osvoboditi | StčS |

osvoboditi, -źu, -dí pf. (ipf. osvobozovati, svoboditi); k svoboda

1. koho, co [zemi ap.] osvobodit, učinit svobodným, volným někoho n. něco, dát svobodu někomu n. něčemu: ten ľud [odbojný] oſwobodye [Alexander] AlxM 60; vy poznáte pravdu, a pravda vás oſwobody EvZimn 9b (J 8,32: ~Ol, ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, vysvobodí ~Lit, ~Pad, ~Praž, vykúpí EvVíd, zprostí ~Praž) liberabit; ta země oſwobożena by, šironožcóv zbavena BawArn 4374 wart…fri; že s v tej hodině okovuov a silných pantuov zbyl a oſwoboden TkadlB 99b (v obraze) z nich vyproštěn; ║ když bychom [Plzeňští] takových kleteb [církevních] zproštěni a osvobozeni byli ListářPlz 2,126 (1466) zbaveni; dnešní den [na kostnickém koncilu] vylit jest druhý jed v cierkev svatú, neb tehdáž [po Konstantinově donaci] oſwobozeni platové lichevní KorMan 18b uvolněny, povoleny (srov. osvobozovati 1)

2. jur. koho (přěd kým) osvobodit v soudním procesu, zprostit obžaloby, obvinění: súdce přisahajícieho oſwobodij PrávHorT 153b (zprostit ~S, té pře odsvobodí ~M, ~K) absolvet; súdce… viněného, ač zaplatil jest, oſwobod, nezaplacujícieho potup PrávHorT 153b absolvat; když rychtář zapovie člověka aneb v královskú moc přinese, a jestli se on oíwobodi před králem, jmá listy přinésti pod královskú pečetí Žilin 145a wirt dor…ledik; j] když jedno rukojmi bude za jednoho člověka… a dá se [ten člověk] sám v právo, tím vedlé svědomí muož oſwoboditi své rukojmí Žilin 123b er hab seynen pürgel gelöst zprostit záručních závazků

3. jur. co [plat, majetek…] (ot čeho, ot koho, před čím, před kým komu) při převodu zprostit pohledávek (záležících v něčem) n. nároků (někoho): že jest [Ješek] synovce svého p. Albrechta svrchupsaného odvadil a sboží osvobodil a to ve dsky zemské vložil Půh 1,260 (1408); svrchupsanú dědinu i s platem… spraviti i osvoboditi přěd sirotky, přěd věny, přěd židy i přěd každým živým člověkem ArchČ 9, 248 (1418); pan Martin…ten statek svobodný od nich přijel a oni jemu od sebe i od každého svého přítele oſwobodili Žilin 87a; slíbil jemu grunt očistiti a osvoboditi ode všech dluhuov ArchČ 21,210 (1482). – Srov. očistiti 8

4. jur. [o vrchnosti] co [sídliště, sídlo] udělit svobody něčemu, obdarovat výsadami něco: abychom hrad…od toho manského břemene a obtieženie zprostiti, osvoboditi a svoboden učiniti ráčili [král] z své milosti ListářRožmb 1,253 (1391); duom otce jeho woſwobodij [král], aby nic neplatil BiblPraž 1 Rg 17,25 (vysvobodí ~Card, ~Ol, učiní bez dani ~Pad) faciet absque tributo; město neb městečko v Bavorově osvobodili sme [Rožmberkové] a osvobozujeme tiemto listem oznamujíc, aby tíž měšťěné… užívali… práv, svobod CJM 4/1, 127 (1479) libertavimus; my, Vladislav, …osvobodili jsme a osvobozujem mocí listu tohoto dva díly na tvrzi a ve vsi Prusích a Žabokrcích DeskyMorOl 72 (1492); abychme jim…právo královské městské… dáti a svrchupsané město naše obyčejem měst královských obdařiti a osvoboditi ráčili CJM 4/2,323 (1494); ║ z toho platu … pan Jiří král český… ráčil jest mně… ten duom…osvoboditi ArchČ 18, 347 (1467) zprostit poplatků, osvobodit od poplatků.

Srov. vysvoboditi

Ad 1: za lat. liberare stč. též vyprostiti. – Ad 2: za lat. absolvere stč. též rozhřěšiti, rozvázati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).