z semene EvOl, z pokolenie BiblLit, z plemene ~Pad, z rodu ~Praž); genus, geneloia idem grece, nacionis racio rod aut plod SlovKlem 50b singulat. o příslušníku: králevý plode, dievko svatá Mařie HymnUKA 90b proles, pod. t. 38b ║ boj sě jeho [Hospodina] všeliký plod kajúcí ŽaltKlem 21,25 (siemě ~Pod, plémě BiblPraž) každé pokolení; Jan Hus z Husince rodem i s svým proklatým plodem kázali, čím kněží lúpiti Pís VýbAkad 2/1,286 (expr. v rýmu) se stoupenci, následovníky; mistři a učedlníci němečského plodu SilvKron 39a národnosti. – Sr. kmen

6. čí [živočicha, rostliny], jaký druh; čeho odrůda; [mužský, ženský] pohlaví: proveď, země, duši živú v plodu svém, dobytek a ptactvo…podlé tvárností svých EvOl 134a (Gn 1,24: v…pořádě BiblOl, v rodu ~Pad) in genere; jmajíce [bylina] siemě podlé plodu svého BiblOl Gn 1,12 (podlé přírody EvOl); plod létavý nad zemí t. Gn 1,20 (létalé ~Pad, ptačstvo ~Praž, živly…létanie EvOl) volatile; cožkoli mužského plodu urodilo by sě, uvrzte v řěku, a což ženského, schovajte t. Ex 1,22 (pacholíkuov ~Praž); nebudeť u tebe jalové všelikého plodu t. Dt 7,14 (neplodný obého pohlavie ~Praž) utriusque sexus; cožkoli jest plodu samcového t. Dt 15,19 (pohlavie ~Praž); posadil sem [zahrady] všelikého plodu dřievím BiblLit Eccl 2,5 (ovotce ~Ol); jich [ovcí] pluod velmi jest užitečný od vlny MatHom 369; i chřístele, i jestřába vedlé plodu svého…vám k jedení mieti budete BiblPraž Lv 11,16 (podlé rodu ~Ol)

Sr. národ, plémě, pokolenie, poroźenie

II. jm. abstraktní

1. čeho [ctnosti ap.] vnější projev (skutkem, chováním); plodowe všěch svatých rozličných cností jako rozličným kvietím neb barvami plápolé [u poustevníků] OtcB 101a germina; čiňtež dóstojný plod pokánie ComestC 288b (Mt 3,8: v. ovoce 4) fructus

2. (čeho [skutků]) užitek, prospěch (projevující se čím): ač jest plod pravému ŽaltWittb 57,22 (v. ovoce 5) fructus; plod dobrých skutkóv…přinésti PulkB 36 triticum; jenžto [boj] muož probyci…k věčnéj paměci i k řicířkéj chvalnéj plodye RadaOtcP 415; fructificat užitek činí vel plod vydává [boží slovo] VýklKruml 306a (C 1,6: pledí sě BiblOl), pod. t. 306a (C 1,10). – Sr. ovoce 5

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


plod m. plod; dítě, mládě; děti, mláďata; rod, potomstvo
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


plod m. = rod, potomstvo
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).