plémě | StčS | MSS |

plémě, -ene, též plemeno, -a n.

1. (čí, čeho) semeno, zárodek, východisko rozplození: byl li by hospodin…neostavil nám plemene, jako to město Sodoma byli bychme BiblDrážď Is 1,9 (sěmene ~Pad) semen; nadějě okolka zemského [tj. Noe] utekši do lodie, ostavila světu plemye porozenie t. Sap 14,6 (siemě ~Lit); novosěné plemie PasMuzA 596 (v. novosěný); z Semova plemene pošli sú všichni otci BiblOl Gn 10,21; Zipha pupének nebo plemie VýklHebrL 231b germen; vděčnosti vykořeněn jest kořen…, pohynulo plemie spravedlnosti Budyš 5a; toho [Rokycanu Jiří]…nechá pro plemie, jeho následuje, jemu se klaně HilRožmb 16a (v obr.) tj. pro plození duchovních dětí

2. (čeho [rodícího]) plod (čeho), co se narodilo n. urodilo (z čeho); [z rostlin] úroda: siemě lněné krmí země, chtieci sploditi plemie BawEzop 968; národ nestydatý…sehltá plemye dobytka tvého BiblOl Dt 28,51 (plod ~Pad, dobytek ~Praž) fructum; učiní tě hospodin…obižna…v plemeni břicha tvého i v plodu dobytka tvého t. Dt 30,9 (v plodu ~Pad) in sobole; fetus plemie MamKapR 20b; uberes fructus hojné užitky…vel plodné plemie obilé VýklKruml 257a (L 12,16: hojné úrody BiblPraž) ║ jestiť [vlašská rudka] plemie nebo žíla země LékRhaz 25 produkt

3. čí potomstvo, plémě (arch.); synekd. potomek: proto nedámy [Vršovci] kniežecému plemeni vzníti DalL 34,12 (plodu ~C) sam (var.: gepurt); plemye jich [kacířů] od synóv člověčích vyplel [Jeroným] JeronM 3b semen; to sú všecko židé přijeli na sě i na své děti i na své plemie BiblOl Est 9,27 (na siemě ~Pad, na syny ~Praž); ještěť má [Ojíř] svého rodu plemye v indiské zemi CestMandA 197a; když zříti budete na rod a na plémě JMti ArchČ 6,447 (1437); kdy by sešlo plemie domu českého, aby spadlo [království] na rakúské ŽídSpráv 118; v. též národ 7 — synekd.: jsi Neptalabovo plemye AlxV 176; plemie mužské v pokolení králóv českých bylo pohynulo KarŽivA 335. – Sr. ščědie

4. (čí) plémě, rod, pokrevní příbuzenstvo; bibl. kmen: jeden Hřečenín, čstného plemene zemenín AlxBM 68; z pokolenie toho ohavného plemene vršovského PulkS 123 generis; hadové plemye viperských LyraMat 150a (Mt 23,33: národe ješčeří BiblOl) genimina; kteréž [bezpráví] mi se jest stalo i mému otci…od těch Řekuov,…vrahuov našeho plemene TrojK 93b; tribus plemie, rod SlovKlem 87a; nenieť toto [císař Zikmund] zajisté člověk…, ale brž ono najvražedlnějšie viperské jedovaté plemie Budyš 3a (synekd.) — bibl.: učiněno jest [město Jeruzalém] cizie plemeni svému BiblOl 1 Mach 1,40 (sěmeni ~Pad, domácím ~Praž) semini ║ Augustina, Bernarda neb Dominika plemeni se dáváš pro jich předkův kápi a zákon BechNeub 210a společenství (pod. KorMan 52a)

5. národ, společenství lidí téhož jazyka a zpravidla téhož územního celku: ty [sv. Václav] jsi dědic České země, rač pomnieti na své plémě LyrDuch 69; plemye české poctivé, nelze by bylo bludné KancJist 89; německým plemenem, z něhož byl jest sám pošel [Karel IV.] SebrKron 2a

6. (jaké) pokolení, skupina jednotlivců zvláštních společných znaků, zvl. plemeno: z niež [země] pošlo člověčie plemye LegSilv 88; potvory…z plemene obrového BiblOl Nu 13,34 (z rodu ~Pad, z pokolenie ~Praž) de genere; běda…plemeny nešlechetnému Pror Is 1,4 (sěmeni BiblPad) semini; zlé a hanebné plemie a zavržené židovské nebo pohanské TkadlA 35b; plemie (-i- nadeps.) cizoložné HusVýklB 34b; sexus plemie SlovKlem 82a (geschlecht DiefGlos 532) pohlaví

7. (čeho) druh; [děje] způsob: naplnil jest [Kristus] zákon ve všech plemenech přikázanie LyraMat 36b ad…genera; týmž plemenem smrti má umřieti jako on BřezSnářM 18b; vše obrazóv plémie Budyš 54b; jestiť [mícha] z plemene i podstaty mozku hlavnieho LékRhaz 145; kteréhož koli plemene štěp jest ŠtěpMuz 8; plémie dobývanie PrávHorK 31b (v. najětie); všelikého plemene hřiech ChelčSíť 164b

Sr. národ, plod

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


plémě, -ene n. potomci, potomstvo; potomek, dítě; rod: čstného plemene zeměnín; kmen, národnost; druh: rozličná plemena hadová
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).