přědepsaný | StčS |

přěd(e)psaný přědepsaný, přědpsaný adj.; k přědepsati

1. dříve zapsaný, předem písemně zaznamenaný: navrátili sme se k jich základu o dietek nekřtění, předloživše…před ně písma podlé soudce pṙedepſaneho [tj. bible, tradice, církevních otců], že dítky mají křtěny býti AktaBratr 2,70a

2. [o osobách, věcech, událostech] výše zapsaný, (svrchu) uvedený (písemně): nikdy sme neslyšeli…, by předepsaný mistr Jan Hus který blud…učil ArchČ 3,191 (1415); tisíc kop grošuov předepsaných vzieti ListářRožmb 1,61 (1424); lúky…předpsaným věřitelóm sstupuji ListářPlz 1,320 (1428); pečeti své přivěsiti…pro větší jistotu, moc a pevnost všeho předepsaného ArchČ 3,436 (1435; zpodst.); my předepsaní rychtář a konšelé i všecka obec t. 16,193 (1476); přidědění, kteréž se stalo na zvody předepsané Půh 6,88 (1481); jakož jsme tu ves předpsanú sami držali DeskyMorBrn 46 (1492)

3. (k čemu [konání]) určený, stanovený; [Bohem] k čemu [spasení n. zatracení] předurčený: mimo řád slavný przedepſany by bylo dáno [dědictví] MajCarA 65 praescriptam; prescripti przedepſani [k odsouzení] MamKapR 161a (Jud 4: lidé, ješto někdy znamenáni jsú v tom súdě BiblOl, dávno napsáni ~Pad, dávno již předvěděni ~Praž); potřeby předepſsané k vaření nemají býti přiloženy Apat 150b; p. kardinála takovými jmény v čase předepsaném ujistiti ArchČ 4,461 (1473) ║ jest [církev] všecko množstvie k spasení předeslaných,…toliko jeden jest počet všech przedepſanych AktaKost 27b (teol. zpodst.) praedestinatorum lidí předurčených k spasení

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).