přědepsati | StčS | MSS |

přědepsati, -píšu, -píše pf. (ipf. přědpisovati, -uju, -uje); k psáti

co [text, údaj] napřed napsat, vpředu písemně zaznamenat: když již pak počátek [dopisu] psach, pozdravenie prziedepſaw Jeronýma napřěd JeronM 39b praenotarem; o němž [Kristu] i známek žalmu devátého jest przedepſsan ProlBiblL 145a (HierPaul 5); tak ovšem [budeme žádat], aby, což jest předepsáno, nebylo na překážku [žádosti] ArchČ 3,193 (1415); jižť jest przedepſano, že papež nenie hlava cierkve svaté KorMan 58b; tělo [Kristovo], jakož se przedpiſuge, jest v svátosti oltářní t. 155b; tyto pak věci przedepſany sú v knihách památných králuov judských BiblPraž 2 Esd 1,33 proscripta (praescripta var.) sunt; prescribo…Pṙedepſati, prvé zapsati VodňLact ee5b; aby jim třidceti kop grošuov dobrých peněz, jakož se předpisuje, dali v rok od dánie věděnie ArchČ 18,335 (1464) uvádí se výše ║ kteréž [hřivny] jsú i s dědictvím tu v Valtrubicích předepsány Půh 3,415 (1447) jsou předepsány, určeny

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


přědepsati, přědpíšu, -eš dok. napřed, dříve napsat, výše, dříve uvést
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).